Tải bản đầy đủ - 71 (trang)
CHƯƠNG 3KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 3KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 71trang

32Bảng I trình bày giá trị trung bình, trung vị và độ lệch chuẩn của các biến

được sử dụng trong mô hình, cụ thể như sau:

Kỳ thu tiền khách hàng (RCP) có giá trị trung bình là 70 ngày, trungvị là 52 ngày và độ lệch chuẩn là 75 ngày. Như vậy, RCP của các công ty ở

Việt Nam ngắn hơn so với RCP ở Tây Ban Nha (97 ngày) [10] và Nhật Bản

(90 ngày) [7].

Tương tự, kỳ thanh toán cho người bán (PDP) có giá trị trung bình là 56

ngày, trung vị là 34 ngày và độ lệch chuẩn là 109 ngày. Chỉ tiêu này ngắn

hơn nhiều so với các công ty ở Tây Ban Nha và ở Nhật Bản (tương ứng là

98 và 79 ngày). Ở các nước phát triển, tín dụng thương mại rất phổ biến với

kỳ hạn tương đối dài (khoảng trên 90 ngày) còn tại Việt Nam, phương thức

thanh toán khi mua bán hàng hóa chủ yếu vẫn là trả ngay hoặc trả chậm với

kỳ hạn ngắn.

Kỳ chuyển đổi hàng tồn kho (ICP) có giá trị trung bình là 108 ngày,trung vị là 82 ngày và độ lệch chuẩn là 104 ngày. Thời gian tồn kho hàng

hóa ở Việt Nam kéo dài gần bốn tháng trong khi các công ty ở Tây Ban

Nha và Nhật Bản chỉ mất hơn hai tháng cho tồn kho hàng hóa. Nguyên

nhân sự khác biệt này có thể là do các công ty ở Việt Nam chưa có chiến

lược tồn kho hợp lý để vừa giảm được chi phí vừa đảm bảo nhu cầu khách hàng.

Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC) có giá trị trung bình là 123 ngày,trung vị là 103 ngày và độ lệch chuẩn là 157 ngày, nghĩa là thời gian từ lúc

trả tiền mua nguyên vật liệu thô đến khi thu tiền bán thành phẩm là hơn bốn

tháng, đây cũng là khoảng thời gian mà tiền mặt bị ứ đọng trong vốn luân

chuyển. Trong khi đó, chỉ tiêu này ở Tây Ban Nha và Nhật Bản lần lượt là

76 và 78 ngày, điều đó có nghĩa là họ quản lý vốn luân chuyển hiệu quả

hơn so với các công ty ở Việt Nam.33Các công ty hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau có những đặc điểm

rất khác nhau. Bảng II trình bày giá trị trung bình của tỉ lệ dòng tiền hoạt

động trên doanh thu (OCFTS), tỉ lệ lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA),

kỳ phải thu khách hàng (RCP), kỳ tồn kho hàng hóa (ICP), kỳ phải trả

người bán (PDP) và chu kỳ tiền mặt (CCC) theo từng lĩnh vực hoạt động.

Bảng II: Giá trị trung bình theo nhóm ngành

N

Các dịch vụ & sản phẩm tiện ích

Các sản phẩm công nghiệp

Công nghệ thông tin15% OCFTSROARCP ICP PDP CCC4 0,22556 0,051446335112-14130 36 0,04602 0,025978512167140144 0,01039 0,019861451061609192 0,12615 0,0174451255225Nguyên vật liệu85 23 0,05425 0,048085311536132Tiêu dùng không thiết yếu56 15 0,05292 0,038636911146134Tiêu dùng thiết yếu43 12 0,04530 0,05978428525102Y tế và chăm sóc sức khỏe137414040175Năng lượng4 0,07766 0,07232365 công ty được phân thành 8 nhóm ngành như trong bảng II, trong đó,

nhóm “Các sản phẩm công nghiệp” có tỉ trọng cao nhất là 36% với 130

công ty hoạt động trong lĩnh vực này. Ngược lại, nhóm ngành “Năng

lượng” có tỉ trọng thấp nhất là 2% với 9 công ty.

Từ bảng trên, ta thấy nhóm ngành có tỉ lệ dòng tiền hoạt động trên doanh

thu (OCFTS) cao nhất là “Các dịch vụ và sản phẩm tiện ích” (trên 22,5%).

Hoạt động chủ yếu của nhóm ngành tiện ích liên quan đến việc sản xuất và

phân phối điện, nước và khí đốt cho người tiêu dùng. Ngoài ra, đây cũng là

nhóm ngành duy nhất có chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC) âm. Lý do là34các công ty hoạt động trong lĩnh vực này thường thu tiền của khách hàng

trước khi trả tiền cho người bán, họ cho khách hàng thời hạn thanh toán là

63 ngày trong khi thời gian họ chiếm dụng vốn của nhà cung cấp lên đến

112 ngày.

Ngược lại, nhóm ngành “Công nghệ thông tin” là nhóm có tỉ lệ dòng tiền

hoạt động trên doanh thu (OCFTS) thấp nhất, chỉ khoảng 1%. Do đặc thù

của nhóm ngành này là cung cấp phần mềm, dịch vụ Internet và thiết bị

viễn thông nên có kỳ thu tiền khách hàng (RCP) dài nhất (145 ngày).

Ngược lại, nhóm ngành “Tiêu dùng thiết yếu” chuyên sản xuất sản phẩm

dân dụng, nước giải khát, thực phẩm và thuốc lá lại mất ít thời gian nhất để

thu tiền khách hàng (42 ngày). Do thời gian thu tiền khách hàng quá dài

nên các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin cũng trì trệ

trong việc trả nợ cho nhà cung cấp (trung bình 160 ngày sau họ mới thanh

toán). Còn đối với các công ty sản xuất hàng tiêu dùng thiết yếu, do không

mất nhiều thời gian thu tiền khách hàng nên chỉ sau 25 ngày họ đã có thể

thanh toán tiền hàng hóa cho người bán.

Các công ty hoạt động trong lĩnh vực năng lượng chuyên cung cấp dầu, ga,

các sản phẩm khí đốt và khai thác nguồn năng lượng tự nhiên có tỉ lệ lợi

nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA) thấp nhất (chỉ có 1,7%). Ngoài ra,

nhóm ngành này còn có kỳ chuyển đổi hàng tồn kho (ICP) và thời gian tạo

ra tiền mặt (CCC) ngắn nhất (trừ trường hợp CCC âm ở nhóm ngành “Các

dịch vụ và sản phẩm tiện ích” đã nói ở trên), cùng là 25 ngày. Công ty có

thể thu hồi các khoản nợ từ khách hàng một cách nhanh chóng nhưng lại

kéo dài thời gian trả tiền cho người bán. Tuy nhiên, một chính sách tín

dụng chặt chẽ trong thu hồi nợ nhưng lại lỏng lẻo trong thanh toán là một

chính sách thiếu bền vững trong dài hạn. Ngược lại, nhóm có thời gian tồn

kho hàng hóa (ICP) và chu kỳ tiền mặt (CCC) dài nhất là “Y tế và chăm35sóc sức khỏe” (tương ứng là 140 và 175 ngày). Tuy nhiên, đây cũng là

nhóm ngành có khả năng sinh lợi cao nhất (ROA hơn 7,2%).

3.2MA TRẬN TƯƠNG QUAN PEARSON

Bảng III: Ma trận tương quanOCFTSitROAitQRitLTDEitSGitSIZEitRCPitICPitROAit0,158***QRit-0,327***0,045LTDEit0,109***-0,155***-0,049SGit-0,0190,106***-0,015-0,011SIZEit0,0480,267***-0,096***0,259***0,044RCPit-0,053-0,173***-0,040-0,109***-0,033-0,040ICPit-0,228***-0,126***-0,087***-0,129***-0,0300,0080,263***PDPit0,044-0,110***-0,0550,047-0,007-0,0270,268***0,148***CCCit-0,207***-0,090***-0,038-0,170***-0,0310,0050,463***0,686***(*):Mức ý nghĩa thống kê 10%(**): Mức ý nghĩa thống kê 5%

(***): Mức ý nghĩa thống kê 1%

Bảng III trình bày ma trận tương quan của tất cả các biến được sử dụng

trong mô hình. Từ bảng này ta thấy khả năng sinh lợi (ROA) tương quan

âm với kỳ phải thu khách hàng (RCP), kỳ chuyển đổi hàng tồn kho (ICP),

kỳ thanh toán cho nhà cung cấp (PDP), chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC)

và đòn bẩy tài chính (LTDE), tương quan dương với khả năng thanh toán

nhanh (QR), tốc độ tăng trưởng doanh thu (SG) và quy mô công ty (SIZE).PDPit-0,469***36Bảng này còn cho thấy dòng tiền hoạt động tương quan âm với kỳ phải thu

khách hàng (RCP), kỳ chuyển đổi hàng tồn kho (ICP), chu kỳ chuyển đổi

tiền mặt (CCC), tỉ số thanh toán nhanh (QR) và tốc độ tăng trưởng doanh

thu (SG), tương quan dương với kỳ thanh toán cho nhà cung cấp (PDP), tỉ

lệ nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu (LTDE) và quy mô công ty (SIZE).

Về tương quan giữa các biến độc lập, ta thấy hệ số tương quan giữa chu kỳ

chuyển đổi tiền mặt (CCC) với kỳ phải thu khách hàng (RCP), kỳ chuyển

đổi hàng tồn kho (ICP) và kỳ thanh toán cho nhà cung cấp (PDP) là khá

cao (tương ứng với 0,463; 0,686 và -0,469). Vấn đề này sẽ được kiểm định

trong phần 3.4 để xem liệu có hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra trong mô

hình hay không.

3.3KẾT QUẢ HỒI QUY OLSPhần này trình bày kết quả nhận được sau khi hồi quy các phương trình của

hai mô hình. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm gồm hai phần:

(i)Tác động của quản trị vốn luân chuyển lên tỉ lệ dòng tiền hoạt độngtrên doanh thu (OCFTS).

(ii)Tác động của quản trị vốn luân chuyển lên hiệu quả hoạt động củacông ty, được tính bằng tỉ lệ lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA).373.3.1 Mô hình 1

Bảng IV

Tác động của quản trị vốn luân chuyển lên dòng tiền hoạt độngβ0

D1

D2

QRit

LTDEit

SGit

SIZEit

RCPit12346,392

(0,857)

2,853

(1,596)

6,087

(3,439)

-0,016***

(-11,398)

0,029***

(2,999)

-0,002

(-0,771)

-0,044

(-0,077)

-0,019*

(-1,940)9,361

(1,306)

3,255

(1,889)

6,050

(3,539)

-0,017***

(-12,502)

0,019**

(2,038)

-0,003

(-1,067)

0,170

(0,309)4,107

(0,552)

3,099

(1,734)

6,120

(3,451)

-0,016***

(-11,254)

0,030***

(3,172)

-0,002

(-0,711)

-0,001

(-0,003)6,917

(0,955)

2,947

(1,690)

5,678

(3,279)

-0,016***

(-11,897)

0,018*

(1,916)

-0,003

(-1,009)

0,177

(0,318)Nghịch biến

Đồng biến

Không

KhôngNghịch biến

0,004

(0,631)PDPitKhôngR20,1290,1870,126-0,034***

(-7,367)

0,167Ajd. R20,1230,1820,1200,162CCCit(*):-Nghịch biến

-0,061***

(-9,054)ICPitTác độngMức ý nghĩa thống kê 10%(**): Mức ý nghĩa thống kê 5%

(***): Mức ý nghĩa thống kê 1%

Tất cả các số trong dấu ngoặc đơn là giá trị thống kê tNghịch biến--38Bảng IV trình bày kết quả nhận được sau khi tiến hành hồi quy 4 phương

trình của mô hình 1. Dựa vào các giá trị thống kê t và mức ý nghĩa hai phía

quan sát được của kiểm định t đối với giả thiết về các hệ số hồi quy, ta thấy

năm biến độc lập QRit, LTDEit, RCPit, ICPit và CCCit có tương quan có ý

nghĩa thống kê với OCFTSit, cụ thể:

LTDEit có tương quan dương với OCFTSit vì trong 4 phương trình,dấu của hệ số β đều là dấu (+) và độ tin cậy trên 90%

Bốn biến QRit, RCPit, ICPit và CCCit có tương quan âm với OCFTSit.Điều này thể hiện qua dấu của các hệ số β đều là dấu (-) và độ tin cậy trên 90%.

Ba biến còn lại PDPit, SIZEit và SGit đều không có tương quan có ý nghĩa

thống kê với OCFTSit vì có độ tin cậy nhỏ hơn 90%.

Như vậy, kết quả này chỉ ra rằng kỳ thu tiền khách hàng (RCP), kỳ chuyển

đổi hàng tồn kho (ICP) và chu kỳ tiền mặt (CCC) có tác động ngược chiều

đối với tỉ số dòng tiền hoạt động trên doanh thu (OCFTS) của công ty. Điều

này có nghĩa là việc giảm thời gian thu tiền khách hàng, thời gian tồn kho

hàng hóa, đồng thời rút ngắn chu kỳ chuyển đổi tiền mặt sẽ làm tăng dòng

tiền hoạt động của công ty.

Bảng IV còn cho thấy mối quan hệ nghịch biến giữa QR và OCFTS. Tỉ số

thanh toán nhanh (QR) là một chỉ tiêu về khả năng chi trả ngắn hạn của

một công ty, đó là khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn bằng những

tài sản có tính thanh khoản cao nhất. Do đó, khi khả năng thanh toán nhanh

tăng lên sẽ làm cho dòng tiền hoạt động giảm xuống.

Ngược lại, mối quan hệ đồng biến giữa LTDE và OCFTS cho thấy khi tăng

tỉ lệ nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu thì dòng tiền cũng tăng lên. Các công

ty thường sử dụng đòn bẩy tài chính như một công cụ hữu hiệu để khuếch

đại dòng tiền vì việc sử dụng đòn bẩy tài chính sẽ tạo ra cho công ty một

dòng tiền vào từ tấm chắn thuế. Do đó, khi công ty tăng tỉ lệ nợ sẽ làm tăng

dòng tiền hoạt động.39Nghiên cứu của nhóm tác giả Haitham Nobanee và Maryam AlHajjar trên

thị trường chứng khoán Mỹ [6] cho thấy có mối quan hệ nghịch biến giữa tỉ

số dòng tiền hoạt động trên doanh thu (OCFTS) với kỳ thanh toán cho nhà

cung cấp (PDP), nghĩa là việc kéo dài thời gian trả tiền cho người bán sẽ

làm dòng tiền hoạt động của công ty giảm xuống do việc trì trệ trong thanh

toán sẽ ảnh hưởng xấu đến uy tín của công ty, từ đó cũng có tác động tiêu

cực lên dòng tiền hoạt động. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cho thấy ở Việt

Nam, mối tương quan giữa hai biến trên không có ý nghĩa thống kê.

Nguyên nhân sự khác biệt này có thể là do các công ty ở Việt Nam có PDP

tương đối ngắn (trung bình là 60 ngày) nên thời gian chiếm dụng vốn của

người bán tác động không đáng kể đến dòng tiền của công ty. Ngoài ra, quy

mô công ty (SIZE) và tốc độ tăng trưởng doanh thu (SG) cũng không ảnh

hưởng đến dòng tiền hoạt động của công ty.

Như vậy, từ kết quả phân tích hồi quy, ta có thể chấp nhận ba giả thiết

nghiên cứu H1, H2 và H3 của mô hình 1. Các giả thiết này cho rằng việc

rút ngắn chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC), kỳ phải thu khách hàng (RCP)

và kỳ chuyển đổi hàng tồn kho (ICP) sẽ làm tăng dòng tiền hoạt động của

công ty. Còn đối với giả thiết H4 cho rằng việc rút ngắn kỳ thanh toán cho

nhà cung cấp (PDP) sẽ làm tăng dòng tiền hoạt động của công ty, ta chưa

có đủ cơ sở để chấp nhận hay bác bỏ giả thiết này.403.3.2 Mô hình 2

Bảng V

Tác động của quản trị vốn luân chuyển lên khả năng sinh lợiβ0

D1

D2

QRit

LTDEit

SGit

SIZEit

RCPit1234-15,662-16,501-16,710-16,895(-8,100)(-8,528)(-8,543)(-8,711)-0,1520,0750,0180,025(-0,327)(0,161)(0,039)(0,052)0,5540,5980,6630,536(1,207)(1,295)(1,423)(1,155)0,001**0,001*0,001*0,001*(2,138)(1,907)(2,223)(2,206)-0,022***-0,022***-0,020***-0,022***(-8,881)(-8,875)(-7,934)(-8,842)0,002***0,002***0,003***0,002***(3,117)(3,098)(3,266)(3,111)1,663***1,716***1,663***1,717***(11,261)(11,545)(11,083)(11,502)-0,017***

-0,010***Đồng biến

Nghịch biến

Đồng biến

Đồng biếnNghịch biến(-5,471)

-0,005***PDPitNghịch biến(-3,129)

-0,006***CCCit

R20,1720,1620,146(-4,543)

0,155Ajd. R20,1670,1560,1410,149(*):-Nghịch biến(-6,598)ICPitTác độngMức ý nghĩa thống kê 10%(**): Mức ý nghĩa thống kê 5%

(***): Mức ý nghĩa thống kê 1%

Tất cả các số trong dấu ngoặc đơn là giá trị thống kê tNghịch biến

-41Bảng V trình bày kết quả nhận được sau khi tiến hành hồi quy 4 phương

trình của mô hình 2. Dựa vào các giá trị thống kê t và mức ý nghĩa hai phía

quan sát được của kiểm định t đối với giả thiết về các hệ số hồi quy, ta thấy

tất cả các biến độc lập bao gồm QRit, LTDEit, SGit, SIZEit, RCPit, ICPit,

PDPit và CCCit đều có tương quan có ý nghĩa thống kê với ROAit. Cụ thể:

Ba biến QRit ,SGit và SIZEit có tương quan dương với ROAit vì trong4 phương trình, dấu của các hệ số β đều là dấu (+) và độ tin cậy đều trên 90%.

Ngược lại, năm biến LTDEit, RCPit, ICPit, PDPit và CCCit có tươngquan âm với ROAit. Điều này thể hiện qua dấu của các hệ số β đều là dấu (-)

và độ tin cậy trên 99%.

Như vậy, kết quả này chỉ ra mối quan hệ giữa tỉ số thanh toán nhanh (QR)

và tỉ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA) là đồng biến, nghĩa là khi

khả năng thanh khoản của công ty tăng lên thì khả năng sinh lợi cũng được

cải thiện. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy lợi nhuận hoạt động tương quan

dương với qui mô công ty (SIZE), do đó, những công ty có qui mô lớn hơn

dường như có nhiều lợi thế để thu được lợi nhuận cao hơn. Ngoài ra, khi

doanh thu tăng lên thì lợi nhuận cũng sẽ tăng theo, thể hiện qua mối quan

hệ đồng biến giữa tốc độ tăng trưởng doanh thu (SG) và khả năng sinh lợi

(ROA).

Mối tương quan giữa tỉ lệ nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu (LTDE) và khả

năng sinh lợi (ROA) là nghịch biến. Mặc dù việc sử dụng đòn bẩy tài chính

sẽ làm tăng giá trị công ty do tận dụng được chi phí vay rẻ hơn so với chi

phí sử dụng vốn cổ phần và lợi ích từ tấm chắn thuế nhưng nó cũng tạo ra

áp lực cho công ty vì các khoản chi trả lãi vay và nợ gốc là nghĩa vụ bắt

buộc. Do đó, công ty muốn tăng lợi nhuận thì phải giảm việc sử dụng đòn

bẩy tài chính bởi vì một công ty được tài trợ nhiều từ nợ sẽ có rủi ro lớn.42Tương tự như các nghiên cứu trước đây ở Tây Ban Nha [10] và Nhật Bản

[7] đều cho thấy mối quan hệ nghịch biến giữa khả năng sinh lợi với kỳ thu

tiền khách hàng (RCP), kỳ chuyển đổi hàng tồn kho (ICP), kỳ thanh toán

cho nhà cung cấp (PDP) và chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC). Điều đó có

nghĩa là việc rút ngắn thời gian thu tiền khách hàng, thời gian tồn kho hàng

hóa, thời gian trả tiền cho người bán và chu kỳ tiền mặt sẽ làm lợi nhuận

hoạt động của công ty tăng lên. Tuy nhiên, việc giảm số ngày tồn kho (ICP)

có thể làm gia tăng chi phí thiệt hại do không có hàng, hậu quả là công ty

sẽ bị mất nhiều cơ hội kinh doanh, dẫn đến giảm lợi nhuận. Do đó, các nhà

quản lý phải tính toán kỹ lưỡng, tránh thiếu hụt hàng hóa vì điều đó sẽ gây

tác động xấu đến lợi nhuận của công ty.

Mặc dù việc kéo dài kỳ hạn thanh toán cho khách hàng (RCP) có thể làm

tăng doanh thu, từ đó làm lợi nhuận tăng theo nhưng nó cũng tăng rủi ro

cho công ty. Do đó, một chính sách tín dụng chặt chẽ với kỳ hạn thanh toán

ngắn hơn sẽ cải thiện lợi nhuận tốt hơn. Tương tự, việc kéo dài thời gian

thanh toán tiền hàng hóa cho nhà cung cấp (PDP) có một chi phí ẩn khá cao

do công ty đã bỏ qua các khoản chiết khấu thanh toán, ngoài ra việc này

còn có thể gây tổn hại đến uy tín của chính công ty và làm giảm lợi nhuận

trong dài hạn. Ta thấy rõ ràng rằng các công ty có sẵn tiền mặt sẽ mua được

hàng hóa từ các nhà cung cấp với giá tốt hơn trong khi các công ty có khả

năng sinh lợi thấp thường trì trệ trong việc trả tiền cho người bán do họ

thường xuyên gặp khó khăn về thanh khoản.

Như vậy, từ kết quả phân tích hồi quy, ta có cơ sở để chấp nhận bốn giả

thiết nghiên cứu H5, H6, H7 và H8 của mô hình 2. Nhóm giả thiết này cho

rằng việc rút ngắn chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC), kỳ phải thu khách

hàng (RCP), kỳ chuyển đổi hàng tồn kho (ICP) và kỳ thanh toán cho nhà

cung cấp (PDP) sẽ làm tăng hiệu quả hoạt động của công ty.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(71 tr)

×