Tải bản đầy đủ - 48 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 48trang

Header Page 57 of 161.

[12]. R. W. Sabnis, Handbook of Acid-Base Indicators, CRC Press, pp 351 (2007).

[13] Robin H. Stokes Festschrift. Solubilities of Salicylic Acid in Pure Solvents and

Binary Mixtures Containing Cosolvent, Chemical Engineering Journal 54 (2), pp. 480484 (2009).

[14] http://en.wikipedia.org/wiki/Methyl_salicylate.

[15] Thái Doãn Tĩnh. Cơ sở hóa học hữu cơ 2, NXB Khoa học và Kĩ thuật Hà Nội, trang

182 - 412 (2008).

[16] Phạm Hữu Điển- Nguyễn Quyết Tiến. Giáo trình hóa dược, NXB Đại học Sư Phạm,

trang 85-86 (2008).

[17] Trương Phương, Trần Thành Đạo. Tổng hợp và thử hoạt tính kháng nấm và kháng

khuẩn của các dẫn chất nitrosalicylanilid, Tạp chí dược học, số 9, trang 10-13 (1997)

[18] Sabir Hussain, Jyoti Sharama and Mohd Amir. Synthesis and Antimicrobial Activities

of 1,2,4-triazole, E-Journal of Chemistry, vol 53, pp. 963-968 (2008).

[19] Lưu Văn Bôi, Đào Thị Nhung, Nguyễn Thị Sơn, Hoàng Đức Quang. Điều chế và tính

chất của 5-[(4-axetamido-2-hidroxy)phenyl]-1,3,4-oxadiazol-2-thiol, Tạp chí Khoa học

Khoa học Tự Nhiên và Công Nghệ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội, trang 12-17 (2008)

[20] Trương Phương, Trần Thành Đạo. Tổng hợp và thử hoạt tính kháng nấm và kháng

khuẩn của các dẫn chất nitrosalicylanilid, Tạp chí dược học, số 9, trang 10-13 (1997).

[21] Trương Phương, Trần Thành Đạo. Tổng hợp và thử hoạt tính kháng nấm và kháng

khuẩn của các dẫn chất iodosalicylanilid, Tạp chí dược học, số 10, trang 7-10 (1997).

[22] Trương Phương, Trần Phúc Yên. Tổng hợp và hoạt tính kháng nấm và kháng khuẩn

của các dẫn chất chlorothioure, Tạp chí dược học, số 10 trang 14-17 (2001).

[23] Shivi Bhatia and Monika Gupta. 1,3,4-Oxadiazole as antimicrobial agents: An

overview, Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, Vol. 3(3), pp.137-147

(2011).

[24] Peddakotla Venkata Ramana, Dasampalli Nese Satyanarayana, Karnatakam

Doraswamy and Laxmanarao Krishnarao Ravindranath. Design, practical synthesis and

biological evaluation of novel 1,3,4-oxadiazole derivatives incorporated with quinolone

moiety as microbial agents, Der Pharma Chemica, Vol. 5(4), pp. 126-130 (2013).

[25] Afaf H. El-masry, H. H. Fahmy and S. H. Ali Abdelwahed. Synthesis and

Antimicrobial Activity of Some New Benzimidazole Derivatives, Molecules, 5, pp. 1429-Footer Page 57 of 161.56Header Page 58 of 161.

1438 (2000).

[26] Weiming Xu, Jiang He, Ming He, Feifei Han, Xuehai Chen, Zhaoxi Pan, Jian Wang

and Maoguo Tong. Synthesis and antifungal activity of novel sulfone derivatives

containing 1,3,4-oxadiazole moieties, Molecules, pp. 9129-9141 (2011).

[27] Nguyễn Thị Sơn. Tổng hợp và tính chất của một số axetamidoaryl-1,3,4-oxadiazol-2thiol, Luận án Tiến Sĩ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, trang 1-35 (2012).

[28] Sharma S., Sharma P. K, Kumar N, Dudhe R. A Review: Oxadiazole Their

Chemistry and Pharmacological Potentials, Der Pharma Chemical, Vol. 2(4), pp. 253-263

(2010).

[29]Nguyễn Minh Thảo. Hoá học các hợp chất dị vòng, NXB Giáo dục, trang 83 (2004).[30]K. Ajay Kumar, P. Jayaroopa, G. Vasanth Kumar .Comprehensive Review On TheChemistry Of 1,3,4- Oxadiazoles And Their Applications, International Journal of Chem

Tech Research, Vol.4, No.4, pp. 1782-1791 (2012).

[31]Rahul V. Patel, PareshK. Patel, Premlata Kumari, DhanjiP. Rajani KishorH.Chikhalia. Synthesis of benzimidazolyl-1,3,4-oxadiazol-2-ylthio-N-phenyl (benzothiazolyl)

acetamides as antibacterial, antifungal and antituberculosis agents, European Journal of

Medicinal Chemistry, vol 53, pp. 1-11 (2012).

[32]Lưu Văn Bôi, Nguyễn Thị Sơn, Đào Thị Nhung. Điều chế và tính chất của 5-(5-Axetamido-2-Hidroxiphenyl)-1,3,4-Oxadiazol-2-Thiol, Tạp chí Khoa học Khoa học Tự

Nhiên và Công Nghệ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội, số 24, trang 1-8 (2008).

[33]Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận (dịch). Tổng hợp hóa học hữu cơ. Nhà xuất bảnKhoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, trang 312-314 (1982).

[34] Từ Minh Thạnh. Giáo trình hóa học hữu cơ 1, Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, trang

76-77 (2006).Footer Page 58 of 161.

57Header Page 59 of 161.PHỤ LỤCOHNN

OSCH2CONHCH3IPhụ lục 1: Phổ 13C-NMR của hợp chất (6a)Footer Page 59 of 161.

58Header Page 60 of 161.OHNN

OSCH2CONHCH3IPhụ lục 2 : Phổ 13C-NMR giãn rộng của hợp chất (6a).Footer Page 60 of 161.

59Header Page 61 of 161.OHNN

OSCH2CONHIPhụ lục 3: Phổ 13C-NMR của hợp chất (6b).Footer Page 61 of 161.

60Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(48 tr)

×