Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG SỬ DỤNG THẺ THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG SỬ DỤNG THẺ THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM

Tải bản đầy đủ

57


,

chi nh

,

,

,

,

,
,

ng
,

-T
,
,

,

,

,

,
,
,

,
,

,

VietinBank.
,

,
ê
,

,
ý,

58

,

u

3.1.2.
Công t
- Xây d

u th VietinBank là m t trong nh

ti ng và ch

un i

u t i Vi t Nam.
i m i công ngh ,

- Liên t

ng hóa các s n ph m th . M r ng vi c phát

hành th TDQT

, th tín d ng công ty, th

m i và th ghi n qu c t . T ch c tri n khai vi c thanh toán th TDQT JCB.
- Cung c p các d ch v giá tr gia t ng cho khách hàng nh : d ch v Topup trên
ATM/ POS và i n tho i di

ng, d ch v thanh toán hóa

n, d ch v thanh toán

ch ng khoán và b o hi m, th u chi, thanh toán phí b o hi m.
- T ng c

ng công tác ti p th , ch m sóc khách hàng,

v sau bán hàng, m r ng m ng l
th ng, ch
c ,

ng h

i ATM và

c bi t coi tr ng các d ch

VCNT. C ng c khách hàng truy n

ng t i gi i thi u và cung c p d ch v th

n m i t ng l p dân

c bi t là khách hàng có thu nh p trung bình và th p.
- Phát tri n th theo tiêu chu n ch
,

tr r

m b o gi m thi u r i ro th

hi u, th c hi
3.2.

i i pháp

hương i

y nhanh ti

i ho

ng qu n

n m c th p nh

i th từ b ng th chip.
ng
n ị

t nd

-

ng qu c t

ng h

h nh

án c

g n h ng

ng

n
t qua thách th c,

tri n khai h th ng công ngh c t lõi ph c v ho

kinh doanh th nh m t o n n t ng v ng chắ

phát tri n m nh ho

ng

ng kinh

doanh th trong th i gian t i.
-T

a vào công tác nâng cao ch
.

ng s n ph m d ch v th

59

-X

,

,
,

tác marketing qu
th
T

,

hú tr ng công

ng hóa các kênh bán hàng
i lý, bán hàng tr c tuy n trên Internet,

.
3.2.1.

,

,
,

,

ngân

,

,

,

,

,

.
,
,
,

n

,,

,
,
,

,
,
, ừ
,
,
,

,

60

cao,
,
hay


,

3.2.2.
ng phát tri n s n ph m m i cùng v i vi c không ngừng hoàn thi n
ng s n ph m th ,

ch t

là m t trong các v n

nâng cao s thỏa mãn c a khách hàng

c

c VietinBank quan tâm.

vi c phát tri n s n ph m mang l i hi u qu cao, công tác nghiên c u th
ng, nghiên c u nhu c u khách hàng và phân khúc th

ng c

c chú

tr ng. Công tác này không ch là thi t k s n ph m d ch v m i mà còn bao g m
vi c thi t k s n ph m d ch v c ng thêm cho nh ng s n ph

n nh m m c

n ích mà v n có th gi m phí. Song song là vi c phát tri n thêm
kênh giao d ch m

Banking, Internet Banking, Mobile B

c vi c này, công tác nghiên c u và phát tri n s n ph m m i c n ph
y m nh và t

. Bao g m vi c: phát tri

nghiên c u phát tri n s n ph
c a th

c

có th

i

c cao, nh y bén v i nhu c u

ng k p th i nhu c u nghiên c u, phát tri n.

,3.2.3.
,

,,


,61

,
,

,
,

ý
,

Trong ho

ng thanh toán th , ngân hàng c n chú tr ng hoàn thi n h

th ng máy móc, thi t b ,
v c th , lắ

,

y m nh các ho

ng phòng ch ng gian l

t thêm thi t b ,

ng truy

,

tránh ngh n m

t

ng truy n gây s c trong giao d ch th
,
,

,

,

,

,
,

,
i dân

,
bi t v th , th y

nh ng ti n ích mà th mang l i, ch p nh n mua th thì ph i có
d ng th .

hi

cho h s

u, ngân hàng c n có k ho ch m r ng m ng

i ch p nh n th ,

y thì vi c tuyên truy n, qu ng cáo m i có hi u qu .

Vi c phát tri n

s là

thác th t nhi u

có m c giá vừa ph i, l i là

hóa thi t y u và thỏa mãn nhu c u c a
c n liên k t v i các

c

c phát hành th . C n t p trung khai

ng

o t ng l p dâ

có thu ti n m t khá l

ng các d ch v hàng
ngân hàng
i n, i n tho i, i n

62

l ,

u, h i quan

m các

tho i, thu ti n i n, c a hà

t i các trung

c phí i n

u, tr m thu thu xu t nh p kh u phi m u

d ch .
Bên c nh

, n

h tìm

c n ph i có nh ng chính sách

n v i ngân hàng ngày m t nhi

h u, c n ph i duy trì m i quan h t t,
chóng, an toàn, chính xác nh m em
,
cho các

i v i các

i các

m b o các giao d ch

hi n

c th c hi n nhanh

n s tin c y và l i ích cho

n h tr k thu ,
, có s ti p xú

n và

.
o t o chuyên môn

ng xuyên, gi quan h t t v i các

.

Các gi i pháp c th :
-

i cho cácn ho c gi m phí,

ng cáo hay khuy n mã

c tham gia

u này s kéo khách hàng

ng xuyên t ch c cá

nv i

i th o, khuy n m i cho c

và ch th .
-

ng công tác h tr

cu c g i
tl ;

n; c m nang giao d ch thu n ti n; h tr tr c ti p t i
ng xuyên ki m tra b

t ch c cá
-

mi n phí

ng máy và cung c p các công c h tr m i;

o t o và

o t o l i cho các

y m nh vi c liên k t v i các ngân hà

các

có th thanh toán
-

các

n ch th ,

.
c và ngân hàng qu c t

c b ng nhi u lo i th khác nhau.

y m nh công tác truy n thông

nh n th

khi c n cài

thông tin k p th i và

r ng m

mà ngân hà

i

i lý

y

các i m ch p
rút ti n m t t i

i ph c v ATM, chi nhánh

3.3.4.
Th tr

ng th Vi t Nam ang trong th i k phát tri n m nh m , song các

nhà phát hành th thừa nh n th i gian qua, h m i chú tr ng phát tri n theo chi u
r ng, ch a

u t nhi u v chi u sâu, d n

i. T l th không ho t
30%,

n k t qu kinh doanh không nh mong

ng c a t t c các ngân hàng khá cao, có th lên t i 20. M t trong nh ng nguyên nhân d n

n tình

63

tr ng này là do khâu marketing, tuyên truy n ch a

c các nhà phát hành th chú

tr ng, nhi u khách hàng ch a bi t h t tính n ng, ti n ích c a th , ch y u ch dùng
th

rút ti n.
Th c t cho th y có r t nhi u ngân hàng hi n nay áp d ng m c phí phát hành

th r t th p ho c th m chí t ng luôn th cho khách hàng
.

i u này làm cho khách hàng c m th y nh m t món quà khuy n mãi, không

h tìm hi u v nh ng ti n ích c a nó khi n cho nhi u chi c th
mà không
phát hành.

c s d ng trong khi ngân hàng t n chi phí, công s c và th i gian
chính là m t trong nh ng lý do làm cho th tr

trong th i gian qua tuy có phát tri n v s l
ch a

c phát hành ra

c quan tâm

chú tr ng h n n a

ng m c.

ng th Vi t Nam

ng nh ng v ch t l

khắc ph c v n

ng d ch v v n

này, b n thân VietinBank c n

n công tác qu ng bá, ti p th v s n ph m th thanh toán.

Ngoài vi c phát hành th r ng rãi cho công chúng, ph i h p v i các c quan trong
vi c t ch c th c hi n tr l
r i, nhi u bu i h
có th mang

ng qua tài kho n

c s d ng th thì c n có nhi u t

ng d n r ng rãi v cách th c s d ng th , nh ng ti n ích mà th

n cho khách hàng.

M t s gi i pháp
l a ch n nh :
- Liên t c qu ng cáo trên báo chí, truy n hì
t

;

m, brochure qu ng cáo v d ch v th trong

ngắn g n, d
từng

c, d hi u và

ng xuyên cho in và phát các
cung c p nh ng thông tin

ng xuyên c p nh t danh sách cá

ên

a bàn và trên ph m vi toàn qu c cho a s khách hàng nắm rõ. Làm
c qu ng cá ,

i u này, cá
mang l i nhi u l i ích cho các

c

u qu s d ng c a th và

ch p nh n th và khách hàng. Nh ng t thông

tin này có th phát tr c ti p cho khách hàng ho c g i qua

i n

nv i

nh ng khách hàng ti
-

ó th ph i h p v i cá

ih ,

xí nghi p t ch c các cu c thi vui v i nhi u ph n quà h p d n giú


h i tìm hi u nhi

các lo i th; ác công ty,
i tham gia

64

cách th c s d ng th hi u qu

ây là hình th c qu ng bá là

i ti p nh n

thông tin d nh , d hi u.
-

ng ti p th , tìm ki m khách hàng là các công ty
,

nh

,

ng v i m c thu

i cao; các nhà hàng, siêu th có ngu n thu ti n m t l

chi h

làm d ch v

n th , d ch v
Vi c

c nh tranh v phí

m t s ngân hàng ch có tác d ng t m th i, vi c nâng cao ch t

ng ph c v

u ki n tiên quy

nâng cao kh

nh tranh trên th

ng th .
n m r ng vi c xây d ng và áp d ng h th ng qu n lý
ch t

c th vì v i yêu c u không ngừng nâng cao s thỏa mãn nhu

c u và k v ng c a khách hàng s t o s
o c a ngân hàng ph
d ch v , ví d
gian tr l

t ra các cam k t, tiêu chu n cao trong vi c cung ng

nh c th v th i gian gi i quy t yêu c u d ch v ho c th i
,

n tho i c a khách hàng.

Khi tri n khai d ch v m
n ch th

c này.

n th , Ngân hàng ph i thông báo g i

m b o quy n l i cho ch th .
,

,

Ngoài ra, ngân hàng c n ph i m r ng m i quan h v i các
ngành ( i n l c, b
m i

i n, hàng không, b o hi m,

)

i tác ngoài

phát tri n s n ph m d ch v

h p tác các bên cùng có l i (phát tri n s n ph m th liên k t, các

d ch v v thu phí c u

ng, phí taxi

).

65

,

n m r ng vi c k t
,

n i v i nhi u t ch c th qu c t

,J

,

,

,

p ng nhu c u thanh toán ngày càng cao c a khách hàng

.


3.3.5.
,

,
,
,

,


,

,

,

ý
,

,

,

,

,

,

,

ố i n nghị

3.3.
3.3.1.

i v i Chính ph
t o

c mô

ng c nh tranh lành m nh và khai thác hi u qu tí

vi t c a

, c n ph i có hành lang pháp lý chắc chắn cho ho t

doanh th . Nhà

c c n b sung thêm m t s

y nhanh ti n

th c hi

i u, quy

ng kinh

nh v ngân hàng i n t ,

t n i s d ng m ng thanh toán ATM

th ng nh t trong toàn ngành. M t s gi i pháp c th
-

n ch
,

nh n th

nl c

tích c c ph i h p v i ngành Ngân hàng

ính vi n
y m nh vi c ch p

t hình th c thanh toán không dùng ti n m t, góp ph n làm gi m chi

phí xã h i, em l i l i í
-

o các B , Ngành cung ng d ch v

i tiêu dùng.
n pháp lu t v ph m vi và giá tr

c thanh toán b ng ti n

m t vào th c hi n và áp d ng r ng rãi nh m h n ch các giao d ch thanh toán b ng

66

ắt ch t qu n lý ti n m t, thu phí s d ng ti n m t

ti n m

chuy n sang hình th c thanh toán khác,

ng th i có chính sá

i dân
i cho các d ch

v thanh toán không dùng ti n m t.
-

ng d n c th bu
nt ,

d

th c thi nghiêm ch nh Lu t giao
x lý t ng th ph

ng thanh

toán, các h th ng thanh toán, t o ra nh

y khuy n

khích các giao d ch thông qua th .
- Ban hành nh

nh v t i danh và khung hình ph t nghiêm khắc cho

lo i t i ph m làm gi th , c u k t, lừ
-

nh m t khung phí tr n h

3.3.2.

o gian l n trong giao d ch th
ý

.

b o v l i ích c a ch th .

iv
phát tri n t t ho

ng thanh toán th trên ph m vi toàn c

lo i th qu c t ,

n lý N

c c n chú tr

i v i các

a chính sách ngo i

h i có liên quan. Chính sách ngo i h i c a ta c n ph i thông thoáng và linh ho t
a

n Vi t Nam s d ng th c m th y tho

v n c n ch t ch

tránh hi

ng l i d ng thanh toán th

d ch mua bán. Bi n pháp c th :
-

n yêu c

i th c

hi n vi c h n ch m c rút ngo i t m t từ th qu c t
b t h p pháp ho c ho
giao d ch

ng trái phép; h n ch vi c s d ng th qu c t cho các

c phép

c ngoài.

- Thông qua các d li

ngân hàng,
,

c ngoài có d u hi
,
d u hi u b

n vi c chuy n v n

ng h p s d ng th qu c t chi tiêu
ng, rút ngo i t m t v i s

m tra các giao d
ng,

yêu c u các

iv

ng l n. Từ

ng h p giao d ch có

ki m tra, n u vi ph m s b x

th i yêu c u ngân hàng phát hành th
và thông báo trong toàn h th ng ngân hàng.

vi c s d ng th c

ý,

ng

i vi ph m

67

- Các kho n giao d ch

c ngoài ph

tra tính chân th c c n thi ,

c mua

ng h p th u chi.
c

các quy

th m

c ch p nh n thanh toán hongo i t

c các

ng qu n lý các ho

ng th thông qua

nh k ,

nh v vi c ki m tra, ki m soát bắt bu c, ki

t xu t. H tr

các ngân hàng nh n bi t các r i ro ti m n thông qua các khuy n cáo, ki n ngh c a
từ

t ki m tra từ

i pháp h u hi

các

qu n tr

th tín d ng,

gi m thi u r i ro.

c r i ro trong nghi p v phát hành

c n xây d ng h th ng thông tin tín d ng cá

nhân v ch th , từ

các

sàng l c các thô

c khi

th c hi n nghi p v phát hành th , tránh r i ro lan truy n mang tính h th ng.
Ngoài ra,

nên có quy

nh bắt bu c các ngân hàng cung

c p d ch v th ph i mua b o hi m cho nghi p v th và

ng d n các

trích l p và s d ng qu d phòng r i ro trong nghi p v th
vừa giúp cho các
vừa là
3.3.3.

gi m r i ro trong ho t
i s d ng th

u này

ng kinh doanh th

ch thanh toán qua th .

iv

- H i th c n phát huy tích c c vai trò liên k t, h p tác gi a các Ngân hàng

thành viên

cùng phát tri n, c th là

toán th ; thúc

y nhanh ti n

k t n i h th ng thanh

y liên k t phát tri n các s n ph m, d ch v m i, phát huy vai trò

c a hi p h i trong vi c b o v quy n và l i ích h p pháp c a các thành viên, là
m i ph i h p v i các thành viên th ng nh t trong toàn h th ng

u

mang l i l i ích

cho khách hàng.
- H i th c n ti p t

ng h tr v m

o, b

cho các ngân hàng thành viên thông qua vi c t ch
r i ro, phòng ngừa gi m o, k
ph m d ch v th m i c
m i các chuyên gia th c
hàng c p nh t thông tin và tài li

ng nghi p v
o v qu n lý

lý tra soát, khi u n i, gi i thi u các s n
t h p v i các cu c h i th
c có kinh nghi m giúp các ngân
v th . H i th

ph i h p