Tải bản đầy đủ - 48 (trang)
Lượng xúc tác ở các phản ứng trước được rửa sạch bằng ethanol nóng, sau đó đem đi sấy khô và tiếp tục sử dụng để đem đi nghiên cứu.

Lượng xúc tác ở các phản ứng trước được rửa sạch bằng ethanol nóng, sau đó đem đi sấy khô và tiếp tục sử dụng để đem đi nghiên cứu.

Tải bản đầy đủ - 48trang

HeaderKhóa

Pageluận

30 tốt

of nghiệp

161.

3.6SVTH: Nguyễn Thị Ngọc ThảoĐịnh danh sản phẩm3.6.1 Chất A (Phụ lục 1)

4dO4e4c4f4b

4a5b

5c

H3CO45a5

6H3C6a3

NH2

1

N

HOA

5–(Etoxycarbonyl)–4–(4-phenyl)–6–metyl–3,4–dihydropyrimidine–2(1H)–oneLàm tại một điều kiện bất kì, thu được sản phẩm kết tinh lại thật sạch rồi đem đi

đo nhiệt độ nóng chảy, phổ 1H-NMR. Kết quả thu được:

• T nc = 206-207 oC.

• 1H-NMR (500MHz, DMSO):

Hình 18. Phổ 1H-NMR của chất A4d

4e4c4f4b

4a

4 3

NHO

5c

H3C5b5O 5a

6

H3C

6aFooter Page 30 of 161.1

N 2 O

H29HeaderKhóa

Pageluận

31 tốt

of nghiệp

161.SVTH: Nguyễn Thị Ngọc ThảoDựa vào phổ 1H-NMR cho thấy proton NH cho singlet ở 9,16 ppm và 7,71 ppm.

Tín hiệu ở δ=1,09 ppm có cường độ tương đối bằng 3 dạng triplet (J=7,5 Hz)

được quy kết cho H5c và tại δ=4,00 ppm (J=7,5Hz) có cường độ tương đối bằng 2 dạng

quarlet được quy kết cho H5b do nhóm CH 2 liên kết với O nên độ dịch chuyển hóa học

dịch chuyển về trường thấp.

Tín hiệu tại δ=2,25 ppm có dạng singlet (cường độ tương đối bằng 3) được quy

kết cho nhóm methyl H6a do nó không có sự ghép spin-spin giữa các proton.

Tín hiệu δ =5,15 ppm có dạng singlet được quy kết cho H4, nó có độ dịch chuyển

cao vì nhóm CH có liên kết với nhân thơm và NH làm δ dịch chuyển về trường thấp.

Trên phổ còn thể hiện cụm tín hiệu có δ=7,22-7,34 ppm được quy kết cho nhân

thơm, do các proton(H4b, H4f) và (H4c, H4e) là tương đương với nhau nên các tín hiệu

sẽ có cường độ tương đối bằng 2 còn lại là của H4d. Có 2 tín hiệu ở 7,32 ppm (ddd) và

7,24 ppm (m): do (H4c ,H4e) có tương tác spin-spin với (H4b, H4f) nên tại tín hiệu 7,32

ppm có J= 7,5 Hz có dạng triplet (ở vị trí meta bị che chắn ít hơn nên δ dịch chuyển về

trường thấp hơn), (H4b, H4f) và H4d ở vị trí ortho và para bị che chắn mạnh hơn nên δ

dịch chuyển về trường cao hơn và được quy kết tại tín hiệu 7,24 ppm có J=7,5 Hz.

Bảng 13. Quy kết các mũi proton của chất A trong phổ 1H-NMR

Proton

N-H

H4

H5b

H5c

H6a

H4b, H4d, H4f

H4c, H4eFooter Page 31 of 161.δ (ppm)

7,71 (s, 1H)

9,16 (s, 1H)

5,15 (s, 1H)

4,00 (q, 2H, J=7,5 Hz)

1,09 (t, 3H, J=7,5 Hz)

2,25 (s, 3H)

7,24 (m, 3H, J=7,5 Hz)

7,32 (t, 2H, J=7,5 Hz)δ (ppm) tham khảo [14]

7,73 (s)

9,18 (s)

5,15 (s)

3,99 (q)

1,10 (t)

2,25 (s)

7,23-7,34 (m)30HeaderKhóa

Pageluận

32 tốt

of nghiệp

161.SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thảo3.6.2 Chất B (Phụ lục 2)NO2

4e4c4f4b

a

4

4 3

NHO

5c

H3C5b5O 5a

6

H3C

6a1

N 2 O

HHình 19. Phổ 1H-NMR của chất B

Tương tự như các phổ trên, chỉ có các proton trên nhóm phenyl là có sự thay đổi

đáng kể vì có nhóm thế NO 2 ở vị trí para. Tín hiệu tại 7,87 ppm và 9,33 ppm dạng

singlet được quy kết cho proton NH, tín hiệu 1,09 ppm dang triplet có J=7 Hz được

quy kết cho H5c, tín hiệu tại 3,99 ppm dạng quartet có J=7 Hz được quy kết cho H5b,

tín hiệu 2,27 dạng singlet được quy kết cho H6a và tại mũi 5,28 ppm dạng singlet được

quy kết cho H4.

Các tín hiệu tại 7,51 ppm dạng doublet có J=8 Hz và tại 8,21 ppm dạng doublet

có J=8 Hz được quy kết cho các proton của nhân thơm. Do có nhóm thế NO 2 ở vị trí

para nên các H4b, H4f là tương đương và H4c,H4e tương đương. Nhóm NO 2 là nhóm

gây hiệu ứng rút điện tử cộng hưởng vào vòng làm cho các proton ở vị trí ortho bị

giảm chắn nhiều hơn so với các proton ở vị trí meta và para nên cho mũi ở vùng

trường thấp hơn. Do đó, các proton H4b, H4f có độ dịch chuyển hóa học cao hơn các

proton H4c, H4e. Tín hiệu tại 8,21 ppm được quy kết cho H4c, H4e có J=9,5 Hz; tín hiệu

tại 7,51 ppm được quy kết cho H4b, H4f có J=9,5 Hz.Footer Page 32 of 161.31HeaderKhóa

Pageluận

33 tốt

of nghiệp

161.SVTH: Nguyễn Thị Ngọc ThảoBảng 14. Quy kết các mũi proton của chất B trong phổ 1H-NMR

δ (ppm)

9,33 (s,1H)

7,87 (s, 1H)

5,28 (s, 1H)

3,99 (q, 2H, J=7 Hz)

1,09 (t, 3H, J=7 Hz)

2,27 (s, 3H)

7,51 (d, 2H, J=9,5 Hz)

8,21 (d, 2H, J=9,5Hz)Proton

N-H

H4

H5b

H5c

H6a

Ar-Hδ (ppm) tham khảo [14]

9,05 (s)

7,69 (s)

5,78 (d)

4,03 (q)

1,11 (t)

2,32 (s)

7,51 (d)

8,16 (d)3.6.3 Chất C (Phụ lục 3)CH3

4e4c4f4b

a

4

4 3

NHO

5c

H3C5b5O 5a

6

H3C

6a1

N 2 O

HHình 20. Phổ 1H-NMR của chất C

Với dẫn xuất này có nhóm methyl thế trên vị trí para của nhóm phenyl nên các

proton này có mũi tín hiệu tương tự như chất A.

Tín hiệu tại 7,56 ppm và 9,14 ppm được quy kết cho proton NH, tín hiệu 1,10

ppm dạng triplet có J=7 Hz được quy kết cho H5c, tín hiệu tại 3,98 ppm dạng quartet

có J=7 Hz được quy kết cho H5b, tín hiệu 2,25 dạng singlet được quy kết cho H6a và

tại mũi 5,11 ppm dạng doublet có J=3,5 Hz được quy kết cho H4. Tín hiệu tại 2,25Footer Page 33 of 161.32HeaderKhóa

Pageluận

34 tốt

of nghiệp

161.SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thảoppm dạng singlet có cường độ tương đối bằng 6 nên được quy kết cho proton H6a và

proton của nhóm thế CH 3 .

Còn các proton của nhóm phenyl chỉ cho một tín hiệu tại 7,12 ppm dạng singlet

do các proton này tương đương.

Bảng 15. Quy kết các mũi proton của chất C trong phổ 1H-NMRH4

H5b

H5c

H6aδ (ppm)

9,14 (s, 1H)

7,67 (s, 1H)

5,11 (d, 1H, J=3,5Hz)

3,98 (q, 2H, J=7 Hz)

1,10 (t, 3H, J=7 Hz)

2,25 (s, 3H)δ (ppm) tham khảo [1]

9,17 (s)

7,71 (s)

5,11 (s)

3,95 (q)

1,10 (t)

2,25 (s)Ar-H7,12 (s, 4H)7,12 (m)H-thế2,25 (s, 3H)3,72 (s)Proton

N-H3.6.4 Chất D (Phụ lục 4)F

4e4c4f4b

a

4

4 3

NHO

5c

H3C5b5O 5a

6

H3C

6a1

N 2 O

HHình 21. Phổ 1H-NMR của chất DFooter Page 34 of 161.33HeaderKhóa

Pageluận

35 tốt

of nghiệp

161.SVTH: Nguyễn Thị Ngọc ThảoCác tín hiệu tương tự như các tín hiệu của chất A, chỉ có các proton trên nhóm

phenyl là có sự thay đổi vì có nhóm thế fluoro ở vị trí para, tín hiệu tại 7,73 ppm và

9,20 ppm dạng singlet được quy kết cho proton NH, tín hiệu 1,09 ppm dạng triplet có

J=7 Hz được quy kết cho H5c, tín hiệu tại 3,98 ppm dạng multilet có J=7 Hz được quy

kết cho H5b, tín hiệu 2,25 dạng singlet được quy kết cho H6a và tại mũi 5,15 ppm dạng

doublet có J=3 Hz được quy kết cho H4.

Còn các tín hiệu ở vùng trên 7 ppm được quy kết cho các proton của nhóm

phenyl, do nguyên tử F có độ âm điện lớn gây nên hiệu ứng cảm âm làm giảm mật độ

điện tử tại các vị trí ortho và para đối với nó làm cho độ dịch chuyển hóa học tại các

vị trí này dịch chuyển về trường thấp nên các proton (H4c, H4e) tương đương được quy

kết tại tín hiệu 7,22 ppm dạng doublet-doublet có J=9 Hz, các proton (H4b, H4f) tương

đương được quy kết tại tín hiệu 7,22 dạng triplet có J=9 Hz.

Bảng 16. Quy kết các mũi proton của chất D trong phổ 1H-NMR

Proton

N-H

H4

H5b

H5c

H6a

Ar-HFooter Page 35 of 161.δ (ppm)

9,20 (s, 1H)

7,73 (s, 1H)

5,15 (d, 1H, J=3 Hz)

3,98 (m, 2H, J=7 Hz)

1,09 (t, 3H, J=7 Hz)

2,25 (s, 3H)

7,22 (t, 2H, J=9 Hz)

7,26 (d-d, 2H, J=9 Hz)δ (ppm) tham khảo [16]

9,20 (s)

7,73 (s)

5,14 (d)

3,95-4,0 (m)

1,09 (t)

2,25 (s)

7,10-7,3(m)34HeaderKhóa

Pageluận

36 tốt

of nghiệp

161.SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thảo3.6.5 Chất E (Phụ lục 5)Br

4e4c4f4b

4a

4 3

NHO

5c

H3C5b5O 5a

61

N 2 O

HH3C

6aHình 22. Phổ 1H-NMR của chất E

Các tín hiệu tương tự như các tín hiệu của chất A, chỉ có các proton trên nhóm

phenyl là có sự thay đổi vì có nhóm thế bromo ở vị trí para. Tín hiệu tại 7,75 ppm và

9,22 ppm dạng singlet được quy kết cho proton NH, tín hiệu 1,09 ppm dạng triplet có

J=7 Hz được quy kết cho H5c, tín hiệu tại 3,98 ppm dạng quartet có J=7 Hz được quy

kết cho H5b, tín hiệu 2,24 ppm dạng singlet được quy kết cho H6a và tại mũi 5,13 ppm

dạng doublet có J=3 Hz được quy kết cho H4.

Còn các tín hiệu ở vùng trên 7 ppm được quy kết cho các proton của nhóm

phenyl, do nguyên tử Br gây hiệu ứng cảm âm nên mật độ điện tử tại các vị trí ortho

và para đối với nó giảm làm cho các proton ở các vị trí này có độ dịch chuyển hóa học

về trường thấp hơn. Tín hiệu tại 7,19 ppm được quy kết cho H4b và H4f có dạng

doublet, J=8,5 Hz, tín hiệu tại 7,52 ppm được quy kết cho H4c và H4e có dạng doubletdoublet-doublet, J=8,5 Hz.Footer Page 36 of 161.35HeaderKhóa

Pageluận

37 tốt

of nghiệp

161.SVTH: Nguyễn Thị Ngọc ThảoBảng 17. Quy kết các mũi proton của chất E trong phổ 1H-NMR

δ (ppm)

9,322 (s, 1H)

7,75 (s, 1H)

5,13 (d, 1H, )

3,98 (q, 2H, J=7 Hz)

1,09 (t, 3H, J=7 Hz)

2,24 (s, 3H)

7,52 (d, 2H, J=8,5 Hz)

7,19 (d, 2H, J= 8,5 Hz)Proton

N-H

H4

H5b

H5c

H6a

Ar-Hδ (ppm) tham khảo [3]

9,20 (s)

7,73 (s)

5,07 (d)

3,93 (q)

1,04 (t)

2,20 (s)

7,48 (d)

7,14 (d)Bảng 18. Độ dịch chuyển hóa học trong phổ 1H-NMR của một số dẫn xuất DHPM.

R

ProtonH4-NO 2 (δ)4-CH 3 (δ)4-F (δ)4-Br (δ)(A)(B)(C)(D)(E)7,71

(s, 1H)

9,16

(s, 1H)

5,15

(s, 1H)

4,00 (q, 2H,

J=7,5 Hz)9,33

(s, 1H)

7,87

(s, 1H)

5,28

(s, 1H)

3,99 (q, 2H,

J=7 Hz)9,14

9,20

(s, 1H)

(s, 1H)

7,67

7,73

(s, 1H)

(s, 1H)

5,11 (d, 1H, 5,15 (d, 1H,

J=3,5Hz)

J=3 Hz)

3,98 (q, 2H, 3,98 (m, 2H,

J=7 Hz)

J=7 Hz)9,322

(s, 1H)

7,75

(s, 1H)

5,13 (d, 1H,

J=3 Hz)

3,98 (q, 2H,

J=7 Hz)H5c1,09 (t, 3H,

J=7,5 Hz)1,09 (t, 3H,

J=7 Hz)1,10 (t, 3H,

J=7 Hz)1,09 (t, 3H,

J=7 Hz)1,09 (t, 3H,

J=7 Hz)H6a2,25 (s, 3H)2,27 (s, 3H)2,25 (s, 3H)2,25 (s, 3H)2,24 (s, 3H)7,24 (m, 3H,

J=7,5 Hz)

7,32 (t, 2H,

J=7,5 Hz)7,51 (d, 2H,

J=9,5 Hz)

8,21 (d, 2H,

J=9,5 Hz)7,12 (s, 4H)7,22 (t, 2H,

J=9 Hz)

7,26 (q, 2H,

J=9 Hz)7,52 (d, 2H,

J=8,5 Hz)

7,19 (d, 2H,

J= 8,5 Hz)--2,25 (s, 3H)--N-H

H4

H5bAr-HH của

nhóm thếFooter Page 37 of 161.36HeaderKhóa

Pageluận

38 tốt

of nghiệp

161.SVTH: Nguyễn Thị Ngọc ThảoCHƯƠNG IV:

KẾT LUẬN VÀ

ĐỀ XUẤTFooter Page 38 of 161.37HeaderKhóa

Pageluận

39 tốt

of nghiệp

161.SVTH: Nguyễn Thị Ngọc ThảoKết luận

Qua quá trình khảo sát phản ứng Biginelli tôi tìm ra các điều kiện tối ưu của

phản ứng này:

Thời gian: 120 phút

Nhiệt độ : 100 oC

Khối lượng xúc tác: 0,150 g

1:2:3 =1:1,25:1,25 (mmol)

Khi dùng xúc tác PILC vào việc tổng hợp các dẫn xuất DHPM cho hiệu suất

không cao.

Sản phẩm và các dẫn xuất đều đã được xác định cấu trúc bằng cách đo nhiệt độ

nóng chảy và đo phổ 1H-NMR.

Đề xuất

Qua nghiên cứu này tôi có một số đề nghị:

Khảo sát với các dẫn xuất khác của EAA hay thay urea bằng thiourea.

Nghiên cứu sâu hơn về xúc tác PILC để năng cao hiệu suất phản ứng và an toàn

với môi trường.

Tiến hành thăm dò hoạt tính sinh học của những dẫn xuất đã tổng hợp trên.Footer Page 39 of 161.38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lượng xúc tác ở các phản ứng trước được rửa sạch bằng ethanol nóng, sau đó đem đi sấy khô và tiếp tục sử dụng để đem đi nghiên cứu.

Tải bản đầy đủ ngay(48 tr)

×