Tải bản đầy đủ - 82 (trang)
PHỤ LỤC 2BẢNG KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG ĐANG SỬ DỤNGPHẦN MỀM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

PHỤ LỤC 2BẢNG KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG ĐANG SỬ DỤNGPHẦN MỀM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

Tải bản đầy đủ - 82trang

Phát biểu

Nếu chuyển sang sử dụng phần mềm của công ty khác sẽ phải

tốn chi phí thay đổi cấu hình máy tính

Tôi chưa có ý định chuyển sang sử dụng phần mềm của công

ty khác vì so sánh mức độ ưu việt của phần mềm mới với X

Tôi chưa có ý định chuyển sang sử dụng phần mềm của công

ty khác vì danh tiếng của công ty này so với MISA

Tôi chưa có ý định chuyển sang sử dụng phần mềm của công

ty khác vì so sánh chi phí duy trì và sử dụng với X

Tôi chưa có ý định chuyển sang sử dụng phần mềm của công

ty khác vì hình ảnh của công ty so với MISA

Tôi không muốn chuyển sang sử dụng phần mềm của công ty

khác vì có mối quan hệ thân thiết với MISA

Tôi không muốn chuyển sang sử dụng phần mềm của công ty

khác vì tin tưởng MISA hơn các nhà cung cấp khác

Tôi không muốn chuyển sang sử dụng phần mềm của công ty

khác vì MISA luôn quan tâm sâu sát đến những yêu cầu của

công ty và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian dài

Tôi thỏa mãn khi làm việc với X

So với những phần mềm khác, tôi thỏa mãn về chất lượng

của X với chi phí chấp nhận được

Tôi thỏa mãn với những dịch vụ mà MISA cung cấp

Tôi luôn khen ngợi X khi có người hỏi

Tôi có ý định vẫn tiếp tục sử dụng X

Nếu được chọn lại phần mềm kế toán, tôi vẫn quyết định chọn

X

Tôi sẽ giới thiệu X đến bạn bè, người thân khi được hỏi ý kiến

nên sử dụng phần mềm kế toán nào12345Phần 2: Anh chị vui lòng cho biết một số thông tin về cá nhân

1. Giới tính Nam Nữ2. Độ tuổi Dưới 25 Trên 253. Học vấn:

 Sau Đại học

 Đại học

 Cao Đẳng

 Trung cấp

4. Thời gian Anh/Chị làm công việc kế toán là:

 Trên 3 năm

 Từ 1 đến 3 năm

 Dưới 1 năm5. Anh/Chị là:

 Giám đốc

 Kế toán trưởng

 Kế toán tổng hợp

 Kế toán viên

 KhácXin cảm ơn sự hợp tác của quý anh chịPHỤ LỤC 3

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ RÀO CẢN CHUYỂN ĐỒI - LẦN 1

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy..916Approx. Chi-Square

Bartlett's Test of Sphericity1998.129df66Sig..000Communalities

CD1

CD2

CD3

CD4

CD5

HD1

HD2

HD3

HD4

QH1

QH2

QH3Initial

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000Extraction

.612

.712

.700

.624

.686

.620

.787

.734

.795

.742

.797

.685Extraction Method: Principal

Component Analysis.

Total Variance Explained

CompoInitial EigenvaluesExtraction Sums of SquarednentRotation Sums of Squared LoadingsLoadings

Total% ofCumulativeVariance%Total% ofCumulativeVariance%Total% ofCumulativeVariance%16.26452.20352.2036.26452.20352.2033.07625.63325.63321.1399.48861.6911.1399.48861.6913.00125.00850.64231.0929.09770.7881.0929.09770.7882.41820.14670.7884.6705.58176.3695.4984.14980.5186.4563.80184.3197.3913.25987.5788.3552.96290.5409.3172.64393.18310.3082.56695.74911.2942.44798.19612.2161.804100.000Extraction Method: Principal Component Analysis.Component MatrixaComponent

HD41

.806CD1

CD5

HD2

CD2

HD3

CD3

HD1

QH3.775

.764

.748

.730

.715

.707

.698

.694QH1

CD4

QH2.688

.671

.6602

-.3783-.469

-.384

-.445

-.426

-.356

.321.317.331.400

-.365

.495.341Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 3 components extracted.

Rotated Component MatrixaComponent

1

CD3

CD2

CD4

CD5

CD1

HD2

HD3

HD4

HD1

QH2

QH1

QH32

.787

.784

.741

.723

.5533.386

.831

.805

.788

.712.348.397.850

.795

.737.304Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 5 iterations.

Component Transformation Matrix

Component1231.619.603.5042.319-.779.5403-.718.173.674Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 2BẢNG KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG ĐANG SỬ DỤNGPHẦN MỀM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

Tải bản đầy đủ ngay(82 tr)

×
x