Tải bản đầy đủ
PHỤ LỤC 4:KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA LẦN 1

PHỤ LỤC 4:KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA LẦN 1

Tải bản đầy đủ

xxvi

2.

Thang đo chức năng (FU)
Case Processing Summary
Cases

Valid
Excluded(a)
Total

N
439
0
439

%
100.0
0.0
100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based
on
Cronbach's
Standardized
Alpha
Items
0.731
0.731

N of Items
3

Item Statistics
Mean
3.53
3.40
3.47

FU_1
FU_2
FU_3

Std. Deviation
0.948
0.908
0.916

N
439
439
439

Item-Total Statistics

FU_1
FU_2
FU_3

3.

Scale Mean if
Item Deleted
6.87
7.00
6.92

Scale
Variance
if
Item Deleted
2.408
2.671
2.481

Corrected
Item-Total
Correlation
0.575
0.506
0.582

Squared
Multiple
Correlation
0.339
0.256
0.345

Thang đo song ngữ của phần mềm (BC)
Case Processing Summary
Cases

Valid
Excluded(a)
Total

N
439
0
439

%
100.0
0.0
100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
0.618
0.699
0.611

xxvii

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Cronbach's
Based
on
Alpha
Standardized Items
0.630
0.630
Item Statistics
Mean
BC_1
2.02
BC_2
2.04
BC_3
1.92

N of Items
3

Std. Deviation
0.844
0.793
0.824

N
439
439
439

Item-Total Statistics

BC_1
BC_2
BC_3

4.

Scale Mean if
Item Deleted
3.96
3.95
4.06

Scale
Variance
if
Item Deleted
1.829
1.979
1.695

Corrected
Item-Total
Correlation
0.413
0.393
0.517

Squared
Multiple
Correlation
0.190
0.171
0.268

Thang đo quan hệ (RE)

Case Processing Summary
Cases

Valid
Excluded(a)
Total

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based
on
Cronbach's
Standardized
Alpha
Items
0.726
0.725

N
439
0
439

%
100.0
0.0
100.0

N of Items
4

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Item Statistics
RE_1
RE_2
RE_3
RE_4

Mean
3.42
3.39
3.34
3.51

Std. Deviation
0.887
0.826
0.789
0.862

N
439
439
439
439

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
0.570
0.594
0.418

xxviii

Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
10.25
10.27
10.32
10.15

RE_1
RE_2
RE_3
RE_4

5.

Scale
Variance
if
Item Deleted
3.671
3.852
4.174
3.585

Corrected
Item-Total
Correlation
0.519
0.521
0.443
0.580

Squared
Multiple
Correlation
0.285
0.302
0.202
0.364

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
0.663
0.662
0.705
0.625

Thang đo vị trí (LO)
Case Processing Summary
Cases

Valid
Excluded(a)
Total

N
439
0
439

%
100.0
0.0
100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based
on
Cronbach's
Standardized
Alpha
Items
0.854
0.856

N of Items
3

Item Statistics

LO_1
LO_2
LO_3

Mean
2.70
2.74
2.59

Std.
Deviation
1.157
1.079
1.094

N
439
439
439

Item-Total Statistics

LO_1
LO_2
LO_3

Scale Mean if
Item Deleted
5.33
5.28
5.44

Scale Variance
if
Item
Deleted
4.111
4.108
4.078

Corrected
Item-Total
Correlation
0.671
0.760
0.751

Squared
Multiple
Correlation
0.450
0.596
0.588

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
0.851
0.765
0.773

xxix

6.

Thang đo truyền thông (CO)
Case Processing Summary
Cases

Valid
Excluded(a)
Total

N
439
0
439

%
100.0
0.0
100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Based
on
Cronbach's Alpha
Standardized Items N of Items
0.617
0.617
3
Item Statistics
Mean
3.37
3.35
3.40

CO_1
CO_2
CO_3

Std. Deviation
0.855
0.802
0.854

N
439
439
439

Item-Total Statistics

CO_1
CO_2
CO_3

7.

Scale Mean if
Item Deleted
6.75
6.77
6.72

Scale
Variance
if
Item Deleted
1.796
2.031
1.852

Corrected
Item-Total
Correlation
0.458
0.394
0.428

Squared
Multiple
Correlation
0.210
0.156
0.187

Thang đo tin tưởng (TR)
Case Processing Summary
Cases

Valid
Excluded(a)
Total

N
439
0
439

%
100.0
0.0
100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based
on
Cronbach's
Standardized
Alpha
Items
0.621
0.650

N of Items
6

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
0.471
0.562
0.516

xxx

Item Statistics
Mean
3.44
3.44
3.38
3.06
3.41
3.34

TR_1
TR_2
TR_3
TR_4
TR_5
TR_6

Std. Deviation
0.819
0.794
0.773
1.016
0.746
0.781

N
439
439
439
439
439
439

Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
16.63
16.63
16.68
17.00
16.66
16.72

TR_1
TR_2
TR_3
TR_4
TR_5
TR_6

8.

Scale
Variance
if
Item Deleted
5.956
6.124
6.081
7.219
6.390
6.321

Corrected
Item-Total
Correlation
0.468
0.444
0.477
0.045
0.411
0.399

Squared
Multiple
Correlation
0.243
0.238
0.263
0.010
0.230
0.201

Thang đo dịch vụ (SE)
Case Processing Summary
Cases

Valid
Excluded(a)
Total

N
439
0
439

%
100.0
0.0
100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based
on
Cronbach's
Standardized
Alpha
Items
0.645
0.645

N of Items
3

Item Statistics
SE_1
SE_2
SE_3

Mean
3.40
3.38
3.51

Std. Deviation
0.821
0.751
0.854

N
439
439
439

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
0.531
0.542
0.530
0.719
0.557
0.560

xxxi

Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
6.89
6.91
6.77

SE_1
SE_2
SE_3

9.

Scale Variance
if
Item
Deleted
1.750
1.994
1.674

Corrected
Item-Total
Correlation
0.473
0.421
0.473

Squared
Multiple
Correlation
0.225
0.177
0.226

Thang đo chuyên môn nhân viên (EE)
Case Processing Summary
Cases

Valid
Excluded(a)
Total

N
439
0
439

%
100.0
0.0
100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based
on
Cronbach's
Standardized
Alpha
Items
0.695
0.696

N of Items
5

Item Statistics
EE_1
EE_2
EE_3
EE_4
EE_5

Mean
3.42
3.51
3.49
3.50
3.47

Std. Deviation
0.826
0.822
0.835
0.857
0.848

N
439
439
439
439
439

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
0.521
0.592
0.522

xxxii

Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
13.97
13.88
13.90
13.89
13.92

EE_1
EE_2
EE_3
EE_4
EE_5

10.

Scale
Variance
if
Item Deleted
5.241
5.295
5.285
5.951
5.439

Corrected
Item-Total
Correlation
0.522
0.510
0.499
0.290
0.440

Squared
Multiple
Correlation
0.296
0.280
0.274
0.091
0.226

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
0.614
0.619
0.624
0.711
0.649

Thang đo hiểu khách hàng (UC)
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excluded(a)
Total

439
0
439

%
100.0
0.0
100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based
on
Cronbach's
Standardized
Alpha
Items
0.646
0.644

N of Items
3

Item Statistics
UC_1
UC_2
UC_3

UC_1
UC_2
UC_3

Mean
3.28
3.41
3.49

Scale Mean if
Item Deleted
6.90
6.78
6.69

Std. Deviation
0.849
0.756
0.776

Scale
Variance
if
Item Deleted
1.504
1.894
1.821

Corrected
Item-Total
Correlation
0.529
0.414
0.431

N
439
439
439

Squared
Multiple
Correlation
0.280
0.184
0.201

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
0.440
0.604
0.582

xxxiii

11.

Thang đo chất lượng phần mềm (SQ)
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excluded(a)
Total

439
0
439

%
100.0
0.0
100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based
on
Cronbach's
Standardized
Alpha
Items
0.659
0.659

N of Items
4

Item Statistics
Mean
3.31
3.33
3.41
3.41

SQ_1
SQ_2
SQ_3
SQ_4

Std. Deviation
0.805
0.736
0.752
0.827

N
439
439
439
439

Item-Total Statistics

SQ_1
SQ_2
SQ_3
SQ_4

12.

Scale Mean if
Item Deleted
10.14
10.12
10.05
10.05

Scale
Variance
if
Item Deleted
2.881
3.259
3.071
2.886

Corrected
Item-Total
Correlation
0.475
0.387
0.452
0.447

Squared
Multiple
Correlation
0.227
0.151
0.205
0.203

Thang đo chuyên nghiệp (PR)
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excluded(a)
Total

439
0
439

%
100.0
0.0
100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
0.567
0.626
0.585
0.587

xxxiv

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based
on
Cronbach's
Standardized
Alpha
Items
0.718
0.717

N of Items
4

Item Statistics
PRO_1
PRO_2
PRO_3
PRO_4

Mean
3.50
3.42
3.35
3.49

Std. Deviation
0.844
0.733
0.758
0.862

N
439
439
439
439

Item-Total Statistics

PRO_1
PRO_2
PRO_3
PRO_4

13.

Scale Mean if
Item Deleted
10.25
10.33
10.41
10.27

Scale
Variance
if
Item Deleted
3.125
3.692
3.653
3.210

Corrected
Item-Total
Correlation
0.577
0.472
0.459
0.519

Squared
Multiple
Correlation
0.334
0.226
0.223
0.278

Thang đo giá trị cảm nhận (PW)
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excluded(a)
Total

439
0
439

%
100.0
0.0
100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based
on
Cronbach's
Standardized
Alpha
Items
0.779
0.780

N of Items
3

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
0.610
0.676
0.682
0.648

xxxv

Item Statistics
Mean
PW_1
PW_2
PW_3

3.58
3.59
3.54

Std. Deviation
1.022
0.874
0.937

N
439
439
439

Item-Total Statistics

PW_1
PW_2
PW_3

Scale Mean if
Item Deleted
7.13
7.12
7.16

Scale
Variance
if
Item Deleted
2.453
3.070
2.754

Corrected
Item-Total
Correlation
0.654
0.574
0.629

Squared
Multiple
Correlation
0.431
0.330
0.403

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
0.661
0.747
0.687

xxxvi

PHỤ LỤC 5:
KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CRONBACH ALPHA LẦN 2

1.

Thang đo tin tưởng (TR)
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excluded(a)
Total

439
0
439

%
100.0
0.0
100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based on
Cronbach's
Standardized
Alpha
Items
0.719
0.720
Item Statistics
Mean
TR_1
TR_2
TR_3
TR_5
TR_6

TR_1
TR_2
TR_3
TR_5
TR_6

Item-Total Statistics
Scale
Scale Mean if Variance
if
Item Deleted
Item Deleted
13.57
4.803
13.57
4.903
13.62
4.880
13.60
5.081
13.66
5.056

3.44
3.44
3.38
3.41
3.34

N of Items
5

Std. Deviation
0.819
0.794
0.773
0.746
0.781

Corrected ItemTotal Correlation
0.486
0.480
0.510
0.470
0.442

N

Squared Multiple
Correlation
0.239
0.237
0.262
0.228
0.200

439
439
439
439
439

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
0.669
0.671
0.659
0.675
0.686