Tải bản đầy đủ
Chương 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH AKZO NOBELCOATINGS VIỆT NAM NGÀNH SƠN GỖ

Chương 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH AKZO NOBELCOATINGS VIỆT NAM NGÀNH SƠN GỖ

Tải bản đầy đủ

27

tr ng, trong ó có v n

c i thi n chi phí v n chuy n, c i thi n th i gian giao hàng

và s d ng ngu n nhân công v i chi phí c nh tranh.
2.1.1.3. Ph m vi ho t

ng

n ph m s n g c a Akzo Nobel ch y u
công n i th t xu t kh u sang các th tr
mua

n i th t t M và Châu âu th

c cung c p cho các x

ng M và Châu âu.
ng l a ch n s n g tr

ty gia công n i th t, vì v y vi c ANC ti p c n tr c ti p v i
t quan tr ng trong quy t
2.1.2. Ho t

it

ng gia

ng khách hàng

c khi l a ch n công
it

ng này có vai trò

nh l a ch n s n n i th t c a h .

ng s n xu t kinh doanh c a ANC

ng 2.1: Báo cáo k t qu kinh doanh c a ANC n m 2010-2012
VT: Ngàn
Ch tiêu

m 2010

N m 2011

ng

N m 2012

279,095,198
597,424,876
625,117,911
1. Doanh thu
(823,128)
(1,847,673)
(2,853,386)
2. Các kho n gi m tr
3.Doanh thu t bán hàng và cung
595,577,203
622,264,525
278,272,070
p d ch v
(208,704,053) (424,171,662) (435,200,184)
4.Giá v n hàng bán
69,568,018
171,405,541
187,064,341
5.L i nhu n g p
6. Doanh thu t ho t
ng tài
2,372,157
122,013
1,943,984
chính
(47,012,915) (54,911,810)
(18,434,702)
7.Chi phí tài chính
(22,984,035)
(64,805,738) (59,156,127)
8.Chi phí bán hàng
(20,077,449)
(36,119,764) (45,120,157)
9.Chi phí qu n lý doanh nghi p
10. L i nhu n t ho t ng Kinh
10,015,816
25,839,281
27,998,260
doanh
2,457,121
3,827,150
1,232,156
11. Thu nh p khác
(745,983)
(1,154,203)
(1,070,803)
12. Chi phí khác
486,173
1,302,918
2,756,347
13. L i nhu n khác
27,142,199
30,754,607
10,501,989
14.T ng l i nhu n tr c thu
(2,625,497)
(6,785,550)
(7,688,652)
15.Thu thu nh p Doanh nghi p
20,356,649
23,065,955
7,876,492
16. L i nhu n/l sau thu

(Ngu n: k t qu h at

ng kinh doanh ANC 2010 -2012)

28

m 2010, l

ng tiêu th s n g c a ANC

ng. N m 2011 doanh thu
doanh thu

t 625 t

t 597 t

t 6.9 ngàn t n, doanh thu

t 279

ng, t ng 114% so v i 2010. N m 2012,

ng. Tuy n m 2012 ANC v n ch u tác

ng t tình hình suy

gi m kinh t th gi i nói chung nh ng doanh thu v n t ng 4.6% so v i n m 2011.
2.1.3 Th ph n c a ANC
Th ph n c a ANC trong ngành hàng s n g so v i các
chính

c th hi n qua bi u
DASHING ( ài
Loan), 6%

i th c nh tranh

sau:
Hóa keo Bình
Th nh (Vi t
nam), 25%

Công ty khác,
10%

DEH FU ( ài
Loan), 20%

SHERWIN
WILLIAMS (Hoa
), 10%

VALSPAR (Hoa
), 12%

Bi u

ANC (Hà Lan),
17%

2.1: Th ph n ngành s n g Vi t Nam
(Ngu n: Kh o sát c a công ty ANC)
Công ty có th ph n l n nh t là công ty Hóa keo Bình Th nh, k

n là công ty

Deh Fu c a ài Loan chi m v tri th 2. ANC chi m v tri th 3 trên th tr
trí ti p theo l n l

ng. Các

t là công ty Valspar, Sherwin Williams và Dashing. Các công

ty khác chi m 10% th ph n còn l i.
Công ty Hóa keo Bình Th nh h u nh

c chi m

c. Trong khi ó, ANC và các công ty còn l i có
u là các x

it

it

ng s n xu t n i th t xu t kh u c a công ty n

ng khách hàng trong

ng khách hàng khác, ch
c ngoài. Vì th công ty

29

Hóa keo Bình Th nh không “ i
tr

u tr c ti p” v i các công ty còn l i trong th

ng s n g .
Nh v y thông qua bi u

cho

it

th ph n thì 5 công ty s n xu t và cung c p s n g

ng khách hàng là các công ty n

c ngoài s n xu t n i th t xu t kh u là:

Deh Fu (20%), ANC 17%), Valspar (12%), Sherwin Williams (10%), Dashing (6%)
2.2.

ánh giá n ng l c c nh tranh c a công ty TNHH Akzo Nobel Coatings
Vi t Nam (ANC)

2.2.1. Thi t k kh o sát n ng l c c nh tranh c a ANC
2.2.1.1. Xây d ng thang o NLCT ngành s n g
quan

m c a M.Porter và các lý thuy t khác cùng v i quá trình th o

lu n cùng các chuyên gia, tác gi t p h p

c 9 y u t ph n ánh NLCT c a công

ty s n xu t s n g là: n ng l c qu n lý, n ng l c tài chính, ngu n nhân l c, n ng l c
ng d ng công ngh , n ng l c nghiên c u phát tri n, n ng l c marketing, d ch v
khách hàng, n ng l c c nh tranh v giá, uy tín th

ng hi u

ánh giá chi ti t 9 y u t c a n ng l c c nh tranh, c n c vào các lý
thuy t và ý ki n chuyên gia, tác gi xác
c thi t l p

nh

c 55 bi n quan sát, hai b ng h i

ph ng v n chuyên gia (ph l c 1) và khách hàng (ph l c 2).

ng kh o sát

c

ngh cho

i

m t ng y u t theo thang Likert 5 b c, v i các

c: R t y u = 1, y u = 2,… r t m nh = 5
Ti n hành kh o sát 30 chuyên gia trong ngành s n g v i nhóm câu h i liên
quan

n các v n

ng l c qu n lý, trình

công ngh , ngu n nhân l c, n ng

c tài chính. Kh o sát 60 khách hàng là các x

ng gia công n i th t và khách hàng

d ng

:

n i th t v i các câu h i liên quan

n th

ng hi u, n ng l c marketing,

ch v khách hàng, n ng l c nghiên c u, n ng l c c nh tranh v giá nh m ánh giá
NLCT c a ANC và các
2.2.1.2. L a ch n

i th c nh tranh.

i th c nh tranh

Hi n t i, c nh tranh trên th tr

ng s n g có r t nhi u th

ng hi u, nh ng

30

các

i th c a ANC ch y u là các công ty s n xu t s n g n

máy s n xu t ho c kinh doanh t i th tr

ng Vi t Nam. Các

c ngoài

i th chính c a ANC

là: Deh Fu, Valspar, Sherwin Williams, Dashing. Các công ty này
làm

c l a ch n

i th c a ANC là vì:
- Các công ty này có cùng

ty n

t nhà

c ngoài s n xu t

it

ng khách hàng v i ANC, ó là nh ng công

n i th t xu t kh u.

- S n ph m c a các công ty này t

ng t nh s n ph m c a ANC, ó là các

ch ng lo i s n g cho ngành n i th t.
- Khách hàng th

ng so sánh s n ph m s n g c a ANC v i s n ph m c a

các công ty này.
- Khách hàng th

ng so sánh th

ng hi u ANC v i các th

- Các công ty này có quy mô và cách th c ho t
2.2.1.3. Ph

ng hi u này.

ng gi ng ANC.

ng pháp x lý d li u

t qu kh o sát

c thu nh p và nh p li u, s d ng ph n m m Excel

lý. Ch s trung bình c a 9 y u t n ng l c c nh tranh
khái quát v n ng l c c nh tranh cu ANC.

c tính

ty u:
u

i th ,

m trung

c tính cho t ng công ty.

Các ch s trung bình th ng kê
ó tác gi rút ra nh ng nh n

cho cái nhìn

so sánh chi ti t s c m nh c nh tranh

a công ty TNHH Akzo Nobel Coatings Vi t Nam v i các
bình t ng bi n quan sát c ng

x

c tính toán, và d a trên thang o likert t

nh v n ng l c c nh tranh c a ANC theo các c p

m trung bình

1.50

:

m trung bình t 1.51

n 2.60

Trung bình

:

m trung bình t 2.61

n 3.60

Khá m nh

:

m trung bình t 3.61

n 4.50

nh

:

m trung bình t 4.51

n 5.00

2.2.2. K t qu kh o sát n ng l c c nh tranh c a ANC

:

31

2.2.2.1. V n ng l c qu n lý
t qu kh o sát ý ki n các chuyên gia cho th y, n ng l c qu n tr ANC cao
n các

i th so sách nh ng v i cách bi t không l n, m t s y u t có n ng l c

kém h n các
hành t

ng

i th . Valspar và Sherwin Williams có n ng l c qu n lý và
ng nhau và

ng th 4 trong s 5

ng sau ANC. Def Fu có n ng l c qu n lý và

u

u hành

i th so sánh. X p cu i cùng là Dashing.

ng 2.2: ánh giá n ng l c qu n lý c a ANC và các

i th

ANC

DEH FU

4.10

3.29

3.67

3.52

2.62

2. Kh n ng a ra ch tr ng, k
ho ch s n xu t kinh doanh

3.86

3.48

3.81

3.67

2.90

3. C c u t ch c tinh g n, hi u
qu

3.29

3.81

3.76

3.67

3.24

4. Truy n
t t m nhìn, chi n
c rõ ràng n nhân viên

4.19

3.33

3.52

3.57

2.95

5. Kh n ng ra quy t
qu

3.76

3.33

3.48

3.48

4.57

6. Có các h th ng qu n lý (v an
toàn, ch t l ng, s n xu t…) h u
hi u

4.57

2.67

3.48

3.57

2.43

7. Quy trình s n xu t
ch c h p lý

3.95

3.29

3.48

3.48

3.05

3.43

3.52

3.43

3.57

3.33

3.89

3.34

3.58

3.57

3.14

ng l c qu n lý
1. N ng l c và kinh nghi m c a
i ng lãnh o

nh hi u

c t

8. Ch
ng ngu n nguyên li u
cho s n xu t
m trung bình

VALSPAR S.WILLIAM DASHING

(Ngu n: x lý d li u c a tác gi )
m m nh so v i

i th :

i ng qu n lý c a ANC có kinh nghi m trong ngành s n g và có kinh
nghi m trong vi c ti p c n và tri n khai các h th ng qu n lý. Chi n l
doanh

c ch

o t t p oàn và

ho ch s n xu t kinh do nh

u ch nh

phù h p v i

c kinh

u ki n trong n

c thi t l p d a trên d báo t th tr

c.

ng. Nh ng

32

chi n l

c này

c thi t l p và ph bi n r ng rãi trong

ng b ph n, nhân viên

i ng qu n lý và

n

t ng cá nhân, b ph n thi t l p m c tiêu làm vi c phù

p cho mình.
Hi n ANC ã tri n khai h th ng qu n lý ISO 9001:2008. D ki n trong n m
2014 ANC s tri n khai tiêu chu n ISO 14000. Ngoài ra, t p oàn Akzo Nobel có
tiêu chu n an toàn r t m nh và áp d ng th ng nh t trên t t c các phân ngành.
ANC c ng ã tri n khai th c hi n hi n h th ng an toàn theo b tiêu chu n này.
Nhà máy ANC t i AMATA

c xây d ng vào n m 2010, khá m i so v i các

nhà máy khác c a t p oàn Akzo Nobel. Vì v y, nh ng kinh nghi m trong vi c l p
t, b trí dây chuy n s n xu t

c úc k t và áp d ng cho nhà máy t i khu công

nghi p AMATA. Do ó, v ph n c ng nói chung

c b trí khá h p lý. Ngoài ra,

công th c s n ph m, quy trình s n xu t cho t ng s n ph m c ng
c

c h tr t khu

m b o t i u hóa hi u qu s n xu t
m y u so v i

i th :

i c c u t ch c theo h

ng báo cáo ngành d c, m t s công tác thông tin

ph i h p thi u s m ch l c và nhanh chóng. Bên c nh ó, công ty không có b ph n
chuyên trách công tác marketing. M t khác, do công ty t p trung m nh v n
toàn và ch t l

ng nh ng h th ng qu n lý n ng v gi y t nên khá c ng k nh.

ANC g p m t s h n ch trong vi c ra quy t

nh. Nguyên nhân vì ANC tr c

thu c qu n lý c a t p oàn t i khu v c Châu Á - Thái Bình D
phép quy t
quy t

nh trong khuôn kh cho phép.

nh kinh doanh,

hàng. Trong nhi u tr

Do th tr

ng

u này nh h

c bi t trong vi c th
ng h p, khi th

ANC ph i ch ý ki n quy t

ng. ANC ch
ng áng k t i các

ng th o v t l chi t kh u và giá bán thì

nh c a lãnh

o khu v c.

c thù c a ANC là dòng s n g cao c p nên nguyên li u

ng

n s ch

u

ng nhà cung c p áp

c tiêu chu n không nhi u, ngu n cung c p thay th h n ch .

nào nh h

c

ng th o giá bán hàng cho khách

vào òi h i ph i áp ng tiêu chu n khá cao. Do v y s l
ng

an

u này ph n

ng nguyên li u c a ANC. M t khác vi c công tác d

33

báo th tr

ng thi u chính xác, ph i h p gi a các phòng ban ch c n ng ch a t t d n

n vi c b

ng trong vi c chu n b nguyên li u cho s n xu t.

2.2.2.2. V trình

công ngh

t qu kh o sát cho th y, trình
cao h n so v i

i th .

công ngh c a ANC

ng sau ANC là Sherwin Williams và Valspar. Hai công

ty này c ng có dây chuy n máy móc khá hi n
tr

c và m c

này

c ánh giá khá

i. Tuy nhiên, do

u t h n ch nên v t ng th trình

c xây d ng

công ngh c a hai công ty

ng sau ANC.
ng 2.3: ánh giá trình

Trình
công ngh
1. Máy móc thi t b hi n i
2. Thi t b phù h p v i yêu
u công ngh
3. Thi t b
áp ng quy mô
n xu t
4.
u t áp d ng công ngh
i trong nghiên c u và s n
xu t
5. Chú tr ng c i ti n thi t b
tr ph c v s n xu t (thi t
nâng, thi t b n p nguyên
li u…)
m trung bình

công ngh c a ANC và các

i th

ANC
4.71

DEH FU
2.81

VALSPAR S.WILLIAM
3.52
3.67

4.67

3.00

3.67

3.76

2.67

4.62

3.29

3.62

3.67

2.86

4.38

2.71

3.52

3.38

2.71

4.81

2.67

3.57

3.71

2.67

4.64

2.90

3.58

3.64

2.70

DASHING
2.57

(Ngu n: x lý d li u c a tác gi )
So v i các
nhà máy m i
hi n

i th thì trình

công ngh c a ANC chi m u th v

c xây d ng, t t c thi t b s n xu t và thí nghi m

i. Ngoài ra, trong quá trình ho t

công ngh m i cho các công

ng, ANC không ng ng

t tr i. Do

u là thi t b
u t áp d ng

n khu y, nghi n màu, máy r a b n...

Hi n nay công su t nhà máy ANC
ng thì l

t kho ng 70% công su t thi t k . Trong

ng lai khi th tr

ng t ng tr

ng công su t d phòng có th

áp ng

c nhu c u th tr

ng. M t khác, hi n nay nhà máy v n còn không gian d phòng

34

l p

t m r ng thêm máy khu y c

nh, máy nghi n, máy khu y di

ng...có

th t ng thêm 50% công su t so v i thi t k hi n t i.
Thi t b nghiên c u và s n xu t hi n nay

c áp d ng công ngh hi n

Máy khu y s d ng bi n t n VFD giúp t i u hóa tiêu th n ng l

i.

ng và dùng

a

khu y khu ch tán giúp t i u hóa hi u su t nghi n. Máy nghi n màu dùng công
ngh Châu âu cho k t qu

n

nh và hi u qu . Máy r a b n Renzmann c a

c

giúp vi c r a b n nhanh chóng và tránh nhi m màu. Bên c nh ó, các thi t b s
ng trong nghiên c u và ki m tra

u áp ng t t các yêu c u nh : máy s c ký khí

(GC - Gas Chromotography), máy soi màu, t môi tr

ng ki m tra ch t l

ng s n...

Ngoài nh ng thi t b công ngh chính, các thi t b h tr trong s n xu t giúp
cho nhân viên s n xu t thao tác làm vi c an toàn, gi m nguy c b nh ngh nghi p
nh các thi t b nâng h và di chuy n phuy, thi t b nâng bao b t b ng hút chân
không, thi t b h tr chi t rót...

c ANC

u t m nh

2.2.2.3. V n ng l c nghiên c u
Theo k t qu kh o sát, n ng l c nghiên c u c a ANC cao h n các
nh ng ch

i th

m c khá m nh
ng 2.4: ánh giá n ng l c nghiên c u c a ANCvà các

ng l c nghiên c u
1. N ng l c i ng nghiên
u phát tri n s n ph m
2. Ph ng ti n nghiên c
hi n i
3. Kh n ng nghiên c u
p
4. Kh n ng c i ti n s
ph m
5. Nghiên c u công th c s
ph m m i
m trung bình

u
c
n
n

i th

ANC

DEH FU

VALSPAR S.WILLIAM DASHING

3.60

2.65

3.45

3.35

2.15

3.70

2.70

3.15

3.40

2.40

3.45

2.65

3.25

3.30

2.30

3.25

2.80

3.10

3.40

2.25

3.65

2.90

3.45

3.65

2.30

3.53

2.74

3.28

3.42

2.28

(Ngu n: x lý d li u c a tác gi )

35

m m nh so v i

i th :

i ng nghiên c u, n ng l c

i ng nghiên c u c a ANC t

ng

ng

i Valspar và Sherwin Williams, cao h n Def Fu và Dashing. Các v trí ch ch t
a phòng nghiên c u phát tri n ã có kinh nghi m lâu n m trong ngành và có th i
gian dài tu nghi p

n

c ngoài.

i ng nghiên c u phát tri n s n ph m c a ANC

ng ph trách gi i quy t hi u qu các v n

liên quan

n ch t l

ng s n ph m

cùng v i các b ph n khác.
Phòng nghiên c u phát tri n s n ph m c a ANC
và an toàn v i h th ng thông gió

c trang b khá hi n

i

t chu n, các thi t b ki m tra nh máy s c ký

khí (GC - Chromotography), máy o ph màu, máy soi màu, thi t b s n xu t thu
nh …T t c các thi t b này

u

c nh p t Châu âu v i

chính xác cao ph c

c l c cho công tác nghiên c u phát tri n s n ph m.
Phòng nghiên c u phát tri n c a ANC báo cáo tr c ti p cho qu n lý c a khu
c Châu á - Thái Bình D

ng và

c h tr t khu v c v các công th c s n

ph m c ng nh gi i quy t các s c liên quan

n s n ph m. Tuy nhiên phòng

nghiên c u và phát tri n s n ph m c a ANC có kh n ng
công th c s n ph m phù h p v i
nh có kh n ng ch

c l p trong vi c c i t o

u ki n ng d ng t i th tr

ng Vi t nam c ng

ng trong vi c gi i quy t các s c liên quan

n ch t l

ng

n ph m
Theo k t qu kh o sát thì kh n ng nghiên c u công th c s n ph m m i c a
ANC không cao, ch y u t p trung vào vi c tri n khai các công th c s n ph m
chuy n sang t phòng nghiên c u phát tri n c a khu v c.
m y u so v i

i th :

Tuy có kh n ng c i t o công th c s n ph m

phù h p v i th tr

ng Vi t

nam nh ng nói chung kh n ng c i ti n s n ph m c a ANC còn h n ch . Phòng
nghiên c u phát tri n c a ANC ph n l n t p trung vào vi c th nghi m và tri n khai
các công th c t khu v c chuy n sang.

36

2.2.2.4. V ngu n nhân l c
ngu n nhân l c, nhìn chung ANC có

ms v

t tr i so v i các

ng 2.5: ánh giá ngu n nhân l c c a ANC và các

i th .

i th

ANC
4.00
4.52

DEH FU
3.48
3.38

4.10

3.52

3.76

3.43

3.19

4. Có ch ng trình ào t o
hi u qu
nhân viên hòa
nh p công ty

4.33

2.81

3.48

3.67

2.81

5. Tiêu chí
viên rõ ràng

4.33

2.90

3.43

3.48

2.90

4.19

3.05

3.57

3.62

2.95

3.95

3.05

3.57

3.57

2.86

4.00

3.33

3.57

3.38

3.14

4.18

3.19

3.58

3.53

2.98

Ngu n nhân l c
1. Phù h p yêu c u công vi c
2. Trình
chuyên môn t t
3. Nhân viên có kinh nghi m
trong ngành s n

ánh giá nhân

6. Công ty chú tr ng phát
tri n k n ng nhân viên
7. Nhân viên tích c c óng
góp sáng ki n trong công vi c
8. Nhân viên g n bó v i công
ty
m trung bình

VALSPAR S.WILLIAM
3.52
3.52
3.76
3.57

DASHING
3.05
2.90

(Ngu n: x lý d li u c a tác gi )
t c nhân viên làm vi c cho ANC
ngành. M t khác, môi tr

u có n n t ng kinh nghi m v ng ch c

ng c i m và khích l s sáng t o giúp nhân viên tích

c óng góp sáng ki n c a h trong công vi c
p qu n lý

u là nh ng ng

i t t nghi p

ngành phù h p. a s các nhân viên s n xu t

i h c tr lên v i các chuyên

u t t nghi p t các tr

ng trung c p

ngh có ý th c và tác phong làm vi c t t.
Ph n l n nhân viên t c p qu n lý

n nhân viên s n xu t tr c ti p

u có kinh

nghi m trong ngành s n g ho c trong các ngành hóa ch t liên quan. Nh ng kinh
nghi m quý giá này giúp cho vi c v n hành doanh nghi p
qu n lý ch t l

ng s n ph m, x lý các s c s n xu t

và x lý các x c

ng d ng t i x

ng khách hàng.

c suông s t vi c

n vi c ph c v khách hàng

37

So v i các

i th thì ANC có ch

ng trình ào t o cho các nhân viên m i t t

n. Khi nhân viên m i vào công ty, nhân viên
n hóa ng x c a công ty,
ng.

Vào

ng,

c ph bi n c n k v các nguyên t c an toàn lao

ng th i nhân viên m i

training)

c ph bi n v n i quy lao

c ào t o tr c ti p trên công vi c (on job

n m b t và thích nghi v i công vi c m i.
u quý m t hàng n m m i nhân viên

u th ng nh t v i c p qu n lý tr c

ti p c a mình v m c tiêu làm vi c trong n m và các m c tiêu c i thi n n ng l c cá
nhân d a trên các giá tr
c tiêu này
ch nh n u c n.

nh h

ng c a t p oàn và m c tiêu c a công ty. Nh ng

c xem xét vào gi a n m

ánh giá tình hình th c hi n và

n cu i n m, m i nhân viên và c p qu n lý ánh giá thành tích d a

trên nh ng m c tiêu ã
tính minh b ch và t o

ra. Cách th c ánh giá rõ ràng, công b ng này
ng l c ph n

Akzo Nobel.

i

mb o

u cho toàn th nhân viên.

Phát tri n k n ng c a nhân viên là m t yêu c u xuyên su t và r t
tr ng

u

c chú

ây c ng là m t trong n m giá tr c t lõi c a t p oàn. Vào

u n m, m i nhân viên và c p qu n lý c a mình s th ng nh t các m c tiêu

n

t

c trong n m.

ng th i, m i nhân viên và c p qu n lý c a mình c ng

th ng nh t v k ho ch phát tri n các k n ng c a mình trong n m. K ho ch phát
tri n này s

c xem xét vào gi a n m và cu i n m

giá k t qu th c hi n

t

ó xác

nhân viên và qu n lý ánh

nh k ho ch phát tri n ti p theo cho nhân viên.

Theo ánh giá c a các chuyên gia thì nhân viên c a ANC khá tích c c trong
vi c óng góp sáng ki n trong công vi c. Trong công vi c hàng ngày, n u phát hi n
cách làm t i u thì có th
các tr

xu t qua phi u óng góp ý ki n KAIZEN. Cu i tháng

ng b ph n s t ng k t các sáng ki n

ng nh t

ng th

ng cho nh ng nhân viên ã

Th c t có m t
ng khách hàng th
các công ty

c thù là l c l

áp d ng các sáng ki n phù h p
xu t nh ng ý t

ng hay.

ng k thu t viên ph c v trên chuy n c a

ng làm vi c cùng m t n i v i l c l

ng k thu t viên c a

i th . Do ó vi c nhân viên k thu t c a ANC "nh y" sang làm vi c

cho công ty Valspar ho c ng

c l i không ph i là không ph bi n. Vi c nh y vi c