Tải bản đầy đủ - 48 (trang)
6 Định danh sản phẩm

6 Định danh sản phẩm

Tải bản đầy đủ - 48trang

HeaderKhóa

Page

28Tốt

ofNghiệp

161.

LuậnSVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên4d

4c4e

4fO5c 5b

H3C

O 5a4b

4a

5 4 36a 6

H3CNH2

N1

HO4AHình 9: Phổ 1H-NMR của chất 4A

Dựa vào Hình 9 ta thấy có tổng cộng 16 proton được tách thành các tín hiệu có

cường độ tương đối là 3:3:2:1:3:2:1:1. Tín hiệu triplet có cường độ tương đối bằng 3,

độ chuyển dịch hóa học δ=1,08 ppm (J=7 Hz) được quy kết cho proton H 5c của nhóm

CH 3 .

Tín hiệu singlet có cường độ tương đối bằng 3, độ chuyển dịch δ=2,23 ppm được

quy kết cho proton H 6a do không có sự ghép spin- spin với các proton khác.

Tín hiệu quartet, cường độ tương đối bằng 2, δ=3,98 ppm (J=7 Hz) được quy kết

cho proton H 5b của nhóm CH 2 do nhóm CH 2 gắn trực tiếp với dị tố O nên mật độ

electron bị giảm xuống, nên độ dịch chuyển hóa học sẽ dịch chyển về vùng trường

thấp.

Tín hiệu doublet, cường độ tương đối bằng 1, δ=5,14 ppm được quy kết cho

proton H 4 , nó có độ dịch chuyển hóa học cao vì nhóm CH liên kết với vòng thơm và

NH làm cho δ dịch chuyển về phía trường thấp.

Tín hiệu singlet, cường độ bằng 1, δ=7,69 và δ=9,14 ppm lần lượt được quy kết

cho proton của nhóm NH ở vị trí số 3 và số 1.22Footer Page 28 of 161.HeaderKhóa

Page

29Tốt

ofNghiệp

161.

LuậnSVTH: Nguyễn Thị Lệ QuyênCòn lại là cụm tín hiệu có cường độ bằng 5, δ=7,2-7,31 ppm; được quy kết cho

proton vòng thơm. Các tín hiệu này phù hợp với công thức dự kiến của chất 4A nên

khẳng định chất 4A đã được tổng hợp thành công.

Kết quả quy kết các mũi proton của 4A được tóm tắt trong Bảng 12.

Bảng 12: Quy kết các proton trong phổ 1H-NMR của chất 4A

Proton

N-H

H4

H 5b

H 5c

H 6a

Proton nhân thơm

3.6.2. Hợp chất 4Bδ (ppm)

7,69 (s, 1H)

9,14 (s, 1H)

5,14(d, J = 3,5 Hz, 1H)

3,98 (q, J = 7,0 Hz, 2H)

1,08 (t, J = 7,0 Hz, 3H)

2,23 (s, 3H)

7,2 -7,31 (m, 5H)δ (ppm) tham khảo[6]

7,73 (s, 1H)

9,18 (s, 1H)

5,15 (d, J = 3,2 Hz, 1H)

3,99 (q, J = 7,1 Hz, 2H)

1,10 (t, J = 7,1 Hz, 3H)

2,25 (s, 3H)

7,23-7,34 (m, 5H)Me4d

4c4e

4fO5c 5b

H3C

O 5a4b

4a

5 4 36a 6

H 3CNH2

N1

HO4B5-(Ethoxycarbonyl)-4-(4-methylphenyl)-6-methyl-3,4-dihydropyrimidin-2(1H)one

• Nhiệt độ nóng chảy : T nc = 200-202 oC.

• Phổ 1H-NMR (500 MHz, DMSO) (Phụ lục 2)23Footer Page 29 of 161.HeaderKhóa

Page

30Tốt

ofNghiệp

161.

LuậnSVTH: Nguyễn Thị Lệ QuyênMe4d

4c4e

4fO5c 5b

H3C

O 5a4b

4a

5 4 36a 6

H3CNH2

N1

HO4BHình 10: Phổ 1H-NMR của chất 4B

Dẫn xuất này có nhóm thế methyl trên vị trí para của nhóm phenyl nên các

proton này có mũi tín hiệu tương tự chất 4A.

Tín hiệu tại δ=7,67 ppm và δ=9,14 ppm được quy kết cho proton NH, tín hiệu

δ=1,08 ppm dạng triplet (J=7 Hz) được quy kết cho H 5c , tín hiệu tại δ=3,96 ppm (J=7

Hz) dạng quartet được quy kết cho H 5b , tín hiệu δ= ppm dạng singlet lần lượt được

quy kết cho H 6a và H thế. Tại mũi δ=5,08 ppm dạng singlet được quy kết cho H 4 .

Các proton của nhóm phenyl chỉ có 1 tín hiệu tại δ=7,10 ppm dạng singlet do các

proton này tương đương.

Kết quả của việc quy kết phổ proton của 4B được tóm tắt vào Bảng 13.24Footer Page 30 of 161.HeaderKhóa

Page

31Tốt

ofNghiệp

161.

LuậnSVTH: Nguyễn Thị Lệ QuyênBảng 13: Quy kết các proton trong phổ 1H-NMR của chất 4B

Proton

N-H

H4

H 5b

H 5c

H 6a

Proton nhân

thơm

H-thế

3.6.3 Hợp chất 4Cδ (ppm)

9,14 (s, 1H)

7,67 (s, 1H)

5,08 (s, 1H)

3,96 (q, J = 7,0 Hz, 2H)

1,08 (t, J = 7,0 Hz, 3H)

2,24 (s, 3H)δ (ppm) tham khảo[18]

9,17 (s, 1H)

7,71 (s, 1H)

5,11 (s, 1H)

3,95 (q, J = 7,1 Hz, 2H)

1,10 (t, J = 7,1 Hz, 3H)

2,25 (s, 3H)7,10 (s, 4H)7,12 (m, 4H)2,24 (s, 3H)3,72 (s, 3H)

Cl4d

4c4e

4fO5c 5b

H 3C

O 5a4b

4a

5 4 3

NH6a 6

H3C2

N1

HO4C5-(Ethoxycarbonyl)-4-(4-chlorophenyl)-6-methyl-3,4-dihydropyrimidin2(1H)-one

• Nhiệt độ nóng chảy: T nc =216-218 oC

• Phổ 1H-NMR (500 MHz, DMSO) (Phụ lục 3)25Footer Page 31 of 161.HeaderKhóa

Page

32Tốt

ofNghiệp

161.

LuậnSVTH: Nguyễn Thị Lệ QuyênCl4d

4c4e

4fO5c 5b

H3C

O 5a4b

4a

5 4 36a 6

H3CNH2

N1

HO4CHình 11: Phổ 1H-NMR của chất 4C

Các tín hiệu tương tự như các tín hiệu của chất 4A, chỉ có các proton trên vòng

thơm là thay đổi vì có thêm nhóm thế Cl ở vị trí para. Tín hiệu tại 7,73 ppm và 9,21

ppm dạng singlet được quy kết cho proton NH, tín hiệu δ=1,08 ppm dạng triplet có

J=7 Hz được quy kết cho H 5c , tín hiệu tại δ=3,95 ppm dạng quartet có J=7 Hz được

quy kết cho H 5b , tín hiệu δ=2,23 ppm dạng singlet được quy kết cho H 6a và tại mũi

δ=5,12 ppm dạng doublet có J=3,5 Hz được quy kết cho H 4 . Còn các tín hiệu ở 7,37

và 7,22 ppm được quy kết cho các proton của nhân thơm. Do nguyên tử Cl gây hiệu

ứng cảm âm nên làm cho mật độ electron tại các vị trí ortho giảm nên các proton tại vị

trí này có độ dịch chuyển hóa học chuyển về trường thấp hơn so với các proton ở vị trí

meta.

Kết quả của việc quy kết phổ proton của 4C được tóm tắt vào Bảng 14.26Footer Page 32 of 161.HeaderKhóa

Page

33Tốt

ofNghiệp

161.

LuậnSVTH: Nguyễn Thị Lệ QuyênBảng 14: Quy kết các proton trong phổ 1H-NMR của chất 4CH4

H 5b

H 5c

H 6aδ (ppm)

9,21 (s, 1H)

7,73 (s, 1H)

5,12 (d, J = 3,50 Hz, 1H)

3,95 (q, J = 7,0 Hz, 2H)

1,08 (t, J = 7,0 Hz, 3H)

2,23 (s, 3H)δ (ppm) tham khảo[19]

9,16 (s, 1H)

7,77 (s, 1H)

5,7 (d, J = 2,28 Hz, 1H)

3,91(q, J = 7,16 Hz, 2H)

1,12 (t, J = 7,14 Hz, 3H)

2,30(s, 3H)Pronton nhân

thơm7,37 (d, J = 8,5 Hz, 2H)

7,22 (d, J = 8,5 Hz, 2H)7,94 (d, J = 9,18 Hz, 2H)

7,21 (d, J = 9,18 Hz, 2H)Proton

N-H3.6.4 Hợp chất 4D

4d

4e

4fO5c 5b

5 4

5a

H3C

O4a

36a 6

H 3CCl4c

4b

NH2

N1

HO4D5-(Ethoxycarbonyl)-4-(3-chlorophenyl)-6-methyl-3,4-dihydropyrimidin2(1H)-one

• Nhiệt độ nóng chảy: T nc =189-192 oC

• Phổ 1H-NMR (500 MHz, DMSO) (Phụ lục 4)27Footer Page 33 of 161.HeaderKhóa

Page

34Tốt

ofNghiệp

161.

LuậnSVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên4d

4e

4fO5c 5b

H3C

O 5aCl4c4b

4a

5 4 36a 6

H3CNH2

N1

HO4DHình 12: Phổ 1H-NMR của chất 4D

Các tín hiệu tương tự như các tín hiệu của chất 4A, chỉ có các proton trên vòng

thơm là thay đổi vì có thêm nhóm thế Cl ở vị trí meta. Tín hiệu tại 7,76 ppm và 9,24

ppm dạng singlet được quy kết cho proton NH, tín hiệu δ=1,08 ppm dạng triplet có

J=7 Hz được quy kết cho H 5c , tín hiệu tại δ=3,98 ppm dạng quartet có J=7 Hz được

quy kết cho H 5b , tín hiệu δ=2,24 ppm dạng singlet được quy kết cho H 6a và tại mũi

δ=5,14 ppm dạng doublet có J=3,5 Hz được quy kết cho H 4 . Còn các tín hiệu ở vùng

trên 7 ppm được quy kết cho các proton của nhân thơm.

Kết quả của việc quy kết này được tóm tắt vào Bảng 15.

Bảng 15: Quy kết các proton trong phổ 1H-NMR của chất 4D

Proton

N-H

H4

H 5b

H 5c

H 6a

Pronton nhân

thơmδ (ppm)

9,24 (s, 1H)

7,76 (s, 1H)

5,14 (d, J = 3,50 Hz, 1H)

3,98 (q, J = 7,0 Hz, 2H)

1,08 (t, J = 7,0 Hz, 3H)

2,24 (s, 3H)δ (ppm) tham khảo[19]

9,11 (s, 1H)

7,61 (s, 1H)

5,65 (s, J = 2,28 Hz 1H)

3,88 (q, J = 7,16 Hz, 2H)

1,10 (t, J = 7,14 Hz, 3H)

2,28 (s, 3H)7,17-7,36 (m, 4H)7,25-7,41(m, 4H)28Footer Page 34 of 161.HeaderKhóa

Page

35Tốt

ofNghiệp

161.

LuậnSVTH: Nguyễn Thị Lệ Quyên3.6.5 Hợp chất 4E

4d

4e4c4f4bO

4a Cl

5b

5c

5 4 3

H3C

NH

O 5a

6a 6

H 3C2

N1

HO4E5-(Ethoxycarbonyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-3,4-dihydropyrimidin2(1H)-one

• Nhiệt độ nóng chảy: T nc =215-217 oC

• Phổ 1H-NMR (500 MHz, DMSO) (Phụ lục 5)

4d

4c

4b4e

4fO5c 5b

5 4

5a

H3C

O

6a 6

H3C4a Cl

3

NH2

N1

HO4EHình 13: Phổ 1H-NMR của chất 4E

Các tín hiệu tương tự như các tín hiệu của chất 4A, chỉ có các proton trên vòng

thơm là thay đổi vì có thêm nhóm thế Cl ở vị trí ortho. Tín hiệu tại 7,66 ppm và 9,24

ppm dạng singlet được quy kết cho proton NH, tín hiệu δ=0,97 ppm dạng triplet có

29Footer Page 35 of 161.HeaderKhóa

Page

36Tốt

ofNghiệp

161.

LuậnSVTH: Nguyễn Thị Lệ QuyênJ=7 Hz được quy kết cho H 5c , tín hiệu tại δ=3,88 ppm dạng quartet có J=7 Hz được

quy kết cho H 5b , tín hiệu δ=2,24 ppm dạng singlet được quy kết cho H 6a và tại mũi

δ=5,61 ppm dạng doublet có J=3 Hz được quy kết cho H 4 . Còn các tín hiệu ở vùng

trên 7 ppm được quy kết cho các proton của nhân thơm.

Kết quả của việc quy kết chất 4E được tóm tắt vào Bảng 16.

Bảng 16: Quy kết các proton trong phổ 1H-NMR của chất 4E

Proton

N-H

H4

H 5b

H 5c

H 6a

Proton nhân thơmδ (ppm)

9,24 (s, 1H)

7,66 (s, 1H)

5,61 (d, J = 3 Hz, 1H)

3,88 (q, J = 7,0 Hz, 2H)

0,97 (t, J = 7,0 Hz, 3H)

2,28 (s, 3H)

7,23-7,39 (m, 4H)δ (ppm) tham khảo[20]

9,3 (s, 1H)

8,0 (s, 1H)

5,30 (d, 1H)

3,82 (q, J=7,2, 2H)

1,06 (t, J= 7,2, 3H)

2,16 (s, 3H)

7,16-7,38 (m, 4H)30Footer Page 36 of 161.HeaderKhóa

Page

37Tốt

ofNghiệp

161.

LuậnSVTH: Nguyễn Thị Lệ QuyênBảng 17: Độ dịch chuyển hóa học trong phổ 1H-NMR của DHPM và một số dẫn xuất.

R

ProtonN-HH4H 5bH 5c

H 6aH (4A)4-CH 3 (4B)4-Cl (4C)3-Cl (4D)2-Cl (4E)δ (ppm)δ (ppm)δ (ppm)δ (ppm)δ (ppm)7,69 (s)7,67 (s)7,73 (s)7,76 (s)7,66 (s)9,14 (s)9,14 (s)9,21 (s)9,24 (s)9,24 (s)5,14 (s)5,61 (s)5,14 (d,

J=3,5 Hz)5,08 (s)5,12 (d,

J=3,5 Hz)3,98 (q,3,96 (q,3,95 (q,3,98 (q,3,88 (q,J=7 Hz)J=7 Hz)J=7 Hz)J=7 Hz)J=7 Hz)1,08 (t,1,08 (t, J=71,08 (t,1,08 (t,0,97 (t,J=7 Hz)Hz)J=7 Hz)J=7 Hz)J=7 Hz )2,23 (s)2,23 (s)2,23 (s)2,24 (s)2,28 (s)J=8,5 Hz)7,17-7,367,23-7,397,23 (d,(m)(m)__7,37 (d,

Proton nhân7,2-7,31thơm(m)7,10 (s)J=8,5 Hz)

H của nhóm

thế2,22 (s)__31Footer Page 37 of 161.HeaderKhóa

Page

38Tốt

ofNghiệp

161.

LuậnSVTH: Nguyễn Thị Lệ QuyênChương 4:

Kết luận – Đề

xuất32Footer Page 38 of 161.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Định danh sản phẩm

Tải bản đầy đủ ngay(48 tr)

×