Tải bản đầy đủ - 82 (trang)
3 LÝ THUYẾT VỀ RÀO CẢN CHUYỂN ĐỔI

3 LÝ THUYẾT VỀ RÀO CẢN CHUYỂN ĐỔI

Tải bản đầy đủ - 82trang

11Quyết định của

người tiêu dùngCấu trúc của

thị trườngThỏa mãn:

Ở lại

Mức độ

cạnh tranhMức độ

chọn lựa

Không thỏa

mãnRào cản tác động đến sự

lựa chọn: thị trườngRào cản tác động đến sự lựa

chọn: Người tiêu dùngHình 2.3 Mô hình sự thỏa mãn của khách hàng và tác động của rào cản

đối với lựa chọn của khách hàng dịch vụ thông tin di động

Nguồn: The National Regulatory Research Institute at the Ohio State University,

2003

Rào cản chuyển đổi là ám chỉ những khó khăn khi khách hàng chuyển đổi

sang nhà cung cấp dịch vụ khác mà khách hàng (người không thỏa mãn dịch vụ

hiện tại) gặp phải, hay gánh nặng tài chính, xã hội, tinh thần mà khách hàng cảm

nhận khi chuyển sang nhà cung cấp dịch vụ mới (Fornell, 1992). Vì thế, rào cản

càng cao càng tạo áp lực giữ khách hàng ở lại.

Mặc dù mới có một số ít nghiên cứu thực tiễn về các loại rào cản chuyển đổi

khác nhau tác động như thế nào đến sự thỏa mãn nhà cung cấp, hành vi mua lặp lại

và thái độ trung thành. Tuy vậy kết quả nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng, khách hàng

còn trung thành với nhà cung cấp là bởi cả 02 lý do sau :

Thứ nhất, họ muốn trung thành : Lý do tích cực (tự nguyện)12Thứ hai, họ buộc phải trung thành: Lý do tiêu cực (ép buộc)

(Hirschman, 1970; Johnson, 1982; Levinger, 1979; Ping, 1993)

Rào cản cao có khi buộc khách hàng phải ở lại (hoặc có khi họ nhận thức

được lợi ích và tự giác ở lại) với nhà cung cấp, bất luận là có thỏa mãn trong quan

hệ với nhà cung cấp hay không. Trong thị trường độc quyền, rào cản thị trường cao,

khách hàng buộc phải trung thành vì không có nhiều sự lựa chọn. Sự chọn lựa trong

điều kiện ràng buộc như vậy, theo lý thuyết phản kháng, tạo ra mức độ thỏa mãn,

khả năng mua lại và thái độ trung thành thấp hơn so với điều kiện ít có sự ràng buộc

hơn (cf.Ringold, 1988).

Hirschman cũng chỉ ra sự khác biệt giữa “muốn trung thành” và “buộc phải

trung thành” phân biệt bằng cách phân loại thành lý do tích cực và lý do tiêu cực.

John et al. (2000) trong phần kết luận nghiên cứu của mình đã cho rằng với bản chất

tự nhiên, một số rào cản “dường như” tích cực hơn và một số thì tiêu cực hơn.

Theo quan điểm lý thuyết và quản trị học, vấn đề quan trọng nhất là cần phân

biệt rõ giữa Rào cản tích cực-liên quan lý do khách hàng muốn duy trì quan hệ, và

Rào cản tiêu cực-phản ánh sự bắt buộc phải duy trì mối quan hệ.

Theo quan điểm tâm lý học, cần phân biệt rõ sự khác nhau giữa duy trì quan

hệ là do khách hàng nhận thức được nhà cung cấp có sản phẩm/dịch vụ ưu việt (lý

do tích cực), hay là lý do ngại tốn kém chi phí nếu rời bỏ nhà cung cấp; hoặc giả

trong thị trường độc quyền nhà cung cấp có tiềm lực mạnh (lý do tiêu cực).

Các quan điểm trên cũng phù hợp với ý tưởng “đẩy- kéo” của Lund (1985),

theo đó nhà cung cấp duy trì khách hàng của họ thông qua biện pháp “kéo”

(positive pull) hơn là biện pháp “đẩy” (barrier push) như là cách để tăng cường mối

quan hệ giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng.

Với tầm quan trọng của Rào cản tích cực và Rào cản tiêu cực như trên,

Claes-Robert Julander [Stockhom, 2003] cố gắng phân loại các biến đo rào cản

trước đây thành 02 loại như sau:

-Rào cản tiêu cực: các nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế và thị trường đề cậpđến chi phí chuyển đổi (Switching Cost) như là rào cản chuyển đổi quan trọng. Rào13cản chuyển đổi liên quan nhiều loại chi phí gặp phải khi thay đổi nhà cung cấp. Chi

phí chuyển đổi càng cao, càng có xu hướng “cột chặt” khách hàng với nhà cung

cấp, và được xếp vào loại rào cản tiêu cực, đặc biệt khi mà mức độ độc quyền của

thị trường và tiềm lực nhà cung cấp càng cao. Hơn nữa, mức độ đầu tư của khách

hàng vào nhà cung cấp ( đầu tư thời gian, tiền bạc, trang thiết bị, công sức vào mối

quan hệ,..) dưới dạng vật chất, tinh thần, cũng được xếp vào Rào cản tiêu cực.

-Rào cản tích cực: Yếu tố “Nhiều chọn lựa hấp dẫn”(Attractiveness of OtherAlternatives) (Ví dụ: sản phẩm đa dạng, hấp dẫn, nhiều nhà cung cấp khác nhau)

được xếp vào loại rào cản tích cực, nếu nhà cung cấp hiện tại cung cấp sản

phẩm/dịch vụ tốt hơn các nhà cung cấp tiềm năng sẵn có khác. Rào cản tích cực giữ

khách hàng ở lại hay “cột chặt” khách hàng vào nhà cung cấp. Gọi là rào cản tích

cực vì khách hàng tự nhận thức được nhà cung cấp hiện tại phục vụ tốt hơn các nhà

cung cấp khác. Động cơ của khách hàng trong trường hợp này là tích cực. Yếu tố

Quan hệ cá nhân tích cực (Positive Interpersonal Relationship) cũng được xem là

Rào cản tích cực, rất phổ biến trong lĩnh vực sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực dịch

vụ. Để củng cố rào cản tích cực này các nhà cung cấp dịch vụ kỳ vọng khách hàng

gắn bó với họ qua các chương trình chăm sóc khách hàng như: Chiết khấu giảm giá

cho khách hàng trung thành, khách hàng sử dụng nhiều và Khách hàng thân thiết

(thăm hỏi tặng quà, chúc mừng sinh nhật, ngày kỷ niệm..) (cf. Fornell, 1992)

-Chi phí nội sinh/ngoại sinh: Tác giả Tore Nilssen (1992) còn phân loại ràocản chuyển đổi thành 02 khái niệm chi phí chuyển đổi nội sinh và ngoại sinh, trong

đó nhấn mạnh nguồn gốc xuất phát của nó. Chi phí nội sinh (chi phí liên quan đến

việc chuyển đổi) có tác động giữ khách hàng ở lại trong khi chi phí ngoại sinh (sự

hấp dẫn của dịch vụ thay thế ) tác động thu hút khách hàng bởi đối thủ là nhà cung

cấp khác. Chi phí nội sinh và ngoại sinh có quan hệ nghịch với nhau. Các nhà cung

cấp hiện nay sử dụng chính sách tặng quà, chiết khấu, giảm giá, khuyến mãi,… như

là biện pháp làm tăng chi phí nội sinh. Chi phí nội sinh càng cao, càng có tác dụng

làm giảm chi phí ngoại sinh.14Burnham et al. (2003) tổng hợp các loại rào cản chuyển đổi và đề nghị 03

loại rào cản chuyển đổi là : rào cản thủ tục, rào cản tài chính, và rào cản quan hệ.

Nghiên cứu của Thomas A.Burnham, Judy K.Frels & Vijay Mahajan (2003) còn

cho thấy Rào cản chuyển đổi có thể còn phân loại dưới dạng Chi phí vật chất và Chi

phí tinh thần.

Kim et al (2004) khảo sát dịch vụ thông tin di động tại thị trường Hàn Quốc

đã khảo sát các yếu tố đem lại “sự thỏa mãn của khách hàng” và tác động của yếu tố

“rào cản chuyển đổi” lên mối quan hệ “ Sự thỏa mãn của khách hàng “ và “sự trung

thành của khách hàng” (Hình 2.4).

Mục tiêu của khảo sát là: xác định các biến giải thích “Sự thỏa mãn của

khách hàng” với “Rào cản chuyển mạng” và các tác động nhân quả giữa các yếu tố

trên đến “Sự trung thành của khách hàng”. Tác giả đã khảo sát dùng bảng phỏng

vấn cấu trúc với mẫu gồm 350 khách hàng, có 306 hồi đáp hợp lệ, dữ liệu thu thập

được xử lý bằng phần mềm SPSS10.0 kết hợp AMOS để kiểm định độ phù hợp

tổng thể của mô hình. Kết quả khảo sát (Hình 2.4) cho thấy “Chất lượng dịch vụ”

được giải thích bởi: Chất lượng cuộc gọi, Dịch vụ gia tăng, Dịch vụ hỗ trợ khách

hàng và “Rào cản chuyển mạng” gồm: Chi phí chuyển đổi và Quan hệ khách hàng.

Trong đó, “Rào cản chuyển mạng” có tác động điều chỉnh lên tương quan nhân quả

giữa “Sự thoả mãn” và “Sự trung thành”, đồng thời tác giả đã đề xuất giải pháp mà

nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động cần tập trung thực hiện để đạt vị thế cạnh

tranh cao, như cực đại hoá “Sự thỏa mãn khách hàng” và “Rào cản chuyển mạng”

bằng việc đầu tư hơn nữa vào CRM để xây dựng quan hệ lâu dài với khách hàng.

Tuy nhiên nghiên cứu này còn một số hạn chế như chưa xét đến các đặc tính đặc

tính tâm lý, hành vi, nhân khẩu học của khách hàng và chưa đối chiếu các nhân tố

tác động đến “Sự trung thành” giữa ngành Viễn thông di động và các ngành khác.

Một nghiên cứu khác của Jeng, 2003 đã khảo sát về “sự trung thành của

khách hàng” trong thị trường di động của Đài loan. Tác giả đã mở rộng các mô hình

nghiên cứu đã có trước đây, tập trung vào các yếu tố làm tăng “sự thỏa mãn của15khách hàng” để tác động vào “sự trung thành” và thêm vào hai nhân tố xác định

bởi cấu trúc của thị trường, đó là:

 Chi phí chuyển đổi

 Sự hấp dẫn của nhà cung cấp thay thế.16Chất lượng

cuộc gọiChất

lượng

dịch vụDịch vụ

gia tăngThỏa mãnHỗ trợ

khách hàngTrung

thành

Tổn thất

Chi phí

chuyển

đổiGia nhập

mớiRào cản

chuyển đổiQuan hệ

cá nhân

Hình 2.4 : Mô hình nghiên cứu tác động của sự thoả mãn và Rào cản đối với

Sự trung thành của khách hàng dịch vụ thông tin di động tại Hàn Quốc

(Kim et al, 2004)

Khái niệm “Sự hấp dẫn của nhà cung cấp thay thế” vốn ít được đề cập trong

các nghiên cứu trước đây. Khái niệm này đề cập đến mức độ nhận thức của khách

hàng về sự sẵn có của các nhà cung cấp cạnh tranh trong thị trường. Sự hấp dẫn của

nhà cung cấp thay thế càng thấp thì mức độ trung thành với nhà cung cấp hiện tại

càng cao.

Sự thỏa mãn của khách hàng được giải thích bởi các biến rút ra từ mô hình của

Parasuraman (1994) và đưa ra ba biến giải thích như sau: Dịch vụ cơ bản; Giá cả và17Dịch vụ cá nhân. Tác giả đã sử dụng 590 mẫu phỏng vấn trực tiếp khách hàng với

bảng phỏng vấn cấu trúc. Kết quả được tóm tắt như sau:

 Các biến giải thích thuộc cấu trúc thị trường ảnh hưởng đến hành vi chuyển đổi

của khách hàng.

 Khách hàng chuyển đổi bởi nguyên nhân ngoại sinh như giá, chiết khấu có mức

độ thỏa mãn thấp và thường có ý định chuyển thương hiệu (Ganesh et al, 2000)

 Tăng chi phí chuyển đổi bằng việc mời các khách hàng sử dụng dịch vụ nhiều

tham gia vào hội viên lâu dài.

 Sự thỏa mãn của khách hàng và giá là các nhân tố quan trọng tác động lên sự

trung thành.

 Nhiều khách hàng không thỏa mãn nhưng không chuyển đổi đơn giản vì họ

không muốn các bất tiện khi chuyển đổi, hoặc không kỳ vọng nhà cung cấp khác

tốt hơn. Các khách hàng này sẵn sàng chuyển đổi khi có cơ hội.

 “Chi phí chuyển đổi” tác động trực tiếp lên “sự trung thành”, còn tương tác giữa

“chi phí chuyển đổi” và “sự thỏa mãn” thì không có ý nghĩa trong nghiên cứu

này.

Tóm lại, các nghiên cứu trên đây tại các thị trường các nước là có khác nhau.

Tuy vậy, các mô hình đều có thể quy về hai phương pháp tiếp cận cơ bản như đã

trình bày trong phần cơ sở lý thuyết của chương 2, đó là tiếp cận theo kiểu “Tích

hợp” hay tiếp cận theo kiểu “Rào cản”. Tổng lược các nghiên cứu cho thấy loại tiếp

cận kiểu “rào cản” thường phổ biến trong các nghiên cứu tại thị trường tại các nước

châu Á, điển hình là Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan.2.4 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THUYẾT

2.4.1Mô hình nghiên cứu

Trên cơ sở các nghiên cứu đã tổng lược ở trên, đề tài này lựa chọn phươngpháp tiếp cận “Rào cản chuyển đổi” trong mô hình nghiên cứu của luận văn này.

Với lựa chọn này, tác giả cũng đề xuất thực hiện theo mô hình từ nghiên cứu của

Kim et al (2004) vì các lý do: (1) Mô hình nghiên cứu đã được Kim et al (2004)18kiểm định tại thị trường Hàn Quốc (thuộc Châu Á, như Việt Nam), (2) Dịch vụ

thông tin di động có nhiều đặc điểm tương tự như dịch vụ phần mềm và (3) Các

nhân tố rào cản chuyển đổi dịch vụ thông tin di động trong nghiên cứu của Kim et

al (2004) có các đặc điểm tương tự rào cản chuyển đổi dịch vụ phần mềm.

Mô hình đề nghị được xây dựng trên các tiêu chí như sau:

 Tổng hợp các nhân tố chung về “chất lượng dịch vụ” và “rào cản chuyển

đổi” của các mô hình thỏa mãn khách hàng từ các nghiên cứu trước được

xem là phù hợp với thị trường Việt Nam, đặc biệt là nghiên cứu của Kim et

al (2004).

 Kế thừa mô hình nghiên cứu của các tác giả trước và phát triển thêm các yếu

tố liên quan đến chất lượng dịch vụ và các loại rào cản đã được nghiên cứu

trong phần cơ sở lý thuyết.

Cuối cùng mô hình đề nghị như sau:Rào cản chuyển đổi

 Chi phí chuyển đổi

 Sự hấp dẫn của phần

mềm do công ty khác

cung cấp

 Mối quan hệ khách hàngH2Lòng trung

thành của

khách hàngH1Sự thỏa mãn

của khách hàngH3Hình 2.5 . Mô hình nghiên cứu đề nghị192.4.2Các giả thuyết nghiên cứu

Thông qua việc tổng lược các lý thuyết và đề nghị mô hình nghiên cứu, tác giảđưa ra các giả thuyết nghiên cứu như sau:

H1 : Mức độ rào cản chuyển đổi càng cao thì mức độ thỏa mãn của khách hàng

càng cao.

H2: Mức độ rào cản chuyển đổi càng cao dẫn đến mức độ trung thành khách

hàng càng cao.

H3: Mức độ thỏa mãn khách hàng càng cao dẫn đến mức độ trung thành khách

hàng càng cao.2.5 TÓM TẮT CHƯƠNG 2

Chương 2 tác giả trình bày về cơ sở lý thuyết về các vấn đề: Lòng trung

thành của khách hàng, sự thỏa mãn khách hàng và rào cản chuyển đổi thông qua

việc phân tích các thành phần của chúng. Tác giả cũng trình bày sơ lược về vai trò

kiểm soát của biến nhân khẩu học tác động đến lòng trung thành của khách hàng.

Cuối cùng là đề xuất của tác giả về các giả thuyết nghiên cứu và mô hình nghiên

cứu. Chương tiếp theo sẽ trình bày về phần thiết kế nghiên cứu và các hệ thống

thang đo cho các khái niệm nghiên cứu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 LÝ THUYẾT VỀ RÀO CẢN CHUYỂN ĐỔI

Tải bản đầy đủ ngay(82 tr)

×
x