Tải bản đầy đủ
2 Vai trò của văn hóa doanh nghiệp

2 Vai trò của văn hóa doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ

8
gia toàn bộ quá trình chuyển hóa các nguồn lực khác thành sản phẩm đầu ra vì vậy
có ý nghĩa quan trọng trong việc quyết định tạo ra những lợi thế cạnh tranh như chất
lượng sản phẩm, thời gian giao hàng.
Tính hiệu quả của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào yếu tố văn hóa. Nó
ảnh hưởng trực tiếp to lớn đến việc hình thành mục tiêu, chiến lược và chính sách,
nó tạo ra định hướng có tính chất chiến lược đồng thời cũng tạo thuận lợi cho việc
thực hiện thành công chiến lược cho bản thân doanh nghiệp. Môi trường văn hóa
của doanh nghiệp còn có ý nghĩa tác động quyết định đến tinh thần, thái độ động cơ
lao động của các thành viên và việc sử dụng đội ngũ lao động vào các yếu tố khác
Văn hóa doanh nghiệp là một nguồn lực của doanh nghiệp
Mục tiêu của văn hóa doanh nghiệp là nhằm xây dựng một phong cách quản
trị hiệu quả đưa hoạt động của doanh nghiệp vào nề nếp và xây dựng mối quan hệ
hợp tác thân thiện giữa các thành viên của doanh nghiệp, làm cho doanh nghiệp trở
thành một cộng đồng làm việc trên tinh thần hợp tác tin cậy, gắn bó, thân thiện và
tiến thủ. Trên cơ sở đó hình thành tâm lý chung và lòng tin vào sự thành công của
doanh nghiệp, do đó xây dựng một nền nếp văn hóa lành mạnh tiến bộ trong tổ
chức, đảm bảo sự phát triển của mỗi cá nhân trong doanh nghiệp. Mỗi công ty đều
có một hệ thống giá trị, một bản sắc riêng.
Văn hóa doanh nghiệp giữ chân người tài giỏi
Sự cạnh tranh trong môi trường kinh doanh của Việt Nam những năm gần
đây ngày càng cao. Người lao động có nhiều sự lựa chọn công việc hơn trước do
vậy việc biến động nhân lực là điều không thể tránh khỏi. Để giữ chân và phát huy
hết năng lực của nhân viên thì ngoài lương , các khoản phúc lợi xã hội và cơ hội
thăng tiến thì người lao động còn quan tâm đến văn hóa doanh nghiệp của doanh
nghiệp có phù hợp không, có cảm thấy thoải mái khi công tác không đó là các yếu
tố gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
Văn hóa doanh nghiệp tạo nên bản sắc của doanh nghiệp
Văn hóa doanh nghiệp là tài sản tinh thần của doanh nghiệp và phân biệt với
các doanh nghiệp khác, các thế hệ thành viên đã cùng chung tay xây dựng bảo tồn

9
bản sắc văn hóa doanh nghiệp qua nhiều thế hệ thành viên tạo ra khả năng phát triển
bền vững của doanh nghiệp.
Những doanh nghiệp thành công là những doanh nghiệp chú trọng xây dựng
tạo ra môi trường văn hóa khác biệt với VHDN khác. Bản sắc văn hóa là phương
thức sinh hoạt và hoạt động chung của doanh nghiệp. Tạo ra môi trường hoạt động
chung của doanh nghiệp bầu không khí tình cảm, sự giao lưu mối quan hệ và ý thức
trách nhiệm, tinh thần hợp tác phối hợp trong thực hiện công việc.
Văn hóa ảnh hưởng tới hoạch định chiến lược
Văn hóa tổ chức ảnh hưởng tới hoạch định chiến lược phát triển của tổ chức
chọn lọc thông tin thích hợp áp dụng kinh nghiệm, mô hình phù hợp đặt ra những
mức tiêu chuẩn theo giá trị của tổ chức, cung cấp những tiêu chuẩn, nguyên tắc cho
các hoạt động. Hoạch định chiến lược phát triển của tổ chức sẽ giúp cho các thành
viên thấy hết các vai trò của họ trong tổ chức, cung cấp những cơ sở quan trọng để
các thành viên tổ chức hiểu được môi trường vị trí của họ và vị trí của doanh nghiệp
trong môi trường, tạo được cam kết cao của các thành viên trong tổ chức, yếu tố
quyết định để nâng cao hiệu quả hoạt động, năng suất lao động của tổ chức.
Văn hóa doanh nghiệp thu hút nhân tài và tăng cường sự gắn bó của người
lao động
Văn hóa doanh nghiệp phát triển hiệu quả sẽ góp phần nâng cao lợi thế cạnh
tranh của doanh nghiệp, đưa hình ảnh của doanh nghiệp ra ngoài bởi việc quản lý
chặt chẽ và hiệu quả các hoạt động truyền thông đại chúng đối với doanh nghiệp
cũng như sự thành công thực tế của doanh nghiệp trên thị trường kinh doanh.
Những thành công sẽ giúp doanh nghiệp thu hút nhân tài vào làm việc bằng chính
VHDN ổn định rõ ràng, có tính định hướng cao sẽ giúp cho doanh nghiệp giữ lại
người lao động ở lại với mình lâu hơn, có ý muốn gắn bó và phát triển lâu dài cùng
doanh nghiệp do họ tìm thấy môi trường làm việc ổn định phù hợp và có tương lai.
Văn hóa doanh nghiệp tạo động lực làm việc
Văn hóa doanh nghiệp chính là sự gắn kết giữa cá nhân với doanh nghiệp
bằng mối liên hệ giữa công việc mà họ đang làm đối với nỗ lực đạt được mục tiêu

10
của doanh nghiệp thông qua việc thực thi các chính sách của chiến lược để tiến đến
mục tiêu. Văn hóa doanh nghiệp chỉ cho các thành viên thấy sự đóng góp của họ đối
với việc hoàn thành tốt công việc của mình.
Văn hóa doanh nghiệp được thúc đẩy bởi sự lãnh đạo hiệu quả nếu một
người lãnh đạo biết chú trọng và phát triển VHDN họ sẽ xây dựng phương thức và
hệ thống làm việc hiệu quả để giúp nhân viên thực hiện tốt công việc như hệ thống
thông tin, các phương thức phân quyền và giao việc hiệu quả hay là xây dựng một
môi trường làm việc cởi mở, thuận lợi. Chính những điều đó đã góp phần tạo động
lực thúc đẩy nhân viên làm việc.
Ngoài ra, một môi trường văn hóa doanh nghiệp ổn định, thuận lợi sẽ giúp
cho các thành viên thấy gắn bó và nhìn thấy tương lai của họ trong tương lai của
doanh nghiệp và vì vậy họ càng nỗ lực để hoàn thành công việc, góp phần tạo nên
sự thành công cho doanh nghiệp.
1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành văn hóa doanh nghiệp
Quá trình hình thành văn hóa doanh nghiệp là một quá trình lâu dài và chịu sự
tác động của nhiều yếu tố trong đó 3 yếu tố có ảnh hưởng quyết định nhất là văn
hóa dân tộc, văn hóa vùng miền, nhà lãnh đạo và sự học hỏi từ môi trường bên
ngoài.
1.3.1 Văn hóa dân tộc-văn hóa vùng miền
Trong một dân tộc có nhiều con người cụ thể, mỗi cá nhân đến từ một dân tộc,
một vùng miền nhất định và họ sẵn mang trong mình truyền thống văn hóa của dân
tộc, vùng miền đó. Chính vì vậy, văn hóa doanh nghiệp tất yếu mang những đặc
điểm chung nhất của văn hóa dân tộc văn hóa vùng miền, thừa hưởng những đặc
trưng của các nền văn hóa đó. Tổng hòa những giá trị văn hóa dân tộc, vùng miền
tạo nên một phần giá trị trong văn hóa doanh nghiệp.
Các tập đoàn kinh tế lớn, các công ty đa quốc gia và xuyên quốc gia có nhiều
đơn vị thành viên, chi nhánh hoạt động ở nhiều quốc gia khác nhau hoặc nhiều vùng
miền khác nhau trong một quốc gia. Bên cạnh những giá trị văn hóa chung của tập
đoàn, công ty mẹ, mỗi chi nhánh, doanh nghiệp thành viên sẽ phải chịu sự tác động

11
của bản sắc văn hóa dân tộc, vùng miền tại nơi hoạt động sản xuất kinh doanh. Do
vậy cùng chung tập đoàn, công ty mẹ nhưng mỗi đơn vị thành viên hoạt động ở
những địa bàn địa lý khác nhau cũng sẽ có những giá trị văn hóa khác biệt trong văn
hóa doanh nghiệp.
1.3.2 Nhà lãnh đạo
“Nhà lãnh đạo không chỉ là người quyết định cơ cấu tổ chức và công nghệ của
doanh nghiệp, mà còn là người quyết định các biểu tượng, ngôn ngữ ứng xử, nghi
lễ…của doanh nghiệp. Qua quá trình xây dựng và quản lý doanh nghiệp, hệ tư
tưởng và tính cách của nhà lãnh đạo sẽ phản chiếu lên văn hóa doanh nghiệp”
(Dương Thị Liễu và cộng sự, 2009, trang 273).
Người sáng lập hay nhà lãnh đạo là người sáng lập với vai trò là thành lập văn
hóa của doanh nghiệp. Phong cách lãnh đạo là một trong những yếu tố cấu thành
văn hóa doanh nhân, người quyết định vận mệnh của một doanh nghiệp cũng là
người tạo lập các giá trị văn hóa doanh nghiệp. Khi các doanh nghiệp muốn mở
rộng phạm vi hoạt động VHDN sẽ là chất keo kết dính mọi người hướng đến mục
đích chung qua sự điều hành các nhà lãnh đạo. Tuy nhiên trong một doanh nghiệp
các thế hệ lãnh đạo khác nhau cũng sẽ tạo ra những giá trị khác nhau.
1.3.3 Những giá trị văn hóa tích luỹ
Có những giá trị văn hóa doanh nghiệp không thuộc về văn hóa dân tộc, cũng
không phải do nhà lãnh đạo sáng tạo ra mà do tập thể nhân viên trong doanh nghiệp
tạo dựng chúng hình thành hoặc vô thức hoặc có ý thức ảnh hưởng của chúng đến
hoạt động của doanh nghiệp.
Những kinh nghiệm tập thể của doanh nghiệp: đây là những kinh nghiệm có
được khi xử lý các vấn đề chung, sau đó chúng được tuyên truyền và phổ biến
chung trong toàn đơn vị và tiếp tục được truyền lại cho các thế hệ nhân viên mới.
Đó có thể là những kinh nghiệm về giao dịch với khách hàng, về phục vụ yêu cầu
của khách hoặc cũng có thể là kinh nghiệm ứng phó với những thay đổi.
Những giá trị được học hỏi tử các doanh nghiệp khác: đó là kết quả của quá
trình nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, của những chương trình