Tải bản đầy đủ
1 Giới thiệu về ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánhtỉnh Vĩnh Long (BIDV Vĩnh Long).

1 Giới thiệu về ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánhtỉnh Vĩnh Long (BIDV Vĩnh Long).

Tải bản đầy đủ

22
Hòa chung với cả nước trong công cuộc phát triển kinh tế. BIDV Vĩnh Long
đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói
chung và của tỉnh Vĩnh Long nói riêng.
- Mạng lưới hoạt động kinh doanh gồm có:
+ Phòng giao dịch Bình Minh.
+ Phòng giao dịch Hòa Phú.
+ Phòng giao dịch TP Vĩnh Long.
+ Phòng giao dịch Nguyễn Huệ.
Định hướng năm 2015 xin cấp phép thành lập thêm các Phòng giao dịch ở
địa bàn các huyện Tam Bình, Trà Ôn.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng nền kinh tế của đất nước từng bước phục hồi, tình
hình kinh tế của Tỉnh Vĩnh Long trong những năm gần đây cùng chung xu hướng
phát triển của cả nước rất thuận lợi là địa bàn nằm ngay trung tâm kinh tế của khu
vực ĐBSCL vị trí địa lý thuận lợi điều kiện tài nguyên thiên nhiên phong phú phát
triển nông lâm thủy khoáng sản, kinh tế đang trong giai đoạn phát triển với quyết
tâm phấn đấu, Tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2014
và đạt một số thành tựu cụ thể như sau:
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2014 thực hiện 27.965 tỷ đồng, tăng 7%
so với năm 2013.
Cơ cấu kinh tế thực hiện năm 2014: ngành nông lâm thủy sản chiếm 34,76%,
ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 21,18% và dịch vụ chiếm 44,06%.
Thu ngân sách nhà nước năm 2014 là 4.250 tỷ đồng, đạt 117,35% năm 2013.
Trong đó, thu nội địa đạt 2.150 tỷ đồng, đạt 106,62%; thu xổ số kiến thiết 1.150 tỷ
đồng, đạt 143,75%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 950 tỷ đồng so với kế hoạch
năm, đạt 125% năm 2013.
- Phát triển nguồn nhân lực: hoàn thành giai đoạn 1 đề án 100 bổ sung nguồn
nhân lực của Tỉnh 60 học viên đang được đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ trong
đó đã về phục vụ 12 học viên. Nâng cao trình độ lý luận chính trị trong CBCNV đào
tạo trung cấp và cao cấp lý luận chính trị cho 2.708 cán bộ. Nâng cao chất lượng

23
giáo dục đại học; lĩnh vực y tế; đào tạo nghề, nâng cao năng lực quản trị của doanh
nghiệp, v.v… hoàn thiện nâng cao trình độ nguồn nhân lực cho Tỉnh.
- Phát triển khu cụm tuyến công nghiệp: Tỉnh đã đầu tư hoàn thành cơ sở hạ
tầng khu công nghiệp Hòa Phú giai đoạn 1, tỷ lệ lấp đầy 100%; giai đoạn 2 đầu tư
cơ sở hạ tầng đạt 32%, đã có 01 nhà đầu tư đăng ký, lấp đầy14,38% diện tích đất.
Khu công nghiệp Bình Minh đầu tư cơ sở hạ tầng đạt 85%, đã có 12 nhà đầu tư
đăng ký, lấp đầy 55,4% diện tích đất cho thuê (mục tiêu đến năm 2015 hoàn chỉnh
cơ sở hạ tầng, lấp đầy diện tích đất công nghiệp).
- Thu hút vốn đầu tư: Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2014
đạt 10.804 tỷ đồng. Vốn đầu tư từ khu vực kinh tế ngoài nhà nước đã tăng từ
64,92% giai đoạn 2006-2010 lên đến 73,85% năm 2013 và năm 2014 là 74,87%.
- Phát triển đô thị và nhà ở: Đến năm 2014, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt 25%,
tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 81,5% . Phát triển nhà ở thu nhập thấp, nhà ở
cho sinh viên, nhà ở cho công nhân ở các khu công nghiệp đang được tập trung triển
khai nhằm giải quyết cơ bản nhu cầu nhà ở cho các đối tượng. Hoàn thành 01 dự án
nhà ở thu nhập thấp đô thị doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hảo đã hoàn thành 234/335
căn nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp, ngoài ra dự án 35căn/1.500 căn, 01 dự án
nhà ở sinh viên 60 phòng đã hoàn thành, 03 dự án nhà ở công nhân các khu công
nghiệp chuẩn bị triển khai.
- Chương trình giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững: Đã tuyển sinh
đào tạo nghề cho 109.241 lao động, đạt 83,52% kế hoạch, hợp tác xuất khẩu lao
động thực hiện tốt chương trình cho vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm,
tạo việc làm cho lao động nông thôn; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị được kéo
giảm, điều kiện sống của người nghèo được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình
quân hàng năm 1,88%.
Nguồn: Báo cáo Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 (Ủy
Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Long ngày 19/11/2014).
Ngành ngân hàng cũng đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế địa phương,
tỉnh nhà trong đó có BIDV Vĩnh Long là một cơ quan Trung Ương có mặt tại Vĩnh

24
Long từ rất sớm, hơn 25 năm thành lập kể từ năm 1990 đến nay, BIDV Vĩnh Long
đã góp vốn cho những dự án trọng tâm và trọng điểm của Tỉnh trong đó có những
ngành nghề quan trọng như : đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, thủy sản
....thực hiện tốt an sinh xã hội với sự đóng góp như vậy BIDV Vĩnh Long luôn được
Đảng bộ và chính quyền Tỉnh quan tâm và phát triển ngày càng bền vững cùng Tỉnh
nhà.
2.1.2 Lĩnh vực hoạt động
Từ ngày 01/01/1995 BIDV Vĩnh Long chuyển qua hoạt động như một ngân
hàng thương mại đa năng. Các hoạt động kinh doanh chính gồm:
Hoạt động tín dụng
Hoạt động tiền gửi
Hoạt động dịch vụ, bao gồm:
Dịch vụ bảo lãnh
Dịch vụ chuyển tiền và thanh toán quốc tế
Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ và sản phẩm phái sinh
Dịch vụ ngân quỹ
Hoạt động bảo hiểm.
Hoạt động đầu tư
2.1.3 Nguồn nhân lực của Chi nhánh
Nguồn nhân lực của chi nhánh tăng liên tục bình quân từ năm 2012 đến năm
2014 chủ yếu tuyển mới là cán bộ quan hệ khách hàng và giao dịch viên…Tính đến
31/12/2014 toàn chi nhánh có 107 nhân viên đang làm việc trong đó có 63 lao động
nữ. Tình hình chi tiết số lượng và chất lượng lao động phân bố như sau:

25

Biều đồ 2.1 Số lượng lao động (phân loại theo loại hợp đồng)
(Nguồn: trích báo cáo định kỳ năm 2014–Phòng Tổ Chức HC BIDV Vĩnh Long)

Biều đồ 2.2 Cơ cấu lao động

(Nguồn: Báo cáo định kỳ năm 2014–Phòng TCHC BIDV Vĩnh Long)

26
Bảng 2.1 Phân bố lao động tại BIDV Vĩnh Long
PHÒNG BAN

SỐ LƯỢNG

Ban Giám Đốc

03

Trưởng Phòng và tương đương

13

Phó Trưởng Phòng và tương đương

14

Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

9

Quan hệ khách hàng cá nhân

10

Quản lý rủi ro

3

Quản trị tín dụng

4

Giao dịch khách hàng

10

Quản lý và dịch vụ kho quỹ

8

Tài chính kế toán

4

Tổ chức hành chính (nhân sự, tiền lương)

4

Kế hoạch tổng hợp

3

Phòng GD Thành Phố

4

Phòng GD Nguyễn Huệ

3

Phòng GD Hòa Phú

2

Phòng GD Bình Minh

3

Tộng cộng

107
(Nguồn: Phòng TCHC – BIDV Vĩnh Long)

Nhân viên khoán gọn: có 10 NV khoán gọn, trong đó: 01 tạp vụ, 05 NV Bảo
vệ, 03 tài xế và 01 nhân viên lao động giản đơn.
(Nguồn: trích báo cáo định kỳ năm 2014, Phòng TCHC-BIDV Vĩnh Long)
Trình độ chuyên môn, chính trị, chất lượng lao động, cán bộ BIDV Vĩnh Long
đến 31/12/2014 như sau:

27
Bảng 2.2 Chất lượng lao động của BIDV Vĩnh Long

CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG
-Trình độ chuyên môn:
Tiến sỹ

1

Thạc sỹ

8

Đại học

86

Trong đó:
Đại học kinh tế TPHCM chuyên ngành tài chính tín dụng

15

Đại học Cần Thơ chuyên ngành tài chính tín dụng

54

Cử nhân tin học

3

Đại học khác

14

Cao đẳng

2

-Trình độ chính trị:
Cao cấp

3

Trung cấp

71

-Trình độ ngoại ngữ:
Cử nhân

2

Tiếng Anh

2

Ngoại ngữ khác
Bằng C

17

Bằng B

78

-Tuổi đời:
Dưới 30 tuổi

37

Từ 31 đến 35 tuổi

41

Từ 36 đến 45 tuổi

19

Trên 45 tuổi

10

-Tuổi bình quân:

34,1

(Nguồn: trích báo cáo định kỳ năm 2014, Phòng TCHC-BIDV Vĩnh Long)

28

Biều đồ 2.3 Trình độ chuyên môn

(Nguồn: Báo cáo định kỳ năm 2014–Phòng TCHC BIDV Vĩnh Long)
Tỷ lệ cán bộ có trình độ Đại học trở lên đạt mức 88,78%.
Tỷ lệ cán bộ có trình độ ngoại ngữ Anh văn từ chứng chỉ B trở lên đạt 100%
trong đó, Anh văn trình độ C trở lên đạt 18%, B trở lên đạt 80,4%.
Việc hoàn thiện tiêu chuẩn ngoại ngữ được thực hiện một cách nghiêm túc và
được Ban giám đốc quan tâm, quán triệt đến cán bộ. Do vậy trong thời gian qua số
lượng cán bộ chưa đạt tiêu chuẩn ngoại ngữ theo quy định giảm đi đáng kể. Về bồi
dưỡng nghiệp vụ chuyên môn: Hiện tại Chi nhánh có 15 cán bộ đang theo học các
lớp sau đại học là lớp cán bộ trẻ năng động và sáng tạo có khả năng phát triển và
hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vì vậy với số lao động trong định biên được giao
đến 31/12/2014 là 97 lao động Chi nhánh hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu công
việc trong thời gian sắp tới.
Tuổi bình quân của cán bộ tại chi nhánh 34,1 tại địa bàn thì tuổi lao động bình
quân của chi nhánh là khá trẻ đối với mặt bằng các Ngân hàng thương mại nhà nước
tại Vĩnh Long đội ngũ nhân viên là các chuyên gia tư vấn tài chính được đào tạo bài
bản, có kinh nghiệm được tích luỹ và chuyển giao qua nhiều thế hệ BIDV và cũng
là ngân hàng có mặt nhiều năm trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long luôn đem đến cho
khách hàng lợi ích và sự tin cậy.
2.1.4 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

29
Bảng 2.3 Kết quả kinh doanh của BIDV Vĩnh Long năm 2012- 2013-2014
STT

CHỈ TIÊU

A

CHỈ TIÊU CHÍNH THỨC
Chêch lệch thu chi (không bao gồm
thu nợ HTNB, sau trích DPRR)
Dư nợ tín dụng cuối kỳ
Dư nợ tín dụng bán lẻ cuối kỳ
Huy động vốn cuối kỳ
Tỷ lệ nợ xấu
Thu dịch vụ ròng
Thu nợ hạch toán ngoại bảng
CHỈ TIÊU THAM CHIẾU
Huy động vốn bình quân
Dư nợ tín dụng bình quân
CHỈ TIÊU QUẢN LÝ
Dư nợ tín dụng TDH tối đa
Dư nợ tín dụng bình quân
Dư nợ tín dụng bán lẻ bình quân
Trích DPRR
Thu hđ KD ngoại tệ phái sinh
Doanh thu khai thác phí bảo hiểm
CHỈ TIÊU BÁN LẺ
Số lượng thẻ ghi nợ nội địa tăng mới
Số lượng thẻ ghi nợ quốc tế tăng mới
Số lượng thẻ VISA tăng mới
Số lượng KH mới lũy kế
Số lượng KH sử dụng BSMS lũy kế
Số lượng KH sử dụng IBMB tăng
mới

1
2
3
4
5
6
7
B
1
2
C
1
2
3
4
5
6
D
1
2
3
4
5
6

Đơn vị

NĂM
2012

NĂM
2013

NĂM
2014

triệu đồng

26.459

32.756

67.144

triệu đồng
triệu đồng
triệu đồng
triệu đồng
triệu đồng

1.612
159
1.328
1.8
7.638
14.684

1.669
250
2.314
1.6
11.248
23.927

1.923
454
2.926
0.5
13.000
26.211

triệu đồng
triệu đồng

1.082
1.561

1.964
1.597

2.833
1.815

triệu đồng
triệu đồng
triệu đồng
triệu đồng
triệu đồng
triệu đồng

402
1.561
139
18.768
456
1.256

495
1.597
166
23.150
861
1.619

569
1.815
327
30.153
1.112
1.847

Cái
Cái
Cái
KH
KH

38.921
239
87
38.945
9.856

47.955
709
125
61.540
13.757

62.707
1.178
152
75.148
19.540

KH

115

336

3.059

(Nguồn: trích báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012, 2013, 2014)
Phòng TCKT, Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp-BIDV Vĩnh Long)

Trong 3 năm 2012, 2013 và 2014 tình hình hoạt động kinh doanh của Chi
Nhánh các chỉ tiêu năm sau cao hơn năm trước. Năm 2014 thị phần đứng thứ 2
trong Tỉnh sau ngân hàng Vietinbank.
2.2 Thực trạng Văn hóa doanh nghiệp của NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt
Nam chi nhánh Vĩnh Long
2.2.1 Cơ sở hình thành văn hóa doanh nghiệp tại BIDV Vĩnh Long

30
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc điều hành BIDV đã xác
định văn hóa doanh nghiệp là 1 trong 10 mục tiêu ưu tiên tại Chiến lược phát triển
của BIDV đến năm 2020 tại Nghị quyết số 1155/NQ-HĐQT được Hội Đồng Quản
Trị phê duyệt ngày 22/08/2012.
Mục tiêu đưa BIDV trở thành Tập Đoàn tài chính ngân hàng kinh doanh đa
lĩnh vực, hoạt động theo thông lệ quốc tế BIDV sẽ phấn đấu trở thành một định chế
tài chính có chất lượng, hiệu quả, uy tín hàng đầu Việt Nam, hội nhập chủ động và
tích cực vào kinh tế khu vực Đông Nam Á và thế giới.
BIDV đã và đang tiếp tục hướng đến việc xây dựng một hình ảnh, diện mạo
tích cực của BIDV tới khách hàng, hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp luôn đóng
một vai trò mang tính quyết định đối với thành bại của doanh nghiệp. Nhất là đối
với ngành tài chính ngân hàng, việc uy tín và danh tiếng của ngân hàng lại càng có
tính chất quyết định để khách hàng đến với ngân hàng nhiều hơn xây dựng một văn
hóa doanh nghiệp mang bản sắc và thương hiệu của riêng BIDV sẽ là lợi thế cạnh
tranh bền vững.
Trong quá trình phát triển của mình BIDV Vĩnh Long luôn xác định xây dựng
và phát triển văn hóa doanh nghiệp là một nội dung gắn liền với phát triển thương
hiệu, với sự trường tồn của BIDV. Bởi vì, nói đến văn hoá là nói đến con người.
Con người BIDV tạo ra những giá trị văn hoá BIDV. Đó là những phẩm chất được
kết tinh qua thời gian, thành những viên ngọc sáng. Các thế hệ CBCNV chi nhánh
Vĩnh Long tiếp nối nhau gìn giữ, phát huy, nhân những phẩm chất đó lên, như mài
ngọc văn hoá, để thu hút, hội tụ các nguồn lực từ bên trong, bên ngoài BIDV, góp
phần nâng cao sức mạnh, giá trị thương hiệu BIDV tại Vĩnh Long.
2.2.2 Các cơ sở cấu thành VNDN của BIDV Vĩnh Long
Nhằm đưa mục tiêu năm 2015 BIDV sẽ nắm giữ thị phần lớn thứ 2 trên thị
trường về dư nợ tín dụng, huy động vốn và dịch vụ bán lẻ cũng như BIDV Vĩnh
Long đứng vị trí thứ 2 trong Tỉnh. BIDV phát triển gia tăng nền khách hàng không
ngừng hoàn thiện các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng ngày càng đa dạng và đem
nhiều tiện ích đến cho khách hàng.

31
BIDV cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của
khách hàng, gia tăng nhận diện thương hiệu; cải thiện nguồn nhân lực, cải thiện chất
lượng dịch vụ khách hàng, gói sản phẩm phù hợp với từng phân đoạn khách hàng.
Không chỉ nâng cao về mặt chất lượng dịch vụ sản phẩm, một trong những
vấn đề nổi cộm được BIDV đặt lên hàng đầu làm sau quyết định việc giữ chân
khách hàng do vậy việc đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với BIDV về
nơi giao dịch, thương hiệu. sản phẩm dịch vụ, logo, thái độ phục vụ là điều quan
trọng …
Để thực hiện đánh giá khảo sát các cấp độ văn hóa của BIDV tại chi nhánh
Vĩnh Long, chúng tôi tiến hành khảo sát 107 CBCNV trong chi nhánh , số phiếu thu
về 107 phiếu hợp lệ 107. Từ kết quả điều tra này ta có thể nhận định khách quan
kiến nghị Hội Sở Chính sự nhận thức của CBCNV, tâm tư nguyện vọng, môi trường
làm việc, thực hiện các qui chuẩn đạo đức quy tắc ứng xử từ đó sẽ có những cải tiến
phù hợp
Đồng thời tác giả đã tiến hành nghiên cứu khảo sát 128 khách hàng thường
xuyên giao dịch với BIDV Vĩnh Long trong đó 50 khách hàng doanh nghiệp và cá
nhân là 78 khách hàng . Số phiếu phát ra là 128, số phiếu thu về là 128 trong đó có
9 phiếu không hợp lệ 6,25%, kết quả bảng khảo sát cụ thể theo các cấp độ văn hóa
2.2.2.1 Cấp độ 1: Những quá trình và cấu trúc hữu hình của BIDV Vĩnh
Long
a.Kiến trúc đặc trưng và diện mạo doanh nghiệp
Tuân thủ theo các hạng mục, cấu phần trong bộ nhận diện thương hiệu của
BIDV Việt Nam ban hành như:
Nhóm 1: logo và hệ quy chuẩn: quy chuẩn các thành phần logo, tỷ lệ đồ họa,
tỷ lệ màu sắc, cách sử dụng logo trên các nền khác nhau trong trường hợp đặc biệt
bên cạnh các thương hiệu khác, logo dọc ngang, kết hợp logo và slogan…
Nhóm 2: hệ thống biển hiệu: được đặt tại chi nhánh, phòng giao dịch gồm các
biển chính, biển tên, biển logo, biển chỉ dẫn, biển bên ngoài cabin ATM.