Tải bản đầy đủ
3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI

3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ

54

Trong bài nghiên cứu về quản trị vốn luân chuyển tại các công ty ở Mỹ [6],
hai tác giả Haitham Nobanee và Maryam AlHajjar đã đưa thêm chỉ tiêu tỉ
số dòng tiền hoạt động trên doanh thu kỳ trước và tỉ số lợi nhuận hoạt động
trên doanh thu kỳ trước vào mô hình. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu này có
tác động tích cực lên dòng tiền và khả năng sinh lợi của công ty.
Tương tự, khi nghiên cứu về tác động của quản lý vốn luân chuyển lên khả
năng sinh lợi của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Tây Ban Nha [10], nhóm
tác giả Pedro Juan Garcia-Teruel và Pedro Martinez-Solano cho rằng các
điều kiện kinh tế sẽ được phản ánh vào khả năng sinh lợi của công ty. Do
đó, họ đưa thêm biến tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm vào mô hình để
phân tích tác động của sự biến chuyển của chu kỳ kinh tế lên khả năng sinh
lợi của công ty. Kết quả thực nghiệm cho thấy tốc độ tăng trưởng GDP
tương quan dương với khả năng sinh lợi, nghĩa là khi GDP tăng lên thì lợi
nhuận của công ty sẽ được cải thiện. Như vậy, nếu ta đưa thêm một vài
biến số khác vào phân tích, hệ số xác định hiệu chỉnh (Ajd. R2) của mô
hình có thể sẽ tăng lên.
Ngoài ra, bài nghiên cứu còn có hạn chế là tác giả chưa đưa ra được mô
hình quản trị vốn luân chuyển tối ưu nhằm tối đa hóa lợi nhuận công ty.
Những hạn chế của đề tài này cũng là gợi ý cho những nghiên cứu tiếp theo.

55

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt
1. Phạm Trí Cao, Vũ Minh Châu (2009), Kinh tế lượng ứng dụng, Nhà xuất
bản Thống Kê.
2. Hoàng Ngọc Nhậm (2009), Giáo trình kinh tế lượng, Nhà xuất bản Lao
động – Xã hội.
3. Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên
cứu với SPSS, Nhà xuất bản Hồng Đức.
4. Trần Ngọc Thơ (2007), Tài chính doanh nghiệp hiện đại, Nhà xuất bản
Thống Kê.
Tiếng Anh
5. Brealey/Myers/Allen (2006), Corporate finance, 8th edition, Mc Graw Hill.
6. Haitham Nobanee and Maryam AlHajjar (2009), Working capital
management, operating cash flow and corporate perfomance, Social
Science Research Network.
7. Haitham Nobanee and Maryam AlHajjar (2009), A note on working
capital management and corporate profitability of Japanese firms,
Social Science Research Network.
8. Ioannis Lazaridis and Dimitrios Tryfonidis (2006), Relationship between
working capital management and profitability of listed companies in
the Athens stock exchange, Social Science Research Network.
9. Ross/Westerfield/Jaffe (2005), Corporate finance, 7th edition, Mc Graw Hill.
10. Pedro Juan Garcia-Teruel and Pedro Martinez-Solano (2006), Effects of
working capital management on SME profitability, Social Science
Research Network.

56

PHỤ LỤC
KẾT QUẢ HỒI QUY OLS
Mô hình 1
Phương trình 1
b

Model Summary

Model

R

1

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

R Square

.359

a

.129

.123

Durbin-Watson

23.86662482

1.969

a. Predictors: (Constant), RCP, D2, SIZE, SG, QR, LTDE, D1
b. Dependent Variable: OCFTS

b

ANOVA
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

91403.960

7

13057.709

Residual

619172.353

1087

569.616

Total

710576.313

1094

F

Sig.

22.924

.000

a

a. Predictors: (Constant), RCP, D2, SIZE, SG, QR, LTDE, D1
b. Dependent Variable: OCFTS
Coefficients

Model

Unstandardized
Coefficients

B
1

Std. Error

(Constant)

6.392

7.460

D1

2.853

1.788

D2

6.087

QR

Standardized
Coefficients

a

Collinearity Statistics
t

Sig.

Beta

Tolerance

VIF

0.857

0.392

0.053

1.596

0.111

0.733

1.365

1.770

0.113

3.439

0.001

0.747

1.339

-0.016

0.001

-0.325

-11.398

0.000

0.986

1.014

0.029

0.010

0.088

2.999

0.003

0.922

1.085

SG

-0.002

0.003

-0.022

-0.771

0.441

0.991

1.010

SIZE

-0.044

0.570

-0.002

-0.077

0.939

0.910

1.099

RCP

-0.019

0.010

-0.055

-1.940

0.053

0.980

1.020

LTDE

a. Dependent Variable: OCFTS

57

Phương trình 2
b

Model Summary

Model

R

1

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

R Square

.432

a

.187

.182

Durbin-Watson

23.05447971

1.976

a. Predictors: (Constant), ICP, D1, SG, QR, LTDE, SIZE, D2
b. Dependent Variable: OCFTS
b

ANOVA
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

132825.993

7

18975.142

Residual

577750.321

1087

531.509

Total

710576.313

1094

F

Sig.

35.701

.000

a

a. Predictors: (Constant), ICP, D1, SG, QR, LTDE, SIZE, D2
b. Dependent Variable: OCFTS

Coefficients

Model

Unstandardized
Coefficients

B
1

Std. Error

(Constant)

9.361

7.168

D1

3.255

1.723

D2

6.050

QR

Standardized
Coefficients

a

Collinearity Statistics
t

Sig.

Beta

Tolerance

VIF

1.306

0.192

0.060

1.889

0.059

0.736

1.360

1.710

0.112

3.539

0.000

0.747

1.338

-0.017

0.001

-0.345

-12.502

0.000

0.980

1.021

0.019

0.009

0.058

2.038

0.042

0.913

1.095

-0.003

0.003

-0.029

-1.067

0.286

0.990

1.010

SIZE

0.170

0.551

0.009

0.309

0.757

0.909

1.100

ICP

-0.061

0.007

-0.251

-9.054

0.000

0.972

1.029

LTDE
SG

a. Dependent Variable: OCFTS

58

Phương trình 3
b

Model Summary

Model

R

1

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

R Square

.355

a

.126

.120

Durbin-Watson

23.90352697

1.963

a. Predictors: (Constant), PDP, SG, LTDE, D2, QR, SIZE, D1
b. Dependent Variable: OCFTS
b

ANOVA
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

89487.773

7

12783.968

Residual

621088.540

1087

571.379

Total

710576.313

1094

F

Sig.

22.374

.000

a

a. Predictors: (Constant), PDP, SG, LTDE, D2, QR, SIZE, D1
b. Dependent Variable: OCFTS

Coefficients

Model

Unstandardized
Coefficients

B
1

Std. Error

(Constant)

4.107

7.444

D1

3.099

1.787

D2

6.120

QR

Standardized
Coefficients

a

Collinearity Statistics
t

Sig.

Beta

Tolerance

VIF

0.552

0.581

0.057

1.734

0.083

0.735

1.360

1.774

0.113

3.451

0.001

0.747

1.340

-0.016

0.001

-0.322

-11.254

0.000

0.985

1.015

0.030

0.010

0.093

3.172

0.002

0.929

1.077

SG

-0.002

0.003

-0.020

-0.711

0.477

0.991

1.009

SIZE

-0.001

0.571

0.000

-0.003

0.998

0.908

1.101

0.007

0.018

0.631

0.528

0.990

1.010

LTDE

0.004
PDP
a. Dependent Variable: OCFTS

59

Phương trình 4
b

Model Summary

Model

R

1

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

R Square

.409

a

.167

.162

Durbin-Watson

23.33255981

1.989

a. Predictors: (Constant), CCC, D1, QR, SG, SIZE, LTDE, D2
b. Dependent Variable: OCFTS
b

ANOVA
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

118804.440

7

16972.063

Residual

591771.873

1087

544.408

Total

710576.313

1094

F

Sig.

31.175

.000

a

a. Predictors: (Constant), CCC, D1, QR, SG, SIZE, LTDE, D2
b. Dependent Variable: OCFTS
Coefficients

Model

Unstandardized
Coefficients

B
1

Std. Error

(Constant)

6.917

7.241

D1

2.947

1.744

D2

5.678

QR

Standardized
Coefficients

a

Collinearity Statistics
t

Sig.

Beta

Tolerance

VIF

0.955

0.340

0.055

1.690

0.091

0.736

1.359

1.731

0.105

3.279

0.001

0.746

1.340

-0.016

0.001

-0.332

-11.897

0.000

0.986

1.014

0.018

0.009

0.056

1.916

0.056

0.902

1.109

-0.003

0.003

-0.028

-1.009

0.313

0.990

1.010

SIZE

0.177

0.557

0.009

0.318

0.751

0.908

1.101

CCC

-0.034

0.005

-0.208

-7.367

0.000

0.964

1.037

LTDE
SG

a. Dependent Variable: OCFTS

60

Mô hình 2
Phương trình 1
b

Model Summary

Model

R

1

R Square

.415

a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.172

.167

Durbin-Watson

6.18619382

1.421

a. Predictors: (Constant), RCP, D2, SIZE, SG, QR, LTDE, D1
b. Dependent Variable: ROA
b

ANOVA
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

8634.813

7

1233.545

Residual

41598.396

1087

38.269

Total

50233.209

1094

F
32.234

Sig.
.000

a

a. Predictors: (Constant), RCP, D2, SIZE, SG, QR, LTDE, D1
b. Dependent Variable: ROA
Coefficients

Model

Unstandardized
Coefficients

B
1

Std. Error

-15.662

1.934

D1

-0.152

0.463

D2

0.554

QR

Standardized
Coefficients

a

Collinearity Statistics
t

Sig.

Beta

Tolerance

VIF

-8.100

0.000

-0.011

-0.327

0.744

0.733

1.365

0.459

0.039

1.207

0.228

0.747

1.339

0.001

0.000

0.059

2.138

0.033

0.986

1.014

-0.022

0.002

-0.255

-8.881

0.000

0.922

1.085

SG

0.002

0.001

0.086

3.117

0.002

0.991

1.010

SIZE

1.663

0.148

0.326

11.261

0.000

0.910

1.099

RCP

-0.017

0.003

-0.184

-6.598

0.000

0.980

1.020

(Constant)

LTDE

a. Dependent Variable: ROA

61

Phương trình 2
b

Model Summary

Model

R

1

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

R Square

.402

a

.162

.156

Durbin-Watson

6.22374647

1.448

a. Predictors: (Constant), ICP, D1, SG, QR, LTDE, SIZE, D2
b. Dependent Variable: ROA

b

ANOVA
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

8128.242

7

1161.177

Residual

42104.967

1087

38.735

Total

50233.209

1094

F
29.977

Sig.
.000

a

a. Predictors: (Constant), ICP, D1, SG, QR, LTDE, SIZE, D2
b. Dependent Variable: ROA

Coefficients

Model

Unstandardized
Coefficients

B
1

Std. Error

-16.501

1.935

D1

0.075

0.465

D2

0.598

QR

Standardized
Coefficients

a

Collinearity Statistics
t

Sig.

Beta

Tolerance

VIF

-8.528

0.000

0.005

0.161

0.872

0.736

1.360

0.462

0.042

1.295

0.196

0.747

1.338

0.001

0.000

0.054

1.907

0.057

0.980

1.021

-0.022

0.002

-0.258

-8.875

0.000

0.913

1.095

SG

0.002

0.001

0.086

3.098

0.002

0.990

1.010

SIZE

1.716

0.149

0.336

11.545

0.000

0.909

1.100

ICP

-0.010

0.002

-0.154

-5.471

0.000

0.972

1.029

(Constant)

LTDE

a. Dependent Variable: ROA

62

Phương trình 3
b

Model Summary

Model

R

1

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

R Square

.383

a

.146

.141

Durbin-Watson

6.28063622

1.428

a. Predictors: (Constant), PDP, SG, LTDE, D2, QR, SIZE, D1
b. Dependent Variable: ROA
b

ANOVA
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

7354.982

7

1050.712

Residual

42878.227

1087

39.446

Total

50233.209

1094

F
26.636

Sig.
.000

a

a. Predictors: (Constant), PDP, SG, LTDE, D2, QR, SIZE, D1
b. Dependent Variable: ROA

Coefficients

Model

Unstandardized
Coefficients

B
1

Std. Error

-16.710

1.956

D1

0.018

0.470

D2

0.663

QR

Standardized
Coefficients

a

Collinearity Statistics
t

Sig.

Beta

Tolerance

VIF

-8.543

0.000

0.001

0.039

0.969

0.735

1.360

0.466

0.046

1.423

0.155

0.747

1.340

0.001

0.000

0.063

2.223

0.026

0.985

1.015

-0.020

0.003

-0.231

-7.934

0.000

0.929

1.077

SG

0.003

0.001

0.092

3.266

0.001

0.991

1.009

SIZE

1.663

0.150

0.326

11.083

0.000

0.908

1.101

PDP

-0.005

0.002

-0.088

-3.129

0.002

0.990

1.010

(Constant)

LTDE

a. Dependent Variable: ROA

63

Phương trình 4
b

Model Summary

Model

R

1

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

R Square

.393

a

.155

.149

Durbin-Watson

6.24979609

1.427

a. Predictors: (Constant), CCC, D1, QR, SG, SIZE, LTDE, D2
b. Dependent Variable: ROA

b

ANOVA
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

7775.042

7

1110.720

Residual

42458.167

1087

39.060

Total

50233.209

1094

F
28.436

Sig.
.000

a

a. Predictors: (Constant), CCC, D1, QR, SG, SIZE, LTDE, D2
b. Dependent Variable: ROA

Coefficients

Model

Unstandardized
Coefficients

B
1

Std. Error

-16.895

1.940

D1

0.025

0.467

D2

0.536

QR

Standardized
Coefficients

a

Collinearity Statistics
t

Sig.

Beta

Tolerance

VIF

-8.711

0.000

0.002

0.052

0.958

0.736

1.359

0.464

0.037

1.155

0.248

0.746

1.340

0.001

0.000

0.062

2.206

0.028

0.986

1.014

-0.022

0.003

-0.260

-8.842

0.000

0.902

1.109

SG

0.002

0.001

0.087

3.111

0.002

0.990

1.010

SIZE

1.717

0.149

0.337

11.502

0.000

0.908

1.101

CCC

-0.006

0.001

-0.129

-4.543

0.000

0.964

1.037

(Constant)

LTDE

a. Dependent Variable: ROA