Tải bản đầy đủ
PHỤ LỤC 1:DÀN BÀI PHỎNG VẤN ĐỊNH TÍNH

PHỤ LỤC 1:DÀN BÀI PHỎNG VẤN ĐỊNH TÍNH

Tải bản đầy đủ

xiv

hiểu được không?
 Công ty phần mềm có mức giá sản phẩm hợp lý.
 Mức giá chúng tôi sẵn sàng trả phù hợp với mức giá do công ty phần mềm
đưa ra.
 Công ty phần mềm có mức giá cạnh tranh so với các công ty khác
 Chúng tôi hài lòng với các khoản chi phí liên quan đến phần mềm của công
ty
 Tất cả các chi phí không tính bằng tiền (như thời gian tìm kiếm, thương thảo,
tạo mối quan hệ,…) phát sinh thấp.
- Nếu đánh giá về giá cả Ông/bà nghĩ nên thêm bớt những yếu tố nào không?
Vì sao?
5. Chức năng
- Khi mua phần mềm Ông/bà quan tâm đến khía cạnh nào của chức năng của
phần mềm? Vì sao? Sau đây tôi xin đưa một số câu sau đây và xin cho biết
Ông/bà có hiểu được không?
 Chức năng của các phần mềm thể hiện đúng như yêu cầu đặt ra.
 Giao diện của phần mềm dễ sử dụng.
- Nếu đánh giá về chức năng của phần mềm Ông/bà nghĩ nên thêm bớt những
yếu tố nào không? Vì sao?
6. Song ngữ của phần mềm
- Khi mua phần mềm Ông/bà quan tâm đến khía cạnh nào của Song ngữ của
phần mềm? Vì sao? Sau đây tôi xin đưa một số câu sau đây và xin cho biết
Ông/bà có hiểu được không?
 Quan tâm tới phần mềm có chức năng song ngữ.
 Phần mềm có chức năng song ngữ giúp chúng tôi thuận tiện trong việc sử
dụng.
- Nếu đánh giá về Song ngữ của phần mềm Ông/bà nghĩ nên thêm bớt những
yếu tố nào không? Vì sao?

xv

7. Quan hệ
- Khi mua phần mềm Ông/bà quan tâm đến khía cạnh nào của mối quan hệ với
công ty phần mềm? Vì sao? Sau đây tôi xin đưa một số câu sau đây và xin cho
biết Ông/bà có hiểu được không?
 Chúng tôi muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ với công ty phần mềm x.
 Chúng tôi nhanh chóng đạt được thoả thuận nhờ xây dựng mối quan hệ tốt
với công ty phần mềm x.
 Quan hệ tốt với công ty phần mềm x giúp hợp đồng diễn ra thuận lợi.
 Lợi ích của mối quan hệ giữa chúng tôi với công ty phần mềm được nhiều
hơn là mất
- Nếu đánh giá về mối quan hệ với công ty phần mềm Ông/bà nghĩ nên thêm
bớt những yếu tố nào không? Vì sao?
8. Vị trí
- Khi mua phần mềm Ông/bà quan tâm đến khía cạnh nào của vị trí của công
ty phần mềm? Vì sao? Sau đây tôi xin đưa một số câu sau đây và xin cho biết
Ông/bà có hiểu được không?
 Chúng tôi quan tâm tới các công ty phần mềm cùng thành phố khi đưa ra
quyết định mua phần mềm.
 Công ty phần mềm x ở gần giúp công ty chúng tôi dễ dàng trong tiếp xúc
trao đổi công việc.
- Nếu đánh giá về Vị trí của công ty phần mềm Ông/bà nghĩ nên thêm bớt
những yếu tố nào không? Vì sao?
9. Truyền thông
- Khi mua phần mềm Ông/bà quan tâm đến khía cạnh nào của vị trí của công
ty phần mềm? Vì sao? Sau đây tôi xin đưa một số câu sau đây và xin cho biết
Ông/bà có hiểu được không?
 Công ty phần mềm x tư vấn cho chúng tôi những thông tin liên quan tới phần
mềm.

xvi

 Công ty phần mềm x liên tục chia sẻ thông tin phần mềm cho chúng tôi.
 Công ty phần mềm x bảo mật thông tin khách hàng rất tốt
- Nếu đánh giá về Vị trí của công ty phần mềm Ông/bà nghĩ nên thêm bớt
những yếu tố nào không? Vì sao?

10. Tin tưởng
- Khi mua phần mềm Ông/bà quan tâm đến khía cạnh nào của sự tin tưởng đối
với công ty phần mềm? Vì sao? Sau đây tôi xin đưa một số câu sau đây và xin
cho biết Ông/bà có hiểu được không?
 Công ty phần mềm x chu đáo, tận tình trong dịch vụ của mình.
 Công ty phần mềm x tuân thủ đúng hợp đồng.
 Công ty phần mềm x cung cấp tất cả các thông tin liên quan tới phần mềm
 Những thông tin tư vấn của công ty phần mềm x giúp chúng tôi tăng giá trị
sản phẩm
 Những thông tin tư vấn từ công ty phần mềm x đáng tin cậy.
 Công ty phần mềm x là chuyên gia trong lĩnh vực phần mềm bán cho chúng
tôi.
- Nếu đánh giá về sự tin tưởng đối với công ty phần mềm Ông/bà nghĩ nên
thêm bớt những yếu tố nào không? Vì sao?

11. Dịch vụ
- Khi mua phần mềm Ông/bà quan tâm đến khía cạnh nào của dịch vụ của
công ty phần mềm? Vì sao? Sau đây tôi xin đưa một số câu sau đây và xin cho
biết Ông/bà có hiểu được không?
 Công ty phần mềm x có dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt.
 Công ty phần mềm x tập huấn hướng dẫn sử dụng rất chu đáo.
 Công ty phần mềm x luôn hỗ trợ khi chúng tôi gặp sự cố với phần mềm.

xvii

- Nếu đánh giá về dịch vụ của công ty phần mềm Ông/bà nghĩ nên thêm bớt
những yếu tố nào không? Vì sao?

12. Chuyên môn nhân viên
- Khi mua phần mềm Ông/bà quan tâm đến khía cạnh nào của chuyên môn
nhân viên của công ty phần mềm? Vì sao? Sau đây tôi xin đưa một số câu sau
đây và xin cho biết Ông/bà có hiểu được không?
 Nhân viên công ty phần mềm x sáng tạo trong quá trình giải quyết vấn đề.
 Nhân viên của công ty phần mềm x có kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh
của chúng tôi.
 Nhân viên của công ty phần mềm x hiểu rõ quy trình kinh doanh của chúng
tôi.
 Nhân viên công ty phần mềm x sử dụng công nghệ mới để tạo ra phần mềm.
 Công ty phần mềm x cung cấp giải pháp toàn diện cho các yêu cầu của chúng
tôi trong phần mềm.
- Nếu đánh giá về chuyên môn nhân viên của công ty phần mềm Ông/bà nghĩ
nên thêm bớt những yếu tố nào không? Vì sao?

13. Hiểu khách hàng
- Khi mua phần mềm Ông/bà quan tâm đến khía cạnh nào của thông hiểu
khách hàng của công ty phần mềm? Vì sao? Sau đây tôi xin đưa một số câu sau
đây và xin cho biết Ông/bà có hiểu được không?
 Công ty phần mềm x hiểu rõ các yêu cầu của chúng tôi.
 Công ty phần mềm x dễ dàng nắm bắt yêu cầu của chúng tôi.
 Công ty phần mềm x hiểu rõ yêu cầu của người sử dụng cuối (người trực tiếp
sử dụng phần mềm).
- Nếu đánh giá về sự hiểu khách hàng của công ty phần mềm Ông/bà nghĩ nên
thêm bớt những yếu tố nào không? Vì sao?

xviii

14. Chất lượng phần mềm
- Khi mua phần mềm Ông/bà quan tâm đến khía cạnh nào của chất lượng phần
mềm? Vì sao? Sau đây tôi xin đưa một số câu sau đây và xin cho biết Ông/bà có
hiểu được không?
 Phần mềm chạy ổn định.
 Phần mềm đáng tin cậy trong thời gian qua.
 Phần mềm công ty x giúp nâng cao hiệu quả công việc của chúng tôi.
 Công ty phần mềm x thường xuyên nâng cấp phiên bản cho khách hàng.
- Nếu đánh giá về chất lượng phần mềm Ông/bà nghĩ nên thêm bớt những yếu
tố nào không? Vì sao?

15. Chuyên nghiệp
- Khi mua phần mềm Ông/bà quan tâm đến khía cạnh nào về chuyên nghiệp
của công ty phần mềm? Vì sao? Sau đây tôi xin đưa một số câu sau đây và xin
cho biết Ông/bà có hiểu được không?
 Công ty phần mềm x đáp ứng vượt sự mong đợi của chúng tôi.
 Công ty phần mềm x thực hiện chính xác kế hoạch đặt ra với chúng tôi.
- Nếu đánh giá về chuyên nghiệp của công ty phần mềm Ông/bà nghĩ nên
thêm bớt những yếu tố nào không? Vì sao?

16. Giá trị cảm nhận
- Khi mua phần mềm Ông/bà mong muốn giá trị mình nhận được từ sản phẩm
như thế nào? Vì sao? Sau đây tôi xin đưa một số câu sau đây và xin cho biết
Ông/bà có hiểu được không?
 So với mức giá phải trả cho phần mềm, chúng tôi nhận được chất lượng hợp
lý.

xix

 So với chất lượng phần mềm nhận được, chúng tôi nghĩ rằng mức giá là hợp
lý.
 Chúng tôi đạt được lợi nhuận cao từ hiệu quả giao dịch với công ty phần
mềm x.

Trân trọng cám ơn các bạn đã dành thời gian để tham gia chương trình
nghiên cứu này và cung cấp những ý kiến quý báu.

xx

PHỤ LỤC 2:
TÓM TẮT KẾT QUẢ PHỎNG VẤN SÂU

Tác giả đã tiến hành phỏng vấn sâu 8 khách hàng là cán bộ phụ trách đối với
phần mềm từ khâu chọn đối tác cho đến tiến hành mua phần mềm tại quận Tân Bình
và quận Phú Nhuận (Thành phố Hồ Chí Minh) để hiệu chỉnh thang đo trước khi xây
dựng bản câu hỏi khảo sát định lượng. Kết quả ghi nhận các ý kiến sau:
Hầu hết những người được hỏi đều thừa nhận những yếu tố của Giá trị cảm
nhận của khách hàng, trừ thành phần Khoảng cách địa lý và Khả năng song ngữ của
phần mềm được ít ý kiến đồng tình. Những người được phỏng vấn cho rằng với
nhiều phương tiện giao tiếp hiện đại như ngày nay thì khoảng cách địa lý không còn
quan trọng và việc tích hợp đa ngôn ngữ vào phần mềm là chức năng đương nhiên
của phần mềm.
Điều mà đa số khách hàng quan tâm là vấn đề uy tín của công ty cung cấp
phần mềm, sự chuyên nghiệp trong phương thức làm việc và phục vụ khách hàng
cũng như khả năng hiểu chính xác và thực hiện đầy đủ những yêu cầu của khách
hàng.
8/8 người được hỏi cho rằng việc nắm bắt yêu cầu khách hàng và thực hiện
chính xác những yêu cầu được đặt ra là vô cùng quan trọng.
8/8 người được hỏi quan tâm đến chất lượng của phần mềm: phần mềm chạy
ổn định, thường xuyên được update, đáp ứng tốt yêu cầu công việc, dễ dàng sử
dụng,…
7/8 người được hỏi quan tâm đến việc thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ đã
thỏa thuận. 6/8 người được hỏi quan tâm đến thái độ, cách thức làm việc của nhân
viên vì họ được coi là người đại diện cho hình ảnh công ty cung cấp khi tiếp xúc với
khách hàng.
Từ kết quả phỏng vấn này, tác giả đã xây dựng lại bản câu hỏi để phỏng vấn
chính thức.

xxi

PHỤ LỤC 3:
BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG PHIẾU KHẢO
SÁT GIÁ TRỊ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
PHẦN MỀM VIỆT HÀ

Xin chào các anh/chị, nghiên cứu này được thực hiện bởi học viên cao học
Trường Đại Học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh. Nghiên cứu này nhằm đo lường các
nhân tố tạo giá trị cảm nhận của khách hàng đối với công ty phần mềm Việt Hà.
Mọi thông tin của quý Anh/ Chị cung cấp qua bảng câu hỏi này chỉ để phục vụ cho
nghiên cứu nói trên, và đều được giữ bí mật. Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị
(* không có câu trả lời đúng hay sai, các anh/chị vui lòng trả lời đúng với suy
nghĩ của mình)
Xin vui lòng cho biết vị trí của anh chị trong công ty? …………………….
Xin vui lòng cho biết lĩnh vực hoạt động của công ty? …………………….
Xin cho biết mức độ đồng ý của các anh/chị về các phát biểu diễn tả cảm xúc
của anh chị về công ty phần mềm mà công ty anh/chị đặt mua (ký hiệu là X) dưới
đây theo thang điểm từ 1 đến 5, với quy ước: 1 = Rất không đồng ý (Hoàn toàn
phản đối); 2 = Không đồng ý; 3 = Bình thường; 4 = Đồng ý; 5 = Rất đồng ý (Phát
biểu hoàn toàn đồng ý);


hiệu

Các phát biểu

PR_1

1. Công ty phần mềm x có mức giá sản phẩm hợp
lý.

1

2

3

4

5

PR_2

2. Mức giá chúng tôi sẵn sàng trả phù hợp với
mức giá do công ty phần mềm x đưa ra.

1

2

3

4

5

PR_3

3.

1

2

3

4

5

Công ty phần mềm x có mức giá cạnh tranh so