Tải bản đầy đủ
BỘ ĐỀ THI SỐ 02

BỘ ĐỀ THI SỐ 02

Tải bản đầy đủ

Câu 1: Khi nào thì xảy ra mất cân bằng tỷ số
giới tính khi sinh?
A. Xảy ra khi tỷ số giới tính khi sinh lớn hơn 105 hoặc
nhỏ hơn 102.
B. Xảy ra khi tỷ số giới tính khi sinh lớn hơn 106 hoặc
nhỏ hơn 103.
C. Xảy ra khi tỷ số giới tính khi sinh lớn hơn 106 hoặc
nhỏ hơn 100.
D. Xảy ra khi tỷ số giới tính khi sinh lớn hơn 106 hoặc
nhỏ hơn 101.

401253

Câu 2: Bình đẳng giới là gì?
A. Là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau; được
tạo điều kiện và cơ hội để thụ hưởng như nhau.
B. Là việc nam giới có vị trí, vai trò ngang nhau;
được tạo điều kiện và cơ hội để thụ hưởng như nhau.
C. Là việc nữ giới có vị trí, vai trò ngang nhau; được
tạo điều kiện và cơ hội để thụ hưởng như nhau.
D. Là việc nữ giới có vị trí, vai trò ngang nhau; được
tạo điều kiện để thụ hưởng như nhau.

401253

Câu 3: Nhữ ng hậ u quả củ a mấ t cân bằ ng giớ i tí nh
khi sinh là gì ?
A. Gia tăng tình trạng nam giới trong độ tuổi kết hôn khó khăn
trong việc tìm kiếm bạn đời.
B. Nam giới kết hôn muộn hoặc không kết hôn được sẽ có thể phải
đối mặt với các rắc rối về tâm lý, tinh thần, tăng nguy cơ bệnh tật
khi mà các nhu cầu tâm lý, tình cảm, sinh lý không được đáp ứng.
C. Việc lựa chọn giới tính sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe phụ nữ như:
nạo hút thai; đẻ nhiều, chịu sức ép tinh thần; phân biệt đối xử với
trẻ em gái khi không đạt được mong muốn có con trai
D. Tất cả các hậu quả trên.

401253

Câu 4: Hôn nhân cậ n huyế t thố ng là gì ?

A. HNCHT là tình trạng kết hôn giữa những người
có cùng dòng máu trực hệ và/hoặc giữa những người
có quan hệ huyết thống (bên nội và/hoặc bên ngoại)
trong phạm vi ba đời.
B. Hôn nhân giữa một nam và một nữ.
C. Hôn nhân giữa những người có cùng nhóm máu.
D. Hôn nhân giữa những người không có quan hệ họ
hàng.

401253

Câu 5. Anh (chị) cho biết nội dung nào là khoản 2 Điều 33
trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình?

A. Kiến nghị những biện pháp cần thiết với cơ quan nhà
nước có liên quan để thực hiện pháp luật về phòng, chống
bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới,
phòng, chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác;
tham gia phòng, chống bạo lực gia đình, chăm sóc, hỗ trợ và
bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình.
B. Thực hiện các biện pháp khác về phòng, chống bạo lực
gia đình theo quy định của Luật này.
C. Thực hiện các biện pháp khác về phòng, chống bạo lực
gia đình theo Luật này.
D. Cả a, b, đều đúng.

401253