Tải bản đầy đủ
Chương 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chương 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tải bản đầy đủ

60

Header Page 66 of 161.
Vì thời gian dành cho môn tiếng Anh chỉ có 240 tiết, nên số tiết học này cần tập
trung vào dạy tiếng Anh chuyên ngành và kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành phải
được bắt đầu từ phần cơ bản đến nâng cao .
Để việc học tiếng Anh chuyên ngành có hiệu quả, sinh viên cần phải nắm vững
kiến thức về chuyên ngành. Vì vậy, môn tiếng Anh chuyên ngành nên được học khi
sinh viên đã có kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng. Việc nhà trường xếp lịch
học môn tiếng Anh chuyên ngành trước các môn chuyên ngành quá lâu như hiện nay
là không khoa học, không đảm bảo tính logic của chương trình đào tạo. Điều này đã
cản trở và gây ra nhiều khó khăn trong hoạt động dạy và học tiếng Anh ở trường.
Trong thực tế, có những lúc sinh viên trải qua nhiều khó khăn mới hiểu được một số
ngữ vựng có tính chuyên ngành. Nếu sinh viên được học những môn chuyên ngành
trước tiếng Anh chuyên ngành thì các môn chuyên ngành sẽ là nền tảng của tiếng Anh
chuyên ngành. Khi sinh viên đã có kiến thức chuyên ngành thì việc học tiếng Anh
chuyên ngành sẽ rất thuận tiện. Lúc này thầy và trò có thể tập trung vào việc rèn luyện
ngôn ngữ. Trên lớp học, giảng viên và sinh viên không phải đầu tư nhiều thời gian vào
việc tìm hiểu những nét nghĩa về chuyên ngành tài chính ngân hàng của bài học vì sinh
viên đã hiểu rõ những vấn đề này. Tuy nhiên có một vấn đề đòi hỏi ở người thầy là
ngoài kiến thức tiếng Anh, người thầy phải có kiến thức về chuyên ngành để hoàn
thành tốt nhiệm vụ giảng dạy của mình.
- Để hoạt động dạy và học tiếng Anh chuyên ngành được tiến hành tốt, trường
Đại học Ngân Hàng cần có kế hoạch dạy -học hợp lý để tiếng Anh chuyên ngành được
học sau một số môn chuyên ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học
tiếng Anh chuyên ngành để đạt hiệu quả cao trong học tập và giảng dạy.
• Đảm bảo thời lượng dạy -học môn học tiếng Anh
Thời gian là một điều kiện vật chất đầu tiên ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu
quả của quá trình dạy và học. Do đặc thù của môn học, để nắm được một ngôn ngữ,
người học phải đầu tư nhiều thời gian hơn so với các môn học khác. Để đạt được mục
tiêu đào tạo đối với môn tiếng Anh cho học sinh ở bậc phổ thông cơ sở và phổ thông
trung học là có khả năng sử dụng tiếng Anh như một công cụ giao tiếp ở mức độ đơn
giản, cơ bản và phổ thông ở 4 lĩnh vực nghe, nói, đọc, viết, bộ Giáo dục và Đào tạo đã

Footer Page 66 of 161.

61

Header Page 67 of 161.
đầu tư khoảng 700 tiết học trong 7 năm học (từ lớp 6 đến lớp 12) thường xuyên và liên
tục. Và cũng để có được một chứng chỉ tiếng Anh trình độ A hoặc B, người ta phải học
450 - 500 tiết học tại các trung tâm ngoại ngữ. Thế mà thời lượng cho môn tiếng Anh
tại Trường Đại học Ngân hàng chỉ là 240 tiết, trong đó 150 tiết cho phần tiếng Anh
tổng quát còn 90 tiết là cho phần tiếng Anh chuyên ngành tài chính ngân hàng.
Với thời lượng quá ít như vậy, đặc biệt là số tiết dành cho phần tiếng Anh chuyên
ngành tài chính ngân hàng (90 tiết), chúng ta không thể đạt được mục tiêu của môn
học là cung cấp kiến thức tốt ở tình độ từ cơ bản đến nâng cao về tiếng Anh chuyên
ngành tài chính ngân hàng cho sinh viên để họ có thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ này
vào việc học tập ở Trường và trong công việc của họ ở tương lai ở 4 lĩnh vực nghe -nói
-đọc -viết.
 Để đảm bảo nội dung chương trình của môn học tiếng Anh, Trường Đại học
Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cần tăng thời lượng cho môn học này để đảm bảo
khối lượng kiến thức của chương trình nhằm đạt mục tiêu môn học .
 Nhà trường cần kết hợp hoạt động dạy -học tiếng Anh trong chương trình
chính khoa với hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ của Trường để những hoạt động
này hỗ trợ được cho nhau. Cụ thể là : Quy định chuẩn về trình độ tiếng Anh cho sinh
viên khi bắt đầu học môn này trong chương trình chính khóa, kiểm tra trình độ tiếng
Anh của sinh viên mới vào trường để yêu cầu những sinh viên chưa đạt chuẩn tìm mọi
cách đạt trình độ chuẩn trước khi học tiếng Anh chương trình chính khóa và Trường
cần có biện pháp để Trung tâm Ngoại ngữ có thể hỗ trợ những sinh viên này .
Như vậy, thời lượng học tập môn tiếng Anh sẽ được tăng lên và toàn bộ sinh viên
của trường sẽ được học tiếng Anh thường xuyên trong suốt khóa học và hoạt động dạy
và học sẽ đạt hiệu quả cao .
• Đảm bảo tính hợp lý về số lượng sinh viên trong một lớp học tiếng Anh
Tính trung bình, một lớp học tiếng Anh tại Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ
Chí Minh hiện nay có số lượng hơn 70 sinh viên và không ít lớp có số lượng là 100 và
hơn 100 sinh viên. Với số lượng sinh viên nhiều như vậy trong một lớp học tiếng Anh,
hoạt động dạy và học tiếng Anh đã gặp rất nhiều cản trở. Việc sử dụng phương pháp

Footer Page 67 of 161.

62

Header Page 68 of 161.
dạy - học tiếng Anh lấy người học làm trung tâm là không thể thực hiện được. Giảng
viên không thể luyện tập các kỹ năng ngôn ngữ, đặc biệt là kỹ năng nghe và nói cho
sinh viên. Hoạt động kiểm tra và đánh giá cũng mất chính xác và dẫn đến mất công
bằng ... Ở một số nước có điều kiện về kinh tế, một lớp học ngoại ngữ chỉ có dưới 10
người học. Với điều kiện của chúng ta, nhà trường chỉ nên bố trí tối đa 30 sinh viên
trong một lớp học tiếng Anh .
• Đảm bảo tính đồng đều về trình độ của sinh viên trong một lớp học tiếng
Anh
 Làm thế nào để hoạt động dạy và học tiếng Anh đạt hiệu quả khi một lớp học
đã đông sinh viên mà lại có đến 26,95% sinh viên có học lực yếu và kém (Kết quả
kiểm tra trình độ đầu vào của sinh viên). Đây là vấn đề của khâu tổ chức quá trình dạy
-học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng của Trường. Điều này đòi hỏi các nhà
quản lý của Trường Đại học Ngân hàng phải tổ chức quá trình dạy và học tiếng Anh
thực sự khoa học, thực sự phù hợp với những quy luật khách quan của quá trình hình
thành kỹ năng giao tiếp bằng tiếng nước ngoài vì nhân tố tổ chức, quản lý có ý nghĩa
quyết định đối với sự thành công của quá trình dạy và học ngoại ngữ trong nhà trường.
Chính vì thế, tính đồng đều về trình độ tiếng Anh của sinh viên phải được chú ý khi
xếp lớp để đảm bảo cho những sinh viên có cùng trình độ được học với nhau. Có như
vậy, chúng ta mới tạo được hứng thú cho người dạy và học và việc đổi mới phương
pháp dạy và học mới có thể thực hiện được .
 Để đảm bảo tính đồng đều về trình độ của sinh viên trong một lớp học tiếng
Anh, nhà trương cần cho thi kiểm tra trình độ đầu vào môn tiếng Anh của sinh viên
mới vào trường và xếp lớp học tiếng Anh theo trình độ của sinh viên để tạo hứng thú
học tập cho sinh viên và loại trừ những cản trở không đáng có trong hoạt động dạy học tiếng Anh .
 Nhằm tạo điều kiện cho những sinh viên chưa đạt chuẩn về trình độ tiếng Anh,
học môn tiếng Anh chương trình chính khóa, Trường cần có kế hoạch dạy - học tiếng
Anh chuyên ngành tài chính ngân hàng vào những học kỳ cuối của khóa học để những
sinh viên này có thời gian bổ sung kiến thức tiếng Anh tổng quát ở những học kỳ đầu

Footer Page 68 of 161.

63

Header Page 69 of 161.
để có đủ trình độ học tiếng Anh chuyên ngành ở những học kỳ sau, việc làm này chắc
chắn sẽ mang lại hiệu quả cao trong dạy - học tiếng Anh ở Trường .
3.2.2. Tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết bị dạy và học tiếng
Anh
Mác nói rằng: "Công cụ lao động quyết định năng suất lao động." mà phương
tiện giảng dạy là công cụ lao động. Không có công cụ tương xứng thì khó mà đổi mới
phương pháp dạy học. Với phương tiện kỹ thuật hiện đại, ta có thể rút ngắn được thời
gian đào tạo, thúc đẩy sinh viên học tập tích cực hơn, tạo ra năng lực giảng dạy độc
đáo, hỗ trợ tốt cho phương pháp dạy và học mới và tăng năng suất của giảng viên.
Cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết bị dạy -học (phòng học đúng tiêu
chuẩn, thư viện, phòng thực hành, máy vi tính, đèn chiếu, video... ) đặc biệt là việc
ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giúp cho việc truyền đạt kiến thức được nhiều hơn,
sinh động hơn và dễ dàng hơn để đảm bảo được nội dung của chương trình đào tạo.
Ứng dụng các công nghệ trong giáo dục đào tạo nói chung và trong dạy và học
ngoại ngữ nói riêng là hết sức cần thiết và cần được đầu tư xứng đáng để chất lượng
giáo dục được cải thiện nhằm đạt được mục tiêu giáo dục. Sử dụng phương tiện giảng
dạy hiện đại, giảng viên và sinh viên không tốn thời gian cho việc ghi chép ở trên lớp,
sinh viên được phát sẵn đề cương bài giảng nên tiết kiệm được thời gian. Lượng kiến
thức đưa ra và tiếp thu được nhiều hơn trong một giờ giảng. Tuy nhiên việc này đòi
hỏi giảng viên phải đầu tư nhiều công sức vào bài giảng và sinh viên phải tự nghiên
cứu, đào sâu suy nghĩ về bài giảng trước và sau khi lên lớp. Nhờ vậy thói quen tự học
và nghiên cứu khoa học sẽ được hình thành trong sinh viên.
Chuẩn hóa cơ sở vật chất của trường học từ giảng đường, phòng thực hành, thư
viện cho đến phương tiện và trang thiết bị dạy - học ... đóng một vai trò rất quan trọng
trong việc dạy và học. Một cơ sở đào tạo với giảng đường chật chội, phòng thực hành
lạc hậu và thư viện nghèo nàn thì không thể là nơi đào tạo chất lượng cao được.
Hiện nay, cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết bị dạy -học của Trường Đại
Học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh còn chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo. Vì
vậy, nhà trường cần nhanh chóng chuẩn hóa cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết

Footer Page 69 of 161.

64

Header Page 70 of 161.
bị dạy học vì đây là một trong những điều kiện đầu tiên để đổi mới phương pháp dạy học. Các nhà quản lý của trường cần coi việc đổi mới phương pháp dạy -học là công
việc của chính họ chứ không phải chỉ của riêng người dạy và người học .
Để đáp ứng được yêu cầu về cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết bị dạy học
ở nhà trường nói chung và cho môn học tiếng Anh nói riêng nhà trường cần làm những
việc sau :
 Tăng cường đầu tư cho thư viện về các mặt như : mở rộng phòng đọc, tăng
đầu sách, báo đặc biệt là sách, báo tiếng Anh phù hợp với chuyên ngành đào tạo, nâng
cao trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác thư viện .
 Có phòng học với đủ bàn, ghế, bảng đúng chuẩn, đủ ánh sáng, âm thanh tốt,
đồng thời phải có những trang thiết bị hiện đại, đặc biệt là trang thiết bị dạy -học ngoại
ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng .
 Xây dựng phòng thực hành tiếng hiện đai có trang bị máy tính với các phần
mềm dạy-học tiếng Anh .
3.3. Chuẩn hóa chương trình và giáo trình
Như chúng ta đã biết, chuẩn hóa chương trình và giáo tình là xương sống của
giáo dục đại học tại tất cả các nước trên thế giới, không phân biệt giàu nghèo và phát
triển hay đang phát triển. Điểm mấu chốt ở đây là chương trình và giáo trình phải được
xây dựng theo định hướng mà ngành đại học nước ta hướng tới, đó là đào tạo chủ yếu
phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ dạy cái gì
mà sản xuất và dịch vụ yêu cầu mà cần phải xây dựng chương trình với tỷ lệ thích hợp
giữa kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên sâu gắn liền với nhu cầu của các ngành kinh
tế và kiến thức hiện đại, nhằm tạo cho sinh viên sau khi ra trường, có khả năng tiếp thu
tốt sự chuyển giao công nghệ và tiến tới sáng tạo công nghệ mới.
Phương pháp dạy và học mới đòi hỏi một số điều kiện tiên quyết cho phép người
học và dạy phát huy nội lực trong các điều kiện đó, nguồn tư liệu giáo khoa là quan
trọng nhất. Trong những năm qua, nhiều trường đại học đã đầu tư mạnh vào việc tăng
cường kho tư liệu và các phương tiện kỹ thuật cho phép tạo nguồn tư liệu mới. Việc
đầu tư vào hệ thống tư liệu và những đầu tư khác phục vụ hoạt động dạy và học đã và

Footer Page 70 of 161.

65

Header Page 71 of 161.
đang mang lại những bước đột phá căn bản trong phương pháp dạy và học ở bậc đại
học .
Từ việc xác định vị trí, nhiệm vụ của người dạy và học, quan niệm về nội dung
và hình thức của các giáo trình, tài liệu giáo khoa cũng có những thay đổi căn bản. Các
tài liệu này trước đây thường được coi là chứa đựng khối kiến thức duy nhất của môn
học và có tính bất biến rất cao. Trong khu vực ngoại ngữ, ngoài các giáo trình lý
thuyết còn có các giáo trình rất quan trọng khác là giáo trình thực hành tiếng. Với bản
chất là một công cụ giao tiếp, ngôn ngữ và văn hoa chứa đựng trong nó được thay đổi
hàng ngày để thích ứng với những biến động bên ngoài. Trên cơ sở đó, các giáo trình
thực hành tiếng được xây dựng thành các "hồ sơ động". Các mục tiêu về bình diện
ngôn ngữ được giữ nguyên, nhưng ngôn ngữ để chuyển tải các kiến thức và luyện tập
các kỹ năng đó lại được phép và có điều kiện đổi mới, cập nhật không ngừng, làm cho
ngôn ngữ được đưa ra giảng dạy sinh động, đáp ứng đòi hỏi của người học và yêu cầu
của xã hội. Cùng với các phương tiện kỹ thuật và công nghệ Multimedia, các "hồ sơ
động" đã thổi một luồng sinh khí mới vào việc thay đổi phương pháp dạy - học ngoại
ngữ hiện nay .
Việc chuẩn hoá chương trình và giáo trình dạy tiếng Anh tại Đại học Ngân hàng
cho phù hợp với đào tạo để đáp ứng được yêu cầu của xã hội là một đòi hỏi cần thiết
và cấp bách. Trường cần chuẩn hóa chương trình và giáo trình môn học tiếng Anh cho
phù hợp để nâng cao chất lượng đào tạo .
3.4. Đổi mới phương pháp dạy - học
Đổi mới phương pháp dạy - học là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng đào
tạo. Hoạt động này đòi hỏi ở sự kết hợp giữa người dạy, người học, hoạt động quản lý
quá trình đào tạo, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Trong thời gian qua, đặc biệt
là thời gian gần đây, đội ngũ giảng viên của Trường rất tích cực áp dụng phương pháp
giảng dạy mới, trường cũng đã hỗ trợ cho giảng viên trong hoạt động này .
Tuy nhiên,trong thời đại bùng nổ thông tin của thế giới hiện đại ngày nay,
phương pháp dạy và học mới đòi hỏi một số điều kiện tiên quyết để người dạy và
người học phát huy nội lực vì vậy ,việc đổi mới phương pháp dạy - học không phải chỉ

Footer Page 71 of 161.

66

Header Page 72 of 161.
của riêng người thầy mà hoạt động này còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác như
yếu tố người học, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy - học việc quản lý tổ chức quá trình
đào tạo, về mục tiêu chương trình, nội dung chương trình, kế hoạch đào tạo, phương
pháp, hình thức kiểm tra đánh giá....
Vì vậy, đổi mới phương pháp dạy -học không phải chỉ là nhiệm vụ của người dạy
phải nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần tích cực học tập của người
học mà còn là nhiệm vụ nặng nề của các nhà quản lý công tác đào tạo.
 Ngày nay có nhiều phương pháp dạy - học tiếng Anh hiệu quả, nhưng để áp
dụng những phương pháp này vào hoạt động dạy và học, Trường Đại học Ngân hàng
Thành phố Hồ Chí Minh cần phải đáp ứng đủ điều kiện để đổi mới phương pháp dạy học tiếng Anh như đã trình bày ở trên .
 Có thể tiến hành nhiều hoạt động khác nhau để đổi mới phương pháp dạy và
học tiếng Anh . Những hoạt động này rất đa dạng và phong phú .
Để hoạt động dạy - học tiếng Anh ở trường có hiệu quả, phương pháp dạy -học
truyền thống nặng về thuyết trình, với phương tiện giảng dạy chủ yếu là bảng đen và
phấn trắng cần phải được thay thế bằng phương pháp giảng dạy hiện đại lấy người học
làm trung tâm, hoạt động của người học được ưu tiên khuyên khích để phát huy tính
chủ động, sáng tạo và năng lực của người học. Để những bài giảng được sinh động và
gây hứng thú cho người học, người thầy cần tạo mọi điều kiện để cho người học có thể
giao tiếp bằng tiếng Anh, tạo thói quen và kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ họ đang
học .
Giảng viên cần đa dạng hóa các loại bài tập thực hành tiếng như cho sinh viên
học tiếng Anh qua con đường đọc chuyên, xem phim, kể chuyện bằng tiếng Anh, đọc
tài liệu tiếng Anh để sinh viên phát huy được tính tích cực của họ trong học tập. Giảng
viên cần lên kế hoạch cụ thể để kiểm tra việc học của sinh viên ở trong và ngoài lớp.
Giảng viên nên chia sinh viên thành nhóm và kết hợp với nhóm trưởng để tiến hành
công việc này. Các nhà quản lý của Trường cần thường xuyên đối thoại với sinh viên
để kịp thời cùng họ giải quyết những khó khăn , vướng mắc trong việc học tiếng Anh .

Footer Page 72 of 161.

67

Header Page 73 of 161.
Có đến 73% sinh viên và 100% giảng viên nói sinh viên ít khi giao tiếp bằng
tiếng Anh ở những nơi có thể và còn gần 16% sinh viên nói không bao giờ giao tiếp
bằng tiếng Anh, cũng còn gần 70% sinh viên nói chưa tích cực đọc thêm sách báo
tham khảo bằng tiếng Anh .
Trong thời đại bùng nổ thông tin ngày nay, việc dạy và học không chỉ bó gọn
trong lớp học mà còn phải được tiến hành ngoài lớp học. Hoạt động này nếu được thực
hiện sẽ mang lại hiệu quả cao trong học tập. Vì vậy để hoạt động ngoài lớp học có hiệu
quả cao, Trường cần chú ý tới những điểm sau :
 Tăng cường sách báo tiếng Anh có nội dung phù hợp với chuyên ngành đào
tạo của Trường và tìm mọi cách để tuyên truyền sách báo tiếng Anh đến sinh viên để
họ có cơ hội tiếp xúc với tiếng Anh nhiều hơn.
 Tổ chức các kỳ thi Olympic tiếng Anh đặc biệt là tiếng Anh chuyên ngành cho
sinh viên để thúc đẩy và động viên họ trong học tập.
 Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, giao lưu khoa học và tư liệu khoa
học bằng tiếng Anh trong sinh viên .
 Đẩy mạnh hoạt động của câu lạc bộ tiếng Anh
Câu lạc bộ tiếng Anh là một trong những nơi lý tưởng để người học thực hành
tiếng. Bởi vậy, Câu lạc bộ tiếng Anh Trường Đại Học Ngân Hàng do Đoàn Thanh niên
tổ chức cần chú ý vào các nhóm đối tượng có trình độ khác nhau (trình độ A, B hoặc
C) để chuẩn bị nội dung và chương trình phù hợp cho từng nhóm đối tượng chứ không
phải chỉ cho một nhóm đối tượng có cùng tình độ tiếng Anh khá như hiện nay. Để câu
lạc bộ tiếng Anh hoạt động có hiệu quả hơn, Đoàn Thanh niên cần cử đoàn viên là
giảng viên có trình độ chuyên môn kết hợp với ban chủ nhiệm câu lạc bộ tham gia tổ
chức và quản lý câu lạc bộ này. Nếu để cho sinh viên tự điều hành câu lạc bộ như hiện
nay thì họ sẽ gặp nhiều khó khăn và hoạt động của câu lạc bộ sẽ ít hiệu quả.
 Tổ chức hội thảo để sinh viên trao đổi với nhau về phương pháp học tập tiếng
Anh, tuyên truyền để họ hiểu rõ hơn tầm quan trọng của tiếng Anh trong thời đại bùng
nổ thông tin ngày nay và tạo cho họ niềm say mê, hứng thú trong học tập.

Footer Page 73 of 161.

68

Header Page 74 of 161.
 Giới thiệu danh mục sách tham khảo bằng tiếng Anh cho sinh viên
3.5. Cải tiến phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá và quản lý tổ chức kiểm
tra đánh giá
Như chúng ta đã biết, kiểm tra, đánh giá là khâu rất quan trọng và luôn được tiến
hành một cách đồng bộ với công việc giảng dạy. Trong thực tế, kiểm tra, đánh giá là
thước đo kết quả của hoạt động dạy và học. Thông qua kiểm tra, đánh gia", chúng ta
có một bức tranh rõ nét về hiệu quả áp dụng chương trình đào tạo, phương pháp giảng
dạy để có thể phát huy được những ưu điểm và khắc phục những nhược điểm của
chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy đang được áp dụng.
Do số lượng sinh viên trong một lớp quá đông, phương pháp kiểm tra, đánh giá
dinh độ tiếng Anh của sinh viên mà Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí
Minh thường dùng là phương pháp kiểm tra, đánh giá một lần tập trung vào cuối mỗi
học ky và hình thức thi được sử dụng là thi viết. Mặc dù trong suốt học kỳ, sinh viên
có tham gia các bài kiểm tra học trình nhưng những bài kiểm tra đó thường không
được tính vào kết quả cuối cùng của môn học mà chỉ được coi là tiêu chí để xét điều
kiện dự thi cuối kỳ của sinh viên vì điểm kiểm ưa học trình thường không phản ánh
chính xác kết quả học tập của sinh viên. Nguyên nhân là do lớp quá đông, phòng thi
chật hẹp, ý thức kỹ luật của sinh viên chưa tốt nên một giảng viên không quản lý nổi
giờ kiểm tra của sinh viên.
Cũng do lớp quá đông, cán bộ coi thi thiếu, phòng thi nhỏ, sinh viên ngồi quá gần
nhau khi thi mà bài thi tiếng Anh mang tính trắc nghiệm cao nên hiện tượng quay cóp
là không thể hoàn toàn tránh được. Mặt khác, khâu quản lý tổ chức kiểm tra đánh giá
còn nhiều bất cập nên đã có hiện tượng sinh viên thi hộ nhau, thậm chí, còn có sinh
viên nhờ người bên ngoài thi giúp. Do đó nếu chỉ căn cứ vào kết quả thi cuối kỳ,
chúng ta không thể đánh giá được toàn diện và chính xác về học lực của sinh viên.
Nói đến đánh giá năng lực thưc hành ngôn ngữ là nói đến năng lực giao tiếp của
người học. Vi vậy, nội dung kiểm tra phải đánh giá kiến thức ngôn ngữ phải được lồng
vào việc đánh giá các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết chứ không phải chỉ dùng hình thức
thi nặng về viết như hiện nay.

Footer Page 74 of 161.

69

Header Page 75 of 161.
Để đánh giá chính xác năng lực tiếng Anh của sinh viên, Trường cần cải tiến
phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá và quản lý tổ chức kiểm tra đánh giá. Cụ thể
là:
 Đổi mới phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá bằng cách dùng phương
pháp đánh giá liên tục và hình thức đánh giá là thi cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
nhằm đánh giá chính xác năng lực sử dụng tiếng Anh của sinh viên .
 Quản lý khâu tổ chức thi thật nghiêm túc : bố trí số lượng sinh viên hợp lý
trong một phòng thi, bố trí đủ cán bộ coi thi, kiểm tra nghiêm túc tư cách thi của sinh
viên và thực hiện chấm thi đúng quy chế .
Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập tiếng Anh cua sinh viên bằng phương
pháp đánh giá liên tục và hình thức đánh giá là nghe, nói, đọc, viết cần được áp dụng
với những lý do sau:
Thứ nhất, kết quả của bài kiểm tra học trình thường xuyên có thể tính là 20%
điểm tổng kết cuối kỳ. Kết quả bài kiểm tra học trình được trả cho sinh viên một cách
một cách thường xuyên sẽ thúc đẩy được họ trong quá trình học tập, tạo điều kiện cho
họ học tập chuyên cần. Nhờ vậy giảm bớt được tình trạng sinh viên học dồn để đối phó
với thi cử vào cuối học kỳ nên hiệu quả học tập được nâng cao.
Thứ hai, các bài kiểm tra học trình cùng với bài thi cuối kỳ có thể bao quát được
hầu hết những nội dung giảng dạy chính của kỳ học.
Thứ ba, kết quả kiểm tra, đánh giá liên tục sẽ phản ánh chính xác hơn sức học
của sinh viên trong cả quá trình, đồng thời giúp sinh viên rút ra được kinh nghiệm
trong học tập và chủ động hơn trong học tập, còn giảng viên có thể theo dõi sát sinh
viên của mình và giúp kiểm tra, đánh giá được công bằng, chính xác và toàn diện. Tuy
nhiên việc này đòi hỏi giảng viên phải có nhiều nỗ lực vì họ phải đảm nhiệm một khối
lượng công việc tương đối nhiều.
3.6. Nâng cao trình độ của giảng viên
Trong hoạt động dạy - học, người thầy có vai trò vô cùng quan trọng. Thầy chính
là người dẫn dắt người trò đi đến chân trời của khoa học. Nếu thầy dẫn dắt tốt thì trò sẽ

Footer Page 75 of 161.

70

Header Page 76 of 161.
nhanh chóng tiếp thu được tri thức. Đội ngũ giảng viên của một trường đại học chính
là một trong những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng đào tạo. Để dạy tiếng Anh
chuyên ngành tài chính - ngân hàng, giảng viên của Trường Đại học Ngân hàng Thành
phố Hồ Chí Minh không những phải có kiến thức về tiếng Anh tổng quát mà còn phải
có kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành. Để đảm bảo chất lượng dạy-học, giảng viên
tiếng Anh của Trường đã phải nỗ lực tự học để nắm được kiến thức tiếng Anh chuyên
ngành tài chính ngân hàng vì họ không được đào tạo về lĩnh vực này. Tất cả giảng viên
tiếng Anh của Trường đều được sinh viên đánh giá là nhiệt tình, tận tâm và có trách
nhiệm trong giảng dạy. 100% giảng viên đã sử dụng kết hợp những phương pháp dạy
ngoại ngữ ưu việt trong hoạt động giảng dạy. Tuy nhiên, còn nhiều sinh viên đánh giá
giảng viên tiếng Anh giảng dạy bình thường và một số ít sinh viên (9.75%) đánh giá
hoạt động giảng dạy tiếng Anh ở Trường là chưa hiệu quả. Tất nhiên, không thể nói
hạn chế này của hoạt động giảng dạy là hoàn toàn do yếu tố người thầy. Những yếu tố
khác như kế hoạch day - học chưa hợp lý, thời lượng dành cho môn học còn quá ít, lớp
học tiếng Anh quá đông sinh viên và trình độ tiếng Anh của sinh viên trong một lớp
học không đồng đều... cùng chính là nguyên nhân dẫn đến đánh giá nêu ở trên. Tuy
nhiên, không thể loại trừ yếu tố người thầy. Trong những năm qua, Trường Đại học
Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh chưa đầu tư vào việc nâng cao trình độ chuyên
môn cho đội ngũ giảng viên tiếng Anh, đặc biệt là đầu tư để đội ngũ giảng viên tiếng
Anh của Trường tiếp cận được với tiếng Anh chuyên ngành tài chínnh ngân hàng. Đây
chính là một yếu tố không nhỏ làm hạn chế năng lực của người thầy.
Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cần quan tâm đến việc nâng
cao tình độ, chất lượng đội ngũ giảng viên tiếng Anh để đảm bảo chất lượng đào tạo và
học tập môn học tiếng Anh. Đội ngũ giảng viên tiếng Anh cần được học tập để nâng
cao trình độ và họ cần phải được giao lưu với giảng viên người bản ngữ. Việc đội ngũ
giảng viên tiếng Anh của Trường cần phải tham gia những khóa học, đi tham quan và
thực hành tiếng ở nước ngoài là một điều cần thiết và cấp bách. Nhà trường cần tìm
kiếm nguồn đầu tư ở trong nước cũng như ngoài nước, quan hệ quốc tế trực tiếp nhằm
tạo điều kiện nâng cao trình độ giảng viên.

Footer Page 76 of 161.