Tải bản đầy đủ
5 Đề xuất một số biện pháp quản lý sử dụng thiết bị dạy học ở các trường Trung học cơ sở huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh:

5 Đề xuất một số biện pháp quản lý sử dụng thiết bị dạy học ở các trường Trung học cơ sở huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh:

Tải bản đầy đủ

Header Page 70 of 161.

61

dụng cần phải được thực hiện theo qui định, đạt hiệu quả tích cực, các TBDH cần
được đăng kí trước khi có bất cứ GV nào muốn mượn để sử dụng TBDH cho tiết dạy
của mình nhằm tạo sự ổn định trong việc phân phối TBDH cho những GV khác và
thuận tiện trong việc cất giữ, bảo quản thiết bị. Trong quá trình sử dụng cần có sự quan
sát, kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng sử dụng TBDH tại đơn vị, tìm hiểu các hạn chế
còn tồn tại từ đó có những biện pháp khắc phục kịp thời, cải tiến hoạt động sử dụng
và quản lý sử dụng TBDH. Tất cả những nội dung này đều được thực hiện khi có sự
quản lý sử dụng TBDH, từ đó cho thấy tầm quan trọng của việc quản lý sử dụng
TBDH, cần nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý sử dụng TBDH, góp phần tạo sự ổn
định và phát triển hoạt động sử dụng TBDH nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và
học tập.
b) Cơ sở thực tiễn
Qua khảo sát thực trạng sử dụng và quản lý sử dụng TBDH ở các trường THCS
tại huyện Củ Chi cho thấy công tác quản lý sử dụng TBDH còn rất nhiều hạn chế với
những nguyên nhân khách quan và chủ quan.
TBDH đã được bổ sung, đầy đủ hơn so với những năm trước đây, tuy nhiên
nguồn kinh phí trang bị TBDH vẫn phụ thuộc chủ yếu từ ngân sách nhà nước, công tác
xã hội hóa giáo dục còn gặp nhiều khó khăn gây cản trở việc trang bị các TBDH hiện
đại cũng như thay mới những TBDH hư hỏng nặng một cách nhanh chóng. Một bộ
phận GV chưa nhận thức tốt về sự cần thiết của công tác QL TBDH, chưa thực hiện
tốt việc lên kế hoạch sử dụng TBDH cụ thể để quá trình sử dụng đạt được hiệu quả,
chưa tự giác trong việc tự làm TBDH phục vụ giảng dạy, việc thực hiện còn mang tính
hình thức, đối phó, quá trình sử dụng TBDH còn gặp nhiều khó khăn, kỹ năng sử dụng
TBDH chưa tốt tạo nên tâm lý ngại sử dụng, gây lãng phí. Cán bộ chuyên trách quản
lý sử dụng TBDH là GV kiêm nhiệm, chưa được đào tạo, bồi dưỡng đầy đủ chuyên
môn, nghiệp vụ về TBDH, áp lực thời gian khi thực hiện cùng lúc hai công tác dẫn đến
hiệu quả công việc chưa cao; CBQL chưa quan tâm đúng mức đến công tác chỉ đạo,
kiểm tra đánh giá công tác quản lý sử dụng TBDH.

Footer Page 70 of 161.

Header Page 71 of 161.

62

Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn nêu trên, chúng tôi đề xuất một số biện
pháp nhằm góp phần cải thiện công tác quản lý sử dụng TBDH ở các trường THCS
huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
2.5.2 Các biện pháp quản lý sử dụng TBDH ở các trường THCS huyện
Củ Chi, TPHCM:
a. Các biện pháp nâng cao nhận thức:
1. Mục đích
Nâng cao nhận thức cho CBQL, GV, HS về tầm quan trọng của việc sử dụng và
quản lý sử dụng TBDH. Từ đó tạo nên động lực cải thiện hiệu quả hoạt động sử dụng,
quản lý sử dụng TBDH, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.
2. Nội dung
-

Tuyên truyền về tầm quan trọng của TBDH cho tập thể cán bộ, GV, HS, công

nhân viên nhà trường.
-

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng sử dụng

thiết bị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc quản lý, bảo quản và sử
dụng thiết bị dạy học.
3. Tổ chức thực hiện
-

Chỉ đạo các tổ chuyên môn phổ biến các văn bản pháp lý của nhà nước về công

tác quản lý, sử dụng TBDH: Luật giáo dục, Điều lệ trường trung học, hướng dẫn thực
hiện nhiệm vụ năm học của Bộ GD và ĐT, Sở GD và ĐT.
-

Ban giám hiệu nhà trường cần đa dạng hóa các hình thức tổ chức, thời gian,

không gian tuyên truyền như: họp hội đồng sư phạm, thông qua các hội thảo, chuyên
đề, sinh hoạt chuyên môn…thông qua đó, tiếp thu ý kiến đóng góp của CBQL, tập thể
GV về việc sử dụng và quản lý sử dụng, khơi dậy ý thức trách nhiệm đối với công tác
này.
-

Tổ chức thao giảng, chuyên đề nội dung đổi mới phương pháp, hình thức sử

dụng TBDH, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng TBDH sáng tạo, so sánh giữa tiết dạy có sử
dụng TBDH với những tiết giảng giải lý thuyết không sử dụng TBDH để thấy được lợi
ích mà TBDH mang lại trong việc đổi mới phương pháp dạy học.

Footer Page 71 of 161.

Header Page 72 of 161.
-

63

Thông qua các giờ học, nhất là các giờ thực hành GV nên phổ biến cho học sinh

cách sử dụng thiết bị, đặc biệt là các thiết bị có hóa chất, các vật dụng sắc bén hoặc có
dòng điện song song với việc giáo dục ý thức bảo vệ tài sản chung của nhà trường.
b. Các biện pháp trang bị, cất giữ, bảo quản TBDH
1. Mục đích:
Cải thiện việc trang bị, cất giữ, bảo quản TBDH, tạo điều kiện thuận lợi cho
việc sử dụng và quản lý sử dụng TBDH.
2. Nội dung:
-

Thống kê tình trạng các TBDH còn thiếu, hư hỏng nhiều để xin kinh phí trang

bị, bổ sung.
-

Thắt chặt công tác cất giữ ngăn nắp, bảo quản cẩn thận TBDH nhằm kéo dài

thời gian sử dụng, tiết kiệm thời gian tìm kiếm và chuẩn bị khi có ý định sử dụng.
3. Tổ chức thực hiện:
-

Thống kê số lượng, tình trạng sử dụng TBDH vào giữa năm học và cuối năm

học từ đó có kế hoạch sửa chữa, bổ sung kịp thời. Việc xin cấp kinh phí từ nhà nước
gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thời gian được nhận kinh phí khá lâu kể từ khi xin cấp
kinh phí, chính vì vậy mà cần thực hiện việc xin cấp kinh phí sớm ngay sau khi thống
kê tình trạng TBDH tại trường để cấp trên xét, duyệt. Những thiết bị hư hỏng nặng cần
thành lập hội đồng thanh lý để có không gian chứa những thiết bị cần thiết khác.
-

Cán bộ thiết bị phải lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị mới hằng năm, phải

thống kê cụ thể các thiết bị cũ hư hỏng cần bổ sung, tham mưu với Ban giám hiệu,
phối hợp với giáo viên bộ môn để chọn mua những trang thiết bị thật sự cần thiết và
đem lại hiệu quả cho việc dạy và học để tránh lãng phí.
-

Tiếp tục vận động thực hiện công tác xã hội hóa GD, tiết kiệm ở đơn vị nhằm tự

tạo nguồn kinh phí trang bị CSVC, TBDH phục vụ cho hoạt động của nhà trường.
-

Khuyến khích GV sưu tầm, tự làm TBDH làm phong phú nguồn TBDH sẵn có

tại nhà trường, phục vụ cho việc giảng dạy của GV và học tập của HS.
-

Mỗi tổ chuyên môn cần cử một GV phụ trách TBDH của bộ môn, kết hợp với

GV kiêm nhiệm quản lý TBDH, phòng thí nghiệm để sắp xếp, kiểm tra, phân loại, cất

Footer Page 72 of 161.

Header Page 73 of 161.

64

giữ các TBDH sau khi sử dụng, hỗ trợ chuẩn bị các thiết bị cần sử dụng trước khi tiết
học diễn ra, phân loại để sắp xếp TBDH theo từng môn, từng loại TBDH.
-

Giao cho GV tự bảo quản thiết bị khi mượn, sử dụng phòng học bộ môn, phòng

thí nghiệm, thực hiện mượn trả thiết bị đúng qui định.
c. Các biện pháp quản lý sử dụng TBDH:
1. Mục đích
Nhằm cải thiện công tác quản lý sử dụng TBDH, khai thác tối đa vai trò của
TBDH nhằm phục vụ tốt hoạt động giảng dạy và học tập.
2. Nội dung
TBDH có ý nghĩa quyết định trong việc đổi mới phương pháp dạy học. Với số
lượng TBDH khá lớn cùng nhiều chủng loại phục vụ cho nhiều môn học khác nhau,
nhiều đối tượng sử dụng bao gồm cả GV và học sinh, chính vì vậy, muốn sử dụng
TBDH một cách thường xuyên, đúng mục đích, đúng nguyên tắc đòi hỏi có công tác
quản lý sử dụng TBDH. Trong đó, cần đẩy mạnh các chức năng của hoạt động quản lý
sử dụng TBDH, bao gồm: Thực trạng khảo sát tại các trường THCS trên địa bàn huyện
Củ Chi cho thấy công tác quản lý sử dụng TBDH còn nhiều bất cập gây ảnh hưởng
đến hiệu quả sử dụng TBDH.
3. Tổ chức thực hiện
-

Tăng cường công tác lập kế hoạch sử dụng TBDH của mỗi GV và giao quyền

kiểm tra cho tổ chuyên môn phụ trách, định kì báo cáo với Ban giám hiệu về tiến độ
thực hiện kế hoạch sử dụng TBDH nhằm tạo cơ sở cho CBQL kiểm tra công tác sử
dụng TBDH.
-

Mỗi tổ chuyên môn lên kế hoạch sử dụng TBDH theo kế hoạch năm học, theo

tháng, tuần, theo phân phối chương trình.
-

Phân công rõ ràng quyền và nhiệm vụ cho từng cá nhân, bộ phận phụ trách, các

công việc được phân công cần được thể hiện bằng văn bản và thông báo rõ ràng vào
cuộc họp đầu năm tránh chồng chéo hoặc đùn đẩy trách nhiệm.
-

Sau khi lập kế hoạch TBDH, cần thông báo rộng rãi đến GV tạo sự thống nhất

khi thực hiện nhiệm vụ trong tập thể; giới thiệu kịp thời danh mục các TBDH hiện có
theo từng môn học, từng loại để GV có kế hoạch sử dụng TBDH phù hợp.

Footer Page 73 of 161.

Header Page 74 of 161.
-

65

Các tổ bộ môn thường xuyên tiếp xúc với TBDH như: tổ công nghệ, tin học, vật

lý, hóa học, sinh học, mỗi tổ cử một GV lần lượt hỗ trợ CBQL trong việc giúp đỡ GV
khắc phục nhanh chóng các vấn đề trong quá trình sử dụng, kiểm tra số lượng, tình
trạng thiết bị và cất giữ đúng nơi qui định sau khi sử dụng nhằm khắc phục tình trạng
thiếu nhân lực gây khó khăn trong việc hỗ trợ GV kịp thời khi có sự cố.
-

Bổ sung nội dung sử dụng hiệu quả TBDH trong các tiết dạy vào tiêu chí thi

đua, đánh giá. Tổ chức các cuộc thi sáng chế TBDH mới lạ, phục vụ hoạt động dạy và
học, sử dụng sáng tạo TBDH vào quá trình giảng dạy, vận động mỗi GV có ít nhất 1
sáng kiến kinh nghiệm về nội dung sử dụng có hiệu quả TBDH, có giải thưởng sau các
cuộc thi nhằm khuyến khích, động viên, giúp GV có thêm động lực trong việc sử dụng
TBDH.
-

Xây dựng các bảng hướng dẫn, qui định sử dụng TBDH ở các phòng bộ môn,

đặt các bảng hướng dẫn này ở vị trí dễ thấy, dễ đọc được.
-

CBQL lập kế hoạch kiểm tra việc sử dụng TBDH cụ thể thông qua việc xây

dựng mục đích kiểm tra, các tiêu chí kiểm tra hợp lý nhằm thực hiện có hiệu quả công
tác kiểm tra, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng TBDH.
-

Thực hiện các hình thức xử lý nghiêm khắc khi có vi phạm xảy ra trong quá

trình sử dụng TBDH như: làm mất, hư hỏng TBDH nhiều lần, sử dụng TBDH không
đúng mục đích…
-

Tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng và quản lý sử dụng TBDH thông

qua hình thức quan sát, dự giờ đột xuất kể cả những tiết thực hành, thí nghiệm, kiểm
tra sổ mượn – trả thiết bị, sổ đăng kí sử dụng phòng học bộ môn.
-

Sau khi thực hiện công tác kiểm tra cần dành thời gian tổng kết, đánh giá thực

trạng sử dụng và quản lý sử dụng TBDH, gặp và trao đổi trực tiếp với GV bộ môn, GV
kiêm nhiệm QL thiết bị dạy học nếu họ còn mắc phải những hạn chế trong công tác.
-

Sau khi tiến hành khảo sát đối tượng HS với câu hỏi: “Bạn có những mong

muốn gì trong việc sử dụng TBDH?”. Có 3 ý kiến được liệt kê ở bảng khảo sát và học
sinh có thể chọn nhiều ý kiến cùng lúc, kết quả như sau:
+ Có thêm nhiều môn học/ tiết học được sử dụng TBDH để minh họa cho nội dung
bài học. (80.3%)

Footer Page 74 of 161.

Header Page 75 of 161.

66

+ Bổ sung thêm nhiều thiết bị dạy học cần thiết để phục vụ cho học tập. (85.8%)
+ Các thiết bị dạy học được sắp xếp ngăn nắp, trật tự, dễ tìm kiếm (45.8%)
Trong số 3 ý kiến được đưa ra lựa chọn, có 2 ý kiến được trên 80% HS đồng ý
tán thành và 1 ý kiến được chiếm gần 50% số lượng HS đồng ý. Điều này cho thấy cả
3 yếu tố trên là những nguyện vọng, những mong muốn của đa số học sinh trong việc
sử dụng TBDH. Nhà trường cần xem xét và đẩy mạnh thực hiện những nội dung này.

Footer Page 75 of 161.

Header Page 76 of 161.

67
Tiểu kết chương II

Quản lý TBDH là một nội dung quản lý cần được chú trọng và hoàn thiện hơn
nữa trong số các công tác quản lý trong trường học vì nó tác động đến hiệu quả sử
dụng TBDH, ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy và học tập. Công tác quản lý TBDH
muốn đạt được hiệu quả không chỉ nhờ vào sự nỗ lực của CBQL mà còn nhờ sự nhận
thức tốt, hợp tác tốt của GV giúp công tác quản lý diễn ra thuận lợi. Mục đích cuối
cùng của công tác quản lý này là nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, từng
bước nâng cao hiệu quả sử dụng TBDH nhằm phục vụ tốt cho công tác đổi mới
phương pháp dạy học.
Sau khi tìm hiểu thực trạng sử dụng và quản lý sử dụng TBDH ở các trường
THCS huyện Củ Chi, xuất phát từ những nguyên nhân gây ra sự hạn chế trong việc
quản lý – sử dụng TBDH, chúng tôi đã mạn phép đề xuất một số biện pháp nhằm mục
đích góp phần cải thiện việc sử dụng và đẩy mạnh công tác quản lý sử dụng TBDH,
tạo nền tảng phát triển chất lượng giáo dục tại địa phương. Các biện pháp bao gồm:
-

Các biện pháp nâng cao nhận thức;

-

Các biện pháp trang bị, cất giữ, bảo quản TBDH;

-

Các biện pháp quản lý sử dụng TBDH.

Footer Page 76 of 161.

Header Page 77 of 161.

68
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận
TBDH có vai trò vô cùng quan trọng trong mục tiêu đổi mới chương trình giáo
dục phổ thông của nền GD hiện nay, là một thành tố của quá trình dạy học. Việc sử
dụng TBDH tạo hứng thú học tập đối với các em học sinh, đa dạng hóa các hình thức
học tập của học sinh, hạn chế tối đa hình thức truyền thụ kiến thức một chiều, học sinh
đóng vai trò bị động, học lý thuyết suông, hình thành cho học sinh các kỹ năng, kỹ xảo
cần thiết khi được tiếp xúc với nhiều loại TBDH, được vận dụng các kiến thức đã học
vào thực tế nhờ sự hỗ trợ của TBDH. Đề tài đã trình bày những cơ sở lý luận quan
trọng liên quan đến nội dung quản lý sử dụng TBDH, tạo nền tảng và định hướng cho
việc tìm hiểu công tác này trong thực tế các trường THCS huyện Củ Chi, Thành phố
Hồ Chí Minh.
Qua khảo sát các trường THCS trên địa bàn huyện Củ Chi, kết quả cho thấy việc
sử dụng TBDH đã có sự tiến bộ trong tần suất và hiệu quả sử dụng, công tác quản lý
sử dụng TBDH đã được quan tâm thực hiện, tuy nhiên hiệu quả công tác này chưa cao
do nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan. Từ những hạn chế đã tìm hiểu được thông
qua khảo sát thực tế các đối tượng CBQL, GV, HS và sự quan sát thực trạng TBDH ở
các trường, chúng tôi đề xuất một số biện pháp nhằm cải thiện công tác quản lý – sử
dụng TBDH tại các trường THCS huyện Củ Chi.
Kiến nghị
 Với Sở giáo dục và đào tạo.
-

Bổ sung nội dung nâng cao hiệu quả sử dụng TBDH vào các nội dung của

chương trình bồi dưỡng thường xuyên dành cho GV.
-

Thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn kỹ năng sử dụng những TBDH hiện

đại hoặc mới được trang bị cho CBQL, GV.
-

Xây dựng các văn bản chỉ đạo công tác TBDH phù hợp với tình hình của từng

địa phương dựa trên các văn bản, qui định chung của Bộ giáo dục và đào tạo.
-

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc cất giữ, bảo quản và sử dụng TBDH

ở tất cả các cấp học.

Footer Page 77 of 161.

Header Page 78 of 161.
-

69

Tổ chức nhiều hội thảo, chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng – quản lý sử

dụng TBDH hiệu quả, chỉ đạo Phòng giáo dục – đào tạo thường xuyên tổ chức chuyên
đề về những nội dung này, tạo điều kiện thuận lợi cho CBQL, GV tham gia học hỏi.
 Với Phòng giáo dục và đào tạo
-

Giải quyết nhanh chóng những yêu cầu cấp phát trang thiết bị dạy học cần thiết,

đơn giản hóa thủ tục xét duyệt kinh phí nhưng vẫn giữ vững sự khách quan, trung thực
trong vấn đề cấp phát kinh phí.
-

Tuân theo sự chỉ đạo của Sở giáo dục – đào tạo, thường xuyên mở các lớp tập

huấn kỹ năng sử dụng TBDH cho CBQL, GV kiêm nhiệm quản lý TBDH, GV. Tổ
chức các cuộc thi đua, phong trào dạy tốt học tốt có trọng tâm là việc sử dụng có hiệu
quả TBDH trong quá trình giảng dạy, phát động phong trào tự làm TBDH.
-

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá thực trạng quản lý sử dụng TBDH tại

các trường Tiểu học, THCS. Từ đó đưa ra những nhận xét, giải pháp thiết thực nhất
nhằm giúp các trường khắc phục hạn chế trong công tác này.
 Với các trường THCS huyện Củ Chi
-

Đẩy mạnh công tác nâng cao nhận thức của GV về sự cần thiết của việc quản lý

sử dụng TBDH.
-

Chủ động tổ chức các buổi chuyên đề, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm sử dụng và

quản lý sử dụng TBDH.
-

Chú trọng vấn đề lập kế hoạch trang bị, bảo quản, sử dụng và sửa chữa TBDH.

Rà soát tình hình TBDH tại đơn vị thường xuyên để có các phương án bổ sung, trang
bị kịp thời, đáp ứng nhu cầu sử dụng TBDH.
-

Thường xuyên dự giờ, đánh giá hiệu quả sử dụng TBDH, chú ý đến kỹ năng sử

dụng, thái độ của lớp học và các yêu cầu cần thực hiện khi sử dụng TBDH để đảm bảo
TBDH được sử dụng đúng mục đích.
-

Xây dựng các tiêu chí kiểm tra, đánh giá việc sử dụng TBDH cụ thể, qui định

bắt buộc về nhiệm vụ bảo quản, giữ gìn TBDH, tài sản công của nhà trường.
-

Nỗ lực đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tạo nguồn kinh phí để tiếp tục

hoàn thiện hệ thống TBDH phục vụ cho hoạt động giảng dạy và học tập.

Footer Page 78 of 161.

Header Page 79 of 161.

70
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và
trường phổ thông có nhiều cấp học (ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TTBGDĐT ngày 28/3 /2011).
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chuẩn Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở, trường trung
học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (ban hành kèm theo Thông tư
số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009).
3. Đảng Cộng sản Việt Nam (1993), Văn kiện hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khoá VII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Văn kiện hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khoá XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
5. Trần Quốc Đắc (chủ biên), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của việc xây dựng,
sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị dạy – học ở trường phổ thông Việt Nam, Nxb Đại
học Quốc gia Hà Nội.
6. Lê Thanh Giang (2009), Thực trạng và giải pháp quản lý việc sử dụng thiết bị dạy
học của giáo viên trường Trung học phổ thông tỉnh Cà Mau, Luận văn Thạc sĩ giáo
dục học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Tô Xuân Giáp (1997), Phương tiện dạy học, Nxb Giáo dục.
8. Bùi Minh Hiền (Chủ biên, 2006), Quản lý giáo dục, Nxb Đại Học Sư Phạm.
9. Phó Đức Hòa – Ngô Quang Sơn (2011), Phương pháp và công nghệ dạy học trong
môi trường sư phạm tương tác, Nxb Đại học sư phạm.
10. Trần Đức Hùng (2012), Biện pháp quản lý thiết bị dạy học ở trường trung học phổ
thông tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện nay, Trường Đại học Đà Nẵng.
11. Trần Thị Hương (Chủ biên, 2009), Giáo dục học phổ thông, Nxb Trường Đại học
Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh .
12. Trần Thị Hương (Chủ biên, 2009), Giáo dục học đại cương, Nxb Trường Đại học
Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.
13. Trần Kiểm (2008), Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục, Nxb Đại
Học Sư Phạm.

Footer Page 79 of 161.

Header Page 80 of 161.

71

14. Hồ Văn Liên (2007), Bài giảng Quản lý giáo dục và trường học, Trường Đại học
Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
15. Nguyễn Lộc (2010), Lý luận về quản lý, Nxb Đại Học Sư Phạm.
16. Bùi Đức Minh và cộng sự (2003), Giáo trình nghiệp vụ quản lý trường phổ thông,
Trường Cán bộ quản lý giáo dục – đào tạo II.
17. Ngô Đình Qua (2012), Phương pháp nghiên cứu khoa học, Nxb Đại học sư phạm
Thành phố Hồ Chí Minh.
18. Đặng Phúc Tịnh (2010), Thực trạng và một số biện pháp quản lý thiết bị dạy học ở
các trường trung học cơ sở huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ, Luận văn
Thạc sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
19. Kiều Thị Thùy Trang (2012), Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thiết bị
dạy học ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận 11, thành phố Hồ Chí
Minh, Trường Đại học Vinh.
20. Nguyễn Thành Vinh (2012), Khoa học quản lý đại cương, Nxb Giáo Dục Việt
Nam.

Footer Page 80 of 161.