Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẺ THANH TOÁN

CHƯƠNG 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẺ THANH TOÁN

Tải bản đầy đủ

6

+

,

,
,


,

ý
1.1.2.
-

,
,
,
,

,J

,
,
,


1.1.3.

,


,

,
,

,,

7e

,

,
N

,
,
,

,
,
).
,


ý
ý
,

.
1.1.4.
,

,
c

local use only card
domestic use only card).

8

,
c
,

,

.

,
,

,

,

,J

,

,

1.2. h ng nh n ố nh hư ng

n

ịnh

ng h

h nh

án

1.2.1.T2/2006,

riê

,

-

,
m

,

,

,

,

,
-Yen Teoh, Siong-Choy Chong, Shi Mid

Y

Exploring the factors influencing credit card spending

behavior among Malaysians
,

,

,

Cash or Card: Consumer Perceptions of Payment Modes
(Jashim Khan, 2011),

nghiên

9

,

,

,

,

J

,

;

Loix, Pepermans and Van Hove, 2005; Foscht, Maloles 3rd, Swoboda and Chia,
2010)

,

u

,t,“

ý
(Choe,

Yoon, and Johnson (1991), Gender differences in the choice of payment method for
purchasing durable goods; Pahl (1999)).
J

,

of Philadelphia –


Supply - and Demand-Side Developments Influencing


Growth in the Debit Market

,

13/05/2008

Fumiko Hayashi

Payment Card Rewards Programs and Consumer
,

Payment Choice
,

,
,

,

,
,

,

Competition and
Innovation in the Consumer e-Payments Market? Considering the Demand, Supply,
and Puplic Policy Issues (Federal Reserve Bank of Chicago,
,

,

10

Factors influencing the decision to
choose debit cards of students (T0
,
,

,


,

,

.
,

,

,

,
,

,

;
,

.
,

,
,
,
,

,,,
,

,


V
,
,
,
,

,

.

11


=

=
,

i

,

= P(Y = 1/Xi).

i)

= ,

i

fi (Yi )  PiYi (1  Pi )1Yi

,

i

= niPi

i)

,

= niPi(1 – Pi)

i

P
PiYi (1  Pi )1Yi  (1  Pi ) exp(Yi log( i ))
1  Pi

,

,
odds 

Pi
P(Y  1)

1  Pi P(Y  0)

,

= β0 + β1X1 + β2X2 +
P(Y  1) 

ez
1  ez

+ βk X k

P(Y  0)  1  P(Y  1)  1 

ez
z
P(Y  1)
 1  ez
,
e
P(Y  0)
1
1  ez

,

ln[

P(Y  1)
]  ln e z  z  0  1X1   2 X 2     k X k
P(Y  0)

,
ln (

P(Y  1)
) = β 0 + β 1 X1 + β 2 X2 +
P(Y  0)

+ βk X k

Trong
= ,

=

β0
βk :

Xk
βk

,

Xk
Xk

,ez
1  ez

12

,-,
,
,
(1),

(0),

1.2.2.
,
0
1.2.2.1.
K


ắ ,
,

,

,
,

g online,
,

trong

,

,
,
, ừ

.
1.2.2.2. Hôn nhân
X

,
,
, ừ
,

, ừ

,
,

,

,

13,

1.2.2.3.
,
,
,
,

1.2.2.4.
,
,
,

dân.

, ừ
,

,

1.2.2.5.
,
,
,,

,
,

,
,,

14

,

1.2.2.6.
,


,


,

1.2.4.7.
,
,

ý


,

,


thông tin liên qua

ắ , ắ,

ý

,

,
k
1.2.2.8.
,
ý
,


,

,

,
,

1.2.2.9.

,

15

,
,

,

,

1.2.3.
*
,
phát hành.
,

-

,


,

,
*
,

,

,

,

,
,
,

,

,
,
,

,

16

-

,

,

,

*
,

-

,

-

,

,
*
,

-

ch

,

,

-

-

ý

,

,

,

,
,

1.2.4.
*
-

:
hông
,

n

,

.
,

hông
,

,