Tải bản đầy đủ
Phiếu công tác 8: Lựa chọn các phương án SXSH có khả năng thực hiện

Phiếu công tác 8: Lựa chọn các phương án SXSH có khả năng thực hiện

Tải bản đầy đủ

~ 35 ~

x
4
Tìm nhà cung cấp nguyên liệu tốt hơn
x
x
5
Lắp hệ thống hút lọc bụi thu hồi bột
Dây chuyền sản xuất

6
Giảm lượng dịch mất bằng cách tăng cường khả năng lắng của dịch bằng cách sử dụng
chất trợ lắng
Khu vực lên men, lọc
x
7
Thu dịch cặn đưa về nồi lọc
Khu vực lên men, lọc
x
8
Đầu tư máy ly tâm dịch lắng nóng
Khu vực lên men, lọc
x
9
Áp dụng công nghệ lên men nồng độ cao để tăng việc sử dụng nước lẫn bia trong quá
trình lọc

~ 36 ~
Khu vực lên men, lọc
x
10
Tăng cường khả năng lọc của dịch bia bằng các giải pháp công nghệ: lựa chọn chủng
giống, sử dụng chất trợ lắng trong quá trình lên men, cấp đủ lạnh cho bia trước khi lọc.
Khu vực lên men, lọc
x
11
Đầu tư hệ thống nạp CO2 trên đường ống. Thu hồi và tái sử dụng bia trào
Khu vực lên men, lọc. Kho bảo quản
x
12
Đầu tư thiết bị lọc phù hợp
Khu vực lên men, lọc.
x
13
Kiểm soát nồng độ CO2 và nhiệt độ của bia trước khi bão hòa CO2
Khu vực lên men, lọc.
x
14
Cải tạo hoặc đầu tư thiết bị chiết
x
15

~ 37 ~
Trải tấm nhựa vào khu vực mở miệng bao chứa nguyên liệu để thu gom, tận dụng nguyên
liệu rơi vãi.
Kho bảo quản
x
16
Nhắc nhở công nhân rủ sạch nguyên liệu trong bao bì sau khi đổ vào bồn nấu
x
17
Sử dụng lại nguyên liệu sau khi thu hồi từ bao chứa nguyên liệu
x
18
Thu hồi nước tráng rửa chai lon để tái sử dụng
x
19
Thu hồi nước thải từ thiết bị thanh trùng để tái sử dụng.
x
20
Bảo dưỡng thường xuyên van và đường ống nước
x
21

~ 38 ~
Thay thế van và đường ổng bị rò rỉ (cũ)
x
22
Thay mới toàn bộ van và hệ thống ống nước

x
23
Thường xuyên súc rửa các bồn nấu dung dịch đường
x
24
Thay bồn nấu mới

x
25
Nhắc nhở công nhân khóa chặt các vòi nước sau khi sử dụng
x
26
Lắp đặt các thiết bị định lượng nước tại các điểm sử dụng nước
x
27
Nâng cao ý thức tiết kiệm nước, huấn luyện về kỹ năng thao tác cho công nhân.
x

~ 39 ~
28
Tận dụng nước thải sau xử lý để tưới cây, đường,…
x
29
Bão dưỡng thường xuyên bộ sấy dầu và pet phun dầu của lò hơi
x
30
Kiểm tra lon, chai, thùng trước khi nhập hàng
x
31
Thường xuyên bảo trì máy móc thiết bị
x
Lựa chọn sàng lọc các cơ hội sản xuất sạch hơn bằng cách phân tích tính khả thi về kĩ
thuật, kinh tế và môi trường:
Phiếu công tác 9: Phân tích tính khả thi về kỹ thuật
Ảnh hưởng về mặt kỹ thuật
Yêu
Ảnh hưởng
Tiết kiệm về
Biện pháp SXSH cần
cầu
Tính khả thi
TT
đến năng
phân tích về mặt kỹ thuật
kỹ
về kỹ thuật
Năng
Vật
suất, chất
thuật
chung
lượng
liệu
lượng
1
Áp dụng công nghệ lên cao
Nâng cao
Ít tốn
Ít tốn
Cao , công
men nồng độ cao để tăng
chất lượng
chi phí thiết bị nghệ
sản
việc sử dụng nước lẫn bia
sản xuất:
năng
lên
xuất
hiện
trong quá trình lọc
Nồng độ
lượng, men:
đại
etanol trong thời
hai
bia non có
gian
quá
thể đạt 10%. lên
trình
Tăng khả
men
lên
năng tổng
ngắn
men
hợp sinh
được
khối của vsv
thực

~ 40 ~

2

Đầu tư máy ly tâm dịch khôn
lắng nóng
g

3

Đầu tư hệ thống nạp CO2 Cao
trên đường ống. Thu hồi
và tái sử dụng bia trào

4

Cải tạo hoặc đầu tư thiết khôn
bị chiết
g

5

Thu hồi nước tráng rửa khôn
chai lon để tái sử dụng
g

6

Thu hồi nước thải từ thiết khôn
bị thanh trùng để tái sử g
dụng.

7

Lắp đặt các thiết bị định khôn
lượng nước tại các điểm g
sử dụng nước

Hiệu
suất
thu hồi dịch
cao
Tăng năng
suất nhưng
giảm
chất
lượng thành
phẩmhiện
trong
một
thiết
bị, tiết
kiệm
nước
-

Tốn
nhiều
năng
lượng

Hiệu
suất Ít tốn
thu hồi dịch năng
cao
lượng
Tốn ít
năng
lượng
Tốn ít
năng
lượng.
có thể
tiến
hành
đồng
thời vs
thu hồi
nước
tráng
rửa
-

-

-

Trung bình
Công nghệ
cao nhưng
phải đầu tư
cả một hệ
thống mới
phức tạp,
chất lượng
bia thu hồi
giảm
Cao

Tiết
kiệm
nước
Tiết
kiệm
nước.

Thấp,
dễ
thực hiệnThấp

Thấp,
dễ
thực hiện