Tải bản đầy đủ
PHỤ LỤC 8KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT CỦA MÔ HÌNH HỒI QUY

PHỤ LỤC 8KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT CỦA MÔ HÌNH HỒI QUY

Tải bản đầy đủ

Biểu đồ phân tán Scatter Plot

(Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả từ 8/2013 đến 9/2013)
Ngoài đồ thị Scatter plot, chúng ta còn có thể sử dụng kiểm định tương quan
hạng Spearman để xem xét thêm hiện tượng phương sai phần dư không đổi (Hoàng
Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008). Phần dư được lấy trị tuyệt đối bằng lệnh
Compute trên SPSS 20 và được khai báo tên mới là ABS1.
Ta có : ABS1 = ABS(res_1) với res_1 là giá trị phần dư chưa chuẩn hoá
(Unstandardized Residual)
Biến mới này được đưa vào kiểm định tương quan hạng Spearman cùng với
4 biến độc lập của mô hình nghiên cứu, bao gồm CSR với người lao động, CSR với
đối tác, CSR với cộng đồng và CSR với môi trường và hệ sinh thái. Với giả thuyết
không H0 là hệ số tương quan hạng của tổng thể bằng 0. Kết quả kiểm định
Spearman được trình bày trong bảng sau.
Kết quả kiểm định tương quan hạng Spearman

Spearman’s
ABS1
rho

Hệ số tương quan
Sig. (2-tailed)
N

NLDong Doitac Congdong Moitruong
-.139
-.087
.140
-.025
.070
.261
.068
.741
171
171
171
171

(Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả từ 8/2013 đến 9/2013)

Kết quả cho thấy tất cả giá trị Sig. đều lớn hơn 0.05, chứng tỏ ở độ tin cậy
95%, chấp nhận giả thuyết không H0 : hệ số tương quan hạng của tổng thể bằng 0.
Như vậy, hiện tượng phương sai của phần dư thay đổi bị bác bỏ.
Kết quả chạy tương quan Spearman giữa phần dư và các biến độc lập kết hợp
với kết quả biểu đồ Scatter plot chứng tỏ giả thiết phương sai của phần dư không
đổi không bị vi phạm.

PHỤ LỤC 9
KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY
Variables Entered/Removeda
Mode
Variables Entered
Variables
Method
l
Removed
Moitruong, Doitac,
1
. Enter
Congdong, NLDongb
a. Dependent Variable: DLLV
b. All requested variables entered.
Model Summaryb
Mode
R
R Square Adjusted R Std. Error of Durbin-Watson
l
Square
the Estimate
1
.729a
.532
.521
.45435
1.785
a. Predictors: (Constant), Moitruong, Doitac, Congdong, NLDong
b. Dependent Variable: DLLV
ANOVAa
Model
Sum of
df
Mean
F
Squares
Square
Regression
38.980
4
9.745 47.205
1
Residual
34.268
166
.206
Total
73.248
170
a. Dependent Variable: DLLV
b. Predictors: (Constant), Moitruong, Doitac, Congdong, Nhanvien
Coefficientsa
Model
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
(Constant)
.977
.229
NLDong
.259
.052
.342
1 Doitac
.245
.066
.253
Congdong
.141
.046
.191
Moitruong
.120
.060
.141
a. Dependent Variable: DLLV

t

4.260
4.949
3.712
3.057
1.998

Sig.

.000
.000
.000
.003
.047

Sig.
.000b

Collinearity
Statistics
Tolerance
VIF
.591
.606
.719
.564

1.691
1.651
1.390
1.772

PHỤ LỤC 10
GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH CỦA CÁC THANG ĐO
Minimum Maximum
NLD1
NLD2
NLD3
NLD4
NLDong
KH6
KH8
KH9
DT10
DT12
DT14
Doitac
CD15
CD16
CD17
CD18
Congdong
MT19
MT20
MT21
MT23
Moitruong
DLLV24
DLLV25
DLLV26
DLLV27
DLLV28
DLLV29
DLLV30
DLLV

1.00
1.00
1.00
1.00
1.25
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

Mean
3.5965
3.6140
3.7193
3.1637
3.5234
4.0585
3.8772
4.1754
3.9708
4.1287
3.9181
4.0214
3.9181
3.8830
3.5029
3.8596
3.7909
3.9123
3.7310
4.0175
3.5906
3.8129
3.8129
3.8246
3.8538
3.9825
3.9064
3.9474
3.7427
3.8672

Std.
Deviation
.93670
.98377
.99566
1.16673
.86613
.82396
.92170
.85659
.86383
.93673
.81477
.67847
1.00251
1.09453
1.05927
.95988
.88853
.90646
.92554
.93603
1.01560
.77369
.88121
.85659
.87899
.92338
.86942
.84897
1.02521
.65641