Tải bản đầy đủ
Phụ lục 4:KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ LẦN THỨ 1: MA TRẬN HỆ SỐ TẢI NHÂN TỐ.

Phụ lục 4:KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ LẦN THỨ 1: MA TRẬN HỆ SỐ TẢI NHÂN TỐ.

Tải bản đầy đủ

SEC4
SEC6
SAT1
SAT2
SAT3
SAT4
SAT5
Tiêu chí
18.754
2.943
eigenvalues
Tổng phương sai trích đạt 69.473%

.892
.941
.880
.812
.976
.896
2.609

2.064

1.682

1.409

Phụ lục 4:
KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ LẦN THỨ 2 SAU KHI LOẠI BIẾN TAN3,
REL7, EMP5, SEC6: MA TRẬN HỆ SỐ TẢI NHÂN TỐ.
Ma trận hệ số tải nhân tố
Nhân tố
Biến quan
Sự đồng cảm Phương tiện
sát
Sự tin cậy Sự đáp ứng Sự hài lòng Sự an toàn
và sự đảm bảo hữu hình
TAN1
.920
TAN2
.830
TAN4
0.85
TAN5
.683
TAN6
.811
TAN7
.745
REL1
0.73
REL2
0.87
REL3
0.77
REL4
0.98
REL5
0.81
REL6
0.71
RES1
.771
RES2
0.86
RES3
0.86
RES4
0.86
RES5
0.87
RES6
0.81
ASS1
.845
ASS2
.836
ASS3
.767
ASS4
.828
ASS5
.926
EMP1
.726
EMP2
.611
EMP3
.568
EMP4
.610
SEC1
0.59
SEC2
0.71
SEC3
0.84
SEC4
.876
SAT1
0.93
SAT2
0.87
SAT3
0.8
SAT4
0.95

SAT5
Tiêu chí
17.337
eigenvalues
Tổng phương sai trích 72.393%

.877
2.862

2.539

1.967

1.597

1.329