Tải bản đầy đủ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ

Header Page 57 of 161.
[12]. R. W. Sabnis, Handbook of Acid-Base Indicators, CRC Press, pp 351 (2007).
[13] Robin H. Stokes Festschrift. Solubilities of Salicylic Acid in Pure Solvents and
Binary Mixtures Containing Cosolvent, Chemical Engineering Journal 54 (2), pp. 480484 (2009).
[14] http://en.wikipedia.org/wiki/Methyl_salicylate.
[15] Thái Doãn Tĩnh. Cơ sở hóa học hữu cơ 2, NXB Khoa học và Kĩ thuật Hà Nội, trang
182 - 412 (2008).
[16] Phạm Hữu Điển- Nguyễn Quyết Tiến. Giáo trình hóa dược, NXB Đại học Sư Phạm,
trang 85-86 (2008).
[17] Trương Phương, Trần Thành Đạo. Tổng hợp và thử hoạt tính kháng nấm và kháng
khuẩn của các dẫn chất nitrosalicylanilid, Tạp chí dược học, số 9, trang 10-13 (1997)
[18] Sabir Hussain, Jyoti Sharama and Mohd Amir. Synthesis and Antimicrobial Activities
of 1,2,4-triazole, E-Journal of Chemistry, vol 53, pp. 963-968 (2008).
[19] Lưu Văn Bôi, Đào Thị Nhung, Nguyễn Thị Sơn, Hoàng Đức Quang. Điều chế và tính
chất của 5-[(4-axetamido-2-hidroxy)phenyl]-1,3,4-oxadiazol-2-thiol, Tạp chí Khoa học
Khoa học Tự Nhiên và Công Nghệ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội, trang 12-17 (2008)
[20] Trương Phương, Trần Thành Đạo. Tổng hợp và thử hoạt tính kháng nấm và kháng
khuẩn của các dẫn chất nitrosalicylanilid, Tạp chí dược học, số 9, trang 10-13 (1997).
[21] Trương Phương, Trần Thành Đạo. Tổng hợp và thử hoạt tính kháng nấm và kháng
khuẩn của các dẫn chất iodosalicylanilid, Tạp chí dược học, số 10, trang 7-10 (1997).
[22] Trương Phương, Trần Phúc Yên. Tổng hợp và hoạt tính kháng nấm và kháng khuẩn
của các dẫn chất chlorothioure, Tạp chí dược học, số 10 trang 14-17 (2001).
[23] Shivi Bhatia and Monika Gupta. 1,3,4-Oxadiazole as antimicrobial agents: An
overview, Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, Vol. 3(3), pp.137-147
(2011).
[24] Peddakotla Venkata Ramana, Dasampalli Nese Satyanarayana, Karnatakam
Doraswamy and Laxmanarao Krishnarao Ravindranath. Design, practical synthesis and
biological evaluation of novel 1,3,4-oxadiazole derivatives incorporated with quinolone
moiety as microbial agents, Der Pharma Chemica, Vol. 5(4), pp. 126-130 (2013).
[25] Afaf H. El-masry, H. H. Fahmy and S. H. Ali Abdelwahed. Synthesis and
Antimicrobial Activity of Some New Benzimidazole Derivatives, Molecules, 5, pp. 1429-

Footer Page 57 of 161.

56

Header Page 58 of 161.
1438 (2000).
[26] Weiming Xu, Jiang He, Ming He, Feifei Han, Xuehai Chen, Zhaoxi Pan, Jian Wang
and Maoguo Tong. Synthesis and antifungal activity of novel sulfone derivatives
containing 1,3,4-oxadiazole moieties, Molecules, pp. 9129-9141 (2011).
[27] Nguyễn Thị Sơn. Tổng hợp và tính chất của một số axetamidoaryl-1,3,4-oxadiazol-2thiol, Luận án Tiến Sĩ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, trang 1-35 (2012).
[28] Sharma S., Sharma P. K, Kumar N, Dudhe R. A Review: Oxadiazole Their
Chemistry and Pharmacological Potentials, Der Pharma Chemical, Vol. 2(4), pp. 253-263
(2010).
[29]

Nguyễn Minh Thảo. Hoá học các hợp chất dị vòng, NXB Giáo dục, trang 83 (2004).

[30]

K. Ajay Kumar, P. Jayaroopa, G. Vasanth Kumar .Comprehensive Review On The

Chemistry Of 1,3,4- Oxadiazoles And Their Applications, International Journal of Chem
Tech Research, Vol.4, No.4, pp. 1782-1791 (2012).
[31]

Rahul V. Patel, PareshK. Patel, Premlata Kumari, DhanjiP. Rajani KishorH.

Chikhalia. Synthesis of benzimidazolyl-1,3,4-oxadiazol-2-ylthio-N-phenyl (benzothiazolyl)
acetamides as antibacterial, antifungal and antituberculosis agents, European Journal of
Medicinal Chemistry, vol 53, pp. 1-11 (2012).
[32]

Lưu Văn Bôi, Nguyễn Thị Sơn, Đào Thị Nhung. Điều chế và tính chất của 5-(5-

Axetamido-2-Hidroxiphenyl)-1,3,4-Oxadiazol-2-Thiol, Tạp chí Khoa học Khoa học Tự
Nhiên và Công Nghệ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội, số 24, trang 1-8 (2008).
[33]

Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận (dịch). Tổng hợp hóa học hữu cơ. Nhà xuất bản

Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, trang 312-314 (1982).
[34] Từ Minh Thạnh. Giáo trình hóa học hữu cơ 1, Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, trang
76-77 (2006).

Footer Page 58 of 161.
57

Header Page 59 of 161.

PHỤ LỤC

OH

N

N
O

SCH2CONH

CH3

I

Phụ lục 1: Phổ 13C-NMR của hợp chất (6a)

Footer Page 59 of 161.
58

Header Page 60 of 161.

OH

N

N
O

SCH2CONH

CH3

I

Phụ lục 2 : Phổ 13C-NMR giãn rộng của hợp chất (6a).

Footer Page 60 of 161.
59

Header Page 61 of 161.

OH

N

N
O

SCH2CONH

I

Phụ lục 3: Phổ 13C-NMR của hợp chất (6b).

Footer Page 61 of 161.
60