Tải bản đầy đủ
Phụ lục 12a: Mô hình phân tích đa nhóm khả biến với biến “loại hànghóa”

Phụ lục 12a: Mô hình phân tích đa nhóm khả biến với biến “loại hànghóa”

Tải bản đầy đủ

PL38

Estimate
GT4

<---

GIOITHIEU

.874

GT3

<---

GIOITHIEU

.885

GT2

<---

GIOITHIEU

.883

GT1

<---

GIOITHIEU

.811

GD4

<---

GIUPDO

.850

GD2

<---

GIUPDO

.860

GD1

<---

GIUPDO

.777

GK4

<---

GANKET

.928

GK2

<---

GANKET

.883

GK3

<---

GANKET

.817

GK1

<---

GANKET

.880

CC1

<---

CUNGCAP

.899

CC3

<---

CUNGCAP

.737

CC2

<---

CUNGCAP

.934

PL39

Standardized Regression Weights: (Nhom My pham - Default model)

Estimate
TRUNGTHANH <---

GANKET

.469

GANKET

.074

TUNGUYEN

<---

TUNGUYEN

<--- TRUNGTHANH

.747

CUNGCAP

<---

TUNGUYEN

.796

GIOITHIEU

<---

TUNGUYEN

.537

GIUPDO

<---

TUNGUYEN

.716

TT5

<--- TRUNGTHANH

.865

TT3

<--- TRUNGTHANH

.904

TT4

<--- TRUNGTHANH

.867

TT1

<--- TRUNGTHANH

.860

TT2

<--- TRUNGTHANH

.854

GT4

<---

.872

GIOITHIEU

PL40

Estimate
GT3

<---

GIOITHIEU

.896

GT2

<---

GIOITHIEU

.697

GT1

<---

GIOITHIEU

.791

GD4

<---

GIUPDO

.847

GD2

<---

GIUPDO

.873

GD1

<---

GIUPDO

.870

GK4

<---

GANKET

.978

GK2

<---

GANKET

.833

GK3

<---

GANKET

.885

GK1

<---

GANKET

.750

CC1

<---

CUNGCAP

.782

CC3

<---

CUNGCAP

.582

CC2

<---

CUNGCAP

.907

PL41

Standardized Regression Weights: (Nhom khac - Default model)

Estimate
TRUNGTHANH <---

GANKET

.677

GANKET

.392

TUNGUYEN

<---

TUNGUYEN

<--- TRUNGTHANH

.487

CUNGCAP

<---

TUNGUYEN

.910

GIOITHIEU

<---

TUNGUYEN

.358

GIUPDO

<---

TUNGUYEN

.663

TT5

<--- TRUNGTHANH

.738

TT3

<--- TRUNGTHANH

.888

TT4

<--- TRUNGTHANH

.848

TT1

<--- TRUNGTHANH

.867

TT2

<--- TRUNGTHANH

.808

GT4

<---

.873

GIOITHIEU

PL42

Estimate
GT3

<---

GIOITHIEU

.872

GT2

<---

GIOITHIEU

.870

GT1

<---

GIOITHIEU

.852

GD4

<---

GIUPDO

.907

GD2

<---

GIUPDO

.834

GD1

<---

GIUPDO

.867

GK4

<---

GANKET

.926

GK2

<---

GANKET

.837

GK3

<---

GANKET

.848

GK1

<---

GANKET

.873

CC1

<---

CUNGCAP

.832

CC3

<---

CUNGCAP

.784

CC2

<---

CUNGCAP

.884

PL43

Phụ lục 12b: Mô hình phân tích đa nhóm bất biến với biến “loại hàng
hóa”

PL44