Tải bản đầy đủ
PHẦN II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

PHẦN II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Tải bản đầy đủ

Mt s bin phỏp phỏt trin kh nng to hỡnh cho tr 24-36 thỏng
nng xó hụi v ỏnh giỏ cỏc hnh vi xa hụi qua cỏc hỡnh tng,cỏc s kiờn hỡnh
tng c miờu t.
Quỏ trỡnh to hỡnh ca tr mm non thng v cú th t chc nh mt hot
ng cựng nhau to nờn mt sn phm chung. S tng tỏc,hp tỏc trong cỏc hot
ng,thúi quen lm vic n ni, n chn, kh nng vt khú t mc ớch
thúi quen nhng nhn bn bố, bit cựng nhau lm vic v iu hũa nhng li ớch
chung v li ớch cỏ nhõn.
Ti u giỳp giỏo viờn t chc thc hin hot ng giỏo dc cho trr. õy l
mụi trng lý tng hỡnh thnh ý thc lao ng, hỡnh thnh hng thỳ, lũng yờu
lao ng v thỏi chõn trng i vi sn phm lao ụng,vi ngi lao ụng.
3. Vai trũ ca hot ng to hỡnh i vi vic giỏo dc thm m cho tr.
Vi t cỏch l mt hot ng vi ngh thut, hot ng to hỡnh to rnờn
nhng iu kiờn thun li nht cho s phỏt trin ca cm giỏc, xỳc cm, thm m.
Cỏc c im phong phỳ,a dng ca cỏc i tng miờu t l nhng yu tụ
kớch thớch s xut hin ca nhng dung ng, nhng cm xỳc thm m. T cỏc
xỳc cm thm m hỡnh thnh nờn nhng tỡnh cm thm m v thỏi thm m,
giỳp tr bit thng thc cỏi p t thiờn nhiờn v cỏc tỏc phm ngh thut lm cho
quỏ trỡnh tip xỳc, quan sỏt, tỡm hiu cỏc i tng miờu t trong to hỡnh thc s
tr thanh mt quỏ trỡnh cm th thm m.
Quỏ trỡnh th hin cỏc sn phm to hỡnh l iu kin thun li cho tr vn
ng tớch cc vn biu tng hỡnh tng ó tớch ly c phi hp,xõy dng
hỡnh tng mi lm cho sn phm ca tr tr nờn sinh ng, y sc hp dn v
mang mu sc ngh thut.
Hot ng thc tin to ra cỏc trũ chi to hỡnh khụng ch l c hi cho tr tip
xỳc vi cỏi p, luụn c rốn luyn trong vic tim kim, tỡm hiu v cỏi p m
cũn lm ny sinh, nuụi dng chỳng hng thỳ vi hot ng ngh thut l nin
say mờ sỏng to ngh thut.
4. Vai trũ ca hot ng to hỡnh i vi s phỏt trin th cht ca tr
Tuy tr em cũn nh nhng tr rt hiu ng, thớch tỡm tũi, khỏm phỏ mi th
xung quanh. Tr thng cú nhiu thc mc trc nhng vt, hin tng m tr
nhỡn thy, nghe thy. Tr luụn t ra rt nhiu cõu hi nh: Ai y? Cỏi gỡ? Con
19/19

Mt s bin phỏp phỏt trin kh nng to hỡnh cho tr 24-36 thỏng
gỡ? Ting gỡ? .....
giỳp tr gii nhng thc mc hng ngy, ngi ln cn tr li nhng cõu
hi ca tr rừ rng, ngn gon, ng ti cung cp cho tr thờm nhng hiu bit v
th gii xung quanh bng ngụn ng giao tip mach lc. Chớnh vỡ vy, m mi giỏo
viờn chm súc giỏo dc tr cn chỳ trng n phỏt trin ngụn ng cho tr l nhim
v quan trng hng õu. Bi ngụn ng l phng tin tr tip thu kin thc v
th gii xung quanh c d dng v hiu qu nht.
II. Thc trng vn
1. Thun li
- Bn thõn tụi luụn c s quan tõm ca cỏc cp lónh o a phng v ban
giỏm hiu nh trng cựng cỏc bn bố ng nghip.
-Trẻ đi học tơng đối đều, đợc làm quen và củng cố thờng xuyên nên đã thành hệ
thống .
- Cô giáo có trình độ chuyên môn vững, yêu nghề mến trẻ, chịu khó học hỏi.
Tích cực học hỏi và trao đổi cùng đồng nghiệp về chuyên môn nghiên cứu, su tầm
các loại sách báo nên tích lũy đợc một số kinh nghiệm .
-Trờng mầm non Bụng Hng là trng mm non nm trung tõm nờn ph
huynh rt quan tâm đến con cái. Vì vậy việc học tập của trẻ đạt kết quả ,kinh tế
phỏt trin .trẻ thng xuyờn đợc tiếp cận với các tin b khoa hc k thut, cỏc
phng tin thụng tin sỏch bỏo
2. Khú khn.
- Do Tõn c l 1 xó cú ngh ph nờn nhu cu gi con n lp ca cỏc bc ph
huynh rt ln, lp hc cht tri do s tr ụng, din tớch lp li nh ó nh hng
khụng ớt n cht lng chm súc - giỏo dc tr.
- Bờn cnh ú mt s ph huynh cũn cha hiu tm quan trng ca cỏc mụn hc
c bit l mụn vn hc, h a con em h n lp vi mc ớch l nh cụ giỏo
Vỡ th cho nờn nhn thc ca 1 s tr cũn yu.
- dựng v tranh nh cũn ớt.
- Tuy nhiờn qua thc tin mt s trng mm non cho thy hu ht cỏc giỏo
viờn cha ỏp dng c vic dy to hỡnh trong cỏc hot ng v cỏc hot ng
19/19

Mt s bin phỏp phỏt trin kh nng to hỡnh cho tr 24-36 thỏng
khỏc.
3. Kho sỏt.
Nhng trc khi bt tay vo thc hiờn biờn phỏp tụi ó tin hnh kho sỏt cht
lng mụn hc to hỡnh ca u nm hc:
Kt qu kho sỏt cht lng u nm hc 2015 - 2016 ti lp D2 trng mm
non Tõn c tụi ang cụng tỏc nh sau:
Trc khi thc hin
STT

Ni dung

S tr thc
hin c

T l %

1

Tr hng thỳ tham gia hot ng

14/37

37,8%

2

Tr to ra c sn phm

9/37

24,3%

3

Tr cú k nng tham gia hot ng to hỡnh

10/37

27%

4

Tr nhn xột c sn phm

4/37

10,8%

Bng kho sỏt cht lng u nm hc lp D2
Qua kt qu ú tụi mit mi nghiờn cu ti liu, cỏc phng tin thụng tin i
chỳng ng nghip v a mt s bin phỏp nõng cao kh nng to hỡnh cho tr t
24 n 36 thỏng tui.
III. CC GII PHP THC HIN
1. Bin phỏp 1: Giỏo dc n np cho tr thúi quen, phõn loi trờn lp.
N np lp hc l bc u c bn to nờn thnh cụng trong gi hc, tr
ngoan cú ý thc thỡ cụ mi truyn th kin thc n vi tr. Vỡ th cụ cn nhc nh
thúi quen cn thit to nờn mt lp hc cú t chc t ú hng cho tr vo vic hc
c th nht.
Bờn cnh ú giỏo viờn cn tỡm hiu, nm bt c tõm lớ v s thớch ca tr
trong gi hc hoc cỏc hot ng khỏc cụ cn chỳ ý quan sỏt biờt tr cú kh
nng to hỡnh tt, tr no kộm cụ cú bin phỏp tỏc ng phự hp.
Vớ d: Khi cụ dy tụ mu lt t
Nu tr no cú kh nng to hỡnh tt tr s chỳ ý cụ lm v thng cú ng tỏc
19/19

Mt s bin phỏp phỏt trin kh nng to hỡnh cho tr 24-36 thỏng
tay khụng lm theo cụ v khi thc hin tụ mu khụng trm ra ngoi.
Ngc li, tr no cú kh nng to hỡnh kộm thỡ tr ớt chỳ ý n cụ lm mu,
khi ngi vo tụ thỡ tr ngi chi.
Da vo ú cụ phõn loi tr v cú tỏc ng phự hp n tng tr.
2. Bin phỏp 2: To cho tr mụi trng hot ng to hỡnh thun li.
phỏt huy tớnh tớch cc trong hot ng to hỡnh thỡ vic to mụi trng
hot ng l rt cn thit.
To iu kin, c hụi tr thng xuyờn tip xỳc vi mụi trng xung quanh
thiờn nhiờn muụn hỡnh muụn v. Tng bc cung cp cỏc biu tng cho tr khỏm
phỏ bng cỏch huy ng s tham gia ca cỏc giỏc quan, cỏc quỏ trỡnh tõm lý khỏc
nhau lnh hi cỏc khớa cnh nhau ca s vt. ng thi tr phõn tớch, so sỏnh
lm tng v hiu bit ca tr.
To cho tr cm giỏc thớch thỳ, sung sng v t ú tr thớch hc hn.
3. Bin phỏp 3: Phng phỏp hng n phi da vo tr lm trung tõm
Vi tr 24 n 36 thỏng tui rt thớch hot ng to hỡnh v rt hng thỳ vi
hot ng ny. Khi tr hot ng cụ luụn l ngi ng viờn khuyn khớch tr sỏng
to. Tr cn c ng viờn th hin ý mun, tỡnh cm, cm xỳc v nhng hiu
bit ca tr i vi s vt tr mun c la chn.
Tng cng cỏc cõu hi gi ý giỳp tr cng c v ỏp dng nhng kinh nghim
ó lnh hi trong cỏc hot ng khỏc nhau, ng viờn tr suy ngh, thm dũ tỡm
cỏch gii quyt vn ca tr. tr t miờu t nhng gỡ tr mun lm v cú th
lm. tr t núi ý tng ca tr v tr c t gii thiu v bi ca tr v c
nhn xột bi ca bn.

19/19

Mt s bin phỏp phỏt trin kh nng to hỡnh cho tr 24-36 thỏng

Hỡnh nh tr nhn xột bi trong gi to hỡnh
4. Bin phỏp 4: Ni dung tớch hp vo gi to hỡnh.
Sau khi xỏc nh c mc ớch yờu cu ca gi to hỡnh. Tụi suy ngh tớch
hp cỏc mụn hc khỏc vo gi to hỡnh sao cho hp lý, logớc phự hp v tr hng
thỳ hn.
Vớ d: Trong gi to hỡnh dỏn trang trớ vỏy hoa tụi cú th tớch hp thờm cỏc
mụn:
- Nhn bit tp núi.
- Vn ng.
- m nhc.
- Chm súc v bo v hoa.
- Tớch hp mt s trũ chi vo hot ng

19/19

Mt s bin phỏp phỏt trin kh nng to hỡnh cho tr 24-36 thỏng

Hỡnh nh tớch hp chi trũ chi trong gi to hỡnh
5. Bin phỏp 5: Dy tr to hỡnh thụng qua mụn hc khỏc
- Mụn phỏt trin ngụn ng
Vớ d: Khi c th xong bi th Búng mõy cho tr tụ mu búng mõy
- Mụn nhn bit tp núi hoa cỳc, hoa hng
Vớ d: Cho tr dỏn bụng hoa....
6. Bin phỏp 6. Dy tr to hỡnh mi lỳc, mi ni.
Cho tr xem tranh liờn quan gi to hỡnh khi hot ng gúc, hot ng ngoi tri...

Hỡnh nh tr xem tranh truyn trong gi hot ng gúc
Hot ng ngoi tri cho tr quan sỏt v tip xỳc vi cõy hoa cỳc, cõy hoa hng
Vớ d: Hat ng gúc gúc ngh thut ch im cõy v nhng bụng hoa p:
19/19