Tải bản đầy đủ
Chương 3:GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH AKZO NOBEL COATINGS VIỆT NAM

Chương 3:GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH AKZO NOBEL COATINGS VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ

60

n phân khúc khách hàng m c tiêu c a Akzo Nobel là: Các công trình và
t ng, v n t i, ngành công nghi p và hàng tiêu dùng. S chú tr ng vào các khách
hàng m c tiêu s giúp Akzo Nobel phát tri n h n trong các th tr

ng t ng tr

ng

nhanh. T p oàn Akzo Nobel h

ng t ng tr

ng

cao, hi n các th tr

ng

Trong giai

n 2014-2016

n 2013-2016, ANC ph n

c. Nh ng m c tiêu c th c n
c

c mong

ng lai.

3.1.2. M c tiêu c a ANC, giai

an tr

u trên th tr

ng này ã em l i 44% thu nh p cho t p oàn và

i s còn t ng cao h n trong t

giai

n v th hàng

phát tri n hàng n m

u

t

tt c

t ng tr

ng cao h n

m c 17 % lên

n 22% n m

c là:

t t 15

Duy trì và phát tri n th ph n c a ANC

n 20%.

2016.
i t m nhìn c a công ty TNHH Akzo Nobel Coatings Vi t Nam là “D n
u th tr

ng v i toàn th nhân viên tham gia các ho t

tr thành l a ch n s m t
ng t t c các ngu n l c

th tr

ng c i ti n

s n ph m

ng (s n g xu t kh u) Vi t Nam”, ANC c n huy

tri n khai các ch

ng trình c i ti n

nâng cao n ng

c c nh tranh so v i tình hình hi n nay.
3.1.3. Quan

m

nh h

ng gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh c a công

ty Akzo Nobel Coatings Vi t Nam
Bên c nh chi n l
xu t kh u,

c chung c a t p oàn và tri n v ng c a th tr

làm c n c xây d ng gi i pháp, tác gi

ng s n g

xu t m t s quan

mv

nâng cao n ng l c c nh tranh c a ANC:
Th nh t, trong vi c nâng cao n ng l c c nh tranh c a c a mình, ANC c n
th ng nh t v i chi n l

c chung c a t p oàn Akzo Nobel.

Th hai, nâng cao n ng l c c nh tranh là quá trình ph n
l c th

u lâu dài, òi h i

ng xuyên, c i ti n liên t c c a ANC. Nh ng c i ti n có giá tr th

xu t phát t th c ti n làm vi c. Vì v y, vi c t o ra môi tr

ng t t

ng

m i nhân viên

61

tích c c tham gia c i ti n
Th ba,

nâng cao hi u qu làm vi c là r t quan tr ng.

nâng cao n ng l c c nh tranh, ANC c n ph i chú tr ng nhi u y u

nh m t o ra s c m nh t ng h p
tr

công ty ANC giành

c v th t t trên th

ng.
Th t , lãnh

thay

o và nhân viên ANC c n s n sàng v m t t t

i. Trong quá trình th c hi n, có th c n nhi u s thay

th c làm vi c, c c u t ch c…Vì th , s s n sàng v m t t t
và tri n khai các thay

ng cho s

i t quy trình, cách
ng cho s thay

i

i m t các có h th ng là r t quan tr ng.

Th n m, nâng cao n ng l c c nh tranh c a ANC c n tính

n tính

a công ty. ANC là công ty con c a t p oàn Akzo Nobel và thu c
doanh s n g và keo dán g khu v c Châu Á-Thái Bình D

c thù

n v kinh

ng, nên nó mang

phong cách qu n lý và v n hóa chung c a Akzo Nobel. M t khác, ANC s n xu t
dòng s n g cao c p ph c v cho các công ty s n xu t hàng n i th t cao c p xu t
kh u. Tuy nhiên có th xem xét phân khúc dòng s n g trung bình hi n ch a

c

chú tr ng.
Th sáu, c nh tranh ph i lành m nh. Vi c tuân th pháp lu t c a n
và luôn tuân th nghiêm túc các nguyên t c c a

o

cs t i

c kinh doanh. T p oàn

Akzo Nobel cam k t luôn th c hành các giá tr này t i b t c qu c gia và vùng lãnh
th nào mà t p oàn

u t kinh doanh. Vì v y, ANC c n quan tâm và chú tr ng

các giá tr này khi xây d ng gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh.
Th b y, quan

m này c ng là nguyên t c hành

doanh g và keo dán g khu v c Châu Á-Thái Bình D
nh ng giá tr c a khách hàng, ho c luôn b t

ng c a

n v kinh

ng, ó là: luôn b t

uv i

u v i nh ng gì mà khách hàng coi

tr ng (always start with what the customer values).
Nh v y chúng ta có các c s xây d ng gi i pháp nâng cao n ng l c c nh
tranh c a ANC nh sau: 1) Chi n l

c chung c a t p oàn Akzo Nobel; 2) K t qu

phân tích th c tr ng n ng l c c nh tranh c a công ty; 3) M c tiêu c a ANC; 4) Các
quan

m xây d ng gi i pháp.

62

3.2.

Gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh c a công ty TNHH Akzo Nobel
Coatings Vi t nam (ANC)

3.2.1. Gi i pháp nâng cao n ng l c qu n lý
Theo qu kh o sát ý ki n t các chuyên gia, n ng l c qu n lý c a ANC
3.89

m. Dù

thi n nhi u v n

t

m này cao so v i các công ty so sánh, tuy nhiên ANC c n c i
v n ng l c qu n lý.

nâng cao n ng l c qu n lý, ANC c n

th c hi n các gi i pháp c b n sau ây:
Gi i pháp phát huy nh ng
i ng lãnh

m m nh:

o nói chung có kinh nghi m t t trong ngành s n g .

i ng

qu n lý s n xu t có thâm niên làm vi c trong ngành s n. Tuy niên, c n c i thi n
nhi u k n ng nh : k n ng gi i quy t v n

, k n ng l p k ho ch s n xu t kinh

doanh, k n ng b trí và y thác công vi c
th c hi n

u này hàng n m công ty c n

thi n các k n ng qu n lý cho

nâng cao hi u qu làm vi c….
a ra các ch

ng trình hu n luy n, hoàn

i ng qu n lý nh : yêu c u nhân viên qu n lý ph i

hoàn t t các khóa h c k n ng c n thi t trên trang web Akzo Nobel academy c a
p oàn, t ch c các khóa h c k n ng m m cho
c u t ch c hi n nay t

ng

i ng qu n lý.

i phù h p tuy có m t s b t c p. C c u

này t ch c theo ngành d c g m b n ch c n ng: Kinh doanh, nghiên c u phát tri n
ho t

ng s n xu t và tài chính. Trong ó ch c n ng v n hành s n xu t g m các

phòng ban: nhân s , kho và h u c n, b o trì nhà máy, qu n lý ch t l
thu mua, an toàn. T

u n m 2011 ANC ã áp d ng h th ng qu n lý ISO 9001.

Tuy nhiên ph n l n các quy trình

c xây d ng d a trên vi c tham kh o t quy

trình c a nh ng nhà máy Akzo Nobel
t c p khi áp d ng t i nhà máy
i quy trình ho t
kh n

ng

các n

c khác trên th gi i nên có m t s

Vi t Nam. Vì v y, s p t i các b ph n c n rà soát

c p nh t các kinh nghi m th c ti n, khai thông các khó

nâng cao hi u qu ho t

m nhìn, chi n l

ng, s n xu t,

ng. M t khác, công ty c n xem l i vi c truy n

c và k ho ch hành

ng

n nhân viên

tranh th s

lòng, nh t quán c a toàn th nhân viên công ty trong vi c tri n khai th c hi n.

t
ng

63

Bên c nh ó, do các ch c n ng kinh doanh, nghiên c u phát tri n, v n hành
n xu t và tài chính

c c c u theo ngành d c, m i ch c n ng báo cáo tr c ti p

qu n lý khu v c

m b o hi u qu ho t

ng thì b n kh i ch c n ng này ph i

ph i h p ch t ch v i nhau thông qua các bu i h p giao ban
Gi i pháp kh c ph c nh ng
Do nhà máy tr c thu c
Châu Á-Thái Bình D

nh k .

m h n ch :

n v kinh doanh s n g và keo dán g t i khu v c

ng nên nhi u quy t

nh nhà máy không ch

ph i ch ý ki n c a qu n lý khu v c. Mô hình này này c ng t

ng

c mà

ng t nh 2 công ty

i th là Valspar và Sherwin Williams. Def Fu và Dashing ch

ng h n trong các

quy t ình vì là công ty t nhân và qu n lý theo mô hình gia ình. Chính h n ch v
ch

ng trong vi c ra quy t

nh c a ANC nên công ty không có s linh ho t,

c bi t là trong vi c cân nh c vi c phê chu n khi khách hàng th
chi t kh u cho các

ng t l

n hàng l n, phê duy t nhà cung c p nguyên li u...Trong t

lai c n m r ng và chu n hóa ph m vi ra quy t
i thi n t c

ng l

nh c a nhà máy

và hi u qu c a quá trình ra quy t

ng

nhà máy có th

nh.

3.2.2. Gi i pháp nâng cao n ng l c nghiên c u
So các công ty

i th thì n ng l c nghiên c u c a ANC v

t tr i h n qua

t qu kh o sát. M c dù v y, ANC c n ti n hành m t s bi n pháp c i thi n
nâng cao n ng l c nghiên c u c a mình.
Các nhân viên phòng nghiên c u phát tri n
trong ngành ã nhi u n m. Tuy nhiên trình

u có chuyên môn t t, công tác

nhân viên không

ng

u, nhi u

khâu còn x lý ch m, ch ng h n lúng túng trong vi c ch y m u th nghi m. Do ó
công ty c n chú tr ng b i d
Phòng thí nghi m
chuyên d ng hi n

ng k n ng chuyên môn cho nhân viên.
c xây d ng theo tiêu chu n c a t p oàn, thi t b

i nh máy s c ký khí GC (gas chromtography)

phân tích

n h p dung môi, máy o ph màu, máy so màu…Vi c duy trì các thi t b ho t
ng n

nh và kh c ph c nhanh khi x y ra s c là r t quan tr ng. Hi n nay

i

ng b o trì c a nhà máy ch a th t kh c ph c các thi t b này khi b h h ng. Do

64

ó, công ty c n h p

ng v i các

n v chuyên môn cung c p d ch v s a ch a

m b o kh c ph c nhanh chóng,

a thi t b vào ho t

ng bình th

ng khi x y ra

c .
Ph n l n công vi c c a phòng nghiên c u phát tri n là ki m tra, th nghi m
và tri n khai các công th c s n ph m
tri n c a khu v c

t t i Trung Qu c. Trong th c t phòng nghiên c u và phát tri n

a ANC c n c i thi n 2 v n

: th nh t,

ki n thi t b t i nhà máy; th hai,
ng t i các x

c chuy n sang t phòng nghiên c u phát

u ch nh công th c

u ch nh công th c

phù h p v i

ng gia công n i th t xu t kh u t i Vi t Nam.

phòng nghiên c u phát tri n c n nâng cao n ng l c phân tích,
áp ng yêu c u s n xu t và nhu c u c a th tr

phù h p v i

u

u ki n s

i ng nhân viên c a
u ch nh công th c

ng.

Hi n nay th ph n c a ANC kém h n Def Fu. Nguyên nhân chính là ANC
không tham gia phân khúc hàng trung c p mà ch t p trung vào phân khúc s n ph m
n g cao c p. Vì th trong t

ng lai

c i thi n th ph n ANC c n a d ng hóa

n ph m trong ó có s n ph m s n trung c p.
uc n

th c hi n

u này phòng nghiên

u t nghiên c u các công th c s n xu t dòng s n ph m trung c p, áp

ng nhu c u th tr

ng.

Hi n nay dòng s n ph m s n UV dùng cho n i ngo i th t ngày càng
chu ng trên th tr

ng. Dòng s n này có các u

c a

m so v i các lo i s n truy n

th ng (g c PU, NC…) nh không ch a h p ch t h u c bay h i, thân thi n v i môi
tr

ng,

ph t t, màng s n dai,

ch ng th i ti t t t, ch ng tr y x
ch a

ut

úng m c

nghiên c u ã

c

c ng cao, ch ng hóa ch t, ch ng n

c và

c, ch ng mài mòn t t. Tuy v y, hi n nay ANC

phát tri n dòng s n ph m này m c dù trang thi t b ph c
ut t

ng

i

y

. ANC c n chú tr ng phát tri n dòng

hàng này và phòng nghiên c u c n chu n b s n sàng ngu n nhân l c và các
ph

ng ti n h tr c n thi t

tri n khai nghiên c u và

gian s m nh t có th .
3.2.3. Gi i pháp nâng cao n ng l c tài chính

a vào s n xu t trong th i

65

Theo k t qu kh o sát ý ki n các chuyên gia, n ng l c tài chính c a ANC
ct

ng

ng v i các

i th c nh tranh tr c ti p. Xét v t ng ch s , ANC có

các ch s n ng l c tài chính t

ng

ng v i các

i th chính là: kh n ng huy

ng v n, vòng quay v n nhanh, kh n ng thanh toán…
ng m c
này

u t hi n nay c a c a ANC là 12 tri u USD. M c Ngu n v n

c tài tr t t p oàn Akzo Nobel ph c xây d ng nhà máy s n xu t s n g t i

khu công nghi p AMATA. Trong nh ng n m t i,

nâng cao n ng l c tài chính,

công ty c n th c hi n các gi i pháp sau:
Gi i pháp thát huy các

m m nh:

Ngu n v n c a ANC do t p oàn tài tr . Nh ng d án c i ti n trong th i
gian t i nh m nâng cao n ng su t và c i thi n công tác an toàn có th xin phê duy t
t p oàn. Kh n ng thanh toán cho nhà cung c p c ng là m t trong nh ng
nh c a ANC, tuy nhiên v n x y ra m t s tr
th i gian th a thu n làm nh h

ng

m

ng h p thanh toán ch m so v i

n uy tín c a ANC. Trong th i gian t i b

ph n thu mua và b ph n k toán c n ph i h p ch t ch h n

m b o thanh toán

úng h n cho nhà cung c p, nâng cao uy tín cho công ty t o

u ki n thu n l i cho

vi c th

ng l

ng kéo dài th i h n thanh toán cho các h p

t trong nh ng l i ích t ch
nhân l c) là các d

ng trong t

ng trình TRACC (nh

ã nêu

ng lai.
ph n ngu n

án c i thi n l i nhu n (profit improvement projects). M c tiêu

a các d án là nh m phát hi n các c h i c i ti n, thành l p nhóm d án, tri n
khai các b

c th c hi n theo mô hình DMAIC (define, Measure, Analyse, Improve,

Control – Xác

nh, o l

vi c tri n khai ch

ng, phân tích, c i thi n, ki m soát).

ng trình này là t t c nhân viên

u tham gia phát hi n c h i và

ti n hành th c hi n các d án c i ti n, c i thi n l i nhu n và t
c tài chính. M t
khai d án,

m n i b t trong

ó nâng cao n ng

m khó kh n là k n ng thành l p nhóm d án và k n ng tri n

c bi t là c a nhân viên v n hành và các giám sát còn r t h n ch . Vì

y trong th i gian t i ANC c n t p trung hu n luy n

i ng này m t s k n ng

nh : k n ng trình bày, k n ng l p k ho ch, k n ng qu n lý d án, k n ng phân

66

tích, k n ng làm vi c nhóm...
Gi i pháp kh c ph c
So v i các

m y u:

i th thì t su t l i nhu n c a ANC th p h n theo ánh giá c a

các chuyên gia. Các chuyên gia xác
li u

u vào cao, chi phí

nh m t s nguyên nhân chính là: giá nguyên

u t cho các ph

h tr khách hàng. Vi c chú tr ng

ng ti n an toàn cao, chi phí cho d ch

u t cho an toàn là th m nh t o ra uy tín

a t p oàn Akzo Nobel, vì v y ANC không nên c t gi m chi phí
n

v an toàn.

i ng k thu t viên h tr

ng d ng t i x

u t cho các

ng khách hàng góp

ph n nâng cao uy tín, t o s yên tâm c a khách hàng khi s d ng s n ph m, vì v y
không có nhi u c h i c t gi m chi phí

khâu này. Do ó vi c tìm gi i pháp gia

ng t su t l i nhu n có th t p trung vào ngu n nguyên li u. M t m t, c n tìm
ki m ngu n nguyên li u thay th v i giá c nh tranh h n. M t khác, c n th
ng m c chi t kh u t t h n cho các

n hàng nguyên li u l n và th

ng

ng xuyên

a ANC.
3.2.4. Gi i pháp nâng cao n ng l c marketing
t qu kh o sát cho th y n ng l c marketing c a ANC và c a các
ng

i th

i th p.
Khác v i m t hàng s n trang trí cho các công trình và tòa nhà

c qu ng bá

và s d ng r ng rãi v i các nhãn hi u nh Dulux, TOA, Jotun…, m t hàng s n g
p trung vào

it

nhóm khách hàng
thông tin

ng khách hàng là các x

ng gia công

n i ngo i th t. V i

c thù này thì vi c qu ng cáo r ng rãi trên các ph

ng ti n

i chúng s không mang l i hi u qu cao. Trong th c t , các công ty s n

xu t s n g th

ng ti p c n tr c ti p các x

ng gia công n i ngo i th t

t v n,

gi i thi u gi i pháp và s n ph m c a mình ho c tham gia các h i ch tri n lãm
i ngo i th t và các h i ch v s n công nghi p
Gi i pháp phát huy
ch

qu ng bá s n ph m.

m m nh:

ng trình khuy n mãi, kh n ng chi t kh u d a trên kh i l

ng

n

67

hàng là m t trong nh ng ho t

ng ch y u c a ANC. Kh i l

cao thì t l chi t kh u càng l n và vì v y giá

ng

n hàng càng

n v s r h n. Tuy nhiên, vì h u h t

các công ty s n xu t s n g th c hi n chính sách chi t kh u nên ANC c n áp d ng
ng chi t kh u vào kho ng th i gian có s c mua gi m
doanh s . Th

ng vào mùa m a t tháng 6

t o s khác bi t và t ng

n tháng 8 s c mua nhìn chung gi m

nên ANC có th áp d ng vi c t ng chi t kh u, kích thích s c mua trong kho ng th i
gian này.
kênh phân ph i, hi n nay ANC không phân ph i s n ph m qua các
mà giao hàng tr c ti p

nx

i các công ty v n t i
theo h p

ng

i lý

ng gia công n i th t c a khách hàng. ANC h p

ng

ph trách vi c v n chuy n. Nhìn chung vi c giao hàng

c th c hi n t

i n

nh. Tuy nhiên trong th i gian t i

ANC c n c i thi n vi c giao hàng úng kh i l

ng và úng h n (One time in full)

vì th c t còn nhi u
khách hàng.

xu t,

n hàng tr h n ho c giao không

th c hi n

nhàng t khâu nh n

ng

y

d n

n khi u n i c a

u này các b ph n c n có s ph i h p ch t ch , nh p

n hàng, l p k ho ch chu n b nguyên li u, l p k ho ch s n

nh ngày giao hàng. Trong th i gian t i các b ph n liên quan nên th c hi n

p tác nghi p ng n vào

u gi m i ngày

hàng, k ho ch s n xu t và k ho ch giao hàng

th ng nh t th t

u tiên các

n

m b o vi c giao hàng úng h n

cho khách hàng.
Gi i pháp kh c ph c

m y u:

Hi n nay ANC không có
ANC th a h

ng s c m nh th

trong vi c khánh hàng bi t
tranh ngày càng gay g t,

i ng ti p th ho c bán hàng chuyên nghi p.
ng hi u c a t p oàn và vì v y nó góp ph n l n

n ANC và s n ph m c a ANC. V i tình hình c nh

c bi t là s tr i lên c a các công ty s n xu t và cung c p

n g c a M nh Valspar, Sherwin Williams thì ANC c n ph i c i thi n công tác
ti p th và bán hàng

duy trì khách hàng ang có và thu hút thêm nh ng khách

hàng m i.
Tr

c h t công ty c n khai thác s c m nh c a Internet. C n cung c p

y

68

thông tin v s n ph m, v công ty,

c bi t là v nh ng s n ph m m i, nh n m nh

nh ng chính sách khác bi t so v i
Th

i th .

n, ANC c n thành l p

nay công vi c c a

i ng ti p th và bán hàng úng ngh a. Hi n

i ng bán hàng th c ch t là “d ch v khách hàng và h tr k

thu t”, ngh a là ngoài vi c ti p nh n

n hàng, ph i h p s n xu t, giao hàng và h

tr k thu t thì các vi c còn l i nh kh o sát nhu c u khách hàng và ph n h i cho
ph n nghiên c u phát tri n
ch a

làm ra s n ph m áp ng nhu c u khách hàng

c chú tr ng th c hi n. ANC c ng ch a th c hi n vi c th

nh t thông tin v tình tr ng, xu th c nh tranh c a

i th

ng xuyên c p

a ra k ho ch hành

ng phù h p. Vì v y trong th i gian t i ANC c n th c hi n t t và th
hai vi c này: n m b t nhu c u khách hàng và n m b t tình tr ng

ng xuyên

i th c nh tranh.

Ti p theo, ANC c n t p trung m nh m h n vào vi c ti p c n khách hàng
dùng hàng n i th t b ng vi c tham gia các h i tr tri n lãm n i th t t i M , Châu
âu.

ây là hai th tr

nh m

ng n i th t l n mà các x

ng n i th t xu t kh u Vi t Nam

n. Vi c tham gia các h i ch này s giúp chuy n t i, gi i thi u thông tin v

n ph m và d ch v c a ANC

n khách hàng. Trong vi c tri n khai ti p c n gi i

thi u s n ph m t i các h i ch này, ANC có th liên k t và tìm ki m s h tr c a
p oàn Akzo Nobel.
3.2.5. Gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh v giá
Giá s n ph m tác

ng tr c ti p

n n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p

n xu t kinh doanh m t hàng s n g . Khách hàng ánh giá n ng l c c nh tranh v
giá c a ANC t

ng

i th p so v i các

i th . Trong th c t , ANC t p trung vào

ng s n n i th t cao c p ph c v cho các x
u cho th tr
vi c

ng gia công n i th t xu t kh u ch

ng M và Châu âu, bên c nh ó d ch v h u mãi c a ANC bao g m

m b o ch t l

n g c a ANC t

ng s n
ng

n ng

i s d ng n i th t, do ó m c giá s n ph m

i cao so v i các

Gi i pháp phát huy

i th .

m m nh:

Kh n ng chi t kh u theo kh i l

ng

n hàng c a ANC

m c khá. Trong

69

ng lai công ty c n ti p t c áp d ng gi i pháp này

kích thích s c mua t các

ng gia công n i th t. Nh phân tích trong ph n nâng cao hi u qu marketing,
ANC nên t o s khác bi t b ng cách t ng t l chi t kh u vào nh ng mùa th p
trong n m khi s c mua c a th tr
tháng 6

n tháng 8 h ng n m.

gia công n i th t th

m

ng suy gi m, c th trong kho ng th i gian t
ây là kho ng th i gian mà s c mua t các x

ng

ng suy gi m.

Gi i pháp kh c ph c

m y u:

Giá s n ph m s n g c a ANC cao so v i

i th .

c i thi n giá thành s n

ph m, ANC c n tích c c t p trung rà soát các khâu s n xu t

tìm c h i ti t gi m

chi phí. Ngu n nguyên li u nh dung môi, b t Nitro Cenlullose…chi m tr ng s
n c u thành nên giá c a s n g . Do ó ANC c n t p trung c i thi n giá nguyên
li u

u vào b ng cách tìm ki m ngu n nguyên li u t

ngu ki n thanh toán t t h n,

ng v i nhà cung c p v vi c

i thi n t l chi t kh u và

ng th i th

ng l

u ki n thanh toán. Bên c nh ó, phòng nghiên c u

phát tri n t p trung nghiên c u, c i ti n công th c
vi c c i ti n

ng v i giá c nh tranh

h giá thành s n ph m. Trong

h giá thành s n ph m thì phòng nghiên c u phát tri n có vai trò

bi t quan tr ng vì nh ng công th c s n ph m cho ra cùng ch t l

c

ng nh ng nguyên

li u giá c nh tranh h n s làm cho giá thành s n ph m gi m i r t nhi u.
t khác, b ph n s n xu t và các b ph n h tr nh b ph n qu n lý kho
và h u c n, b ph n b o trì nhà máy…c n rà soát quy trình ho t
các b

m b o ch t l

gian và nhân công
xu t, t

t i u hóa

c, nâng cao n ng su t s n xu t, c i thi n t l ph ph m, gi m hao h t dung

môi nh m gi m chi phí. Vi c qu n lý ch t l
u

ng

ng ngay l n

ng s n xu t

m b o các m s n

u (right first time), tránh chi phí c ng nh th i

kh c ph c s c ch t l

ng s góp ph n gi m chi phí s n

ó làm t ng kh n ng h giá thành s n ph m.
Kh n ng theo sát giá c a

i ph

ng khá y u.

trong c nh tranh c a ANC trong các cu c chi n v giá. Nh

ây c ng là
ã phân tích

mb tl i
các ph n

trên ây, ANC t p trung vào s n ph m s n g cao c p v i d ch v h tr k thu t

70

ng d ng khá t t, do v y chi phí c u thành nên giá s n ph m khá cao. Tìm ki m
nguyên li u thay th , t i u hóa s n xu t nh
ph n giúp ANC có th theo sát giá

i ph

câp trên ây là m t gi i pháp góp
ng. Trong t

ng lai, a d ng hóa s n

ph m v i dòng s n trung c p v i giá c nh tranh là gi i pháp h p lý,

c bi t là

trong c nh tranh v i hai công ty Def Fu và Dashing, v n là hai công ty

ài Loan

chi m u th v dòng s n g trung c p.
3.2.6. Gi i pháp nâng cao n ng l c d ch v khách hàng
Theo ánh giá c a khách hàng, d ch v khách hàng c a ANC nhìn chung
ng

i t t nh ng còn m t s

m c n kh c ph c so v i

i th .

nâng cao

ng l c d ch v khách hàng, trong th i gian t i ANC c n th c hi n các gi i pháp
phát huy

m m nh và kh c ph c các

Gi i pháp phát huy các

m y u.

m m nh:

Các giao d ch mua và bán hi n nay ch y u

c trao

i qua

n tho i,

email và FAX. Theo ánh giá c a khách hàng thì giao d ch khá thu n l i. Phòng
ch v khách hàng c n thi t l p nguyên t c ph n h i khách hàng nhanh chóng
trong gi i h n th i gian quy

nh.

Nâng cao k n ng nhân viên phòng d ch v khách hàng trong vi c ti p nh n
yêu c u và x lý yêu c u c a khách hàng. Gi a phòng d ch v khách hàng và các
phòng ban liên quan nh h u c n (logistics), b ph n s n xu t, b ph n qu n lý ch t
ng, b ph n nghiên c u phát tri n c n có c ch ph i h p nh p nhàng trong vi c
gi i quy t các yêu c u c a khách hàng.
Theo ánh giá c a khách hàng thì phong cách làm vi c c a nhân viên ANC
khá chuyên nghi p và l ch s . Nhân viên ph trách d ch v khách hàng ng x
ch ng m c, t p trung
quy t. T i x

n nh ng v n

khách hàng quan tâm và t p trung gi i

ng khách hàng, các nhân viên h tr k thu t c a ANC

ng ph c, b o h lao

ng theo tiêu chu n c a t p oàn Akzo Nobel và tuân th

nghiêm túc quy trình làm vi c c a Akzo Nobel c ng nh nh ng quy
ax

c trang b

ng khách hàng. Trong t

ng lai c n b i d

ng k n ng m m cho

nh

c thù
i ng k