Tải bản đầy đủ
Sơ đồ luồng dữ liệu xử lý DFD:

Sơ đồ luồng dữ liệu xử lý DFD:

Tải bản đầy đủ

3.2. Mô hình mức đỉnh của hệ thống bán hàng văn phòng phẩm:

-9-

3.3. Sơ đồ mức 1
3.3.1. Mô hình dòng dữ liệu logic mức 1 tiến trình 1 – Nhập hàng

- 10 -

3.3.2.Mô hình dòng dữ liệu logic mức 1 tiến trình 2 – Bán hàng

- 11 -

3.3.3. Mô hình dòng dữ liệu logic mức 1 tiến trình 3 – Lập báo cáo

- 12 -

4.

Mô hình thực thể - mối kết hợp ERD :

- 13 -

IV. THIẾT KẾ HỆ THỐNG
1. Mô hình quan hệ RD:
- NhaCungCap (MaNCC, Tên NCC, Địa chi, Số ĐT, Fax)
- PhieuChi (MaPC, Ngày chi, Nội dung, Số tiền, MaNCC)
- PhieuNhap (MaPN, Số HĐNCC, Ngày nhập,Trạng thái ĐH, MaNCC)
- ChiTietPhieuNhap (MaPN, MaHH, Số lượng, Đơn giá nhập, Chiết khấu)
- HangHoa (MaHH, Tên HH, Tồn đầu, Tồn cuối, MaLoai)
- BangBaoGia (MaBBG, Nội dung)
- ChiTietBangBaoGia (MaBBG, MaHH, NgàyLBG, Đơn giá, Số lượng)
- LoạiHang (MaLoai, Tên loại, đơn vị tính)
- HoaDon (MaHD, NgayHD,MaKH)
- ChiTietHĐ ( MaHĐ, MaHH, Số lượng, Giảm giá, Đơn giá bán)
- KhachHang(MaKH, HoKH, TenKH, Địa chỉ, Số điện thoại)
- PhieuThu (MaPT, Số tiền thu, Ngày thu, Nội dung, MaKH)

Sau đây là các khóa ngoại của mô hình RD:
-

PhieuChi.Mã NCC là khóa ngoại tham chiếu đến bảng NhaCungCap.Mã NCC
PhieuNhap.Ma NCC là khóa ngoại tham chiếu đến bảng NhaCunCap.Mã NCC
HangHoa.MaLoai là khóa ngoại tham chiếu đến bảng LoaiHang.MaLoai
HoaDon.MaKH là khóa ngoại tham chiếu đến bảng KhachHang.MaKH
PhieuThu.MaKH là khóa ngoai tham chiếu đến bảng KhachHang.MaKH

- 14 -