Tải bản đầy đủ
Chương 9: TÍNH KINH TẾ CỦA CÁC NGUYÊN CÔNG

Chương 9: TÍNH KINH TẾ CỦA CÁC NGUYÊN CÔNG

Tải bản đầy đủ

GVHD:Thầy LÊ QUÝ ĐỨC
Trong đó:
Cd = 2,459 đồng: Giá thành 1 kW/ giờ
N = 4,5 kW Công suất động cơ
= 0,8: Hệ số sử dụng máy theo công suất
T0 = 6,6 phút: Thời gian cơ bản
= 0,96: Hệ số thất thoát trong mạng điện
= 0,95 : Hiệu suất động cơ
Sđ = 1.067 đồng.
4.Chi phí sử dụng dụng cụ
đ

=

+1

+

Trong đó:
Cdc: = 100.000đ Giá thành ban đầu của dụng cụ
Nm: = 5 Số lần dụng cụ có thể mài đến khi hỏng hoàn toàn
tm = 5 phút : Thời gian mài dao
Pm = 400đ, chi phí thợ mài trong 1 phút
T0 = 1,088 phút: Thời gian cơ bản
T = 14.400 phút: Tuổi bền của dụng cụ.
Sđc = 3 đồng.
5.Chi phí khấu hao máy
=

.
.

đồng/ chi tiết

Trong đó:
Cm = 800.000.000đ Giá của máy
Kkh = 12,2 Trang bảng 40 trang 212 [6]
N= 10000 sp/năm
Skh = 8540 đồng/ chi tiết
65

GVHD:Thầy LÊ QUÝ ĐỨC
6.Chi phí sửa chữa máy
=

14.170.

Trong đó:
R = 100 độ phức tạp của máy
N = 10000 Sản lượng chi tiết một năm
Sc = 23,8 đ
7.Chi phí sử dụng đồ gá
đ

=

.( + )

(

đồ
)
ℎ ế

Trong đó:
Cdg = 5.000.000đ
A = 0.33 khấu hao 3 năm
B = 0.1 Hệ số tính đến sửa chửa và bảo quản đồ gá
N = 10000 sản lượng năm của chi tiết
Ssdđg = 215 đồng
8.Giá thành chi tiết
=

+

+

đ

+

+

+

đ

Sctnc = 40.606 đồng

66

GVHD:Thầy LÊ QUÝ ĐỨC

KẾT LUẬN
Đối với đồ án này, nhiệm vụ thực hiện là Thiết kế quy trình công nghệ gia
công giá chỉnh sao cho đạt được những yêu cầu kỹ thuật tương ứng với điều kiện
làm việc của chi tiết. Qui trình công nghệ bao gồm các nguyên công đúc, gia công
phôi, làm sạch phôi và 7 nguyên công cắt gọt trên các bề mặt gia công. Các phương
pháp gia công bao gồm:tiện,phay, khoan, khoét, doa,chuốt, phay CNC. Qui trình công
nghệ thiết kế đồ gá hầu hết là đã có sẵn trong công nghiệp, tuy nhiên chúng ta có thể
linh hoạt để sử dụng những ưu điểm của các loại đồ gá đó sao cho phù hợp với chi
tiết gia công và điều kiện của chúng ta (giá thành).
Do việc thiết lập một qui trình công nghệ để gia công một sản phẩm công nghệ
là lần đầu tiên áp dụng thực tế từ những điều trong lý thuyết đã học ở các môn học
KTCT I, II cho nên qui trình của chúng em chưa thể so sánh được với những qui trình
đã có sẵn trong thực tế đã và đang làm. Thông qua đồ án này, chúng em có thể học
hỏi được nhiều hơn để có thể tiếp xúc và làm quen với các qui trình công nghệ trong
thực tế do việc tìm hiểu tài liệu, kinh nghiệm được truyền đạt từ Thầy LÊ QUÝ ĐỨC
Quá trình hoàn thành đồ án công nghệ được sư giúp đỡ và hướng dẫn của Thầy
LÊ QUÝ ĐỨC. Chúng em xin chân thành cảm ơn. Trong quá trình thực hiện và hoàn
thành đồ án. Chắc chắn có những thiếu sót, mong quý thầy cô thông cảm và góp ý để
chúng em có thể sữa chữa và hoàn thiện hơn.

67

GVHD:Thầy LÊ QUÝ ĐỨC

Tài liệu tham khảo.
[1] PGS.TS Đặng Văn Nghìn, ThS. Lê Trung Thực, Hướng dẫn đồ án môn học
công nghệ chế tạo máy, Nhà xuất bản Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh, 2006.
[2] GS.TS Nguyễn Đắc Lộc, PGS.TS Lê Văn Tiến, PGS.TS Ninh Đức Tốn,
PGS.TS Trần Xuân Việt, Sổ Tay Công Nghệ Chế Tạo Máy, tập 2, Nhà xuất bản
khoa học và kĩ thuật, Hà Nội 2005.
[3] GS.TS Nguyễn Đắc Lộc, PGS.TS Lê Văn Tiến, PGS.TS Ninh Đức Tốn,
PGS.TS Trần Xuân Việt, Sổ Tay Công Nghệ Chế Tạo Máy, tập 3, Nhà xuất bản
khoa học và kĩ thuật, Hà Nội 2005.
[4] Nguyễn Ngọc Đào, Trần Thế San, Hồ Viết Bình, Chế độ cắt gia công cơ
khí,Nhà xuất bản Đà Nẵng.
[5] GS.TS Nguyễn Đắc Lộc, PGS.TS Lê Văn Tiến, PGS.TS Ninh Đức Tốn,
PGS.TS Trần Xuân Việt, Sổ Tay Công Nghệ Chế Tạo Máy, tập 1, Nhà xuất bản
khoa học và kĩ thuật, Hà Nội 2005.
[6] GS.TS Trần Văn Địch, Sổ tay và Atlas đồ gá, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật ,
Hà Nội 2000
[7] PGS.TS Trần Văn Địch (chủ biên), Sổ Tay Gia Công Cơ, Nhà xuất bản khoa
học kỹ thuật, Hà Nội 2002.
[8] GS.TS Trần Văn Địch, PGS.TS Lê Văn Tiến, PGS.TS Trần Xuân Việt, Đồ gá
cơ khí và tự động hóa, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật , Hà Nội 2005.
[9] Catalog Dao Cắt SECO.

68

GVHD:Thầy LÊ QUÝ ĐỨC

69