Tải bản đầy đủ
PHỤ LỤC 2BẢNG KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG ĐANG SỬ DỤNGPHẦN MỀM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

PHỤ LỤC 2BẢNG KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG ĐANG SỬ DỤNGPHẦN MỀM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

Tải bản đầy đủ

Phát biểu
Nếu chuyển sang sử dụng phần mềm của công ty khác sẽ phải
tốn chi phí thay đổi cấu hình máy tính
Tôi chưa có ý định chuyển sang sử dụng phần mềm của công
ty khác vì so sánh mức độ ưu việt của phần mềm mới với X
Tôi chưa có ý định chuyển sang sử dụng phần mềm của công
ty khác vì danh tiếng của công ty này so với MISA
Tôi chưa có ý định chuyển sang sử dụng phần mềm của công
ty khác vì so sánh chi phí duy trì và sử dụng với X
Tôi chưa có ý định chuyển sang sử dụng phần mềm của công
ty khác vì hình ảnh của công ty so với MISA
Tôi không muốn chuyển sang sử dụng phần mềm của công ty
khác vì có mối quan hệ thân thiết với MISA
Tôi không muốn chuyển sang sử dụng phần mềm của công ty
khác vì tin tưởng MISA hơn các nhà cung cấp khác
Tôi không muốn chuyển sang sử dụng phần mềm của công ty
khác vì MISA luôn quan tâm sâu sát đến những yêu cầu của
công ty và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian dài
Tôi thỏa mãn khi làm việc với X
So với những phần mềm khác, tôi thỏa mãn về chất lượng
của X với chi phí chấp nhận được
Tôi thỏa mãn với những dịch vụ mà MISA cung cấp
Tôi luôn khen ngợi X khi có người hỏi
Tôi có ý định vẫn tiếp tục sử dụng X
Nếu được chọn lại phần mềm kế toán, tôi vẫn quyết định chọn
X
Tôi sẽ giới thiệu X đến bạn bè, người thân khi được hỏi ý kiến
nên sử dụng phần mềm kế toán nào

1

2

3

4

5

Phần 2: Anh chị vui lòng cho biết một số thông tin về cá nhân
1. Giới tính

 Nam

 Nữ

2. Độ tuổi

 Dưới 25

 Trên 25

3. Học vấn:
 Sau Đại học
 Đại học
 Cao Đẳng
 Trung cấp
4. Thời gian Anh/Chị làm công việc kế toán là:
 Trên 3 năm
 Từ 1 đến 3 năm
 Dưới 1 năm

5. Anh/Chị là:
 Giám đốc
 Kế toán trưởng
 Kế toán tổng hợp
 Kế toán viên
 Khác

Xin cảm ơn sự hợp tác của quý anh chị

PHỤ LỤC 3
KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ RÀO CẢN CHUYỂN ĐỒI - LẦN 1
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.916

Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity

1998.129

df

66

Sig.

.000

Communalities
CD1
CD2
CD3
CD4
CD5
HD1
HD2
HD3
HD4
QH1
QH2
QH3

Initial
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Extraction
.612
.712
.700
.624
.686
.620
.787
.734
.795
.742
.797
.685

Extraction Method: Principal
Component Analysis.
Total Variance Explained
Compo

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared

nent

Rotation Sums of Squared Loadings

Loadings
Total

% of

Cumulative

Variance

%

Total

% of

Cumulative

Variance

%

Total

% of

Cumulative

Variance

%

1

6.264

52.203

52.203

6.264

52.203

52.203

3.076

25.633

25.633

2

1.139

9.488

61.691

1.139

9.488

61.691

3.001

25.008

50.642

3

1.092

9.097

70.788

1.092

9.097

70.788

2.418

20.146

70.788

4

.670

5.581

76.369

5

.498

4.149

80.518

6

.456

3.801

84.319

7

.391

3.259

87.578

8

.355

2.962

90.540

9

.317

2.643

93.183

10

.308

2.566

95.749

11

.294

2.447

98.196

12

.216

1.804

100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix

a

Component
HD4

1
.806

CD1
CD5
HD2
CD2
HD3
CD3
HD1
QH3

.775
.764
.748
.730
.715
.707
.698
.694

QH1
CD4
QH2

.688
.671
.660

2
-.378

3

-.469
-.384
-.445
-.426
-.356
.321

.317

.331

.400
-.365
.495

.341

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 3 components extracted.
Rotated Component Matrix

a

Component
1
CD3
CD2
CD4
CD5
CD1
HD2
HD3
HD4
HD1
QH2
QH1
QH3

2
.787
.784
.741
.723
.553

3

.386
.831
.805
.788
.712

.348

.397

.850
.795
.737

.304

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 5 iterations.
Component Transformation Matrix
Component

1

2

3

1

.619

.603

.504

2

.319

-.779

.540

3

-.718

.173

.674

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.