Tải bản đầy đủ
PHỤ LỤC 3:BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG PHIẾU KHẢOSÁT GIÁ TRỊ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆPPHẦN MỀM VIỆT HÀ

PHỤ LỤC 3:BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG PHIẾU KHẢOSÁT GIÁ TRỊ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆPPHẦN MỀM VIỆT HÀ

Tải bản đầy đủ

xxii

với các công ty khác.
PR_4

4. Chúng tôi hài lòng với các khoản chi phí liên
quan đến phần mềm của công ty

1

2

3

4

5

x.
PR_5

5. Tất cả các chi phí không tính bằng tiền (như
thời gian tìm kiếm, thương thảo, tạo mối quan
hệ,…) phát sinh thấp.

1

2

3

4

5

FU_1

6. Chức năng của các phần mềm thể hiện đúng
như yêu cầu đặt ra.

1

2

3

4

5

FU_2

7.

1

2

3

4

5

FU_3

8. Chức năng phần mềm đáp ứng vấn đề kinh
doanh của chúng tôi.

1

2

3

4

5

BC_1

9. Công ty chúng tôi quan tâm tới phần mềm có
chức năng song ngữ.

1

2

3

4

5

BC_2

10. Phần mềm có chức năng song ngữ giúp chúng
tôi thuận tiện trong việc sử dụng.

1

2

3

4

5

BC_3

11. Phần mềm có chức năng song ngữ là điều kiện
chúng tôi chọn nhà cung cấp.

1

2

3

4

5

RE_1

12. Chúng tôi muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ
với công ty phần mềm x.

1

2

3

4

5

RE_2

13. Chúng tôi nhanh chóng đạt được thoả thuận
nhờ xây dựng mối quan hệ tốt với công ty phần
mềm x.

1

2

3

4

5

RE_3

14. Quan hệ tốt với công ty phần mềm x giúp hợp
đồng diễn ra thuận lợi.

1

2

3

4

5

RE_4

15. Lợi ích của mối quan hệ giữa chúng tôi với
công ty phần mềm được nhiều hơn là mất.

1

2

3

4

5

LO_1

16. Chúng tôi quan tâm tới các công ty phần mềm
cùng thành phố khi đưa ra quyết định mua phần
mềm.

1

2

3

4

5

LO_2

17. Công ty phần mềm x ở gần giúp công ty chúng
tôi dễ dàng trong tiếp xúc trao đổi công việc.

1

2

3

4

5

LO_3

18. Khoảng cách địa lý giữa hai công ty góp phần
thành công cho giao dịch.

1

2

3

4

5

CO_1

19. Công ty phần mềm x tư vấn cho chúng tôi
những thông tin tốt nhất liên quan tới phần mềm.

1

2

3

4

5

CO_2

20. Công ty phần mềm x liên tục chia sẻ thông tin

1

2

3

4

5

Giao diện của phần mềm dễ sử dụng.

xxiii

phần mềm cho chúng tôi.
CO_3

21. Công ty phần mềm x bảo mật thông tin khách
hàng rất tốt.

1

2

3

4

5

TR_1

22. Công ty phần mềm x chu đáo, tận tình trong
dịch vụ của mình.

1

2

3

4

5

TR_2

23. Công ty phần mềm x tuân thủ đúng hợp đồng.

1

2

3

4

5

TR_3

24. Công ty phần mềm x cung cấp tất cả các thông
tin liên quan tới phần mềm.

1

2

3

4

5

TR_4

25. Những thông tin tư vấn của công ty phần mềm
x giúp chúng tôi tăng giá trị sản phẩm.

1

2

3

4

5

TR_5

26. Những thông tin tư vấn từ công ty phần mềm x
đáng tin cậy.

1

2

3

4

5

TR_6

27. Công ty phần mềm x là chuyên gia trong lĩnh
vực phần mềm bán cho chúng tôi.

1

2

3

4

5

SE_1

28. Công ty phần mềm x có dịch vụ chăm sóc
khách hàng tốt.

1

2

3

4

5

SE_2

29. Công ty phần mềm x tập huấn hướng dẫn sử
dụng rất chu đáo.

1

2

3

4

5

SE_3

30. Công ty phần mềm x luôn hỗ trợ khi chúng tôi
gặp sự cố với phần mềm.

1

2

3

4

5

EE_1

31. Nhân viên công ty phần mềm x sáng tạo trong
quá trình giải quyết vấn đề.

1

2

3

4

5

EE_2

32. Nhân viên của công ty phần mềm x có kiến
thức trong lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi.

1

2

3

4

5

EE_3

33. Nhân viên của công ty phần mềm x hiểu rõ quy
trình kinh doanh của chúng tôi.

1

2

3

4

5

EE_4

34. Nhân viên công ty phần mềm x sử dụng công
nghệ mới để tạo ra phần mềm.

1

2

3

4

5

EE_5

35. Công ty phần mềm x cung cấp giải pháp toàn
diện cho các yêu cầu của chúng tôi trong phần
mềm.

1

2

3

4

5

UC_1

36. Công ty phần mềm x hiểu rõ các yêu cầu của
chúng tôi.

1

2

3

4

5

UC_2

37. Công ty phần mềm x dễ dàng nắm bắt yêu cầu
của chúng tôi.

1

2

3

4

5

UC_3

38. Công ty phần mềm x hiểu rõ yêu cầu của người
sử dụng cuối (người trực tiếp sử dụng phần mềm).

1

2

3

4

5

xxiv

SQ_1

39. Phần mềm chạy ổn định.

1

2

3

4

5

SQ_2

40. Phần mềm đáng tin cậy trong thời gian qua

1

2

3

4

5

SQ_3

41. Phần mềm công ty x giúp nâng cao hiệu quả
công việc của chúng tôi.

1

2

3

4

5

SQ_4

42. Công ty phần mềm x thường xuyên nâng cấp
phiên bản cho khách hàng.

1

2

3

4

5

PRO_1 43. Công ty phần mềm x đáp ứng vượt sự mong
đợi của chúng tôi.

1

2

3

4

5

PRO_2 44. Công ty phần mềm x thực hiện chính xác kế
hoạch đặt ra với chúng tôi.

1

2

3

4

5

PRO_3 45. Công ty phần mềm x cố gắng đáp ứng mọi yêu
cầu của chúng tôi dù là nhỏ nhất.

1

2

3

4

5

PRO_4 46. Công ty phần mềm x luôn cập nhật công nghệ
mới nhất cho nhân viên.

1

2

3

4

5

PW_1

47. So với mức giá phải trả cho phần mềm, chúng
tôi nhận được chất lượng hợp lý.

1

2

3

4

5

PW_2

48. So với chất lượng phần mềm nhận được, chúng
tôi nghĩ rằng mức giá là hợp lý.

1

2

3

4

5

PW_3

49. Chúng tôi đạt được lợi nhuận cao từ hiệu quả
giao dịch với công ty phần mềm x.

1

2

3

4

5

Xin chân thành cám ơn!

xxv

PHỤ LỤC 4:
KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA LẦN 1

1.

Thang đo giá cả (PR)

Case Processing Summary
N
%
Valid
439
100.0
Excluded(a)
0
.0
Total
439
100.0
a Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Cases

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based
on
Cronbach's
Standardized
Alpha
Items
N of Items
.741
.742
5

PR_1
PR_2
PR_3
PR_4
PR_5

Mean
3.41
3.55
3.30
3.34
3.42

Std.
Deviation
.912
.829
.882
.786
.913

N
439
439
439
439
439

Item-Total Statistics

PR_1
PR_2
PR_3
PR_4
PR_5

Scale
Scale Mean if Variance
if
Item Deleted
Item Deleted
13.61
6.233
13.48
6.510
13.72
6.109
13.69
6.599
13.60
5.925

Corrected
Item-Total
Correlation
.471
.476
.533
.494
.551

Squared
Multiple
Correlation
.224
.231
.301
.246
.318

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
.710
.706
.685
.701
.677

xxvi

2.

Thang đo chức năng (FU)
Case Processing Summary
Cases

Valid
Excluded(a)
Total

N
439
0
439

%
100.0
0.0
100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based
on
Cronbach's
Standardized
Alpha
Items
0.731
0.731

N of Items
3

Item Statistics
Mean
3.53
3.40
3.47

FU_1
FU_2
FU_3

Std. Deviation
0.948
0.908
0.916

N
439
439
439

Item-Total Statistics

FU_1
FU_2
FU_3

3.

Scale Mean if
Item Deleted
6.87
7.00
6.92

Scale
Variance
if
Item Deleted
2.408
2.671
2.481

Corrected
Item-Total
Correlation
0.575
0.506
0.582

Squared
Multiple
Correlation
0.339
0.256
0.345

Thang đo song ngữ của phần mềm (BC)
Case Processing Summary
Cases

Valid
Excluded(a)
Total

N
439
0
439

%
100.0
0.0
100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
0.618
0.699
0.611