Tải bản đầy đủ
Thiết kế giao diện chức năng:

Thiết kế giao diện chức năng:

Tải bản đầy đủ

2.2. Giao diện nhập hóa đơn bán hàng

- 16 -

2.3. Giao diện nhà cung cấp

- 17 -

2.4. Giao diện khách hàng

- 18 -

2.5. Giao diện chính chương trình

- 19 -

3. Thiết kế report:
3.1. Báo cáo nhập hàng:

- 20 -

3.2. Báo cáo xuất hóa đơn:

- 21 -

3.3. Báo cáo thống kê tổng hợp:

V. KẾT LUẬN
1. Ưu điểm:
- Đáp ứng được các chức năng cơ bản của một hệ thống quản lý cửa hàng: Nhập

hàng, bán hàng, báo cáo thống kê hàng ngày.
- Chương trình dễ thao tác, đơn giản cho người sử dụng
2. Khuyết điểm
- Phần mềm đơn giản, chưa đi chuyên sâu nhiều chức năng sau:
+ Chưa được bảo mật tốt (do chưa cấp phân quyền người dùng)
+ Cần có chức năng quản lý nhân viên (hồ sơ nhân viên, điểm thưởng cho
nhân viên khi bán hàng, chấm công…)
- 22 -

+ Cần có thêm chức năng giải quyết sự cố khi có sự cố hàng hóa (hàng lỗi,
hư hỏng, hàng thiếu…) xảy ra giữa cửa hàng và khách hàng, giữa cửa hàng
và nhà cung cấp.
+ Thêm chức năng quản lý kho hàng (nếu phát triển thêm nhiều kho hàng).
-

Báo cáo cần nhiều loại hơn (báo cáo thuế, báo cáo thu chi hàng ngày, hàng
tháng…..), báo cáo cần chi tiết hơn nữa.

3. Hướng phát triển hệ thống
- Thêm các chức năng còn thiếu nếu cửa hàng phát triển nhiều chi nhánh hơn nữa
o Chức năng Đăng nhập (phân quyền người dùng)
o Chức năng quản lý kho hàng (Thông tin nhiều kho hàng)
o Chức năng quản lý nhân viên (Lý lịch, Chấm công, tiền thưởng, tạm ứng…)
o Và nhiều tính năng phát sinh cần bổ sung trong quá trình người sử dụng
- Hệ thống cần có hệ thống kế nối mạng để chủ cửa hàng dễ quản lý và cập nhật tình

hình kinh doanh (Web Application, ERP…)
• Tự đánh giá điểm: 06 / 10

- 23 -