Tải bản đầy đủ
2 Sơ lược mẫu khảo sát và cách đánh giá

2 Sơ lược mẫu khảo sát và cách đánh giá

Tải bản đầy đủ

Header Page 37 of 161.

28

Bảng 2.3: Thâm niên công tác của CBQL và GV
Thâm niên

CBQL

GV

DƯỚI 5 NĂM

0

12.3%

TỪ 5 – 10 NĂM

41.5%

29.9%

TỪ 11 – 15 NĂM

41.5%

35.1%

TRÊN 15 NĂM

17%

22.7%

Bảng 2.4: Tình hình trang bị thiết bị dạy học tại 4 trường THCS
được chọn làm mẫu
Đối tượng
Tình hình trang bị TBDH

STT

CBQL

GV

SL

TL %

SL

TL%

1

Trang bị thiếu TBDH cho một số bộ môn

10

24.4

8

8.2

2

Đảm bảo TBDH tối thiểu theo qui định

21

51.2

64

66

10

24.4

25

25.8

3

Trang bị tốt, đáp ứng tốt về số lượng và
chất lượng

Qua kết quả khảo sát trên, vẫn còn nhiều nhận xét cho rằng một số bộ môn còn
thiếu TBDH và nhận xét “việc trang bị TBDH chỉ ở mức tối thiểu theo qui định”
chiếm đa số (CBQL: 51.2%; GV: 66%); các nhận xét cho rằng thiết bị dạy học được
trang bị tốt, đáp ứng tốt về số lượng, chất lượng là phần lớn những nhận xét của CBQL
và GV thuộc trường THCS Trung An (trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2014 –
2019). Vậy chúng ta có thể thấy rằng, các trường THCS được chọn làm mẫu khảo sát
trang bị thiết bị dạy học ở mức độ tương đối khá, tình trạng thiếu thiết bị dạy học vẫn
tồn tại. Mặc dù các trường THCS đã và đang cải thiện việc trang bị cơ sở vật chất nói
chung và thiết bị dạy học nói riêng, tuy nhiên chất lượng cũng như số lượng TBDH
được trang bị ở các trường vẫn chưa đồng bộ.

Footer Page 37 of 161.

Header Page 38 of 161.

29

2.2.2 Cách đánh giá:
• Bảng khảo sát được tiến hành với 4 mức độ đánh giá:
-

Nhận thức về tầm quan trọng của việc sử dụng TBDH và quản lý sử dụng
TBDH:

-

-

Mức 1: Không cần thiết

= 1 điểm

Mức 2: Bình thường

= 2 điểm

Mức 3: Cần thiết

= 3 điểm

Mức 4: Rất cần thiết

= 4 điểm

Đánh giá tần suất sử dụng TBDH và thực hiện quản lý sử dụng TBDH:
Mức 1: Chưa thực hiện

= 1 điểm

Mức 2: Hiếm khi

= 2 điểm

Mức 3: Thỉnh thoảng

= 3 điểm

Mức 4: Thường xuyên

= 4 điểm

Đánh giá kết quả sử dụng TBDH và công tác quản lý sử sụng TBDH:
Mức 1: Yếu

= 1 điểm

Mức 2: Trung bình

= 2 điểm

Mức 3: Khá

= 3 điểm

Mức 4: Tốt

= 4 điểm

• Căn cứ vào số điểm của mỗi mức độ đánh giá, các câu của thang đo mức độ
quan trọng – tần suất – kết quả sử dụng và quản lý sử dụng TBDH được tính điểm lần
lượt như sau:
Bảng 2.5: Cách tính điểm các câu đánh giá mức độ quan trọng – tần suất –
hiệu quả
ĐTB

Mức độ quan trọng

Tần suất

Kết quả

1 – 1.75

Không cần thiết

Chưa thực hiện

Yếu

1.76 – 2.50

Bình thường

Hiếm khi

Trung bình

2.51 – 3.25

Cần thiết

Thỉnh thoảng

Khá

3.26 – 4.00

Rất cần thiết

Thường xuyên

Tốt

Footer Page 38 of 161.

Header Page 39 of 161.

30

Thực trạng sử dụng TBDH và quản lý sử dụng TBDH ở các trường THCS

2.3

huyện Củ Chi, TPHCM:
2.3.1 Nhận thức về việc sử dụng và quản lý sử dụng TBDH:
a. Nhận thức về việc sử dụng TBDH.
Để khảo sát nhận thức về vai trò của việc sử dụng TBDH, bảng khảo sát được
thực hiện với 3 đối tượng Cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh với câu hỏi: “Theo
Thầy,Cô/Theo bạn, việc sử dụng TBDH trong quá trình dạy và học là:”. Kết quả thu
được như sau:
Bảng 2.6: Thống kê đánh giá của CBQL – GV – HS về tầm quan trọng
việc sử dụng TBDH
Mức độ
Đối
tượng

Số liệu

Không
cần thiết

Bình thường

Cần thiết

(2)

(3)

(1)

Rất
cần thiết
(4)

Cán bộ

SL

0

0

8

33

quản lý

Tỉ lệ (%)

0

0

19.5

80.5

(41)

ĐTB

3.8

Giáo

SL

0

1

22

74

viên

Tỉ lệ (%)

0

1

22.7

76.3

(97)

Học sinh
(295)

ĐTB

3.75

SL

3

8

61

223

Tỉ lệ (%)

1

2.7

20.7

75.6

ĐTB

3.71

Qua số liệu thống kê ở bảng 2.6 cho thấy:
-

Nhận thức về tầm quan trọng của việc sử dụng TBDH: cả 3 nhóm đối tượng

CBQL, GV, HS đánh giá ở mức độ rất cần thiết (ĐTB CBQL =3.8, ĐTB GV =3.75 và

Footer Page 39 of 161.

Header Page 40 of 161.

31

ĐTB HS =3.71>3.26). Trong số đó, vẫn có học sinh cho rằng không cần thiết sử dụng
TBDH trong quá trình dạy và học, tuy nhiên số lượng này rất ít (3/295 học sinh, chiếm
tỉ lệ 1%). Nguyên nhân là do lứa tuổi THCS không tránh khỏi trường hợp một số em
chưa có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của các yếu tố liên quan đến quan đến
hoạt động dạy và học, trong đó có TBDH. Như vậy, có thể nói rằng hầu hết CBQL –
GV – HS đều nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc sử dụng TBDH, phù hợp
với yêu cầu đổi mới phương pháp, hình thức giảng dạy của nền giáo dục hiện nay,
TBDH rất cần được sử dụng trong quá trình giảng dạy của giáo viên nhằm cải thiện
phương pháp, hạn chế thói quen “đọc chép”, giảng giải lý thuyết và không thể thiếu
trong hoạt động học tập của học sinh, giúp các em có hứng thú hơn đối với bài học,
thực hành, thí nghiệm trên cơ sở những kiến thức lý thuyết đã được học.
b. Nhận thức về quản lý sử dụng TBDH.
Hoạt động sử dụng TBDH là một trong số những hoạt động quan trọng diễn ra
trong quá trình giảng dạy nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng dạy và học tập; vì vậy
để hoạt động này diễn ra có hiệu quả, đạt được mục đích cần có công tác quản lý sử
dụng TBDH. Chúng tôi tiến hành khảo sát đối tượng CBQL với nội dung khái niệm
QL sử dụng TBDH, kết quả có hơn 90% CBQL được khảo sát nhận thức đúng về khái
niệm.
Ngoài việc hiểu đúng khái niệm QL sử dụng TBDH, Cán bộ quản lý và kể cả
giáo viên cần nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác quản lý sử dụng
TBDH, cần có một đội ngũ giáo viên nghiêm túc, có trách nhiệm và sử dụng TBDH
một cách sáng tạo trong quá trình giảng dạy của mình nhằm mục đích mang lại những
bài học hay được minh họa sinh động, những kiến thức từ thực tế giúp học sinh vừa
được nghe vừa được thấy, được thực hiện. Bên cạnh đó, công tác quản lý TBDH của
CBQL giúp việc sử dụng TBDH diễn ra có kế hoạch, thực hiện đúng mục đích, đạt
hiệu quả cao, khuyến khích và hỗ trợ giáo viên sử dụng TBDH nhằm nâng cao chất
lượng giảng dạy.
Để tìm hiểu về nhận thức của CBQL và GV các trường THCS huyện Củ Chi về
công tác quản lý sử dụng TBDH, bảng khảo sát được thực hiện với câu hỏi: “Thầy/Cô
đánh giá như thế nào về sự cần thiết của công tác “QL sử dụng TBDH?”.

Footer Page 40 of 161.