Tải bản đầy đủ
PHỤ LỤC 4BẢNG ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP

PHỤ LỤC 4BẢNG ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP

Tải bản đầy đủ

Tăng cùng mức tăng l m
Chi ph sản xuất/
ho t động

40%

0

phát = 95; Chi ph
giảm 1

iến đ i

so với l m phát =

Điểm được tăng th m
Điều khoản thanh
toán

0 ngày từ khi xuất hóa đơn
30%

0

= 90

5 ngày = 96 45 ngày

= 100, dưới 0 ngày = 0

CHI PH

Dưới 5 điểm so với mức l m
Những sáng kiến
để tăng năng suất
(đơn giản hơn,

phát = 100 dưới 4 điểm so
30%

0

nhanh hơn)

với mức l m phát = 0 dưới
điểm so với mức l m phát
= 0

những sáng kiến
khác

T ng cộng

30%

0.00

25%

0

Ti u chuẩn
HACCP/ ISO
22000
Điểm SQA
CH T
NG

30%

0

100 = 0 , 80 = thấp hơn
0.1 , 60 = thấp hơn 0.2%
100 = 5 ngày điều chỉnh

Xử lý tình huống
15%

0

phẩm
T ng cộng

ức 1 - 5 =

0

hàng giao

Khôi phục sản

= Đ t ti u chuẩn t m thời
ức 6 = 100

30%

Số lượng hàng ị
trả về/ t ng số

100 = Đ t ti u chuẩn, 95

80 = 10 ngày điều chỉnh,
60 = 15 ngày điều chỉnh,
40 = 20 ngày điều chỉnh

30%

0.00

Trong dung sai 97% -

Giao hàng đúng
thời gian và đủ số

80%

0

lượng

102% = 100; 95% 105% = 95; 90% 110% = 80

CUNG

sản phẩm giao

NG

không đủ: Trong dung
Số lượng giao

20%

0

sai 97% - 102% =
100; 95% - 105% =
95; 90% - 110% = 80

T ng cộng

30%

T ng điểm chấm

0.00
0.00

Kết quả đánh giá tr n được xem xét như sau:
Nhà cung cấp được chấp
thuận ưu ti n
Đ NH
GI

Nhà cung cấp được chấp
thuận
Nhà cung cấp được chấp
nhận có điều kiện

80-100

50-80

Đảm ảo sự ưu ti n đặt hàng nhà cung
cấp này, với tỷ lệ mua hàng 70%
Duy trì công việc, theo dõi và giảm tỷ
lệ đặt hàng nếu không có sự cải tiến.

50

Thông áo tới nhà cung cấp có

tháng

hoặc

để chỉnh sửa. Không có kế ho ch hành

dưới

động, sửa chữa - o i ỏ

PHỤ LỤC 5
QUY TRÌNH MUA HÀNG

PHỤ LỤC 6
ĐƠN ĐẶT HÀNG MẪU

PURCHASE REQUISITION
NO.
Requested by
Department
Capex / Opex
DATE
Unit of Acc
USD/VND
S/N

Item code

Commodities/Spec

UOM

Quantity

Total Amount:
Prepared by

Full Name & Signature
_____/______/______

Unit Price

Amount

0.00
Approved by

Full Name & Signature
_____/______/______

1,000 VND
VND
Requested
Delivery to
by date