Tải bản đầy đủ - 39 (trang)
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Tải bản đầy đủ - 39trang

Khóa luận tốt nghiệpSVTH: Nguyễn Hiếu ThuậnHeader Page 23 of 161.Kết quả bảng 5 cho thấy với lượng xúc tác 50mg, phản ứng đạt hiệu suất cao

nhất, khi giảm lượng xúc tác xuống còn 25 mg thì hiệu suất giảm đáng kể, còn 33%.

Do đó, chúng tôi chọn lượng xúc tác 50 mg cho các khảo sát tiếp theo.

4. Khảo sát nhiệt độ phản ứng

Yếu tố nhiệt độ cũng được chúng tôi tiến hành khảo sát. Phản ứng được thực

hiện với tỉ lệ 1:2:3 là 1:1:1, thời gian 5 giờ, lượng xúc tác là 50 mg, nhiệt độ phản ứng

lần lượt là 70ºC, 60ºC và 50ºC.

Bảng 6: Kết quả khảo sát phản ứng theo nhiệt độ

STTNhiệt độ (oC)Hiệu suất (%)17085,526010035033,0Kết quả bảng 6 cho thấy với lượng xúc tác 50mg phản ứng đạt hiệu suất cao

nhất (100%) khi tiến hành tại 60°C. Khi tăng hoặc giảm nhiệt độ thì hiệu suất phản

ứng giảm. Tại 70oC, hiệu suất giảm có thể do sản phẩm bị phân hủy. Do đó, nhiệt độ

phản ứng tối ưu là 60°C.

5. Khảo sát phản ứng khi sử dụng các dẫn xuất khác nhau của benzaldehyde

Thực hiện phản ứng với các điều kiện đã tối ưu ở trên với các dẫn xuất của

benzaldehyde (4-chlorobenzaldehyde và 4-mehoxybenzaldehyde), tỉ lệ mol dẫn xuất

benzaldehyde:2:3 = 1:1:1, lượng xúc tác 50mg, thời gian 5 giờ, nhiệt độ 60°C

Bảng 7: Kết quả khảo sát phản ứng của các dẫn xuất benzaldehyde khác nhau

ONH2OZn-ZSM 1M

RHHN++R

2Footer Page 23 of 161.O34a-c18Khóa luận tốt nghiệpSVTH: Nguyễn Hiếu ThuậnHeader Page 24 of 161.

STTRSản phẩmHiệu suất

(%)1H4a10024-OMe4b034-Cl4c2,6Kết quả bảng 7 cho thấy khi thay benzaldehyde bằng các dẫn xuất khác thì

phản ứng không xảy ra trong trường hợp của 4-mehoxybenzaldehyde hoặc hiệu suất

thấp (2,6%) đối với 4-chlorobenzaldehyde.

6. Khảo sát khả năng tái sử dụng của xúc tác

Để khảo sát khả năng tái sử dụng của xúc tác Zn-ZSM, chúng tôi thực hiện tái

sử dụng xúc tác trên phản ứng Mannich với các điều kiện tối ưu bên trên: tỉ lệ mol

1:2:3 = 1:1:1, lượng xúc tác 50mg, thời gian 5 giờ, nhiệt độ 60°C.

Bảng 8: Khảo sát hiệu suất sau khi tái sử dụng xúc tác

Tái sử dụng xúc tácHiệu suất (%)0100160,6Kết quả tái sử dụng lần thứ nhất cho thấy hiệu suất giảm từ 100% xuống còn

60,6%. Điều này cho thấy việc tái sử dụng xúc tác kém hiệu quả. Để tăng hiệu suất của

phản ứng cần cho thêm xúc tác vào.

7. Định danh sản phẩm Mannich

7.1 Phổ hồng ngoại (IR)

Trên phổ hồng ngoại (IR) của 1,3-diphenyl-3-(phenylamino)propan-1-one (4a)

(Hình 5), chúng tôi nhận thấy trên phổ có xuất hiện các vân hấp thụ phù hợp với các

liên kết đặc trưng trong sản phẩm :

 Vân hấp thụ sắc nhọn ở khoảng 3387 cm-1 đặc trưng cho dao động hóa trị của

liên kết N-H trong phân tử.Footer Page 24 of 161.19Khóa luận tốt nghiệpSVTH: Nguyễn Hiếu ThuậnHeader Page 25 of 161. Các đỉnh hấp thụ tại 1674 cm-1đặc trung cho dao động hóa trị của nhóm C=O.

 Các vân hấp thụ của Csp3-H no thể hiện ở vùng 2877-2916 cm-1.

 Trong vùng 1450-1388 cm-1, phổ xuất hiện các vân hấp thụ đặc trưng cho các

dao động biến dạng của C=C.

 Các vân hấp thụ vùng 3024-3055 cm-1 chứng tỏ có các liên kết Csp2-H.OHNHình 5: Phổ IR của 1,3-diphenyl-3-(phenylamino)propan-1-one (4a)

7.2 Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR

a) 1,3-diphenyl-3-(phenylamino)propan-1-one (4a)Footer Page 25 of 161.20Khóa luận tốt nghiệpSVTH: Nguyễn Hiếu ThuậnHeader Page 26 of 161.OHNHình 6: Phổ 1H-NMR của 1,3-diphenyl-3-(phenylamino)propan-1-one (4a)

Để tăng tính chính xác trong việc xác định cấu trúc của sản phẩm Mannich,

chúng tôi tiến hành đo phổ 1H-NMR của sản phẩm (Hình 6). Kết quả đo được trình

bày trong bảng 9.

Bảng 9: Số liệu phổ 1H-NMR (dung môi CDCl 3 ) (δ, ppm và J, Hz) của 1,3-diphenyl3-(phenylamino)propan-1-one (4a)O

NHH ArH ArH ArH ArH ArH ArH ArH ArCHNHCH 27,907,567,45-7,327,237,086,666,565,004,633,53-(d,(t, 1H,(t, 2H,(t, 2H,(t, 2H, (t, 1H,(d,(dd,(br,J=7,5)J=7,5)J=7,5) J=7,5)2H,1H,1H)2H,

J=7,5)J=7,5)7,42

(m,

4H)J=7,5)J=5,3,41

(m,

2H)J=2,5)Footer Page 26 of 161.21Khóa luận tốt nghiệpSVTH: Nguyễn Hiếu ThuậnHeader Page 27 of 161. Dựa vào phổ 1H-NMR, các proton của nhân thơm được quy kết với các tín hiệu

từ 6,56 ppm đến 7,9 ppm (3 vòng thơm).

 Các tín hiệu tại δ = 3,53-3,41 ppm có cường độ tích phân bằng 2 tách mũi

multiplet được quy kết cho proton của nhóm CH 2 .

 Tín hiệu tại δ = 5,00 ppm có cường độ tích phân bằng 1 dạng doublet-doublet

(J = 5 Hz; J = 2,5 Hz) được quy kết cho proton của CH.

 Tín hiệu tại δ = 4,63 ppm có cường độ tích phân bằng 1 dạng singlet được quy

kết cho proton linh động của NH.

b) 3-(4-chlorophenyl)-1-phenyl-3-(phenylamino)propan-1-one (4c)7

68

7'O HN

14'2

1'3

2'6'4

55'ClHình 7: Phổ 1H-NMR của 3-(4-chlorophenyl)-1-phenyl-3-(phenylamino)propan-1-one

(4c)Footer Page 27 of 161.22Khóa luận tốt nghiệpSVTH: Nguyễn Hiếu ThuậnHeader Page 28 of 161.Dựa vào phổ 1H-NMR (Hình 7) của hợp chất 3-(4-chlorophenyl)-1-phenyl-3(phenylamino)propan-1-one (4c), tín hiệu tại δ = 7,91 (J = 7,5 Hz) có cường độ tích

phân bằng 2 dạng doublet được quy kết cho proton H 1 . Tín hiệu triplet tại δ = 7,60

(1H, J = 7,5 Hz) được quy kết cho proton H 3 . Tín hiệu triplet tại δ = 7,48 (J = 7,5 Hz)

có cường độ tích phân bằng 2 được quy kết cho proton của H 2 .

Các tín hiệu doublet tại δ = 7,42 (2H, J = 8,5 Hz) và tại δ = 7,30 (2H, J = 8,5

Hz) có cường độ tích phân bằng 2 được quy kết cho các proton H 5 , H 4 .

Tín hiệu triplet tại δ = 7,14 (J = 7,5 Hz) có cường độ tích phân bằng 2 được

quy kết cho proton H 7 . Tín hiệu tại δ = 6,76 (J = 7,5 Hz) có cường độ tích phân bằng 1

dạng triplet được quy kết cho proton H 8 . Tín hiệu doublet tại δ = 6,63 (J = 7,5 Hz) có

cường độ tích phân bằng 2 được quy kết cho proton H 6 .

Tín hiệu triplet tại δ = 4,98 (J = 6,0 Hz) có cường độ tích phân bằng 1 được

quy kết cho proton CH. Các proton của nhóm CH 2 cho tín hiệu doublet tại δ = 3,51 (J

= 6,0 Hz).

Proton của N-H linh động đã trao đổi proton với dung môi nên tín hiệu có thể

trùng với tín hiệu của dung môi.

Kết quả quy kết tín hiệu của các proton của hợp chất 3-(4-chlorophenyl)-1phenyl-3-(phenylamino)propan-1-one (4c) được trình bày như trong Bảng 9.

Bảng 10: Số liệu phổ 1H-NMR (dung môi CDCl 3 ) (δ, ppm và J, Hz) của 3-(4chlorophenyl)-1-phenyl-3-(phenylamino)propan-1-one (4c) [22]

7

68

7'O HN

14'25'41'36'52'ClH2H3H4H5H6H7H8CHCH 27,487,607,307,426,637,146,764,983,51(d, 2H,(t, 2H,(t, 1H,(d, 2H,(d, 2H,(d, 2H,(t, 2H,(t, 1H,(t,1H,(d, 2H,J=7,5)J=7,5)J=7,5)J=8,5)J=8,5)J=7,5)J=7,5)J=7,5)J=6,0)J=6,0)H1

7,91Footer Page 28 of 161.23Khóa luận tốt nghiệpSVTH: Nguyễn Hiếu ThuậnHeader Page 29 of 161.Chương 4 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Dựa vào cơ sở kết quả đạt được của đề tài, chúng tôi rút ra được các kết luận

sau :

- Đã hoàn thành được mục tiêu của đề tài đã đề ra là thực hiện trao đổi ion với

xúc zeolite ZSM và sử dụng xúc tác zeolite trao đổi ion kẽm Zn-ZSM vào phản ứng

Mannich.

- Dùng xúc tác tổng hợp được khảo sát các yếu tố để tìm ra điều kiện tối ưu

nhất cho phản ứng Mannich là: tỉ lệ mol benzaldehyde:aniline:acetophenone = 1:1:1,

lượng xúc tác Zn-ZSM 1M 50mg, thời gian 5 giờ, nhiệt độ ở 60°C.

2. Kiến nghị

Vì thời gian và nội dung thực hiện khóa luận tốt nghiệp có hạn, chúng tôi chỉ

dừng lại điều chế và sử dụng xúc tác zeolite Zn-ZSM để khảo sát các yếu tố của phản

ứng Mannich. Để đề tài thêm tính phát huy và nghiên cứu sâu vào zeolite, chúng tôi đề

xuất hướng nghiên cứu tiếp theo là:

 Khảo sát phản ứng Mannich với các dẫn xuất khác của benzaldehyde, aniline và

cetone.

 Sử dụng có zeolite khác để khảo sát phản ứng Mannich.

 Tổng hợp các hợp chất mới bằng phản ứng từ các chất nền và xúc tác zeolite

khác nhau.Footer Page 29 of 161.24Khóa luận tốt nghiệpSVTH: Nguyễn Hiếu ThuậnHeader Page 30 of 161.

TÀI LIỆU THAM KHẢO[1] Mai Tuyên (2002), Xúc tác zeolit trong hóa dầu, Nhà xuất bản khoa học và kỹ

thuật, trang 9.

[2] Stefan Chassaing, Aure´lienAlix, AndreaOlmos, MurielKeller, Jean Sommer, and

Patrick Pale (2010), Metal-doped Zeolites as GreenCatalysts for Organic Synthesis,

Z.Naturforsh, vol 65b, pp. 783-790.

[3] Ruren Xu, Wenqin Pang, Jihong Yu, Qisheng Huo, Jiesheng Chen (2007),

Chemistry of Zeolites and Related Porous Materials: Synthesis and Structure, John

Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, pp. 2-3.

[4] Mai Tuyên (2009), Zeolit- rây phân tử và những khả năng ứng dụng thực tế đa

dạng, Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam,Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam,

trang 5-12.

[5] Mai Tuyên (2009), Zeolit- rây phân tử và những khả năng ứng dụng thực tế đa

dạng, Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam,Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam,

trang 46-56.

[6] Mai Tuyên (2009), Zeolit- rây phân tử và những khả năng ứng dụng thực tế đa

dạng, Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam,Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam,

trang 24-26.

[7] Teck-Peng Loh, Sarah B. K. W. Liung, Kee-Leng Tan and Lin-Li Wei (2000),

Three Component Synthesis of b-Amino Carbonyl Compounds Using Indium

Trichloride-Catalyzed One-pot Mannich-type Reaction in Water, Tetrahedron, vol. 56,

pp. 3227-3237.

[8] Meghshyam K. Patil, Murielle Keller, Benjaram M. Reddy, Patrick Pale, and Jean

Sommer (2008), Copper Zeolites as Green Catalysts for Multicomponent Reactions of

Aldehydes, Terminal Alkynes and Amines: An Efficient and Green Synthesis of

Propargylamines, European Journal of Organic Chemistry, pp. 4440-4445.

[9] Stefan Chassaing, Aurélien Alix, Thirupathi Boningari, Karim Sani Souna Sido,

Murielle Keller, Philippe Kuhn, Benoit Louis, Jean Sommer, Patrick Pale (2010),Footer Page 30 of 161.25Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(39 tr)

×