Tải bản đầy đủ
Chuyên đề 3: Đơn giá công trình

Chuyên đề 3: Đơn giá công trình

Tải bản đầy đủ

Trình tự lập ĐGCT – Giá dự thầu:
Tra mã hiệu Định mức, nếu dùng phần mềm dự toán thì tra mã

hiệu đơn giá.
Chạy bảng tính Đơn giá chi tiết.
Chạy bảng Tổng hợp vật tư
Nhập giá VL thực tế.
Chạy bảng giá ca máy, bảng giá nhân công rồi kết nối vào bảng
Tổng hợp vật tư.
Kết nối bảng Tổng hợp vật tư vào bảng ĐGCT.
Kết nối bảng DGCT sang bảng dự toán sẽ được Dự toán công
trình
Với giá dự thầu: Từ bảng DGCT ta chạy được Bảng giá dự
thầu.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁ DỰ THẦU
 Giá dự thầu là gì?
 Cách trình bày giá dự thầu? Nhà thầu tự trình bày theo ý

mình?
 Xây dựng giá như thế nào để thắng thầu?

PHẦN II: ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG
Văn bản hướng dẫn: Quyết định số 788/QĐ-BXD ngày
26/8/2010 của BXD.
Tiêu chuẩn về ký hiệu: Phần kết cấu – TCVN 5686-1992;
Kiến trúc – TCVN 5897 – 1995; KC thép – TCVN 5575-2012
• Khái niệm: Là việc xác định khối lượng công tác xây dựng
cụ thể được thực hiện theo phương pháp đo đếm, tính toán,
kiểm tra trên cơ sở kích thước, số lượng qui định trong bản
vẽ thiết kế (thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi
công), từ các yêu cầu, chỉ dẫn có liên quan và các tiêu
chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam.
• Vai trò: Là cơ sở cho việc xác định chi phí xây dựng, khối
lượng mời thầu.

 Yêu cầu:

+ Thực hiện theo trình tự phù hợp qui trình công
nghệ, trình tự thi công – k sót đầu việc
+ Phù hợp với qui định của Bộ Định mức, Đơn giá
về tên gọi, đơn vị tính.
 Nguyên tắc:
+ Đo bóc theo một trình tự nhất định: từ trên xuống
dưới, từ trong ra ngoài, từ trái sang phải, từ chiều
dọc sang chiều ngang…- không bị sai khối lượng
trong 1 công việc cụ thể
+ Khối lượng tính theo trình tự:
Số lượng x Dài x Rộng x Cao x Hệ số (nếu có)