Tải bản đầy đủ
CHUYỂN LON TRÊN BĂNG TẢI:

CHUYỂN LON TRÊN BĂNG TẢI:

Tải bản đầy đủ

~ 25 ~
đi vào thiết bị thanh trùng.
5. THANH TRÙNG:
Lon đi vào hệ thống chiết lon, lần lượt được băng tải đưa đi qua các khoang
0

o

với nhiệt độ tăng dần từ 25 - 61 C rồi từ từ hạ xuống nhiệt độ 34 C, thời gian
o

lưu trong mỗi khoang là khác nhau, thời gian lưu trong các khoang 61 C dài
hơn các khoang còn lại, đảm bảo điều kiện tiêu diệt vi sinh vật mà không làm
thay đổi chất lượng bia và biến dạng lon. Sau đó lon ra khỏi hệ thống thanh
trùng.
Nhà máy sử dụng phương pháp thanh trùng pasteur. Thời gian thanh trùng
khoảng 40 phút.
6. IN DATE:
Sau khi thanh trùng, lon được thổi khô rồi chuyển tới thiết bị in date. Trước máy
in phun để in date có một đầu dò, đầu dò sẽ kiểm tra nếu có lon chạy qua thì máy
in phun mới hoạt động.
7. KIỂM TRA LON:
Bia được băng tải đưa lên máy filtec để kiểm tra lon có đạt thể tích không nếu
không đạt máy sẽ tự loại ra, tại công đoạn này không có công nhân kiểm tra như
bên khâu chiết chai.
Các lon đi qua một đâu dò xác định khối lượng qua đó loại ra những lon không
đủ thể tích yêu cầu.
8. ĐÓNG THÙNG:
Sau khi được kiểm tra, những lon bia đạt tiêu chuẩn sẽ được băng tải vận chuyển đến
máy gắp lon. Thùng bia được vận chuyển đến máy gắp nhờ một băng tải khác. Tại
đây máy gắp sẽ thực hiện gắp lon bia bỏ vào thùng. Mỗi lần gắp, máy gắp sẽ xếp
được 4 thùng, mỗi thùng 24 lon. Tiếp sau đó thùng bia sẽ được chuyển đến hệ thống

~ 26 ~
máy đóng thùng, dán keo và chất thùng lên pallet.
CHƯƠNG III: THỰC HIỆN SẢN XUẤT SẠCH HƠN
Chương 3: Thực hiện sản xuất sạch hơn
 Nhóm thực hiện sản xuất sạch hơn bao gồm:
• Giám Đốc:
• Phó Giám Đốc:
• Kỹ thuật:
• Tài chính:
• Vận hành:
 Sơ đồ dòng chi tiết, cân bằng vật chất cho dây chuyền, Nguyên liệu = sản phẩm +

Chất thải, từ đó tính ra lượng chất thải phát sinh:
Phiếu công tác 1: Các thông tin chung
Thành phần
Đơn vị
Nguyên liệu chính
- Nước
- Malt
- Houblon viên
- Houblon cô đặc
- Nấm men
Nguyên liệu phụ
- Tấm gạo
- Maturex enzyme
Các vật liệu phụ trợ sản xuất khác
- Bột trợ lọc
- Lon nhôm
- Nắp
- Chai thủy tinh
- Thùng giấy 24 lon
- Dầu FO (Dùng trong nồi hơi, máy phát
điện)
- Dầu DO (Dùng trong nồi hơi, máy phát
điện)
Nguồn năng lượng sử dụng
- Điện (chiếu sang, hoạt động văn phòng,
sản xuất)
Công suất thiết kế
- Bia chai
- Bia lon
Công suất thực tế

Số lượng

m3/năm
Kg/năm
Kg/năm
Kg/năm
Tb/ml

1.233.000
24.570.000
4500
8100
10 – 14.106

Kg/năm
Kg/năm

8.226.000
5220

Kg/năm Kg/năm
Kg/năm Kg/năm
Kg/năm Lít/năm

325.000
541.351.350
540.864.864

Lít/năm

22.524.775
2.050.000
40.000

Kwh/năm

6.300.000
180 triệu

Lít/năm
Lít/năm
183 triệu

~ 27 ~
Bia chai
Bia lon
Phương pháp xử lý các dòng thải
- Phương pháp cơ học
-

-

Phương pháp sinh học

-

Phương pháp hóa học

Thông tin
Sơ đồ công nghệ
Sơ đồ nhà máy

Lít/năm
Lít/năm
- Xử lý sơ cấp và
thứ cấp.
-Phân hủy hiếu
khí và kị khí.
-Điều chỉnh pH
nước thải.

Phiếu công tác 2: Các thông tin thu được
Khả năng thu thập thông tin
Nhận xét

Không được tổ chức


Phiếu công tác 3: Sơ đồ công nghệ thể hiện dòng thải
Đầu vào
Các bước công nghệ
Các dòng thải
Malt, gạo
Sàng, cân, tàng trữ Malt, gạo,
Bụi rơi vãi
sàng tách kim loại.
Nước rửa thiết bị
Nghiền Malt, gạo
Kim loại
Nước đã xử lý
Nấu: malt, gạo
Nước rửa thiết bị
Nước rửa sàn
Phụ gia
Đường hóa, hồ hóa
Nhiệt dư
Nước rửa thiết bị
Nước rửa sàn
Bột trợ lọc
Lọc thu dịch đường
Nước rửa thiết bị
( tách bã)
Bã lọc( bã hèm)
Hoa houblon
Đun sôi với hoa houblon
Nước rửa thiết bị
Phụ gia
Nước rửa sàn
Bột trợ lọc diatomit
Lọc, lắng cặn
Bã hoa + cặn protein
Nước khử khí ( có thể)
Hạ nhiệt
Nước rửa sàn
Phụ gia (có thể)
Nước rửa thiết bị
Bột trợ lọc
Men giống, sục khí( cấp 02) Lên men( chính, phụ)
Thu hồi khí CO2
Xả men, thu hồi men
Nước rửa thiết bị
Bột trợ lọc diatomit
Lọc trong bia
Nước rửa thiết bị
Phụ gia
Bã lọc tinh + bột trợ lọc

~ 28 ~

Tàng trữ bia
CO2 thu hồi

Nấu

diatomit
Chai thùng hỏng
Nước thải, xút phải thu
hồi

Đóng gói

Phiếu công tác 4: Hiện trạng quản lý mặt bằng sản xuất
Phân xưởng
Các sai sót trong quản lý mặt bằng
- Tiêu tốn năng lượng( nhiệt)
- Tiêu tốn nhiều nước
- Sút và acid cho hệ CIP
- Thải lượng hữu cơ cao
- Phát thải bụi
- Gây mùi ra các khu vực xung quanh

Lên men

-

Tiêu tốn năng lượng( lạnh)
Tiêu tốn nhiều nước
Sút và acid cho hệ CIP
Phát thải CO2
Thải lượng hữu cơ cao( do nấm men và
việc vệ sinh thiết bị gây nên nước thải có
nồng độ chất hữu cơ, nitrat và photpho
cao

Lọc bia

-

Đóng gói, thanh trùng

-

Tiêu tốn nhiều nước
Tiêu tốn bột trợ lọc
Tiêu tốn năng lượng lạnh, CO2
Thải lượng hữu cơ cao ( nấm men, bột
trợ lọc)
Tiêu hao năng lượng ( hơi nước)
Nước thải có pH cao và chất lơ lửng
nhiều.
Tiêu hao nhiều nước nóng và nước lạnh.
Tiếng ồn
Tiêu thụ nhiều năng lượng. Phát thải
CO2, Nox và PAH( polyaromatic
hydrocacbon)
Nguy cơ rò rỉ dầu
Nguy cơ rò rỉ và phát thải NH3
Nguy cơ rò rỉ và phát thải CFC

Các hoạt động phụ trợ: nồi hơi đốt
than hoặc dầu, máy lạnh…

-

-

Phiếu công tác 5 : Cân bằng nguyên liệu

~ 29 ~
Công đoạn
Làm sạch
Nghiền

Đường hóa
Lọc dịch
đường

Vật liệu đầu vào
Tên
SL
Gạo
1500
Malt
3500
Gạo
1493,7kg
Malt
3496kg
Nước
175.000L
Bột malt
3494,2kg

Vật liệu đầu ra
Tên
SL
Gạo sạch
1493,7kg
Malt sạch
3496kg
Bột gạo
1491kg
Bột Malt
3494,2kg

Bột gạo

1491kg

đường hóa

Nước
Dịch sau

147.000L

đường hóa
Dịch đường
sau lọc

sau lọc

255.000L

Dịch đường
sau Houblon

Hoa Houblon

4,5kg

Dịch đường
sau Houblon

120.000L

-

250.000L

Dòng thải
Rắn
6,3kg
4,0kg

-

-

-

-

255.000L

-

10.000L

Houblon hóa

242.000L

Lọc trong bia

1,3 với nước

-

Hơi
250.000L

-

-

nước
1000L

Cặn
242.000L

-

1500kg

-

Thu
Bia non

265.000L

-

-

hồi
CO 2
500L

265.000L

Bột trợ lọc
pha loãng

nước

4250kg

sau lắng
lọc

10kg
Hơi

sau lắng

Men giống
Dịch đường

Bia trước

Bụi

Bã hèm

hóa

Houblon hóa

Khí

1000L

Dịch đường

hóa

Lên men chính

Dịch đường

120.000L

Houblon hóa

Lắng trong

Dịch sau

Lỏng

Bia sau lọc

225.500L

330L

Men, bia

Cặn

20.000L

2000kg

-

-

Bia

Chai vỡ

50L

4,5kg

-

Daw
Bảo hòa CO 2

CO 2
Bia sau lọc
Bia thành

Chiết chai, lon

phẩm
Chai nút,
nhãn

1600L
225.500L
227.000L
-

Bia thành
phẩm
Bia chai
trong

227.000L

-

CO 2
400L

-

~ 30 ~

Thanh trùng

Bia chai

Bia chai

-

trong

sau thanh

-

Bia 45L

trùng

Chai vỡ
5kg

-

 Nguyên nhân tạo ra chất thải và tính toán sơ bộ chi phí cho dòng thải:

Phiếu công tác 6 : Phân tích dòng thải
Nguồn nước thải

Lưu lượng
(m3/ngày)

COD
(kg/ngày)

BOD
(kg/ngày)

SS
(kg/ngày)

Nước thải vệ sinh các thiết bị
Nước thải từ công đoạn rửa
chai, thanh trùng bia chai
Nước thải từ phòng thí
nghiệm
Nước thải vệ sinh nhà xưởng
Nước thải sinh hoạt của công
nhân nhà máy

Phiếu công tác 7: Tóm tắt các dòng thải và khả năng SXSH
Khả năng
Giảm nguồn thải
Tuần hòan
Kiểm
Thay
Kiểm
Cải
Thay
Tái sử
Tạo
Dòng thải
sóat mặt
đội
sóat quy
tiến
đổi công dụng,
sản
bằng SX
vật
trình tốt thiết bị
nghệ
tuần
phẩm
liệu
hơn
hòan tại
phụ
chổ
Bột gạo và malt Gia cố
Tìm
Sử dụng
trong khâu bảo kho
nhà
các biện
quản
chống
cung pháp diệt
Nguyên nhân:
chuột,
cấp
chuột
Chuột và mối
mối mọt vật
mọt.
xâm
liệu
Nguyên liệu chứa nhập.
tốt
nhiều tạp chất.
Tạo sự
hơn
Ẩm mốc
thông
thoáng

~ 31 ~
cho kho
chứa.
Bột gạo và malt
mất trong khâu
nghiền.
Nguyên nhân:
chưa có hệ thống
hút lọc bụi
Nguyên liệu rơi
vãi và hao hụt
trong công đoạn
nấu dung dịch
đường.
Nguyên nhân:
công nhân cắt mở
miệng bao chứa
nguyên liệu
không cần thận để
rơi vãi.
Nguyên liệu còn
dính lại trong bao
bì không được thu
hồi

Dịch đường mất
trong khâu lắng
nóng.
Nguyên nhân:
dịch đường bị xả
bỏ theo cặn nóng
và nước thải.

Lắp hệ
thống
hút lọc
bụi thu
hồi bột
Trải tấm
nhựa vào
khu vực
mở
miệng
bao chứa
gạo, malt
để thu
gom, tận
dụng
nguyên
liệu rơi
vãi.
Nhắc
nhở công
nhân rũ
sạch
nguyên
liệu
trong
bao bì
sau khi
đổ vào
bồn nấu
Giảm
lượng
dịch mất
bằng
cách
tăng
cường
khả năng
lắng của
dịch

Sử dụng
lại
nguyên
liệu sau
khi thu
hồi từ
bao bì
chứa

Đầu tư
máy ly
tâm
dịch
lắng
nóng

Thu
dịch cặn
đưa về
nồi lọc

~ 32 ~

Mất bia trong
dịch lên men.
Nguyên nhân:
bia lẫn vào men
sữa khi rút, xả
men ở đáy tank

Mất bia trong
khâu lọc
Nguyên nhân:
Bia lẫn vào nước
khi đuổi nước ở
đầu chu trình và
đuổi bia ở cuối
chu trình.
Mất bia do tháo
rửa máy mỗi lần
máy hư

bằng
cách sử
dụng
chất trợ
lắng
Chọn Tăng
chủng cường
giống khả năng
tối ưu kết lắng
của nấm
men khi
kết thúc
lên men
Lựa
chọn
chủng
giống

Sử dụng
bình
trung
gian
chứa bia
lẫn nước
để phối
trong
suốt quá
trình lọc.
Sử dụng
chất trợ
lắng
trong qt
lên men.

Đầu tư
hệ
thống
rút men
đẳng
áp. Lay
tâm
men
sau khi
rút
Đầu tư
thiết bị
lọc.
Cấp đủ
lạnh
cho bia
trước
khi lọc

Mất bia trong
khâu bão hòa CO2
Nguyên nhân:
Quá áp làm trào
bia theo đường xả
áp.
Mất bia trong
khâu chiết bơm
CO2.
Nguyên nhân:
CO2 trong bia quá
nhiều nhiệt độ

Lựa
chọn
quy trình
công
nghệ tối
ưu

Áp dụng
công
nghệ lên
men
nồng độ
cao để
tăng việc
sử dụng
nước lẫn
bia trong
quá trình
lọc

Đầu tư
hệ thống
nạp CO2
trên
đường
ống
Kiểm
soát
nồng độ
CO2 và
nhiệt độ
của bia

Cải tạo
hoặc
đầu tư
thiết bị
chiết

Thu hồi
và tái sử
dụng bia
trào

~ 33 ~
cao.
Thiết bị chiết
chưa đảm bảo.

trước khi
bão hòa
CO2

Nước thải từ khâu
súc rửa chai, lon.
Nguyên nhân:
chưa tận dụng lại
lượng nước tráng
rửa lon, chai.

Thu hồi
nước
tráng
rửa lon,
chai tái
sử dụng

Nước thải từ quá
trình thanh trùng
sản phẩm.
Nguyên nhân:
chưa thu hồi
lượng nước thải
từ thiết bị thanh
trùng

Thu hồi
nước
thải từ
thiết bị
thanh
trùng để
tái sử
dụng.

Nước rò rỉ từ các
van và đường ống
cấp nước sản
xuất.
Nguyên nhân:
các đường ống
cấp nước sản xuất
quá cũ, chất
lượng đường ống
kém

Bảo
dưỡng
thường
xuyên
van và
đường
ống
nước

Giảm hiệu suất
cháy của lò hơi.
Nguyên nhân:
không thường
xuyên vệ sinh bộ
sấy đầu và pet

Bảo
dưỡng
thường
xuyên bộ
sấy dầu
và pet

Thay
thế
van

đườn
g ống
nước
bị rò
rĩ.
Thay
mới
toàn
bộ
van

ống
nước

~ 34 ~
phun dầu của lò
hơi
Chai, lon, thùng
hư hỏng.
Nguyên nhân:
chất lượng không
tốt.
Máy móc chiết
rót không tốt

phun dầu
của lò
hơi.
Thường
xuyên
bảo trì
máy móc
chiết rót.

Tìm
nhà
cung
cấp
khác.

Kiểm tra

Lắp đặt
máy
chiết
rót mới

 Phân tích các cơ hội sản xuất sạch hơn:

Phiếu công tác 8: Lựa chọn các phương án SXSH có khả năng thực hiện
TT
Khả năng SXSH
Vị trí sản xuất
Phân lọai

Thực hiện ngay
Cần xem xét thêm
Lọai bỏ
I. Quản lý tốt mặt bằng sản xuất
1
Gia cố kho chống mối mọt, chuột
kho
x
2
Sử dụng các biện pháp diệt chuột
Kho và những khu vực nghi ngờ có sự hoạt động của chuột, mối mọt
x
3
Tạo sự thông thoáng cho kho chứa
kho

~ 35 ~

x
4
Tìm nhà cung cấp nguyên liệu tốt hơn
x
x
5
Lắp hệ thống hút lọc bụi thu hồi bột
Dây chuyền sản xuất

6
Giảm lượng dịch mất bằng cách tăng cường khả năng lắng của dịch bằng cách sử dụng
chất trợ lắng
Khu vực lên men, lọc
x
7
Thu dịch cặn đưa về nồi lọc
Khu vực lên men, lọc
x
8
Đầu tư máy ly tâm dịch lắng nóng
Khu vực lên men, lọc
x
9
Áp dụng công nghệ lên men nồng độ cao để tăng việc sử dụng nước lẫn bia trong quá
trình lọc