Tải bản đầy đủ
Thao tác cơ bản với PowerPoint

Thao tác cơ bản với PowerPoint

Tải bản đầy đủ

1. Thao tác cơ bản với PowerPoint
1.4 Lưu tập tin
* Tập tin chưa có tên: File /Save (Ctrl+s) /Chọn vị trí
lưu tập tin/chọn thư mục lưu tập tin/ nhập tên /SAVE
* Muốn lưu tập tin dạng *.pps (Hạn chế chỉnh sửa): File
/Save As (Ctrl+s) /Chọn vị trí lưu tập tin/chọn thư mục
lưu tập tin/ nhập tên / trong mục Save as Type ta chọn
dòng Powerpoint Show
* Muốn chuyển dạng *.pps->*.ppt: Nháy chuột phải vào
tên file chọn NEW / ghi lại tệp với tên khác

04/08/17

4

2.Phông nền
2.1 Chọn phông nền
Format /Slide design/chọn 1 mẫu phông cần thiết ở cửa sổ phải/ trong trường hợp ko có mẫu phông cần thiết thì ta chọn Browse/ chọn đến thư mục chứa mẫu phông cần thiết.

04/08/17

5

2.Phông nền
2.2 Chỉnh sửa Slide Master (Slide chủ)
- Chọn View / Master/ Slide Master
- Bấm chuột chọn các đối tượng cần chỉnh sửa, hoặc xóa, copy, di chuyển
+ Muốn có đối tượng ở trên tất cả các slide thì ta copy đối tượng vào Slide thứ 1 trong Slide Master
+ Muốn có đối tượng trên trang bìa thì ta copy vào Slide 2 trong Slide Master
- Kết thúc chỉnh sửa chọn Close Master View

04/08/17

6

3. Chèn tranh ảnh
- Chọn slide cần chèn
- Chọn Insert / Picture / From file / chọn thư mục chứa ảnh / chọn tên ảnh/ Insert
* Thay đổi kích thước: nháy chuột vào đối tượng, xuất hiện nút khung, trỏ chuột vào góc trên bên trái, bấm giữ và kéo chuột để được kích thước cần thiết
* Muốn di chuyển thì ta bấm chuột vào giữa đối tượng, giữ và kéo rê chuột.

04/08/17

7

4. Chèn âm thanh, video
4.1 Chèn âm thanh
Cách 1: Chọn slide cần thiết / Insert / Movie and Sound / Sound from file/ chọn thư mục chứa tệp âm thanh / chọn tên tệp /insert
+ chọn Automatic: tự động phát nhạc
+ chọn When click: chỉ phát khi bấm chuột vào hình loa

04/08/17

8

4. Chèn âm thanh, video
4.2 Chèn âm thanh
Cách 2: Chèn âm thanh xuyên suốt các slide (hoặc trên một số slide)
b1: Chọn slide cần thiết (bắt đầu có âm thanh)
b2: Chọn menu Slide show/ Slide transition/ xuất hiện cửa sổ ở bên phải
b3: Trong cửa sổ phải/ trong mục Sound chọn Other sound / chọn tên bài hát / OK
b4: Chọn slide sau slide muốn kết thúc âm thanh / trong mục sound chọn Stop previous sound

04/08/17

9

4.3 Chèn Video:
- Chọn slide cần chèn
- Insert / Movie and Sound / Movie from file / Chọn tên phim/OK

04/08/17

10

4.4. Gắn âm thanh vào đối tượng
-

Nháy chuột phải vào đối tượng/ Action settings

-

Đánh dấu chọn vào mục play sound / chọn đến dòng other sound / chọn đến ổ đĩa chứa âm thanh cần thiết /ok.

5. Hiệu ứng với Slide (Chuyển slide)
5.1. Các slide chuyển tự động sau bao nhiêu giây?
b1: Chọn slide cần thiết
b2: Chọn Slide show/Slide transition / trong mục Advance slide chọn:
+ bỏ dấu chọn mục On mouse click
+ đánh dấu chọn mục Automatic after / chọn số giây
b3: Lặp lại b1, b2 cho các slide tiếp theo
Nếu muốn thời gian chuyển của các slide là giống nhau thì chỉ cần làm trên 1 slide rồi chọn Apply to All slides

04/08/17

12

5. Hiệu ứng với Slide
5.2. Hiệu ứng xuất hiện slide
-

Chọn Slide cần thiết

-

Slide Show/Slide transition / chọn dòng tên hiệu ứng ở cửa sổ phải

04/08/17

13

6. Tạo hiệu ứng cho đối tượng (text, ảnh, hình vẽ…)
b1: Chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng
b2: Slide show \ Custom Animation \ Add effect

+ Entrance: Hiệu ứng xuất hiện
+ Emphasis: Hiệu ứng nhấn mạnh
+ Exit: Hiệu ứng biến mất
+ Motion Path: Hiệu ứng di chuyển

04/08/17

14