Tải bản đầy đủ
Lăng kính phản xạ toàn phần:

Lăng kính phản xạ toàn phần:

Tải bản đầy đủ

VI. Ứng dụng của lăng kính

1. Trong sản xuất ống nhòm

Bố trí lăng kính trong ống nhòm kiểu Porro

Bố trí lăng kính trong ống nhòm kiểu Roof

2. Lăng kính sử dụng trong máy ảnh:
SD15 của hãng sản xuất máy ảnh Sigma :
Kính ngắm của máy ảnh dùng lăng kính 5 mặt, độ phủ 98%

Cạnh
Mặt
bên

Góc
chiết
quang
A

• một khối trong suốt

n

i1

r1

i2

r2
r
2

.

Đường đi
của tia
sáng

ái
Kh m
niệ

Cấ

ạo
t
u
Lăng
kính

Công
thức

sini1=nsinr1
nSinr2=sini2
R1 +r2=A
D= i1+i2-A

Máy quang phổ


dụ ng
ng

Đáy

Chiết
suất
n

• đồng chất
• giới hạn bởi 2 mp
không //
hay


i’ = i = im
r’ =r =1/2A
Dm = 2im – A
im =
Sin = n Sin

Lăng kính phản xạ toàn phần

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

W

7

7

8

8

9
10
11

L

C

H

I

ĂG

K

I

A

B

B

E

T

Q

U

Q

T

9
1
0
1
1

N

T

I

E

M

Câu
:Từ
Tên
một
loại
lăng
Câu
862: :Tên
một
loại
lăng
kính
Câu
viết
tắt
của
một
Câu
5:
Tên
một
loại
máy
Câu
11
:
Ứng
dụng
của
lăng
kính
Câu
9:

đi
qua
lăng
kính
10
Tên
gọi
của
tia
sáng
Câu
1
:
Tên
một
dụng
cụ
quang
Câu
4
:
Góc
hợp
bởi
tia
tới

tia
Câu
3:
Tên
gọi
khác
của
góc

Câu
7
:
Ứng
dụng
của
sự
tán
sắc
kính
để
đảo
ảnh
1800

dùng
để
tách
ánh
sáng
đa
sắc
loại
lăng
kính
trong
LOL
dùng
để
phân
tích
ánh
phản
xạ
toàn
phần
cho
tia

lệch
về
đáyống
lăng
tạo
từ
đèn
led
học?

đỉnh?
ánh
sáng
thường
dung
trong
thành
tia
sáng
đơn
sắc
sáng
kính
nhòm

N

H

A

N

G

G

O

C

L

Ê

C

H

U

A

N

G

P

H

O

C

A

U

V

O

N

T

A

N

X

A

I

A

S

A

N

G

Đ

O

N

S

A

C

V

O

N

G

G

ISSAC NEWTON
Isaac Newton là người đầu tiên cho rằng các lăng kính
có thể chia ánh sáng ra các màu từ ánh sáng trắng.
Newton đã đặt một lăng kính thứ hai, nơi mà các ánh
sáng sau khi tán sắc sẽ đi vào trong nó, và tìm thấy
rằng, các màu sắc không hề thay đổi. Ông ấy kết luận
các lăng kính phân chia các màu sắc. Ông còn sử dụng
một thấu kính, giống như một lăng kính thứ hai để tạo
ra cầu vồng từ ánh sáng trắng.

Thanks for you watching!!!!!!!