Tải bản đầy đủ
Mọi vần đề sẽ giải quyết ở phần này

Mọi vần đề sẽ giải quyết ở phần này

Tải bản đầy đủ

 Yêu cầu:

+ Thực hiện theo trình tự phù hợp qui trình công nghệ, trình
tự thi công
không sót đầu việc.
+ Phù hợp với qui định của Bộ Định mức, Đơn giá về tên gọi,
đơn vị tính. Tên gọi trong định mức, ĐG thể hiện các yếu tố
ảnh hưởng đến định mức, đơn giá.
Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công,
bê tông cột tiết diện ≤0,1m2, chiều cao ≤4m, vữa bê tông
đá 1x2 mác 300
 Nguyên tắc:
+ Đo bóc theo một trình tự nhất định: từ trên xuống dưới,
từ trong ra ngoài, từ trái sang phải, từ chiều dọc sang
chiều ngang…
không bị sai khối lượng trong 1 công
việc cụ thể
+ Khối lượng tính theo trình tự:
Số lượng x Dài x Rộng x Cao x Hệ số (nếu có)

 Trình tự đo bóc:

B1: Nghiên cứu bản vẽ và hồ sơ thiết kế để có định hướng
phù hợp (Mỗi loại công trình có đặc điểm riêng)
B2: Phân chia công trình thành các phần như Phần ngầm
(móng), Phần kết cấu, Phần hoàn thiện, Phần điện, nước ...
Việc phân chia: Dễ kiểm soát
B3: Liệt kê các công việc chính trong các phần (đào, đắp, bê
tông, cốt thép, coffa, xây, tô …)
B4: Tách các công việc chính thành các công việc cụ thể phù
hợp với ĐM, ĐG. Sau đó kiểm tra lại xem có trùng, thiếu?
B5: Tìm kích thước và trình bày vào bảng tính
B6: Tính toán khối lượng.
Bóc khối lượng: Càng tỉ mỉ, chi tiết càng tốt, bóc khối lượng là liệt kê.
Bóc xong đọc lại hiểu được và bảo vệ được.

Chuyên đề 6: Lập dự toán công trình giao thông;
Các bạn học viên lưu ý: Tải DG Cần Thơ về máy để làm bài

Các bước thực hiện:
+ Bóc khối lượng:
-Liệt kê đầu việc: Đào đất, đắp cát, lắp cống, lấp đất,
vận chuyển đất (nếu có);
-Tra mã hiệu: Đảm bảo thi công và hiệu quả
-Tìm kích thước và tính toán
+ Lập Dự toán: Khai báo thông số đầu vào; nhập mã
hiệu và khối lượng (Sheet Du toan XD); PTVT;
GTVT; Tổng hợp dự toán CPXD

Công
tác
đất:
Đơn vị tính: m3
Tính thể tích hố đào. Công thức tính:

+ Công thức tính chính xác: V= (h/6)x[AB+ab+(A+a)x(B+b)]
A= a + 2h/tangα; B= b + 2h/tangα; α – góc ma sát trượt của
đất (lấy từ kết quả khoan khảo sát);
h = cao độ tự nhiên – cao độ đáy móng
a = a móng + 2 x a1; b= b móng + 2 x a1
a1: Mục 4.2.3 TCVN-4447-2012, a1≥0,3m
Móng nông không cần đào vát (h≤1m) – mục 4.2.5 TC 4447
+ Công thức theo kinh nghiệm: V = a x b x h x 1,3
Lưu ý: Công thức theo kinh nghiệm thường sử dụng khi lập
dự toán. Khi quyết toán cần tính chính xác.
+ Tính toán đào đất: trừ công trình ngầm chiếm chỗ
+ Khối lượng đào móng nhà cao tầng, trụ cầu, mố cầu ..
thêm khối lượng biện pháp chống sụt lở.