Tải bản đầy đủ
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI ĐẾN VIỆC PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC VIỆT NAM HIỆN NAY

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI ĐẾN VIỆC PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC VIỆT NAM HIỆN NAY

Tải bản đầy đủ

4.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò của
khoa học và công nghệ hiện đại đến việc phát huy các giá trị đạo
đức truyền thống dân tộc Việt Nam hiện nay
4.2.1.Nâng cao nhận thức về vai trò của khoa học và công
nghệ trong việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc.
Mọi hoạt động khoa học từ việc đưa ra định hướng đến nghiên
cứu và tổ chức ứng dụng các thành tựu của khoa học và công nghệ đều
phải xuất phát từ nhận thức của các chủ thể tham gia vào quá trình đó.
Mỗi chủ thể đều có vai trò, nhiệm vụ khác nhau nhưng đều phải nhận
thức rõ tầm quan trọng của khoa học và công nghệ trong việc phát huy
các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc, từ đó xác định phương thức
phù hợp nhất để nâng cao vai trò của khoa học và công nghệ.
4.2.2. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý về khoa học và công
nghệ trong nền kinh tế thị trường nhằm tạo động lực, đồng thời
hạn chế những tác động tiêu cực cho việc phát huy các giá trị đạo
đức truyền thống
Trong thời gian qua, bằng các quy định trong các chính sách và
cơ chế quản lý kinh tế do Nhà nước ban hành đã có tác dụng kích
thích đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ của sản xuất, đảm bảo
kết hợp hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế và văn hóa tinh thần
trong xây dựng, hoạch định và thực thi các chiến lược, kế hoạch phát
triển khoa học và công nghệ.

25

4.2.3.Nâng cao vai trò của giáo dục đạo đức cho đội ngũ cán
bộ làm công tác khoa học, công nghệ và cho cộng đồng sử dụng
các thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại
Vai trò của khoa học và công nghệ hiện đại có góp phần tích cực
vào việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc hay
không phụ thuộc chủ yếu vào chính đội ngũ cán bộ làm khoa học và
công nghệ cũng như bộ phận không nhỏ cộng đồng sử dụng các thành
tựu khoa học và công nghệ hiện đại. Muốn vậy, bản thân họ cũng phải
có những phẩm chất đạo đức truyền thống cơ bản.
4.2.4.Nâng cao hiệu quả phát huy các giá trị đạo đức truyền
thống dân tộc thông qua giao lưu quốc tế
Trong thời đại cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, giao
lưu quốc tế nói chung, giao lưu văn hóa nói riêng ngày càng trở thành
phổ biến. Giao lưu văn hóa, thực chất chính là quá trình trao đổi giá
trị giữa các quốc gia, dân tộc với nhau. Giá trị của mỗi dân tộc, kể cả
những giá trị truyền thống được hình thành trên cơ sở phản ánh điều
kiện kinh tế, chính trị, xã hội của cộng đồng, dân tộc khác, mặt khác
còn là kết quả của sự tiếp nhận các giá trị văn hóa khác.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
Trên cơ sở phân tích thực trạng vai trò của khoa học và công
nghệ hiện đại đối với việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống
dân tộc, xác định những vấn đề đặt ra từ thực trạng trên, Nghiên
cứu sinh mạnh dạn đưa ra một số phương hướng và giải pháp chủ
yếu nâng cao vai trò của khoa học và công nghệ đối với việc phát huy
các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc.
KẾT LUẬN CHUNG
Các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam là những giá
trị tinh thần cốt lõi của cả một dân tộc, nói lên cốt cách đặc trưng của
con người Việt Nam được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử dựng
26

nước và giữ nước. Chính nhờ việc giữ gìn, phát huy tinh thần, đạo
đức của dân tộc trong mỗi thời đại khác nhau mà dân tộc Việt Nam
có được sức mạnh vượt qua muôn vàn khó khăn và giành hết thắng
lợi này đến thắng lợi khác trong cuộc đấu tranh chống chọi với thiên
nhiên khắc nghiệt và kẻ thù xâm lược hùng mạnh. Ngày nay, sự phát
triển khoa học và công nghệ đang có những tác động mạnh mẽ làm
biến đổi những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam
trên cả hai phương diện tích cực và tiêu cực. Do vậy, việc nâng cao
vai trò tích cực của khoa học và công nghệ, đồng thời hạn chế những
tác động tiêu cực của nó đến việc phát huy các giá trị đạo đức truyền
thống dân tộc là vô cùng cần thiết.
Quá trình khảo sát, phân tích thực trạng vai trò của khoa học và
công nghệ đối với việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân
tộc trong giai đoạn hiện nay cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt
được còn tồn tại không ít hạn chế. Từ đó đặt ra những vấn đề cần giải
quyết tốt để phát huy hơn nữa vai trò của khoa học và công nghệ
trong việc định hướng các giá trị đạo đức truyền thống; là công cụ,
phương tiện để hiện thực hóa những lý tưởng đạo đức cao đẹp của
dân tộc và góp phần đấu tranh, cải tạo những phong tục, tập quán lạc
hậu và những chuẩn mực đạo đức không còn phù hợp.
Trên cơ sở thực trạng, luận án đã nêu ra phương hướng và một
số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò của khoa học và công
nghệ đối với việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc
Việt Nam hiện nay.

27

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC
CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
1. Nguyễn Thị Kiều Oanh (2015), "Sự biến đổi các giá trị đạo đức
truyền thống dân tộc trong thời đại phát triển khoa học, công
nghệ hiện nay", Tạp chí Giáo dục lý luận (233), tr.32-35.
2. Nguyễn Thị Kiều Oanh (2016), “Vai trò của khoa học, công nghệ
trong việc phát huy giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt
Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (251), tr.33-35.