Tải bản đầy đủ
2 Bền vững tối đa,tối đa kinh tế và tự do truy cập trong thủy sản thương mại

2 Bền vững tối đa,tối đa kinh tế và tự do truy cập trong thủy sản thương mại

Tải bản đầy đủ

Tối đa
bền vững

785,706

39,082,565,98 1,833,191
1

29,409,879,384

Điểm tối
đa kinh
tế
Điểm
khai thác
tự do

674,476

33,549,785,67 1,143,447
5

18,344,318,773 15,205,466,902

735,579

36,688,637,54 2,286,894
6

36,388,637,5469,672,686,597

Như đã nêu, MSY là tại 785.706 tấn trị giá P39.084 tỷ và sản xuất ở mức độ nỗ lực

của 1.833.191 mã lực.
• Mặt khác, MEY đã được tại 674.476 tấn trị giá P33.550 tỷ và sản xuất ở mức độ
nỗ lực của 1.143.447.
• OAY là tại 737.579 tấn trị giá P36.687 tỷ và sản xuất ở mức độ nỗ lực 2.286.894.
Các số liệu trong Bảng 4 cho thấy rằng mức này vẫn chưa xảy ra, ngụ ý rằng với
điều kiện tự do tiếp cận, sự mở rộng thêm của ngành có thể sẽ xảy ra.
Các kết quả tính toán của mô hình GS của ngành thủy sản thương mại được minh họa
trong hình 5.
Hình 5. Kết quả ước lượng của Gordon-Schaefer Model cho Thủy sản Thương mại,
1948-1994

10

1.3. Kinh tế cho thuê trong thương mại thủy sản
Bảng 8. MER sẽ được tạo ra khi các thủy sản thương mại đang hoạt động ở mức MEY
là P15.205 tỷ đồng mỗi năm. Mặt khác, nếu hoạt động ở MSY, ER là P9.673 tỷ USD mỗi
năm. Về số lượng với mức giá trung bình của cá năm 1994 là P49,742 mỗi tấn, MER là
305.677 tấn mỗi năm.
Ước tính số tiền trên của MER từ thủy sản thương mại, nói chung là phù hợp với kết
quả nghiên cứu trước đây. Dalzell et al. (1987) xác định rằng MER từ nghề cá nổi nhỏ là
khoảng 366.000 tấn. Mặt khác, Silvestre và Pauly (1986) ước tính các MER trung bình
162.500 tấn mỗi năm. Khi tổng hợp, các MER từ cá nổi nhỏ và thủy sản đáy là ở 528.500
tấn.
Khó biết được bao nhiêu nổi nhỏ và cá đáy được bắt trong thủy sản thương mại. Tuy
nhiên, trung bình của thương mại đánh bắt thủy sản đối với tổng lượng đánh bắt là 47%.
Sử dụng điều này như một cơ sở thô, thủy sản thương mại của MER đến từ các cá nổi nhỏ
và thủy sản đáy là khoảng 248.395 tấn một năm.
Không có thông tin về MER từ đánh cá nổi lớn, ít hơn phần đến từ thủy sản thương
mại. Tuy nhiên, nó có thể được giả định rằng sự khác biệt giữa con số 248.395 tấn so với
nghiên cứu trước đây và con số 305.677 tấn tính trong nghiên cứu này đại diện cho thuê
kinh tế từ việc đánh bắt cá nổi lớn.

1.4. Yêu cầu giảm nỗ lực của đánh bắt trong thủy sản thương mại
Dựa trên các kết quả trên, lực khai thác cần phải được giảm từ mức năm 1994 của
2.091.899 mã lực. Xét về tỷ lệ phần trăm, nỗ lực trong ngành thủy sản thương mại sẽ phải
được giảm khoảng 45% để đi đến MEY. Để đạt được MSY, mặt khác, nó sẽ phải được hạ
xuống khoảng 12%.

11

2. Kết quả cho Thủy sản địa phương
2.1 Ước lượng GS và Fox mô hình cho Thủy sản địa phương
Kết quả của việc ước lượng các mô hình GS và Fox cho thủy sản địa phương được thể
hiện trong Bảng 9. Cả hai mẫu GS và Fox có những dấu hiệu và ý nghĩa cho các hệ số
ngụ ý rằng thủy sản địa phương được đánh bắt quá mức.
Bảng 9: Các dự đoán của mô hình
Đặc điểm kỹ thuật
Mô hình
Đánh bắt= nỗ lực a1 Gordon+ a2 nỗ lực
Schaefer
Đánh bắt= Nỗ lực Fox
( a1 + a2)

A1
5536*
-15.42
3761*
-5.202

A2
-7.24E -08
(-10.145)
-4.6E-07
(-15.044)

Điều chỉnh R2
0.55
0.83

2.2. Bền vững tối đa,tối đa kinh tế và tự do truy cập trong Thủy sản địa phương
Để thống nhất, mô hình GS một lần nữa đã được sử dụng để ước tính MSY, MEY và
OAY cho thủy sản địa phương (Bảng 10).

Bảng 10: Các chỉ số chính Sử dụng kết quả Gordon-Shaefer Model ở Philippin năm
1994
Chỉ số
Tối đa bền
vững
Điểm tối
ưu kinh tế
Điểm khai
thác tự do

Tần suất
1,058,263

Tổng doanh thu
29,895,929,282

Nỗ lực
Tổng giá
3,823,204 30,669,745,856

Thuê kinh tế
(773,816,575)

779,824

22,030,031,369

1,862,123 14,937,950,032

7,092,081,338

1,057,554

29,875,900,064

3,724,246 29,875,900,064

-

12MSY là tại 1.058.263 tấn trị giá P29.89 tỷ đồng và đạt được ở mức độ nỗ lực của

3.823.204 mã lực.
• MEY đã ở 779.824 tấn trị giá P22 tỷ đồng và đạt được ở mức độ nỗ lực của


1.862.123 mã lực.
OAY là tại 1.057.554 tấn trị giá P29.87 và đạt được ở mức độ nỗ lực của 3.724.246
mã lực.

Một minh họa của mô hình GS cho thủy sản địa phương được trình bày trong Hình 6.
Một tình huống khá độc đáo trong thủy sản địa phương là các OAY đã đạt được trước khi
MSY đã đạt được, trái ngược với tình hình ở thủy sản thương mại.
Hình 6. Kết quả ước lượng của Gordon-Schaefer Model cho các Thủy sản địa
phương, 1948-1994

2.3. Kinh tế cho thuê của thủy sản địa phương
Bảng 10. Nếu hoạt động ở MEY, MER thủy sản địa phương là khoảng P7.095 tỷ đồng
mỗi năm. Nếu hoạt động ở MSY, ER là tiêu cực tại P.77 tỷ USD mỗi năm.
Một lần nữa, kết quả này phù hợp với những nghiên cứu trước đây. MER ước lượng
từ biển và thủy sản đáy nhỏ là tại 528.500 tấn. Giả sử trung bình của thủy sản địa phương
bắt để đánh bắt thủy sản biển là 53% thì MER của thủy sản địa phương đến từ các cá nổi
nhỏ và thủy sản đáy là khoảng 280.105 tấn một năm.

13