Tải bản đầy đủ
Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài

Tải bản đầy đủ

2.2. Nhiệm vụ của đề tài:

- Làm rõ một số vấn đề lý luận về khoa học và
công nghệ hiện đại, về giá trị đạo đức truyền thống, về
vai trò của khoa học và công nghệ hiện đại đối với việc
phát huy giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc Việt
Nam trong giai đoạn hiện nay.
- Nghiên cứu thực trạng vai trò của khoa học và
công nghệ hiện đại đến việc phát huy một số giá trị đạo
đức truyền thống dân tộc tiêu biểu.
- Đề xuất phương hướng và một số giải pháp cơ
bản nhằm nâng cao vai trò của khoa học và công nghệ
hiện đại đối với việc phát huy giá trị truyền thống dân
tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu:
Vai trò của khoa học và công nghệ hiện đại đối với việc phát
huy giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam trong giai đoạn
hiện nay.
3.2. Phạm vi nghiên cứu:
Trong luận án này, tác giả tập trung phân tích vai trò của khoa
học và công nghệ hiện đại trong việc phát huy một số giá trị đạo đức
truyền thống cơ bản của dân tộcViệt Nam trong giai đoạn hiện nay
như: tinh thần yêu nước, lòng yêu thương con người, tinh thần hiếu
học, cần cù, tiết kiệm trong lao động từ đó tìm ra những giải pháp
mang tính định hướng nhằm nâng cao vai trò của khoa học và công
nghệ hiện đại đối với việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống
dân tộc nêu trên.
4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
4.1. Cơ sở lý luận của luận án:
7

Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy
vật lịch sử, về mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội; mối
quan hệ giữa các hình thái ý thức xã hội.
4.2. Phương pháp nghiên cứu:
Sử dụng tổng hợp một số phương pháp nghiên cứu khoa học
như kết hợp phân tích và tổng hợp, lịch sử và logic, so sánh, hệ thống
hóa, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn.
5. Đóng góp của luận án
Luận án “Vai trò của khoa học và công nghệ hiện đại đối với việc
phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam trong giai
đoạn hiện nay”góp phần đưa ra một số quan điểm mới sau:
- Góp phần làm sáng tỏ vai trò của khoa học và công nghệ hiện
đại đối với việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc
Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
- Nêu ra một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của khoa học
và công nghệ hiện đại đối với việc phát huy các giá trị đạo đức truyền
thống của dân tộc trong giai đoạn hiện nay.
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án
6.1. Về mặt lý luận:
- Góp phần làm sáng tỏ vai trò của khoa học và công nghệ hiện
đại trong việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc.
- Đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò của
khoa học và công nghệ hiện đại trong việc phát huy các giá trị đạo
đức truyền thống dân tộc.
- Góp phần cung cấp cơ sở lý luận cho việc xây dựng chính sách
phát triển khoa học và công nghệ phục vụ đắc lực cho sự phát triển
không chỉ của kinh tế mà của các lĩnh vực văn hóa - xã hội khác, trong
đó có lĩnh vực đạo đức.
6.2. Về mặt thực tiễn:
Kết quả nghiên cứu luận án có ý nghĩa khuyến nghị nhằm nâng
cao hơn nữa vai trò của khoa học và công nghệ hiện đại đối với việc phát
huy các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc trong giai đoạn hiện nay.
8

Kết quả nghiên cứu luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho
các cơ quan nghiên cứu, cho việc giảng dạy, học tập các môn khoa
học như triết học,đạo đức học ở các trường đại học, các học viện.
7. Kết cấu của luận án
Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, nội dung luận án
được kết cấu thành 4 chương, 11 tiết.

Chương 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
1.1. Những công trình nghiên cứu lý luận chung về khoa
học và công nghệ hiện đại và giá trị đạo đức truyền thống
1.1.1. Nghiên cứu về khoa học và công nghệ hiện đại
Qua các công trình nghiên cứu ở trong nước và nước ngoài, các
tác giả đã tập trung làm rõ các vấn đề cơ bản sau:
- Các khái niệm về "khoa học", "công nghệ", "khoa học và công
nghệ hiện đại".
- Tác động của khoa học và công nghệ hiện đại đến đời sống xã
hội nói chung và các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc nói riêng
ngày càng trở nên sâu sắc trên cả phương diện tích cực và tiêu cực.
Tình hình đó đặt ra nhiều vấn đề về vai trò của khoa học và
công nghệ trong xã hội. Đặc biệt, cần phải coi khoa học và công nghệ
chính là nhân tố xúc tác trong việc giữ gìn và phát triển giá trị văn hóa dân
tộc và đạo đức xã hội.
1.1.2. Nghiên cứu về giá trị đạo đức truyền thống dân tộc
Các công trình nghiên cứu của các tác giả tập trung làm rõ các
khái niệm giá trị, truyền thống, giá trị đạo đức truyền thống. Trên cơ
sở tìm hiểu các giá trị đạo đức truyền thống Việt Nam tiêu biểu như
truyền thống yêu nước, truyền thống nhân văn, truyền thống hiếu
học, truyền thống cần cù, tiết kiệm trong lao động... các tác giả chỉ ra
những biến đổi của các giá trị này trong bối cảnh lịch sử mới với sự
9

tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa, nền kinh tế thị trường và cách
mạng khoa học và công nghệ hiện đại.
1.2. Những công trình nghiên cứu về thực trạng vai trò của
khoa học và công nghệ hiện đại đối với việc phát huy các giá trị
đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam hiện nay
Các công trình nghiên cứu đã phác họa một cách trung thực và
khá toàn diện toàn cảnh bộ mặt đạo đức xã hội Việt Nam hiện nay
trên cả hai phương diện tích cực và tiêu cực làm hiện rõ thực trạng
đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, thanh niên, đạo đức trong
lao động, kinh doanh, trong gia đình, nhà trường,... Đó là những biểu
hiện coi nhẹ những giá trị đạo đức truyền thống, sùng bái nước ngoài,
chạy theo lối sống thực dụng, cá nhân vị kỷ, giáo dục gia đình bị
buông lỏng, tội phạm và tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng, lối hành xử
bạo lực, vô cảm của một bộ phận không nhỏ thế hệ trẻ đang là những
dấu hiệu đi ngược với các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc.
Trên cơ sở đó các nhà nghiên cứu chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến
thực trạng trên.
1.3. Những nghiên cứu về giải pháp nhằm nâng cao tác
động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của khoa học và công
nghệ hiện đại trong việc phát huy các giá trị đạo đức truyền
thống dân tộc Việt Nam hiện nay
Các tác giả cho rằng cần phải có một hệ thống các giải pháp
mang tính tổng thể, đồng bộ về nhận thức, quan điểm, kinh tế, chính trị,
văn hóa, giáo dục... từ cấp vĩ mô đến vi mô thì mới giải quyết được vấn
đề.Một số giải pháp chủ yếu được các giả nêu ra như:
- Chủ động đón nhận thách thức của toàn cầu hóa để hội nhập và
đưa giá trị truyền thống dân tộc lên một bước mới.
- Tạo lập môi trường cho sự phát triển của khoa học và công
nghệ vì sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
- Kiên trì định hướng xã hội chủ nghĩa, gắn tăng trưởng kinh tế
với phát triển các quan hệ xã hội lành mạnh trong quá trình xây dựng
10

nền kinh tế thị trường; đẩy mạnh giáo dục đạo đức truyền thống trong
gia đình, nhà trường, xã hội với nội dung, phương thức phù hợp;
- Nâng cao vai trò, hiệu quả của pháp luật trong việc gìn giữ và
phát huy các giá trị đạo đức truyền thống; kết hợp giữa phát huy các
giá trị đạo đức truyền thống với tiếp thu các giá trị nhân văn của thời
đại thông qua giao lưu quốc tế.
- Phát huy các giá trị văn hóa của khoa học và công nghệ vừa
góp phần nâng cao tiềm lực của khoa học, công nghệ đất nước vừa
xây dựng một nền văn hóa Việt Nam ngang tầm thời đại, đồng thời
mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
- Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ đáp ứng yêu
cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Tuy nhiên, hầu hết những giải pháp trên đều nhằm phát huy vai
trò của khoa học và công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa. Nghĩa là sự phát triển của khoa học và công nghệ trong mối
quan hệ với sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung chứ không đặt
trong mối quan hệ với đạo đức, và nhất là các giá trị đạo đức truyền
thống. Do vậy, đây vẫn được xem như một mảng còn thiếu về mặt lý
luận đòi hỏi cần có nhiều công trình nghiên cứu, bổ sung thêm.
1.4. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong luận án
- Những vấn đề lý luận chung về khoa học và công nghệ hiện đại
Qua khảo cứu có thể thấy các tác giả đưa ra nhiều định nghĩa
khác nhau về "khoa học" và về "công nghệ", tuy nhiên hầu như chưa
có định nghĩa về "khoa học và công nghệ hiện đại".
Về tác động của khoa học và công nghệ hiện đại, các tác giả kể
cả ở trong và ngoài nước đều tập trung làm rõ những tác động tích
cực và tiêu cực đến xã hội nói chung, đến lối sống của họ nhiều hơn
là làm rõ những tác động đến các giá trị đạo đức truyền thống và việc
phát huy các giá trị đạo đức truyền thống. Vì vậy, vấn đề này cần
được khai thác nhiều hơn nữa.
- Về các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc
11

Hầu hết các nhà nghiên cứu đều khẳng định rằng, để phát huy
các giá trị đạo đức truyền thống trong giai đoạn hiện nay thì con
người không thể giữ nguyên cách nghĩ, cách hành động cũ vốn là sản
phẩm của điều kiện xã hội cũ mà cần phải có sự thay đổi cho phù hợp
với điều kiện, hoàn cảnh của đất nước và xu thế của thời đại. Sự thay
đổi này không phải là phủ nhận hay khẳng định các giá trị đạo đức
truyền thống dân tộc, mà là ở chỗ cần phải thay đổi nhận thức về nội
dung, phạm vi tác động và phải có cách thức hành động mới để thể
hiện các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc phù hợp và hiệu quả
hơn trong điều kiện lịch sử mới.
Tuy nhiên, vấn đề phát huy các giá trị đạo đức truyền thống
trong thời đại cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đặt ra
những yêu cầu gì về mặt lý luận và thực tiễn thì hầu hết các công
trình nghiên cứu chưa đề cập đến.
- Về tác động của khoa học và công nghệ hiện đại đến các
giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện
nay
Thực trạng của vấn đề này cũng được các nhà nghiên cứu chỉ ra
khá rõ ở nhiều góc độ khác nhau từ góc độ đạo đức xã hội đến đạo
đức cá nhân, từ đối tượng là thế hệ trẻ, đến cán bộ, đảng viên và đặc
biệt là biểu hiện ở từng giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, tiêu
biểu như ở tinh thần yêu nước, tinh thân nhân ái, tinh thần hiếu học,
tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động v.v... Nguyên nhân của thực
trạng này cũng được các nhà nghiên cứu chỉ ra không phải là do bản
thân khoa học và công nghệ hiện đại mang lại mà do quá trình sử
dụng của con người. Quá trình này bị chi phối bởi các yếu tố cơ bản
như bản chất chế độ xã hội, lợi ích giai cấp, trình độ nhận thức, văn
hóa của con người. Từ đó, các nhà nghiên cứu đưa ra các phương
hướng và giải pháp để nhằm phát huy tác động tích cực và hạn chế
các tác động tiêu cực của khoa học và công nghệ hiện đại đến đạo
đức nói chung và giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc nói riêng,
12

trong đó hầu hết các giải pháp đều nhấn mạnh đến định hướng xã hội
chủ nghĩa trong chiến lược phát triển khoa học, công nghệ của đất
nước. Bên cạnh đó, các giải pháp như tăng cường vai trò của giáo dục
- đào tạo, hệ thống pháp luật và đẩy mạnh hợp tác quốc tế,... là những
biện pháp được nhiều nhà nghiên cứu đánh giá cao.
Tuy nhiên, cũng cần phải thừa nhận rằng, chưa có công trình
chuyên sâu nào đề cập tới vai trò của khoa học và công nghệ hiện đại
đối với việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt
Nam trong giai đoạn hiện nay. Hầu hết các tác giả muốn đem đến một
cái nhìn tổng thể về sự tác động của khoa học và công nghệ hiện đại
tới các mặt khác nhau của đời sống xã hội như trong phát triển nền
kinh tế thị trường hay trong đời sống văn hóa, tinh thần nói chung,
trong đó có đề cập tới đạo đức. Ngay cả khi bàn về sự biến đổi của
các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam hiện nay, các nhà
nghiên cứu cũng không có nhiều công trình chuyên sâu tìm hiểu
nguyên nhân từ sự tác động của khoa học và công nghệ hiện đại, mà
đều lồng ghép vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,
vào xu thế toàn cầu hóa, phát triển kinh tế thị trường như một nhân tố
cơ bản trong các quá trình đó. Vì vậy, để đi sâu nghiên cứu, làm rõ
hơn bản chất của vấn đề này cần thiết có thêm nhiều công trình hơn
nữa nghiên cứu chuyên sâu hơn để việc nhận thức được rõ ràng, sâu
sắc và mang tính hệ thống hơn.
Để thực hiện đề tài nghiên cứu về vai trò của khoa học và công nghệ
hiện đại đối với việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc
trong giai đoạn hiện nay, theo tác giả cần phải làm rõ một số vấn đề lý
luận và thực tiễn sau:
Một là, làm rõ một số vấn đề lý luận về khoa học và công
nghệ hiện đại, về vai trò của khoa học và công nghệ hiện đại đến
việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống.
Hai là, phân tích thực trạng sự tác động của khoa học và công
nghệ hiện đại đến việc phát huy giá trị đạo đức truyền thống dân tộc,
13

chỉ ra các nguyên nhân của thực trạng trên. Trên cơ sở đó, đặt ra một
số vấn đề cần giải quyết từ thực trạng vai trò của khoa học và công
nghệ hiện đại đối với việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống
dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Ba là, đề xuất phương hướng và một số giải pháp cơ bản
nhằm nâng cao vai trò của khoa học và công nghệ hiện đại nhằm phát
huy giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Trong chương này, tác giả đã hệ thống các công trình tiêu biểu
ở trong và ngoài nước về khoa học và công nghệ hiện đại; về các giá
trị đạo đức truyền thống dân tộc, về những tác động của khoa học và
công nghệ hiện đại đến việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống
dân tộc. Đây là những công trình có nội dung quan trọng, liên quan
đến vấn đề nghiên cứu của đề tài Luận án, giúp tác giả có cái nhìn
tổng quan về tình hình nghiên cứu trên cơ sở đó có sự tham khảo, kế
thừa, bổ sung và xây dựng một hướng nghiên cứu mới, góp phần làm
phong phú thêm hệ thống lý luận về vấn đề này.
Trong quá trình khảo sát các công trình nghiên cứu trên, tác giả
cố gắng khái quát những đóng góp cơ bản có liên quan đến hướng
nghiên cứu của tác giả Luận án, đồng thời chỉ ra những vấn đề cần
tiếp tục nghiên cứu, làm rõ mà các công trình không đề cập đến hoặc
đề cập một cách khiêm tốn do tính quy định của đối tượng và mục
đích nghiên cứu ở các đề tài khác nhau.
Chương 2

14

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HIỆN ĐẠI, VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT HUY
CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG
2.1.Khái niệm "Khoa học và công nghệ hiện đại", mối
quan hệ giữa khoa học và công nghệ hiện đại với đạo đức
2.1.1. Khái niệm "Khoa học và công nghệ hiện đại"
2.1.1.1. Khái niệm khoa học
Trên cơ sở kế thừa các định nghĩa khác nhau của các nhà
nghiên cứu, nghiên cứu sinh đưa ra định nghĩa khoa học như sau:
Khoa học là một hệ thống tri thức về thế giới đã được kiểm
nghiệm qua thực tiễn, đồng thời khoa học còn là một loại hình hoạt
động đặc biệt, thông qua việc ứng dụng các thành tựu của khoa học
vào thực tiễn sản xuất và đời sống nó đã tạo nên sự thay đổi mạnh mẽ
mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần của con người và xã hội.
Với việc đưa ra định nghĩa trên đây, tác giả tiếp cận khái niệm
"khoa học" trên hai phương diện:
Thứ nhất, khoa học là một hình thái ý thức xã hội.
Thứ hai, khoa học ngày càng trở thành lực lượng sản xuất trực
tiếp trong nền sản xuất hiện đại.
Với cả hai cách tiếp cận trên, khoa học đều có vai trò tác động
mạnh mẽ đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực
đạo đức.
2.1.1.2.Khái niệm Công nghệ
Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 đưa ra khái niệmcông
nghệ là giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật có kèm theo hoặc
không kèm theo công cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực
thành sản phẩm.
Nội dung của khái niệm công nghệ bao gồm hai phần: phần thứ
nhất bao gồm máy móc, thiết bị, dụng cụ, kết cấu xây dựng, nhà
xưởng… Phần thứ hai bao gồm đội ngũ công nhân có sức khỏe, kỹ
năng, kỹ xảo, kinh nghiệm sản xuất, làm việc có năng xuất cao, các
15

dữ liệu, bản thuyết minh, dự án… mô tả những sáng chế kỹ thuật,
những thông tin điều hành kỹ thuật, điều hành sản xuất và những liên
hệ, bố trí, sắp xếp, đào tạo đội ngũ cho các hoạt động như phân chia
nguồn lực, tạo mạng lưới, lập kế hoạch kiểm tra, điều hành nghiên
cứu thị trường…
2.1.1.3.Khái niệm khoa học và công nghệ hiện đại
Như trên đã phân tích, thuật ngữ "Khoa học và công nghệ hiện
đại" xuất phát từ mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa hai khái
niệm "khoa học" và "công nghệ". Đặc biệt, bước sang thế kỉ XX khoa
học và công nghệ ngày càng có xu hướng xâm nhập vào nhau và tạo
ra những thay đổi lớn lao chưa từng thấy. Thực tế này buộc tư duy
con người phải gắn liền hai khái niệm "khoa học" và "công nghệ" với
nhau trong một thuật ngữ mới, đó là "khoa học và công nghệ" hay
"khoa học - công nghệ".
Tuy nhiên, trong phạm vi đề tài này, tác giả luận án không tiếp
cận thuật ngữ "khoa học và công nghệ" nói chung mà tiếp cận thuật
ngữ "khoa học và công nghệ hiện đại". Tính từ hiện đại trong thuật
ngữ này hàm ý hai ý nghĩa:
Một là, nó nhấn mạnh tính đổi mới theo kiểu bùng nổ của khoa
học và công nghệ ngày nay.
Hai là, nói lên phạm vi không gian và thời gian của những
thành tựu mà khoa học và công nghệ đạt được với những đặc trưng
riêng biệt của nó so với các giai đoạn trước của cuộc cách mạng
trong lĩnh vực này.
2.1.2.Mối quan hệ giữa khoa học và công nghệ với đạo đức
2.1.2.1. Khoa học và đạo đức với tính cách là các hình thái ý thức
xã hội
Khoa học là hệ thống các tri thức của con người phản ánh một
cách đúng đắn bản chất và các quy luật của hiện thực khách quan:
quy luật tự nhiên, quy luật xã hội và quy luật tư duy.

16

Nội dung của khoa học và công nghệ mang tính khách quan,
không phụ thuộc vào bản chất giai cấp hay thể chế chính trị – xã hội.
Nhưng mục đích của việc áp dụng các thành tựu của khoa học và
công nghệ là chủ quan, nó gắn liền với lợi ích, hệ tư tưởng của các
giai cấp nhất định, gắn liền với bản sắc, truyền thống, phong tục tập
quán của các cộng đồng người trong xã hội.
Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội đặc thù, là một hình thái ý
thức xã hội, là tổng hợp những nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực nhằm
hướng dẫn con người tiến tới cái thiện, cái chân, cái mĩ... chống lại cái
ác, cái giả, cái xấu... Đạo đức là sản phẩm của lịch sử xã hội, do cơ sở
kinh tế – xã hội sinh ra và quyết định.
2.1.2.2. Sự thống nhất giữa khoa học và công nghệ với đạo đức
Sự thống nhất biện chứng giữa khoa học và công nghệ với đạo
đức được thể hiện ở chỗ mục đích chân chính của khoa học và công
nghệ với đạo đức là tạo ra mọi điều kiện để giúp con người cải biến
tự nhiên, cải biến xã hội, cải biến bản thân mình, xây dựng cuộc sống
hạnh phúc cho cá nhân và làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
2.1.2.3. Vai trò của khoa học và công nghệđối với các nấc
thang giá trị đạo đức
Vai trò của khoa học và công nghệđối với các nấc thang giá trị
đạo đứcmang tính lịch sử – cụ thể. Nghĩa là, sựtác động đó theo chiều
hướng tích cựchay tiêu cực, tiến bộ hay lạc hậu tùythuộc vào bản
chất của chế độ, tính chấtcủa thời đại; tùy thuộc vào lợi ích của
cácgiai cấp, tầng lớp trong xã hội; tùy thuộcvào bản sắc, truyền
thống, phong tục tậpquán của các dân tộc.
2.1.2.4.Vai trò của các quanniệm đạo đức đối với sự phát triển
khoahọc và công nghệ
Đối với mục tiêu của khoa học và công nghệ
Đối với nội dung của khoa học và công nghệ
Đối với phương pháp tiến hànhhoạt động khoa học và công nghệ

17