Tải bản đầy đủ
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ

72

Header Page 78 of 161.
4. Hiện nay, số lượng sinh viên trong một lớp học tiếng Anh tại Trường Đại học
Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh là quá đông -Tính trung bình, một lớp có khoảng
70 sinh viên và không ít lớp có số lượng 100 và hơn 100 sinh viên. Điều này rất cản
trở quá trình dạy - học và không thể đổi mới phương pháp dạy - học. Với điều kiện ở
nước ta, một lớp học tiếng Anh chỉ nên có số lượng tối đa là 30 sinh viên để đảm bảo
chất lượng và hiệu quả của hoạt động dạy - học tiếng Anh.
5. Trình độ tiếng Anh của sinh viên trong một lớp học không đồng đều. Theo kết
quả kiểm tra đầu vào môn tiếng Anh của sinh viên mới vào trường 26,95% sinh viên
có học lực yếu, kém; 10,94% sinh viên có học lực loại xuất sắc và giỏi, số còn lại có
học lực khá và trung bình. Điều này rất cản trở hoạt động dạy - học. Nếu giảng viên
giảng theo trình độ của nhóm sinh viên có học lực yếu và kém thì nhóm còn lại thấy
bài giảng nhàm chán, còn giảng theo tình độ của nhóm có học lực trung bình trở lên thì
nhóm kia sẽ không tiếp thu được bài giảng. Điều này sẽ dẫn đến việc bi quan, chán
nản của nhóm sinh viên có trình độ đầu vào tiếng Anh loại yếu kém. Những điều vừa
nêu ở trên đã cản trở và làm mất hứng thú của giảng viên và sinh viên trong dạy - học
và làm giảm đi hiệu quả dạy - học. Trường cần kiểm tra trình độ đầu vào môn học
tiếng Anh của sinh viên và xếp cho những sinh viên có cùng trình độ học cùng một lớp
để giảm bớt khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động dạy - học tiếng Anh.
6. Một trong những điều kiện cần để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo là
cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị dạy - học. Đây là yếu tố quan trọng để đánh
giá một cơ sở đào tạo. Trong những năm qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và
Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm đến việc đầu tư vào
cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị dạy -học, đặc biệt đã xây dựng mới 39 phòng
học ở Cơ sở 2 tại Thủ Đức. Tuy nhiên, nhiều phòng học ở Cơ sở 1 tại 36 Tôn Thất
Đạm Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh còn chưa đủ chuẩn, phương tiện và trang thiết bị
dạy -học hiện nay của nhà trường chưa đủ, lạc hậu và không thật hữu dụng, chưa đáp
được yêu cầụ đào tạo ở bậc cao đẳng, đại học và sau đại học. So với nhiều cơ sở đào
tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác thì cơ sở vật chất của
Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cò quá nghèo nàn, điều này ảnh
hưởng không ít đến chất lượng và kết quả đào tạo. Vì vậy, Trường cần gấp rút đầu tư

Footer Page 78 of 161.

73

Header Page 79 of 161.
xây dựng các phòng học tiếng Anh đủ chuẩn, hiện đại hóa thư viện, phòng thực hành
tiếng với phương tiện trang thiết bị hiện đại.
7. Phương pháp kiểm tra đánh giá một lần tập trung vào cuối mỗi kỳ học hiện
nay Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đang áp dụng còn nhiều hạn
chế, bất cập và thiếu chính xác. Mặc dù một phần nhỏ bài thi được thiết kế để đánh giá
kỹ năng nghe hiểu của sinh viên nhưng hình thức thi vẫn nặng về thi viết.
Đổi mới phương pháp đánh giá không phải chỉ ở phương pháp và hình thức đánh
giá mà còn ở việc quản lý, tổ chức thi, ví dụ như việc bố trí phòng thi, số lượng sinh
viên trong một phòng thi, tư cách thi của người dự thi, việc thực hiện quy chế ra đề thi,
coi và chấm thi. Việc này còn nhiều hạn chế như phòng thi nhỏ và quá đông sinh viên,
cán bộ coi thi có lúc còn thiếu, việc kiểm tra tư cách thi của sinh viên còn chưa
nghiêm .
Nói chung, việc kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Anh của sinh viên chưa được
tiến hành đồng bộ với hoạt động giảng dạy và chưa thực sự là thước đo kết quả hoạt
động dạy và học. Việc đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá, hình thức thi và quản
lý tổ chức kiểm tra đánh giá cần được gấp rút thực hiện. Phương pháp đánh giá liên tục
cần được áp dụng, và hình thức thi nghe, nói, đọc, viết để đánh giá trình độ tiếng Anh
của sinh viên cần được áp dụng. Đặc biệt khâu quản lý tổ chức, kiểm tra, đánh giá cần
phải được cải tiến kịp thời để kiểm tra, đánh giá thực sự là thước đo kết quả hoạt động
dạy và học .
8. Giảng viên tiếng Anh của trường đã có nhiều cố gắng đảm bảo chất lượng dạy
- học. Tuy nhiên, kết quả của hoạt động dạy - học còn hạn chế do những yếu tố chủ
quan và khách quan khác nhau trong đó có yếu tố được đào tạo để nâng cao trình độ
chuyên môn.
Việc đào tạo nâng cao trình độ của đội ngũ giảng viên trong một trường đại học
là không thể thiếu được. Nhà trường cần tổ chức cho giảng viên tiếng Anh đi thực tế
và học tập ở trong và ngoài nước để họ kịp thời nắm bắt được những thông tin hiện đại
về khoa học .

Footer Page 79 of 161.

74

Header Page 80 of 161.
9. Trong thời gian gần đây, hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy đang được
đẩy mạnh và ưu tiên trong nhà trường. Tuy nhiên, hoạt động này còn nhiều hạn chế và
chưa đồng bộ giữa giảng viên và sinh viên và nhà trường. Đổi mới phương pháp dạy học sẽ không mang hiệu quả nếu không có sự kết hợp của người dạy và các nhà quản
lý.
10. Đa số sinh viên và giảng viên tiếng Anh cho rằng chương trình và giáo trình
môn học tiếng Anh tại Trường Đại học Ngân hàng chỉ là khá phù hợp. Vì chương trình
và giáo trình là xương sống của giáo dục đại học nên việc chuẩn hóa chương trình và
giáo trình môn học tiếng Anh phải được thực hiện một cách khoa học .
Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm có uy tín
chuyên đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống Ngân hàng Việt Nam và các định chế tài
chính khác ở các tỉnh phía Nam và cả nước. Sự phát triển và hoa nhập của hệ thống
Ngân hàng Việt Nam vào hê thống ngân hàng thế giới có sự đóng góp không nhỏ của
Trường .
II. Kiến nghị
1. Đối với Trung ương và các cơ quan trực thuộc Trung ương
 Chính phủ cần đưa ra những chính sách nhằm phổ biến vai trò quan trọng của
ngoại ngữ trong xã hội của nền kinh tế tri thức ngày nay và xây dựng chiến lược đào
tạo ngoại ngữ ở các cấp bậc học trong phạm vi cả nước .
 Bộ Giáo dục - Đào tạo cần khẩn trương xây dựng chương trình đào tạo ngoại
ngữ liên thông ở các cấp học từ dưới lên trên và đưa ra những quy định nghiêm ngặt
về việc thực hiện chương trình này.
 Bộ giáo dục cần đưa môn ngoại ngữ vào thành phần các môn thi tốt nghiệp ở
bậc đại học .
 Bộ Giáo dục -Đào tạo cần tăng thời lượng cho môn học ngoại ngữ ở bậc đại
học .

Footer Page 80 of 161.

75

Header Page 81 of 161.
 Bộ giáo dục -Đào tạo cần phủ khắp việc dạy ngoại ngữ trong phạm vi cả nước
ở các bậc học phổ thông và đảm bảo nội dung chương trình đào tạo để việc dạy -học
ngoại ngữ ở bậc đại học được kế thừa nội dung chương trình đào tạo này .
 Bộ Giáo dục -Đào tạo và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần nhanh chóng có
kế hoạch cụ thể, thiết thực để kịp thời xây dựng cơ sở vật chất và tăng cường trang
thiết bị dạy - học cho Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là
đầu tư cho Cơ sở 1 của Trường cho xứng với tầm của một cơ sở đào tạo nguồn nhân
lực bậc cao cho ngành ngân hàng ở khu vực phía Nam và cả nước .
2. Đối với Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
 Tăng cường phổ biến vai trò của môn học tiếng Anh .
 Điều chỉnh chương trình và kế hoạch đào tạo bố trí cho môn học tiếng Anh
chuyên ngành được học sau một số môn chuyên ngành để các môn học chuyên ngành
hỗ trợ cho môn học tiếng Anh chuyên ngành .
 Tăng thời lượng cho môn học tiếng Anh chuyên ngành tài chính ngân hàng
 Đảm bảo số lượng thích hợp là 30 sinh viên trong một lớp học tiếng Anh để
giảm bớt khó khăn trong hoạt động dạy - học môn học này .
• Kiểm tra trình độ đầu vào môn tiếng Anh của sinh viên mới vào trường và xếp
lớp cho sinh viên học theo trình độ để đảm bảo tính đồng đều về trình độ của sinh viên
trong một lớp học tiếng Anh .
 Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cần hổ trợ tối đa hoạt
động đổi mới phương pháp dạy - học tiếng Anh .
 Cần đổi mới phương pháp, hình thức kiểm ưa đánh giá và khâu quản lý tổ chức
kiểm tra đánh giá.
 Tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên tiếng Anh của Trường tham gia các
chương trình tập huấn về chuyên môn tiếng Anh ở trong và ngoài nước để nâng cao
trình độ chuyên môn cho giảng viên và chất lượng dạy - học .
 Khẩn trương chuẩn hóa chương trình và giáo trình tiếng Anh .

Footer Page 81 of 161.

76

Header Page 82 of 161.
Chúng tôi rất mong những kiến nghị trên sẽ được các cấp lãnh đạo quan tâm, chú
ý để hoạt động dạy và học tiếng Anh đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng
đào tạo của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Footer Page 82 of 161.

77

Header Page 83 of 161.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bùi Hiền (1999). Phương pháp hiện đại dạy - học ngoại ngữ. Nhà xuất bản
Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Bùi hiển và những người khác (2001). Từ điển giáo dục học .Nhà xuất bản
Từ điên Bách khoa, Ha Nội.
3. Hoàng Cơ Chinh (2000). Cải tiến quản lý quá trình dạy và học nhằm thực
hiện việc đổi mới phương pháp dạy học. Tạp chí nghiên cứu giáo dục.
4. Lê Hùng (2002) Một số vấn đề góp phần nâng cao chất lượng đào tạo bậc đại
học và cao đẳng tại Học viện Ngân hàng - Phân viện TP. Hồ Chí Minh. Báo cáo tại
Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo tháng 12 / 2002.
5. Lê Đức Phúc (1995) Bước đầu thử đổi mới việc đánh giá trong dạy và học.
Viện Khoa học Giáo dục Hà Nội.
6. Lê Khánh Bằng (1993) Tổ chức quá trình dạy học Đại học .Giáo trình giảng
dạy sau đại học. Viện nghiên cứu đại học và giáo dục chuyên nghiệp.
7. Lê Nguyên Long (1998) Thử đi tìm những phương pháp dạy học hiệu quả.
Nhà xuất bản giáo dục
8. Lê Thị Thúy Anh (2003) Quản lý hoạt động kiểm tra. Trường Đại học Sư
phạm Thành phố Hồ Chí Minh .
9. Mai Quốc Liên (2004) .Những kiến nghị về giải pháp cấp bách để đổi mới
Giáo dục Việt Nam và Hội nhập Quốc tế. Tham luận tại Hội nghị Giáo dục Đại học,
Hà Nội.
10. Ngô Hưởng (2002). Mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng trong những
năm đầu thế kỷ 21. Cẩm nang ngành Ngân hàng . Nhà xuất bản giao thông vận tải.
11. Nguyễn cảnh Toàn (2000). Đổi mới cách dạy, cách học tất yếu dẫn đến sự
quản lý dạy và học. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục .

Footer Page 83 of 161.

78

Header Page 84 of 161.
12. Nguyễn Đức Quyết (2002). Thực trạng và một số giải pháp quản lý nhằm
nâng cao năng lực, hiệu quả sử dụng ngoại nhữ của cán bộ giảng dạy Trường Đại học
Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục và Văn hoá .
13. Nguyễn Lân Trung (2004). Đổi mới phương pháp giảng dạy, nhu cầu cấp
bách để nâng cao chất lượng đào tạo. Tham luận tại Hội thảo "Đổi mới giáo dục đại
học Việt Nam- Hội nhập và thách thức". Hà Nội.
14. Nguyễn Văn Lê (1985). Khoa học quản lý nhà trường .Nhà xuất bản Thành
phố Hồ Chí Minh .
15. Nguyễn Văn Lịch (2002). Tăng cường thảo luận -biện pháp tích cực nâng
cao chất lượng dạy học trong trường đại học. Tạp chí Giáo dục số 22 -2 / 2002 .
16. Phạm Tất Dong (1997). Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chiến
lược giáo dục . Lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược đào tạo . Nhà xuất bản giáo
dục Hà Nội.
17. Trần Hữu Luyến (2003). Vấn đề giải pháp trong quản lý đào tạo đại học .
Tạp chí Giáo dục .
18. Trần Thị Bình (2002). Thực trạng và biện pháp nâng cao hiệu quả công tác
quản lý việc giảng dạy tiếng Anh ở các khoa không chuyên ngữ tại trường Đại học Sư
phạm Thành phố Hồ Chí Minh . Luận văn Thạc sĩ Quản lý và Tổ chức công tác giáo
dục .
19. Trương Mai Hương & Phạm Thu hà (2004) Kiểm tra, đáng giá liên tụcmột phương pháp hiệu quả trong đào tạo chuyên ngành tiếng Anh thương mại. Kỷ yếu
hội nghị khoa học -Trường Đại học ngoại thương Hà Nội.
20. Vũ Cao Đàm (1995) Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Nhà xuất bản
Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội.
21. Vũ Ngọc Hải (2004). Hệ thống giáo dục quốc dân hướng tới xây dựng một
xã hội học tập suốt đời ở nước ta. Tham luận tại Hội thảo "Đổi mới giáo dục đại học
Việt Nam- Hội nhập và thách thức" . Hà Nội.

Footer Page 84 of 161.