Tải bản đầy đủ
TÓM TẮT CHƯƠNG 3

TÓM TẮT CHƯƠNG 3

Tải bản đầy đủ

77

KẾT LUẬN
Qua nghiên cứu những vấn đề lý luận về tài liệu lưu trữ, công tác lưu trữ và thực
trạng công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đề ra những giải pháp để công tác này
được thực hiện có hiệu quả hơn với một số kết quả sau:
- Khái quát được một số lý luận chung liên quan đến tài liệu lưu trữ, công tác lưu
trữ và vai trò quan trọng của công tác lưu trữ trong đời sống xã hội của mỗi quốc gia.
“Tài liệu lưu trữ quốc gia là di sản của dân tộc, có giá trị đặc biệt đối với sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”; việc bảo vệ an toàn và phát
huy giá trị tài liệu lưu trữ là nhiệm vụ chủ yếu của công tác lưu trữ. Công tác lưu trữ
đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức; đóng góp vào
quá trình phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác lưu trữ như hệ thống văn bản, tổ
chức bộ máy, tổ chức cán bộ, việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, cơ chế phối hợp và
thanh tra, kiểm tra.
- Phân tích thực trạng công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2011 đến
năm 2015 về các mặt thu thập, bổ sung tài liệu lưu trữ; phân loại, chỉnh lý, lập hồ sơ tài
liệu lưu trữ; xác định giá trị tài liệu lưu trữ; thống kê, lập công cụ tra cứu tài liệu lưu trữ;
bảo quản tài liệu lưu trữ và tổ chức phục vụ khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ. Qua đó,
đánh giá được chất lượng công tác lưu trữ của tỉnh Đồng Nai từ đó rút ra những thành
tựu đã đạt được trong thời gian qua và một số tồn tại nhất định; đồng thời rút ra nguyên
nhân để có giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của công tác lưu trữ ở địa phương góp
phần phát triển kinh tế - xã hội.
- Đưa ra một số giải pháp và đề xuất một số kiến nghị đối với Trung ương và địa
phương để nâng cao chất lượng công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm
2025:
Hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và tăng cường công tác tuyên
truyền, phổ biến các quan điểm của Đảng và Nhà nước về tài liệu lưu trữ và công tác lưu
trữ nhằm nâng cao nhận thức đầy đủ và đúng đắn về vai trò, tác dụng của tài liệu lưu trữ
và công tác lưu trữ, đây là nội dung có ý nghĩa quan trọng; có thể xem đây là một trong

78

những vấn đề có tính chiến lược trong sự phát triển công tác lưu trữ; đồng thời áp dụng
các biện pháp tích cực để khắc phục được những nhận thức không đầy đủ, thậm chí còn
sai lệch về giá trị của tài liệu lưu trữ và vai trò của công tác lưu trữ.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện những hạn chế, thiếu sót để giúp
các cơ quan, tổ chức có biện pháp khắc phục, ngăn ngừa những sai phạm có thể xảy ra
trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác lưu trữ.
Đẩy mạnh việc công bố tài liệu quý hiếm; tổ chức các sự kiện để kỷ niệm và phát
huy giá trị của tài liệu lưu trữ.
Ngoài ra, trong thời gian tới để không ngừng nâng cao chất lượng công tác lưu trữ
đòi hỏi phải tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy lưu trữ cho phù hợp với nhu cầu biên chế
hiện nay và chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
cho cán bộ lưu trữ. Bên cạnh đó cần đầu tư kinh phí xây dựng kho Lưu trữ và trang bị
thiết bị lưu trữ hiện đại để đảm bảo việc bảo quản tài liệu lưu trữ theo đúng quy định và
ứng dụng khoa học công nghệ, phục vụ cho công tác lưu trữ ngày càng tốt hơn.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.

Bộ Nội vụ, 2007. Thông tư số 09/2007/TT-BNV Hướng dẫn về Kho lưu trữ chuyên

dụng. Hà Nội, tháng 11 năm 2007.
2.

Bộ Nội vụ, 2011. Thông tư số 09/2011/TT-BNV Quy định về thời hạn bảo quản

hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Hà Nội,
tháng 6 năm 2011.
3.

Bộ Nội vụ, 2012. Thông tư số 07/2012/TT-BNV Hướng dẫn quản lý văn bản, lập

hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan. Hà Nội, tháng 11 năm 2012.
4.

Bộ Nội vụ, 2012. Thông tư số 10/2012/TT-BNV Quy định định mức kinh tế kỹ

thuật xử lý tài liệu hết giá trị. Hà Nội, tháng 12 năm 2012.
5.

Bộ Nội vụ, 2013. Thông tư số 04/2013/TT-BNV Hướng dẫn xây dựng Quy chế

công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức. Hà Nội, tháng 4 năm 2013.
6.

Bộ Nội vụ, 2014. Thông tư số 10/2014/TT-BNV Quy định về việc sử dụng tài liệu

tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử. Hà Nội, tháng 10 năm 2014.
7.

Bộ Nội vụ, 2014. Thông tư số 15/2014/TT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương; phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Hà
Nội, tháng 10 năm 2014.
8.

Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Đồng Nai, 2011. Báo cáo thống kê công tác văn

thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ tỉnh Đồng Nai năm 2011.
9.

Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Đồng Nai, 2011. Báo cáo tổng kết công tác văn

thư, lưu trữ của tỉnh Đồng Nai năm 2011.
10.

Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Đồng Nai, 2012. Báo cáo thống kê công tác văn

thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ tỉnh Đồng Nai năm 2012.
11.

Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Đồng Nai, 2012. Báo cáo tổng kết công tác văn

thư, lưu trữ của tỉnh Đồng Nai năm 2012.
12.

Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Đồng Nai, 2013. Báo cáo thống kê công tác văn

thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ tỉnh Đồng Nai năm 2013.

13.

Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Đồng Nai, 2013. Báo cáo tổng kết công tác văn

thư, lưu trữ của tỉnh Đồng Nai năm 2013.
14.

Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Đồng Nai, 2014. Báo cáo thống kê công tác văn

thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ tỉnh Đồng Nai năm 2014.
15.

Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Đồng Nai, 2014. Báo cáo tổng kết công tác văn

thư, lưu trữ của tỉnh Đồng Nai năm 2014.
16.

Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Đồng Nai, 2015. Báo cáo tổng hợp tình hình tài

liệu tồn đọng của các cơ quan, tổ chức tỉnh Đồng Nai thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ
lịch sử.
17.

Cục thống kê tỉnh Đồng Nai, 2011. Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai.

18.

Cục thống kê tỉnh Đồng Nai, 2012. Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai.

19.

Cục thống kê tỉnh Đồng Nai, 2013. Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai.

20.

Cục thống kê tỉnh Đồng Nai, 2014. Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai.

21.

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, 2004. Công văn số 283/VTLTNN-NVTW

Hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính. Hà Nội, tháng 5 năm 2004.
22.

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, 2010. Hướng dẫn số 169/HD-VTLTNN Hướng

dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ. Hà Nội, tháng 3 năm 2010.
23.

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, 2015. Hướng dẫn số 822/HD-VTLTNN Hướng

dẫn quản lý văn bản đi, đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng. Hà Nội, tháng 8 năm
2015.
24.

Dương Văn Khảm, 2011. Từ điển giải thích nghiệp vụ văn thư lưu trữ Việt Nam.

Hà Nội: Nhà Xuất bản Văn hóa Thông tin.
25.

Hoàng Trường và Hồng Nhung, 2015. Ngành văn thư – lưu trữ nhà nước qua 03

năm thực hiện Luật Lưu trữ và 10 năm thực hiện Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công
tác văn thư. Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số 7, trang 18-27.
26.

Nguyễn Anh Thư, 2012. Công tác xác định giá trị tài liệu ở Việt Nam hiện nay và

một số đề xuất. Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số 5, trang 6-17.
27.

Nguyễn Minh Phương, 2014. Trao đổi một số nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu ở các cơ

quan lưu trữ hiện nay. Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số 6, trang 10-15.