Tải bản đầy đủ
1 Trường hợp 1: Biên PRIVCRE đại diện cho biến phát triển tài chính

1 Trường hợp 1: Biên PRIVCRE đại diện cho biến phát triển tài chính

Tải bản đầy đủ

24

4.1.2 Thống kê mô tả.
Thực hiện thống kê mô tả cho 2 biến LNPRIVCRE và LNPCGDP. Kết quả thống kê
mô tả của 2 biến nghiên cứu được trình bày ở bảng 4.2 sau.
Bảng 4.2: Thống kê mô tả của biến LNPRIVCRE và LNPCGDP.
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.

LNPCGDP
12.81
11.1
17.16
9.58
2.54
Nguồn: Tác giả tự tính toán.

LNPRIVCRE
3.68
3.7
5.11
0.84
1.01

Kết quả thống kê mô tả ở bảng 4.2 cho thấy đối với biến LNPCGDP số trung bình là
12.81%, số trung vị hay còn gọi là giá trị ở giữa của tập dữ liệu LNPCGDP đã được
sắp xếp theo thứ tự là 11.1%, giá trị lớn nhất của LNPCGDP so với số trung vị của nó
thì cao hơn 6.06% ( vì 17.16% - 11.1% = 6.06%) và giá trị nhỏ nhất của biến
LNPCGDP so với số trung vị của nó thì thấp hơn 1.52% (vì 11.1% - 9.58% = 1.52%),
độ lệch chuẩn cho thấy mức biến động giá trị của LNPCGDP xung quanh giá trị trung
bình của nó là 2.54.
Kết quả thống kê mô tả ở bảng 4.2 cho thấy đối với biến LNPRIVCRE số trung bình là
3.68%, số trung vị hay còn gọi là giá trị ở giữa của tập dữ liệu LNPRIVCRE đã được
sắp xếp theo thứ tự là 3.7%, giá trị lớn nhất của LNPRIVCRE so với số trung vị của nó
thì cao hơn 1.41% ( vì 5.11% - 3.7% = 1.41%) và giá trị nhỏ nhất của biến
LNPRIVCRE so với số trung vị của nó thì thấp hơn 2.86% (vì 3.7% - 0.84% = 2.86%),
độ lệch chuẩn cho thấy mức biến động giá trị của LNPRIVCRE xung quanh giá trị
trung bình của nó là 1.01.
Tóm lại qua kết quả thống kê ở bảng 4.2 ta thấy sự chênh lệch giữa giá trị lớn nhất của
biến LNPCGDP so với số trụng vị của nó cao hơn giá trị lớn nhất của biến
LNPRIVCRE so với số trung vị của nó ( vì 6.06% > 1.41%), sự chênh lệch giữa giá trị

25

nhỏ nhất của biến LNPCGDP so với số trụng vị của nó nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất của
biến LNPRIVCRE so với số trung vị của nó (vì 1.52% < 2.86%), mức độ biến thiên
của biến LNPCGDP cao hơn mức độ biến thiên của biến LNPRIVCRE (vì 2.54 >
1.01).
4.1.3 Kiểm định nghiệm đơn vị.
Bài nghiên cứu sử dụng kiểm định Augmented Dickey –Fuller (ADF) để kiểm tra tính
dừng của các biến theo 2 phương pháp của Levin et al và Im et al. Ở cùng một bậc sai
phân thì 2 trường hợp của Levin et al (2002) và Im et al. (2003) đều phải dừng thì mới
chấp nhận. Giả thiết của kiểm định là H O : Chuỗi không có tính dừng. Giả thuyết H O
sẽ bị bác bỏ nếu kết quả Pvalue của mô hình kiểm định nghiệm đơn vị nhỏ hơn 1%.
Bảng 4.3: Kiểm định tính dừng của biến LNPRIVCRE và LNPCGDP.

H

O

LNPCGDP
Pvalue**
LNPRIVCRE
Pvalue**
D(LNPCGDP)
Pvalue**
D(LNPRIVCRE)
Pvalue**

Levin,Lin
& Im, Pesaran and
Quyết định
Chu t*
Shin W-stat
Ho: Chuỗi không có tính dừng
2.51
5.45
Chấp nhận Ho
0.99
1.00
Chấp nhận Ho
-0.61
0.26
0.27
0.60
Bác Bỏ Ho
-5.97
-5.23
0.00
0.00
Bác Bỏ Ho
-4.43
-3.71
0.00
0.00
Nguồn: Tác giả tự tính toán.

Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị tóm lượt ở bảng 4.3 cho thấy biến nghiên cứu
LNPRIVCRE và LNPCGDP là không dừng ở mức ý nghĩa 1% (vì Pvalue > 0.01)
nhưng các biến nghiên cứu D(LNPRIVCRE) và D(LNPCGDP) dừng ở sai phân bậc 1
với mức ý nghĩa 1% ( vì Pvalue < 0.01). Do đó các biến sai phân bậc 1 sẽ được dùng
trong mô hình nghiên cứu.

26

4.1.4 Kiểm định đồng liên kết.
Thực hiện kiểm định đồng liên kết để xác định mối quan hệ đồng liên kết giữa 2 biến
nghiên cứu. Theo Pedroni (1999) giả thuyết H O : Không có mối quan hệ đồng liên kết
giữa các biến phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế hay trong trường hợp này giả
thuyết H O được viết lại như sau: Không có mối quan hệ đồng liên kết giữa biến
LNPRIVCRE và LNPCGDP. Theo Pedroni giả thuyết H O bị bác bỏ khi giá trị của
Panel v-Statistic > 0 và giá trị của Panel rho-Statistic, Panel PP-Statistic, Panel ADFStatistic, Group rho-Statistic, Group PP-Statistic,Group ADF-Statistic < 0.
Bảng 4.4: Kiểm định đồng liên kết giữa biến LNPRIVCRE và LNPCGDP.
Pedroni Residual Cointegration Test
Series: LNPCGDP LNPRIVCRE
Sample: 1993 2013
Included observations: 189
Cross-sections included: 9
Null Hypothesis: No cointegration
Statistic
Panel v-Statistic
Panel rho-Statistic
Panel PP-Statistic
Panel ADF-Statistic
Group rho-Statistic
Group PP-Statistic
Group ADF-Statistic
Nguồn: Tác giả tự tính toán.

Value
-1.61
2.02
1.43
1.46
2.85
2.22
2.29

Kết quả kiểm định mối quan hệ đồng liên kết giữa 2 biến LNPCGDP và LNPRIVCRE
được tóm lượt ở bảng 4.4 cho thấy giá trị của Panel v-Statistic = -1.61 < 0 và giá trị của
Panel rho-Statistic, Panel PP-Statistic, Panel ADF-Statistic, Group rho-Statistic, Group
PP-Statistic,Group ADF-Statistic > 0 nên giả thuyết H O được chấp nhận hay nói cách
khác không có mối quan hệ đồng liên kết giữa biến LNPRIVCRE và LNPCGDP.
Qua kiểm định nghiệm đơn vị và kiểm định đồng liên kết dạng bảng của biến
LNPCGDP và biến LNPRIVCRE cho kết quả các biến đều dừng ở sai phân bậc 1 và

27

không có mối quan hệ đồng liên kết vì vậy mô hình VECM không thể được sử dụng ở
đây mà thay vào đó là sử dụng mô hình VAR . Ta tiến hành chạy mô hình VAR cho 2
biến LNPRIVCRE và LNPCGDP.
4.1.5 Xác định độ trễ tối ưu.
Trong mô hình VAR thì việc chọn lựa độ trễ cho mô hình là vấn đề rất quan trọng. Bài
nghiên cứu tiến hành tìm độ trễ tối ưu cho mô hình cơ bản thông qua xem xét giá trị
của các tiêu chuẩn lựa chọn độ trễ bao gồm các tiêu chí: LR (Sequential modified LR
test statistic), FPE (Final prediction error), AIC (Akaike information criterion),SC
(Schwarz information

criterion), HQ (Hannan-Quinn information criterion). Bài

nghiên cứu sẽ sử dụng độ trễ mà đa số các tiêu chuẩn kể trên lựa chọn. Kết quả kiểm
định độ trễ cho mô hình cơ bản được thể hiện trong bảng 4.5 sau.
Bảng 4.5: Xác định độ trễ tối ưu của biến LNPRIVCRE và LNPCGDP.
VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: LNPCGDP LNPRIVCRE
Exogenous variables: C
Sample: 1993 2013
Lag LogL
LR
FPE
AIC
SC
HQ
0
-492.18
NA
4.42
7.16
7.20
7.18
1
327.83
1,604.37
0.00
-4.66
-4.54
-4.61
2
348.37
39.60*
0.00* -4.90*
-4.70*
-4.82*
3
350.86
4.72
0.00
-4.88
-4.59
-4.76
4
353.25
4.47
0.00
-4.86
-4.48
-4.7
5
353.7
0.83
0.00
-4.81
-4.34
-4.62
Nguồn: Tác giả tự tính toán.
Kết quả kiểm định độ trễ ở bảng 4.5 cho cho thấy tất cả 5 tiêu thức đều lựa chọn độ trễ
bằng 2. Do đó bài nghiên cứu quyết định chọn độ trễ là 2 cho mô hình VAR sử dụng
biến LNPCGDP và LNPRIVCRE.
4.1.6 Xác định độ trễ cần loại bỏ.
Thực hiện kiểm tra này để loại bỏ các độ trễ không phù hợp làm cho mô hình không
đạt được sự ổn định và tối ưu. Giá trị Pvalue của 2 biến nghiên cứu LNPCGP và

28

LNPRIVCRE phải cùng nhỏ hơn 5% thì độ trễ tương ứng mới được chấp nhận. Kết
quả xác định độ trễ cần loại bỏ được trình bày trong bảng 4.6 sau.
Bảng 4.6: Xác định độ trễ cần loại bỏ của biến LNPRIVCRE và LNPCGDP.
VAR Lag Exclusion Wald Tests
Sample: 1993 2013
Chi-squared test statistics for lag exclusion:
Numbers in [ ] are p-values
LNPCGDP
LNPRIVCRE
Lag 1
249.3
371.95
[ 0.00]
[ 0.00]
Lag 2
7.38
50.81
[ 0.03]
[ 0.00]
Nguồn: Tác giả tự tính toán.

Joint
616.24
[ 0.00]
57.47
[ 0.00]

Kết quả xác định độ trễ cần loại bỏ bảng 4.6 cho thấy Pvalue của 2 biến nghiên cứu ở
độ trễ 1 đều là 0.00 nên được chấp nhận ở mức ý nghĩa 5%( vì 0.00 < 0.05). Pvalue của
biến LNPRIVCRE và LNPCGDP ở độ trễ 2 là 0.00 và 0.03 nên được chấp nhận ở mức
ý nghĩa 5%( vì Pvalue < 0.05). Tóm lại pvalue ở độ trễ 1 và độ trễ 2 của 2 biến nghiên
cứu đều được chấp nhận ở mức ý nghĩa 5%. Vậy độ trễ tối ưu của mô hình VAR khi sử
dụng 2 biến LNPCGDP và LNPRIVCRE sau khi xác định độ trễ cần loại bỏ là 2.
4.1.7 Kiểm định nhân quả Granger.
Thực hiện kiểm định nhân quả Granger để xem xét mối quan hệ nhân quả giữa biến
LNPCGDP và LNPRIVCRE. Kiểm định nhân quả Granger có 2 giả thuyết như sau:
H O : Biến LNPRIVCRE không có mối quan hệ nhân quả với biến LNPCGDP.

H A : Biến LNPCGDP không có mối quan hệ nhân quả với biến LNPRIVCRE.

Giả thiết H O và H A bị từ chối nếu giá trị Pvalue của kết quả chạy ra từ kiểm định nhân
quả Granger nhỏ hơn 1%. Kết quả của kiểm định nhân quả Granger giữa biến
LNPRIVCRE và LNPCGDP được trình bày ở bảng 4.7 sau.

29

Bảng 4.7: Kiểm định nhân quả Granger giữa biến LNPRIVCRE và LNPCGDP.
Pairwise Granger Causality Tests
Sample: 1993 2013
Lags: 2
Null Hypothesis:
F-Statistic
LNPRIVCRE does not Granger Cause LNPCGDP
0.72
LNPCGDP does not Granger Cause LNPRIVCRE
16.82
Nguồn: Tác giả tự tính toán.

Pvalue
0.49
0.00

Kết quả kiểm định nhân quả Granger giữa LNPRIVCRE và LNPCGDP ở bảng 4.7 cho
thấy với giả thuyết H O có Pvalue là 0.49 nên giả thuyết H O được chấp nhận (vì 0.49 >
0.01) hay nói cách khác LNPRIVCRE không có mối quan hệ nhân quả với biến
LNPCGDP. Pvalue của giả thuyết H A là 0.00 nên giả thuyết H A bị bác bỏ ( vì 0.00 <
0.01) nghĩa là LNPCGDP có mối quan hệ nhân quả với biến LNPRIVCRE ở mức ý
nghĩa 1%. Tóm lại giữa biến LNPRIVCRE và biến LNPCGDP chỉ có mối quan hệ
nhân quả 1 chiều do LNPCGDP dẫn đến LNPRIVCRE.
4.1.8 Kết quả chạy mô hình VAR.
Sau khi đã xác định được độ trễ tối ưu sử dụng trong mô hình VAR cho 2 biến
LNPCGDP và LNPRIVCRE là 2 ta tiến hành chạy mô hình VAR. Trong mô hình
VAR hệ số t-statistic được đặt giả thuyết H B : hệ số không có ý nghĩa thống kê và giả
thuyết H B bị bác bỏ khi giá trị tuyệt đối của t-statistic chạy ra từ mô hình lớn hơn giá
trị tuyệt đối t-statistic của các mức ý nghĩa 1% ( với giá trị t-statistic ở mức ý nghĩa 1%
là -2.639). Kết quả chạy mô hình VAR của 2 biến LNPCGDP và LNPRIVCRE với độ
trễ tối ưu là 2 được trình bày trong bảng 4.8 sau.

30

Bảng 4.8: Kết quả mô hình VAR của biến LNPRIVCRE và LNPCGDP.
Vector Autoregression Estimates
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
LNPCGDP
LNPCGDP(-1)
1.21
[ 15.67]
LNPCGDP(-2)
-0.21
[-2.67]
LNPRIVCRE(-1)
0.00
[-0.1]
LNPRIVCRE(-2)
0.00
[-0.11]
C
0.01
[ 0.29]
R-squared
0.9998
Nguồn: Tác giả tự tính toán.

LNPRIVCRE
1.70
[ 5.80]
-1.71
[-5.80]
1.20
[ 17.49]
-0.22
[-3.29]
0.10
[ 1.02]
0.9826

Kết quả mô hình VAR ở bảng 4.8 cho thấy khi xét tác động của các biến đến
LNPCGDP ta thấy giá trị tuyệt đối của t-statistic của LNPCGDP(-1) và LNPCGDP(-2)
lần lượt là 15.67 và 2.67 đều lớn hơn 2.639 giá trị tuyệt đối của t-statistic ở mức ý
nghĩa 1% nên giả thuyết H B bị bác bỏ, nghĩa là hệ số của biến LNPCGDP(-1) và
LNPCGDP(-2) có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Giá trị tuyệt đối của t-statistic của
LNPRIVCRE(-1) và LNPRIVCRE(-2) lần lượt là 0.1 và 0.11 đều nhỏ hơn giá trị tuyệt
đối t-statistic của mức ý nghĩa 1% nên giả thuyết H B được chấp nhận, nghĩa là hệ số
của biến LNPRIVCRE(-1) và LNPRIVCRE(-2) không có ý nghĩa thống kê. Giá trị
tuyệt đối t-statistic của C là 0.29 nhỏ hơn 2.639 là giá trị tuyệt đối của t-statistic ở mức
ý nghĩa 1% nên hệ số của C không có ý nghĩa thống kê. Tóm lại khi xét tác động của
các biến đến LNPCGDP chỉ có hệ số của biến LNPCGDP(-1) và LNPCGDP(-2) có ý
nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1%. Hệ số xác định R2 là 99.98% nên mô hình có thể
giải thích được 99.98% mức độ biến động của biến LNPCGDP.
Kết quả mô hình VAR ở bảng 4.8 cho thấy khi xét tác động của các biến đến
LNPRIVCRE ta thấy giá trị tuyệt đối của t-statistic của LNPCGDP(-1) và LNPCGDP(-

31

2) đều là 5.8 > 2.639 là giá trị tuyệt đối của t-statistic ở mức ý nghĩa 1% nên giả thuyết
H B bị bác bỏ, nghĩa là hệ số của biến LNPCGDP(-1) và LNPCGDP(-2) có ý nghĩa

thống kê ở mức 1%. Giá trị tuyệt đối của t-statistic của LNPRIVCRE(-1) và
LNPRIVCRE(-2) lần lượt là 17.49 và 3.29 đều lớn hơn 2.639 là giá trị tuyệt đối của tstatistic ở mức ý nghĩa 1% nên giả thuyết H B bị bác bỏ, nghĩa là hệ số của biến
LNPRIVCRE(-1) và LNPRIVCRE(-2) có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Giá trị tuyệt đối
t-statistic của C là 1.02 nhỏ hơn 2.639 là giá trị tuyệt đối của t-statistic ở mức ý nghĩa
1% nên hệ số của C không có ý nghĩa thống kê. Tóm lại khi xét tác động của các biến
đến LNPRIVCRE thì tất cả hệ số của các biến LNPCGDP(-1), LNPCGDP(-2),
LNPRIVCRE(-1) và LNPRIVCRE(-2) đều có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Hệ số xác
định R2 là 98.26% nên mô hình có thể giải thích được 98.26% mức độ biến động của
biến LNPRIVCRE.
Từ kết quả phân tích của các biến tác động đến LNPCGDP và LNPRIVCRE của mô
hình VAR trong bảng 4.8 thì các tác động của các biến được viết lại trong 2 phương
trình sau:
LNPCGDP = 1.21*LNPCGDP(-1) - 0.21*LNPCGDP(-2)
LNPRIVCRE = 1.70*LNPCGDP(-1) - 1.71*LNPCGDP(-2) + 1.2*LNPRIVCRE(-1)
- 0.22*LNPRIVCRE(-2)
Ở phương trình đầu tiên, xem xét tác động của biến LNPCGDP đến LNPCGDP ta
thấy: cứ 1% tăng lên của LNPCGDP thì sau 1 năm sẽ làm cho chính nó tăng lên 1.21%
nhưng cũng 1% tăng lên của LNPCGDP thì sau 2 năm lại làm cho chính nó giảm
0.21%.
Ở phương trình thứ 2, đầu tiên xét tác động của LNPCGDP đến LNPRIVCRE ta thấy:
cứ 1% tăng lên của LNPCGDP thì sau 1 năm sẽ làm cho LNPRIVCRE tăng 1.7%
nhưng cũng 1% tăng lên của LNPCGDP thì sau 2 năm lại làm cho LNPRIVCRE giảm
1.71%. Tiếp theo xét tác động của LNPRIVCRE đến LNPRIVCRE ta thấy: cứ 1% tăng
lên của LNPRIVCRE thì sau 1 năm sẽ làm cho LNPRIVCRE tăng 1.2% nhưng cũng

32

1% tăng lên của LNPRIVCRE thì sau 2 năm lại làm cho LNPRIVCRE giảm 0.22%.
Tóm lại giữa biến LNPCGDP và LNPRIVCRE có mối quan hệ nhân quả 1 chiều do
biến LNPCGDP là nguyên nhân dẫn đến LNPRIVCRE.
4.1.9 Kiểm tra tính ổn định của mô hình.
Thực hiện kiểm tra tính ổn định của mô hình VAR để biết được mức độ ổn định của
mô hình. Nếu mô hình có tất cả các gốc (roots of modulus) hay các dấu chấm đều nằm
trong vòng tròn đơn vị thì mô hình đó ổn định. Nếu mô hình không có tất cả các gốc
(roots of modulus) hay các dấu chấm không cùng nằm trong vòng tròn đơn vị thì mô
hình đó không ổn định. Kết quả kiểm tra tính ổn định của mô hình VAR cho 2 biến
LNPCGDP và LNPRIVCRE được trình bày ở hình 4.1 sau.
Hình 4.1 : Tính ổn định mô hình của biến LNPRIVCRE và LNPCGDP.
Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial
1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5
-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

Nguồn: Tác giả tự tính toán.
Kết quả kiểm tra tính ổn định mô hình ở hình 4.1 cho thấy tất cả các gốc (roots of
modulus) hay các dấu chấm đều nằm trong vòng tròn đơn vị. Vậy mô hình VAR với độ
trễ tối ưu là 2 chạy cho hai biến LNPCGDP và LNPRIVCRE thỏa mãn điều kiện ổn
định hay nói cách khác là mô hình này ổn định.

33

4.1.10 Phân tích hàm phản ứng xung.
Thực hiện phân tích hàm phản ứng xung để phân tích tác động của một cú sốc của một
biến nội sinh lên các biến nội sinh khác thông qua các độ trễ khác nhau. Kết quả phân
tích các hàm phản ứng xung thể hiện dưới các hình sau.
Hình 4.2: Phản ứng của biến LNPCGDP đối với cú sốc LNPCGDP.

Nguồn: Tác giả tự tính toán.
Kết quả phân tích hàm phản ứng xung của biến LNPCGDP dưới sự tác động của cú sốc
của chính nó trong hình 4.2 cho thấy khi biến LNPCGDP tăng lên sẽ làm cho chính nó
tăng lên. Khi có tác động của cú sốc LNPCGDP thì trong 3 năm đầu biến LNPCGDP
tăng nhưng đến năm thứ 4 trở đi thì LNPCGDP không tăng nữa mà vẫn giữ nguyên
mức tăng như ở năm thứ 3 kéo dài đến năm thứ 21. Tóm lại cú sốc của LNPCGDP làm
cho chính nó tăng trong 3 năm đầu, từ năm thứ 4 đến năm 21 vẫn giữ mức tăng như
mức tăng ở năm thứ 3.

34

Hình 4.3: Phản ứng của biến LNPCGDP đối với cú sốc LNPRIVCRE.

Nguồn: Tác giả tự tính toán.
Kết quả phân tích hàm phản ứng xung của biến LNPCGDP dưới sự tác động của cú sốc
LNPRIVCRE trong hình 4.3 cho thấy khi biến LNPRIVCRE tăng lên thì trong 3 năm
đầu biến LNPCGDP hầu như không bị ảnh hưởng, từ năm thứ 4 đến năm thứ 10 mức
giảm của biến LNPCGDP tương đối thấp, từ năm thứ 11 đến năm thứ 21 mức giảm của
biến LNPCGDP nhiều hơn. Tóm lại cú sốc của biến LNPRIVCRE làm cho biến
LNPCGDP giảm xuống trong thời gian nghiên cứu. Điều này cho thấy giữa biến
LNPCGDP và biến LNPRIVCRE có mối quan hệ nhân quả 1 chiều và biến
LNPRIVCRE là nguyên nhân dẫn đến LNPCGDP.
Hình 4.4: Phản ứng của biến LNPRIVCRE đối với cú sốc LNPCGDP.

Nguồn: Tác giả tự tính toán.