Tải bản đầy đủ
Phụ lục 11a: Mô hình phân tích đa nhóm khả biến với biến “thu nhập”

Phụ lục 11a: Mô hình phân tích đa nhóm khả biến với biến “thu nhập”

Tải bản đầy đủ

PL31

Estimate

GIUPDO

<---

TUNGUYEN

.615

TT5

<--- TRUNGTHANH

.791

TT3

<--- TRUNGTHANH

.881

TT4

<--- TRUNGTHANH

.807

TT1

<--- TRUNGTHANH

.844

TT2

<--- TRUNGTHANH

.708

GT4

<---

GIOITHIEU

.875

GT3

<---

GIOITHIEU

.844

GT2

<---

GIOITHIEU

.849

GT1

<---

GIOITHIEU

.801

GD4

<---

GIUPDO

.869

GD2

<---

GIUPDO

.843

GD1

<---

GIUPDO

.819

GK4

<---

GANKET

.924

GK2

<---

GANKET

.809

GK3

<---

GANKET

.797

GK1

<---

GANKET

.839

CC1

<---

CUNGCAP

.862

CC3

<---

CUNGCAP

.761

CC2

<---

CUNGCAP

.950

PL32

Standardized Regression Weights: (Nhom 10-20trieu - Default model)

Estimate
TRUNGTHANH <---

GANKET

.578

GANKET

.623

TUNGUYEN

<---

TUNGUYEN

<--- TRUNGTHANH

.313

CUNGCAP

<---

TUNGUYEN

.763

GIOITHIEU

<---

TUNGUYEN

.346

GIUPDO

<---

TUNGUYEN

.508

TT5

<--- TRUNGTHANH

.897

TT3

<--- TRUNGTHANH

.919

TT4

<--- TRUNGTHANH

.833

TT1

<--- TRUNGTHANH

.811

TT2

<--- TRUNGTHANH

.839

GT4

<---

GIOITHIEU

.879

GT3

<---

GIOITHIEU

.923

PL33

Estimate
GT2

<---

GIOITHIEU

.797

GT1

<---

GIOITHIEU

.832

GD4

<---

GIUPDO

.873

GD2

<---

GIUPDO

.902

GD1

<---

GIUPDO

.854

GK4

<---

GANKET

.948

GK2

<---

GANKET

.891

GK3

<---

GANKET

.952

GK1

<---

GANKET

.877

CC1

<---

CUNGCAP

.856

CC3

<---

CUNGCAP

.714

CC2

<---

CUNGCAP

.869

PL34

Standardized Regression Weights: (Nhom tren 20trieu - Default model)

Estimate
TRUNGTHANH <---

GANKET

.607

GANKET

.167

TUNGUYEN

<---

TUNGUYEN

<--- TRUNGTHANH

.744

CUNGCAP

<---

TUNGUYEN

.757

GIOITHIEU

<---

TUNGUYEN

.209

GIUPDO

<---

TUNGUYEN

.550

TT5

<--- TRUNGTHANH

.926

TT3

<--- TRUNGTHANH

.927

TT4

<--- TRUNGTHANH

.882

TT1

<--- TRUNGTHANH

.852

TT2

<--- TRUNGTHANH

.840

GT4

<---

GIOITHIEU

.878

GT3

<---

GIOITHIEU

.933

GT2

<---

GIOITHIEU

.899

GT1

<---

GIOITHIEU

.864

GD4

<---

GIUPDO

.832

GD2

<---

GIUPDO

.813

GD1

<---

GIUPDO

.801

GK4

<---

GANKET

.932

GK2

<---

GANKET

.943

GK3

<---

GANKET

.737

GK1

<---

GANKET

.867

CC1

<---

CUNGCAP

.870

PL35

Estimate
CC3

<---

CUNGCAP

.610

CC2

<---

CUNGCAP

.885

Phụ lục 11b: Mô hình phân tích đa nhóm bất biến với biến “thu nhập”

PL36