Tải bản đầy đủ - 60 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 60trang

Header Page 57 of 161.

[12]. R. W. Sabnis, Handbook of Acid-Base Indicators, CRC Press, pp 351 (2007).

[13] Robin H. Stokes Festschrift. Solubilities of Salicylic Acid in Pure Solvents and

Binary Mixtures Containing Cosolvent, Chemical Engineering Journal 54 (2), pp. 480484 (2009).

[14] http://en.wikipedia.org/wiki/Methyl_salicylate.

[15] Thái Doãn Tĩnh. Cơ sở hóa học hữu cơ 2, NXB Khoa học và Kĩ thuật Hà Nội, trang

182 - 412 (2008).

[16] Phạm Hữu Điển- Nguyễn Quyết Tiến. Giáo trình hóa dược, NXB Đại học Sư Phạm,

trang 85-86 (2008).

[17] Trương Phương, Trần Thành Đạo. Tổng hợp và thử hoạt tính kháng nấm và kháng

khuẩn của các dẫn chất nitrosalicylanilid, Tạp chí dược học, số 9, trang 10-13 (1997)

[18] Sabir Hussain, Jyoti Sharama and Mohd Amir. Synthesis and Antimicrobial Activities

of 1,2,4-triazole, E-Journal of Chemistry, vol 53, pp. 963-968 (2008).

[19] Lưu Văn Bôi, Đào Thị Nhung, Nguyễn Thị Sơn, Hoàng Đức Quang. Điều chế và tính

chất của 5-[(4-axetamido-2-hidroxy)phenyl]-1,3,4-oxadiazol-2-thiol, Tạp chí Khoa học

Khoa học Tự Nhiên và Công Nghệ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội, trang 12-17 (2008)

[20] Trương Phương, Trần Thành Đạo. Tổng hợp và thử hoạt tính kháng nấm và kháng

khuẩn của các dẫn chất nitrosalicylanilid, Tạp chí dược học, số 9, trang 10-13 (1997).

[21] Trương Phương, Trần Thành Đạo. Tổng hợp và thử hoạt tính kháng nấm và kháng

khuẩn của các dẫn chất iodosalicylanilid, Tạp chí dược học, số 10, trang 7-10 (1997).

[22] Trương Phương, Trần Phúc Yên. Tổng hợp và hoạt tính kháng nấm và kháng khuẩn

của các dẫn chất chlorothioure, Tạp chí dược học, số 10 trang 14-17 (2001).

[23] Shivi Bhatia and Monika Gupta. 1,3,4-Oxadiazole as antimicrobial agents: An

overview, Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, Vol. 3(3), pp.137-147

(2011).

[24] Peddakotla Venkata Ramana, Dasampalli Nese Satyanarayana, Karnatakam

Doraswamy and Laxmanarao Krishnarao Ravindranath. Design, practical synthesis and

biological evaluation of novel 1,3,4-oxadiazole derivatives incorporated with quinolone

moiety as microbial agents, Der Pharma Chemica, Vol. 5(4), pp. 126-130 (2013).

[25] Afaf H. El-masry, H. H. Fahmy and S. H. Ali Abdelwahed. Synthesis and

Antimicrobial Activity of Some New Benzimidazole Derivatives, Molecules, 5, pp. 1429-



Footer Page 57 of 161.



56



Header Page 58 of 161.

1438 (2000).

[26] Weiming Xu, Jiang He, Ming He, Feifei Han, Xuehai Chen, Zhaoxi Pan, Jian Wang

and Maoguo Tong. Synthesis and antifungal activity of novel sulfone derivatives

containing 1,3,4-oxadiazole moieties, Molecules, pp. 9129-9141 (2011).

[27] Nguyễn Thị Sơn. Tổng hợp và tính chất của một số axetamidoaryl-1,3,4-oxadiazol-2thiol, Luận án Tiến Sĩ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, trang 1-35 (2012).

[28] Sharma S., Sharma P. K, Kumar N, Dudhe R. A Review: Oxadiazole Their

Chemistry and Pharmacological Potentials, Der Pharma Chemical, Vol. 2(4), pp. 253-263

(2010).

[29]



Nguyễn Minh Thảo. Hoá học các hợp chất dị vòng, NXB Giáo dục, trang 83 (2004).



[30]



K. Ajay Kumar, P. Jayaroopa, G. Vasanth Kumar .Comprehensive Review On The



Chemistry Of 1,3,4- Oxadiazoles And Their Applications, International Journal of Chem

Tech Research, Vol.4, No.4, pp. 1782-1791 (2012).

[31]



Rahul V. Patel, PareshK. Patel, Premlata Kumari, DhanjiP. Rajani KishorH.



Chikhalia. Synthesis of benzimidazolyl-1,3,4-oxadiazol-2-ylthio-N-phenyl (benzothiazolyl)

acetamides as antibacterial, antifungal and antituberculosis agents, European Journal of

Medicinal Chemistry, vol 53, pp. 1-11 (2012).

[32]



Lưu Văn Bôi, Nguyễn Thị Sơn, Đào Thị Nhung. Điều chế và tính chất của 5-(5-



Axetamido-2-Hidroxiphenyl)-1,3,4-Oxadiazol-2-Thiol, Tạp chí Khoa học Khoa học Tự

Nhiên và Công Nghệ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội, số 24, trang 1-8 (2008).

[33]



Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận (dịch). Tổng hợp hóa học hữu cơ. Nhà xuất bản



Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, trang 312-314 (1982).

[34] Từ Minh Thạnh. Giáo trình hóa học hữu cơ 1, Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, trang

76-77 (2006).



Footer Page 58 of 161.

57



Header Page 59 of 161.



PHỤ LỤC



OH



N



N

O



SCH2CONH



CH3



I



Phụ lục 1: Phổ 13C-NMR của hợp chất (6a)



Footer Page 59 of 161.

58



Header Page 60 of 161.



OH



N



N

O



SCH2CONH



CH3



I



Phụ lục 2 : Phổ 13C-NMR giãn rộng của hợp chất (6a).



Footer Page 60 of 161.

59



Header Page 61 of 161.



OH



N



N

O



SCH2CONH



I



Phụ lục 3: Phổ 13C-NMR của hợp chất (6b).



Footer Page 61 of 161.

60



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(60 tr)

×