Tải bản đầy đủ - 72 (trang)
3 Một số phản ứng chuyển hóa từ acid salicylic và ứng dụng

3 Một số phản ứng chuyển hóa từ acid salicylic và ứng dụng

Tải bản đầy đủ - 72trang

Header Page 10 of 161.COOHCOOHONaOCH3

+CH3I+NaI(1)

COOHCOOH

ONaOCH3

++ (CH3O)2SO2CH3OSO2ONaMột trong những phản ứng quan trọng ở nhóm OH là phản ứng tạo ester. Đây là

phản ứng có khá nhiều ứng dụng trong thực tế như để tổng hợp Aspirin,... Nếu cho nhóm

OH trong phân tử acid salicylic tác dụng trực tiếp với acid carboxylic thì hiệu suất rất

thấp nên người ta thường dùng chloride acid hoặc anhydride acid trong môi trường kiềm

hoặc piridin thay cho acid carboxylic (phương pháp Sotten-Baoman). Dưới đây là các

phản ứng tổng hợp Aspirin (2) theo phương pháp này:

COOHCOOH

OH

+CH3COClOCOCH3Pyridine+HCl(2)

COOHCOOHOH

+ (CH3CO)2OOCOCH3pyridine+CH3COOH(2)

1.3.2 Phản ứng của nhóm COOH

Nhóm carboxylic (COOH) trong phân tử của acid salicylic thể hiện đầy đủ tính

chất của một acid carboxylic như tác dụng với kim loại, oxit kim loại, muối,... Nhóm này

còn có thể tham gia phản ứng thế nucleophile ở carbon carbonyl (S N 2(CO)) như tác dụngFooter Page 10 of 161.

9Header Page 11 of 161.với amin; tác dụng với ancol (CH 3 OH, C 2 H 5 OH,...); phản ứng với SOCl 2 , PCl 5 , PBr 5 .

Dưới đây là một số phản ứng tiêu biểu [15]:

OHOHCONH2

+COOH

+NH3H2O(3)

OHOH

COOHCOOC2H5Acid++ C2H5OHH2O(4)

OHOH

COOHCOCl

PCl5++HCl+ POCl3+HCl+ SO2(5)

OHOHCOClCOOH

SOCl2+(6)

Mặc dù acid salicylic có hoạt tính giảm sốt khá tốt, song lại có tác dụng phụ là gây

cảm giác cồn cào ruột gan nên giá trị sử dụng bị giảm đáng kể. Vì thế, người ta đã thay

thế các nhóm OH hoặc COOH của acid salicylic để thu được các dẫn xuất có tác dụng hạ

sốt tốt và giảm đáng kể, thậm chí loại bỏ được tác dụng phụ nói trên. Ngoài các sản phẩm

(3), (4) có nhiều ứng dụng trong y học, người ta còn nhận thấy một số dẫn xuất khác cũng

có nhiều tác dụng giảm đau hạ sốt, chống viêm,... như: [16]

CORCONH2OHOC2H5R= OCH 3 : Methyl salicylateEthenzamideFooter Page 11 of 161.

10Header Page 12 of 161.

NHCOCH 3 : Salacetamide

ONHOCH2CH2ClChlothenoxazin

(Valmorin)

1.3.3 Phản ứng của phần nhân thơm

Phản ứng thế vào nhân thơm của acid salicylic xảy ra theo cơ chế S E Ar, có thể tạo

thành sản phẩm một hay nhiều lần thế; trong đó các nhóm thế thường gặp là NO 2 , I, Cl,

Br,…

Theo tác giả [17], các dẫn xuất nitrosalicylic có thể được tổng hợp bằng phản ứng

nitro hóa trực tiếp acid salicylic:

Nếu thực hiện phản ứng trong điều kiện nhiệt độ thấp (từ 40-600C) thì sẽ thu được

dẫn xuất mononitro (6).

OHOH

COOH

+HNO3COOHH2SO4+40-60O CH2ONO2(6)

Sau đó tiến hành khử hoá nhóm NO 2 để tạo thành dẫn xuất 5-amino (7):

OHOH

COOHCOOH

6[H]Fe + HCl

+NO22H2ONH2

(7)Từ hợp chất (7), các tác giả [18] đã tổng hợp ra các dị vòng 1,2,4-triazole và 1,3,4thiadiazole theo sơ đồ sau:Footer Page 12 of 161.

11Header Page 13 of 161.

OHOH

C2H5OHCOOHOH2NH2NOC2H5CH2SO41. NH2NH22. Ar-NCS

OHH2NCNH NH COSOHNNH2NOH2 SO

4OHNNNNArArSHNHNH2NH2N

H4

Na ONH ArN

HNArH2NSN

HH2NNH2Ar = p -CH3C6H4, p -CH3OC6H4, p-ClC6H4Theo tài liệu [19], các hợp chất 1,3,4-oxadiazole cũng có thể được tổng hợp từ (7)

theo sơ đồ chuyển hoá như sau:

OHOHOH

COOHCH3OHCH2SO4OH2NH2NOCH3(CH3CO)2OCOCH3OH3COCHNNH2NH2OHOHNNTMTD

SHO

H3COCHNH3COCHNC

OTMTD : Tetramethylthiuramdisunf uaNitro hóa acid salycylic ở 80-90 0C sẽ thu được dẫn xuất dinitro (8):Footer Page 13 of 161.

12NHNH2Header Page 14 of 161.OHOHO2NCOOH

2 HNO3+COOHH2SO4+80-90O C2 H2ONO2(8)

Sản phẩm thu được trong phản ứng giữa (8) với các hợp chất nitroanilin có tác dụng

kháng khuẩn và kháng nấm tốt [20].

OH

NH2PCl3COOHNO2O2NCONH120-125OCNO2NO2OH(9)Nếu thay nhóm NO 2 bằng Br hay Cl cũng thu được các sản phẩm tương tự có tác

dụng rất tốt trên các vi khuẩn Gram(+) và trên nhiều chủng nấm như Streptococcus

feacalis, Staphylococcus aureus[20].

OHOH

COOH

Cl2+COOHAlCl3+toCHClCl(10)

OHOH

COOH

+Br2COOHAlBr3+toCHBrBr(11)

So với clo và brom, phản ứng thế iod vào nhân thơm diễn ra khó khăn hơn nên

dẫn xuất iodosalicylic thường được điều chế bằng những phương pháp khác so với dẫn

xuất brom hoặc clo [17]:Footer Page 14 of 161.

13Header Page 15 of 161.COOHCOOHOHOH+ CO2 + NaI + H2OI2 + NaHCO3+I(12)

Thực hiện phản ứng trong điều kiện nhiệt độ thấp (từ 0-50C) thì sẽ thu được dẫn

xuất monoiodo [17]

OOOOCH3CH3

OHOH0-50CI2++NaClOHIIHoạt tính kháng khuẩn của các dẫn chất iodosalicylanilide (13) cũng đã được khảo

sát. Kết quả cho thấy các hợp chất (13) có tác dụng kháng khuẩn mạnh trên nhiều chủng

như Streptococcus feacalis, Staphylococcus aureus... và tác dụng yếu trên Escherichia

coli và Pseudomonas aeruginosae [21].

OH

II

NH2COOHCONHPCl3

120-125OCIIOH(13)Các hợp chất thioure (14) được tạo thành trong phản ứng giữa các ester 4aminosalicylate với 4-chlorophenylisothiocyanat:

SOHCOHN

ClNH2COORClNH C NH

S(14)R= CH 3 , C 2 H 5 , CH(CH 3 ) 2Footer Page 15 of 161.

14COORHeader Page 16 of 161.Các hợp chất thioure này có hoạt tính mạnh trên vi khuẩn Gram (+) song có tác dụng yếuhoặc không có tác dụng trên vi khuẩn Gram (-) và đã được sử dụng như là những kháng

sinh [22].

2. Giới thiệu về hợp chất aryl-1,3,4-oxadiazol-2-thiol

2.1 Đặc điểm cấu trúc

Dị vòng 1,3,4-oxadiazole là dị vòng 5 cạnh chứa một nguyên tử oxygen và

hai nguyên nitrogen với công thức cấu tạo như s a u :NNO

1,3,4-Oxadiazole là một phân tử khá bền nhiệt do các nguyên tố trong dị

vòng oxadiazole tương tác với nhau tạo thành hệ thơm.

Theo tài liệu [28], góc và độ dài liên kết của dị vòng 1,3,4-oxadiazole có các giá trị

như ở bảng 1.1.

Bảng 1.1 Độ dài liên kếtvà góc liên kết

a4 N

Ee

5N 3

ADB

CdO

1Liên kếtbĐộ dài liên kết

(pm)2cGócGóc liên kết

(o)A139.9A105.6B129.7B113.4C134.8C102.0D134.8D113.4E129.7E105.6Footer Page 16 of 161.

15Header Page 17 of 161.Dị vòng 1,3,4-oxadiazole đã được báo cáo đầu tiên vào năm 1955 bởi 2 thínghiệm độc lập [23]. Từ đó, 1,3,4-oxadiazole đã thu hút được nhiều sự quan tâm của

nhiều nhà khoa học bởi ứng dụng đa dạng của chúng trong sinh học và hóa dược như:

chống viêm [24], kháng khuẩn [25], chống lao phổi [26]… và gần đây đang được

nghiên cứu để thay thế các thuốc có gốc nucleoside ức chế sự phát triển của khối u và

virus HIV-I [27].

2.2 Phương pháp tổng hợp dị vòng 1,3,4-oxadiazole

Năm 1965, Ainsworth đã thu được 1,3,4-oxadiazole khi nhiệt phân ethylformate

hydrazine ở áp suất khí quyển [23].

O

OtoHC HN N CHOC2H5+NC2H5OHNNhiều nghiên cứu đã chứng tỏ rằng (11) có hiện tượng hỗ biến (tautomerization)

thiol/thione. Bằng cách sử dụng phổ IR, 1H-NMR và 13C-NMR kết hợp với các phương

pháp hóa tính toán (computational chemistry) các tác giả [7] đã khẳng định hiện tượng hỗ

biến này diễn ra ở pha rắn, lỏng lẫn pha khí.

N N

ArO

(11)N NH

SHArOSCác hợp chất 1,3,4-oxadiazole với hai nhóm thế ở các vị trí 2 và 5 có thể được tổng

hợp bằng cách oxy hóa tạo vòng các hợp chất N-acylpyrazolylaldehyde hydrazone khi có

mặt của xúc tác iodobenzene diacetate ở nhiệt độ phòng [23].

Ar

ArPhON

N

OIPh(OAc)2, CH2Cl2NNN

NN

NHAr'PhThiosemicarbazide được tạo thành trong phản ứng của hydrazide với

arylisothiocyanate là sản phẩm trung gian trong tổng hợp dị vòng oxadiazole. Theo tài

liệu [23], N-4-(4-flourophenyl)thiosemicarbazide đã được chuyển hóa thành dị vòngFooter Page 17 of 161.

16Ar'Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Một số phản ứng chuyển hóa từ acid salicylic và ứng dụng

Tải bản đầy đủ ngay(72 tr)

×