Tải bản đầy đủ
PHẦN THI CHÀO HỎI

PHẦN THI CHÀO HỎI

Tải bản đầy đủ

PHẦN THI KIẾN THỨC
GỒM CÁC VÒNG THI:
Vòng thi trắc nghiệm
Dành cho khán giả
Vòng thi Xử lý tình huống

VÒNG THI TRẮC NGHIỆM
Có tất cả 6 bộ đề thi. Đại diện các đội trong
lượt thi bốc chọn 01 bộ đề thi gồm 10 câu
hỏi. Mỗi câu hỏi có nhiều nhất 4 đáp án,
thời gian suy nghĩ và trả lời là 5 giây.
Bộ đề thi số 01

Bộ đề thi số 02

Bộ đề thi số 03

Bộ đề thi số 04

Bộ đề thi số 05

Bộ đề thi số 06

SỞ GD & ĐT SƠN LA
TRƯỜNG THPT SỐP CỘP

NGOẠI KHÓA
TUYÊN TRUYỀN VỀ MẤT CÂN BẰNG
GIỚI TÍNH KHI SINH NĂM 2016

BỘ ĐỀ THI SỐ 01

Câu 1: Tỉ số giới tính khi sinh là gì?
A .Tỉ số giới tính khi sinh được tính bằng số trẻ
em trai sinh ra trên 100 trẻ em gái trong năm
B. Tỉ số giới tính khi sinh được tính bằng số trẻ
em gái trên 100 trẻ trong năm
C. Tỉ số giới tính khi sinh được tính bằng số trẻ
em trai, gái trên 100 trẻ trong năm
D. Cả A, B, C.

401253