Tải bản đầy đủ
3 Hướng nghiên cứu trong tương lai

3 Hướng nghiên cứu trong tương lai

Tải bản đầy đủ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
 TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
Bùi Kim Yến, 2014. Giáo trình Thị trường Chứng khoán. Hà Nội, Nhà xuất bản Giao
thông - Vận tải.
Nguyễn Thị Ngọc Trang và cộng sự, 2008. Phân Tích Tài Chính. Hà Nội: Nhà xuất bản
Lao Động – Xã Hội.
Trần Ngọc Thơ và Vũ Việt Quảng, 2007. Lập Mô Hình Tài Chính. Hà Nội: Nhà xuất
bản Lao Động – Xã Hội.
Các tin từ các trang mạng như : cafef.vn ; www.hsx.vn ; www.hnx.vn ;
 TÀI LIỆU TIẾNG ANH
Allen, F., Jun, Q., &Meijun, Q. (2005). Law, finance, and economic growth in China.
Journal of Financial Economics, 77(1), 57–116.
Acemoglu, Daron and Simon Johnson (2005) "Unbundling Institutions", Journal of
Political Economy, 113: 949-995.
Asian Development Bank (2003) "The Development of Private Enterprisesin the
People’s Republic of China", Asian Development Bank Publication.
Ayyagari, Meghana, AsliDemirguc-Kunt, and VojislavMaksimovic (2007) "Formal
versus Informal Finance: Evidence from China", working paper.
Beck, Thorsten, AsliDemirguc-Kunt, and Ross Levine (2003) "Law, Endowments, and
Finance", Journal of Financial Economics, 70:137-81.
Biais, B., &Gollier, C. (1997). Trade credit and credit rationing. The Review of
Financial Studies, 10(4), 903–937.
Bernard, A.B., Jensen, J.B., Redding, S.J., & Schott, P.K. (2007).Firms in international
trade. Journal of Economic Perspectives, 21(3), 105-130.
Bricongne, J.C., Fontagne, L., Gaulier, G., Taglioni, D. &Vicard, V. (2012). Firms and
the global crisis: French exports in the turmoil. Journal of International Economics, 87(1), 134
Bisin, Alberto and Thierry Verdier (2000) "Beyond the Melting Pot: Cultural
Transmission, Marriage, and the Evolution of Ethnic and ReligiousTraits", Quarterly Journal
of Economics, 115: 955-988.

Blanchard,

Olivier

and

Michael

Kremer

(1997)

"Disorganization",

QuarterlyJournal of Economics, 112: 1091-1126.
Chan, K., Fung, H. G., &Thapa, S. (2007). China financial research: A review
and synthesis. International Review of Economics and Finance, 16(3), 416–428.
Choi, W. G., & Kim, Y. (2005). Trade credit and effects of macro-financial
shocks: Evidence from US panel data. Journal of Finance and Quantitative Analysis,
40(4),897–925.
Chow, C. K.W., Song, F. M., & Wong, K. P. (2010). Investment and the soft
budget constraint in China. International Review of Economics and Finance, 19(2),
219–227.
Coulibaly, B., Sapriza, H., & Zlate, A. (2013). Financial frictions, trade credit,
and the 2008–09 global financial crisis. International Review of Economics and
Finance,26(April), 25–38.
Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V. (1999). Institutions, financial markets,
and firms debt maturity. Journal of Financial Economics, 54(3), 295–336.
Demirgüç-Kunt,

A.,

&

Maksimovic,

V.

(2001).

Firms

as

financial

intermediaries: Evidence from trade credit data. Working paper.The World Banks.
Demirguc-Kunt,

A.

&

Maksimovic,

V.

(2001).

Firms

as

…nancial

intermediaries: evidence from trade credit data. World Bank Policy Research Working
Paper 2696.
Du, J., Lu, Y., & Tao, Z. (2012). Bank loans vs. trade credit: Evidence from
China. Economics and Transition, 20(3), 457–480.
Emery, G. (1987).An optimal Financial response to variable demand. Journal of
Financial and Quantitative Analysis, 22(2), 209-225.
Fisman, R. & Love, I. (2003).Trade credit, Financial intermediary development,
and industry growth. Journal of Finance, 58(1), 353-374.
Ferris, J. S. (1981). A transactions theory of trade credit use. Quarterly Journal of
Economics, 96(2), 243–270.

Fisman, R., & Love, I. (2003). Trade credit, financial intermediary development and
industry growth. Journal of Finance, 58(1), 353–374.
Glen, J. & Singh, A. (2004). Comparing capital structures and rates of return in
developed and emerging markets. Emerging Markets Review, 5(2), 161-192.
Garmaise, M. J., &Moskowitz, T. J. (2003). Informal financial networks: theory and
evidence. Review of Financial Studies, 16(4), 1007–1040.
Giannetti, M., Burkart, M., &Ellingsen, T. (2011). What you sell is what you lend?
Explaining trade credit contracts. The Review of Financial Studies, 24(4), 1261–1298.
Holz, C. (2001). Economic reforms and state sector bankruptcy in China. The China
Quarterly, 166(June), 342–367.
Han, L. & Rousseau, P. L. (2009). Technology shocks, Q, and the propensity to merge.
Vanderbilt University Department of Economics, Working Paper 09-W14.
Hadi, Ali S. (1994) "A Modification of a Method for the Detection of Outliers in
Multivariate Samples”, Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 56: 393-396.
Huang, Jianhui (1994) History of China’s Banking Industry, Shanxi, China: Shanxi
Economic Press.King, Robert G., and Ross Levine (1993) "Finance and growth: Schumpeter
might be right", Quarterly Journal of Economics, 108: 717-738.
La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny
(1997) "Legal Determinants of External Finance", Journal ofFinance, 52: 1131-1150.
Levine, Ross (1998) "The Legal Environment, Banks and Long-run Economic Growth",
Journal of Money, Credit and Banking, 30: 596-620.
Levine, Ross, Norman Loayza, and Thorsten Beck (2000) "Financial Intermediation and
Growth: Causality and Causes", Journal of Monetary Economics,46: 31-77.
Levchenko, A., Lewis L., & Tesar, L. (2010). The collapse in international trade during
the 2008-2009 Financialcrisis: in search of the smoking gun. IMF Economic Review, 58(2),
214-253.
Levchenko, A., Lewis L., & Tesar, L. (2011). The role of trade Finance in the U.S. trade
collapse

Love, I., Preve, L. A., & Allende, V. S. (2007). Trade credit and bank loan:
Evidence from recent financial crises. Journal of Financial Economics, 83(2), 453–469.
Love, I., & Zaidi, R. (2010).Trade credit, bank credit and financial crisis.
International Review of Finance, 10(1), 125–147.
Love, I., Preve L., & Sarria-Allende, V. (2007). Trade credit and bank credit:
evidence from recent finacial crises. Journal of Financial Economics, 83(2), 453-469.
Love, I. & Zicchino, L. (2006). Financial development and dynamic investment
behavior: Evidence from panel VAR. Quarterly Review of Economics and Finance,
46(2), 190-210.
McAleavy, Henry (1967) The Modern History of China, London: Weidenfeld
Goldbacks.
McMillan, John and Christopher Woodruff, 1999.“Interfirm Relationships and
Informal Credit in Vietnam.” Quarterly Journal of Economics, 114(4): 1285-1320.
Manova, K., Wei, S.J. & Zhang, Z. (2009). Firm exports and multinational
activity under credit constraints mimeo, Stanford University.
Meltzer, A. (1960). Mercantile credit, monetary policy, and size of Firms.
Review of Economics and Statistics, 42(4), 429-437.
Minetti, R. & Chun Zhu, S. (2011). Credit constraints and Firm export:
microeconomic evidence from Italy. Journal of International Economics, 83(2), 109125.
Muuls, M. (2008). Exporters and credit constraints: a Firm level approach.
mimeo, London School of Economics.
Kalemli-Ozcan, S., Kamil H., & Villegas-Sanchez, C. (2010). What hinders
investment in the aftermath of Financial crises: insolvent Firms or illiquid banks?
NBER Working Paper 16528.
Kohler, M., Britton, E. & Yates, T. (2000).Trade credit and the monetary
transmission mechanism.Bank of England Working Paper 115.

Kolasa, M., Rubaszek, M. &Taglioni, D. (2010). Firms in the great global recession: the
role of foreign ownership and Financial dependence. Emerging Markets Review, 11(4), 341357.
Nahata, R. (2008), Venture capital reputation and investment performance. Journal of
Financial Economics, 90(2), 127-151.
Rappoport, V., Paravisini, D., Wolfenzon, D. &Schnabl, P. (2011).Dissecting the effect
of credit supply on trade: evidence from matched credit-export data.NBER Working Paper
16795.
Tsung-Te Lin, Jian-Hsin Chou. (2015). Trade credit and bank loan: Evidence from
Chinese firms. International Review of Economics and Finance 36 (2015) 17–29.
Schwartz, R. A. & Whitcomb, D. (1978). Implicit transfers in the extension of trade
credit. In K.E. Boulding& T.F. Wilson (Eds.), The Channels of Redistribution through the
Financial System (pp. 191-208). New York: Praeger.
Schwartz, R. A. & Whitcomb, D. (1979). The trade credit decision. In J.L. Bicksler
(Ed.), Handbook of Financial Economics pp. 257-73. Amsterdam: North-Holland.
U.S. Department of Commerce (2007). Trade Finance guide: a quick reference for U.S.
exporters. U.S. International Trade Administration.

PHỤ LỤC CÁC CÔNG TY TRONG MẪU DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU
STT

MCK

Tên công ty

Ngày niêm yết

1

ABT

CTCP XNK Thủy sản Bến Tre

06/12/2006

2

ACL

CTCP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang

08/23/2007

3

AGF

CTCP XNK Thủy sản An Giang

04/26/2002

4

ALP

CTCP Đầu tư Alphanam

12/07/2007

5

ANV

CTCP Nam Việt

11/28/2007

6

BBC

CTCP Bánh kẹo Bibica

12/17/2001

7

BHS

CTCP Đường Biên Hòa

11/21/2006

8

BMC

CTCP Khoáng sản Bình Định

12/12/2006

9

BMP

CTCP Nhựa Bình Minh

6/12/2006

10

BT6

CTCP Beton 6

4/12/2002

11

CII

CTCP Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM

2/24/2006

12

CLC

CTCP Cát Lợi

10/18/2006

13

COM

CTCP Vật tư - Xăng dầu

5/12/2006

14

CYC

CTCP Gạch men Chang Yih

6/21/2006

15

DCT

CTCP Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai

9/21/2006

16

DHA

CTCP Hóa An

4/12/2004

17

DHG

CTCP Dược Hậu Giang

12/1/2006

18

DIC

CTCP Đầu tư & Thương mại DIC

11/22/2006

19

DMC

CTCP XNK Y tế DOMESCO

4/12/2006

20

DPM

Tổng Công ty Phân bón & Hóa chất Dầu khí - CTCP

10/29/2007

21

DPR

CTCP Cao su Đồng Phú

11/22/2007

22

DRC

CTCP Cao su Đà Nẵng

11/28/2006

23

DTT

CTCP Kỹ nghệ Đô Thành

12/06/2006

24

FMC

CTCP Thực phẩm Sao Ta

10/20/2006

25

FPT

CTCP FPT

11/21/2006

26

GMC

CTCP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn

12/06/2006

27

GMD

CTCP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển

03/08/2002

28

GTA

CTCP Chế biến Gỗ Thuận An

7/04/2007

29

GIL

CTCP Sản xuất Kinh doanh XNK Bình Thạnh

12/28/2001

30

HAP

CTCP Tập đoàn HAPACO

31

HAS

CTCP HACISCO

12/18/2002

32

HAX

CTCP Dịch vụ Ôtô Hàng Xanh

12/13/2006

33

HBC

CTCP Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình

11/22/2006

34

HDC

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu

9/25/2007

35

HMC

CTCP Kim khí TP. HCM

11/28/2006

36

HPG

CTCP Tập đoàn Hòa Phát

10/31/2007

8/2/2000

37

HRC

CTCP Cao su Hòa Bình

11/22/2006

38

HSI

CTCP Vật tư tổng hợp & Phân bón Hóa sinh

12/12/2007

39

HT1

CTCP Xi măng Hà Tiên 1

10/31/2007

40

HTV

CTCP Vận tải Hà Tiên

12/7/2005

41

ICF

CTCP Đầu tư Thương mại Thủy sản

12/11/2007

42

IMP

CTCP Dược phẩm Imexpharm

11/15/2006

43

ITA

CTCP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo

1/11/2006

44

KDC

CTCP Kinh Đô

11/18/2005

45

KHA

CTCP Xuất nhập khẩu Khánh Hội

8/14/2002

46

KHP

CTCP Điện lực Khánh hòa

12/8/2006

47

L10

CTCP Lilama 10

12/11/2007

48

LAF

CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An

12/11/2000

49

LBM

CTCP Khoáng sản & Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng

11/30/2006

50

LGC

CTCP Cơ khí - Điện Lữ Gia

11/29/2006

51

LSS

CTCP Mía đường Lam Sơn

12/21/2007

52

MCP

CTCP In & Bao bì Mỹ Châu

12/18/2006

53

MHC

CTCP Hàng hải Hà Nội

12/31/2004

54

MPC

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

12/13/2007

55

NAV

CTCP Nam Việt

11/30/2006

56

NSC

CTCP Giống cây trồng TW

12/1/2006

57

NTL

CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm

12/6/2007

58

PAC

CTCP Pin ắc quy Miền Nam

11/9/2006

59

PGC

Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP

10/20/2006

60

PJT

CTCP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex

12/11/2006

61

PNC

CTCP Văn hóa Phương Nam

6/21/2005

62

PPC

CTCP Nhiệt điện Phả Lại

1/17/2007

63

PVD

Tổng CTCP Khoan & Dịch vụ Khoan Dầu khí

11/15/2006

64

PVT

Tổng CTCP Vận tải Dầu khí

11/27/2007

65

RAL

CTCP Bóng đèn phích nước Rạng Đông

10/23/2006

66

REE

CTCP Cơ Điện lạnh REE

7/18/2000

67

RIC

CTCP Quốc tế Hoàng Gia

7/23/2007

68

SAM

CTCP Đầu tư & Phát triển Sacom

7/18/2000

69

SAV

CTCP Hợp tác kinh tế & Xuất nhập khẩu Savimex

4/26/2002

70

SC5

CTCP Xây dựng số 5

4/10/2007

71

SCD

CTCP Nước giải khát Chương Dương

11/12/2006

72

SFC

CTCP Nhiên liệu Sài Gòn

6/16/2004

73

SFI

CTCP Đại lý Vận tải SAFI

12/8/2006

74

SJD

CTCP Thủy điện Cần Đơn

12/11/2006

CTCP Đầu tư Phát triển đô thị &KCN Sông Đà

5/11/2006

SMC

CTCP Đầu tư Thương mại SMC

9/29/2006

77

SSC

CTCP Giống cây trồng Miền Nam

12/29/2004

78

ST8

CTCP Siêu Thanh

12/10/2007

79

TAC

CTCP Dầu thực vật Tường An

12/6/2006

80

TCM

CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công

10/5/2007

81

TCR

CTCP Công nghiệp gốm sứ TAICERA

12/26/2006

82

TDH

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức

11/23/2006

83

TMS

CTCP Transimex-Saigon

8/2/2000

84

TNC

CTCP Cao su Thống Nhất

8/7/2007

85

TPC

CTCP Nhựa Tân Đại Hưng

11/20/2007

86

TS4

CTCP Thủy sản số 4

7/1/2002

87

TSC

CTCP Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Cần thơ

9/24/2007

88

TTP

CTCP Bao bì nhựa Tân Tiến

11/9/2006

89

TYA

CTCP Dây & cáp điện Taya Việt Nam

12/2/2005

90

TRC

CTCP Cao su Tây Ninh

7/17/2007

91

UIC

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà & Đô thị Idico

10/31/2007

92

VHC

CTCP Vĩnh Hoàn

12/7/2007

93

VIC

Tập đoàn VINGROUP - CTCP

9/7/2007

75

SJS

76

94

VID

CTCP Đầu tư & Phát triển Thương mại Viễn Đông

7/12/2006

95

VIP

CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO

11/9/2006

96

VIS

CTCP Thép Việt Ý

12/7/2006

97

VNE

Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam

8/1/2007

98

VNM

CTCP Sữa Việt Nam

12/28/2005

99

VPK

CTCP Bao bì dầu Thực vật

11/16/2006

100

VSC

CTPCP Container Việt Nam

12/12/2007

101

VSH

CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh

6/28/2006

102

VTB

CTCP Viettronics Tân Bình

12/8/2006

103

VTO

CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco

10/1/2007