Tải bản đầy đủ
Chuyên đề 4: Điều chỉnh dự toán

Chuyên đề 4: Điều chỉnh dự toán

Tải bản đầy đủ

Đơn giá Xây
dựng cơ bản
Tp. HCM
Ban hành kèm
theo Quyết định
104/2006/QĐUBND ngày
14/7/2006 của
UBND Tp. HCM

Giá VL: Cát vàng86.000
Đá 1x2: 120.000

Có sự
biến động
lớn về giá
Nhân công: 4/742.512; Lương tối
thiểu: 350.000

Giá hiện nay tại
Tp. HCM (tham
khảo thực tế):
Cát vàng:
218.000
Đá 1x2: 272.000
Nhân công 4/7:
Khoảng 230.000
Lương tối
thiểu: 2.000.000

 Điều chỉnh dự toán: Là việc điều chỉnh chi phí

VL, NC, MTC về mặt bằng giá tại thời điểm lập
dự toán. Việc điều chỉnh chỉ xảy ra khi áp
dụng bộ Đơn giá do các địa phương ban hành.
Nếu sử dụng đơn giá công trình thì không phải
điều chỉnh dự toán.
 Các phương pháp điều chỉnh dự toán:
+ Chi phí VL: dùng phương pháp bù trực tiếp
+ Chi phí NC, MTC: dùng phương pháp bù trực
tiếp hoặc dùng hệ số điều chỉnh.

Xác định Đơn giá nhân công
(theo Nghị định 205/2004)

L= [Knc x (1+f1) x Lvtt + f2 x Lctt]/T

Trong đó:
Knc: Hệ số lương phụ thuộc vào Nhóm nhân công
và bậc nhân công
f1: Các khoản phụ cấp tính trên lương cấp bậc (mục
1.2.2 phụ lục 6 thông tư 04/2010): lương phụ 12%
- khoán trực tiếp cho người lao động 4%
f2: Các khoản phụ cấp tính trên lương tối thiểu
(Điều 4 nghị định 205)
T: Số ngày công trung bình trong tháng (26 ngày)
Ltt: Lương tối thiểu

Xác định Đơn giá Ca máy
(theo Thông tư 06/2010)

 CCM = CKH + CSC + CNL+ CTL+ CCPK (đồng/ca)

+ Chi phí khấu hao: CKH= (G0-SV) x ĐMKH/n
G0≥10 triệu; SV= 5% x G0; G0<10 tr SV = 0
+ Chi phí sửa chữa: CSC= G0 x ĐMSC/n
+ Chi phí nhiên liệu, năng lượng:
CNL= ĐMTH x GNL x KP
Kp: 1,03- Xăng; 1,05 – Diezel; 1,07 – Điện
+ Chi phí tiền lương: CTL=∑Ni x CTLi
+ Chi phí khác: CCPK= G0 x ĐMK/n