Tải bản đầy đủ
Phụ lục 10b: Mô hình phân tích đa nhóm bất biến với biến “giới tính”

Phụ lục 10b: Mô hình phân tích đa nhóm bất biến với biến “giới tính”

Tải bản đầy đủ

PL28

Estimate
TUNGUYEN

<---

GANKET

.439

TUNGUYEN

<--- TRUNGTHANH

.449

CUNGCAP

<---

TUNGUYEN

.760

GIOITHIEU

<---

TUNGUYEN

.481

GIUPDO

<---

TUNGUYEN

.722

TT5

<--- TRUNGTHANH

.893

TT3

<--- TRUNGTHANH

.908

TT4

<--- TRUNGTHANH

.856

TT1

<--- TRUNGTHANH

.855

TT2

<--- TRUNGTHANH

.803

GT4

<---

GIOITHIEU

.868

GT3

<---

GIOITHIEU

.897

GT2

<---

GIOITHIEU

.879

GT1

<---

GIOITHIEU

.803

GD4

<---

GIUPDO

.888

GD2

<---

GIUPDO

.887

GD1

<---

GIUPDO

.808

GK4

<---

GANKET

.936

GK2

<---

GANKET

.883

GK3

<---

GANKET

.864

GK1

<---

GANKET

.854

CC1

<---

CUNGCAP

.865

CC3

<---

CUNGCAP

.669

CC2

<---

CUNGCAP

.944

PL29

Standardized Regression Weights: (Nhom nu - Default model)

Estimate
TRUNGTHANH <---

GANKET

.575

GANKET

.356

TUNGUYEN

<---

TUNGUYEN

<--- TRUNGTHANH

.433

CUNGCAP

<---

TUNGUYEN

.828

GIOITHIEU

<---

TUNGUYEN

.351

GIUPDO

<---

TUNGUYEN

.505

TT5

<--- TRUNGTHANH

.830

TT3

<--- TRUNGTHANH

.886

TT4

<--- TRUNGTHANH

.831

TT1

<--- TRUNGTHANH

.823

TT2

<--- TRUNGTHANH

.776

GT4

<---

GIOITHIEU

.876

GT3

<---

GIOITHIEU

.874

GT2

<---

GIOITHIEU

.834

GT1

<---

GIOITHIEU

.830

GD4

<---

GIUPDO

.852

GD2

<---

GIUPDO

.827

GD1

<---

GIUPDO

.834

GK4

<---

GANKET

.931

GK2

<---

GANKET

.854

GK3

<---

GANKET

.825

GK1

<---

GANKET

.860

PL30

Estimate
CC1

<---

CUNGCAP

.866

CC3

<---

CUNGCAP

.735

CC2

<---

CUNGCAP

.904

Phụ lục 11a: Mô hình phân tích đa nhóm khả biến với biến “thu nhập”

Standardized Regression Weights: (Nhom =<10trieu - Default model)

Estimate

TRUNGTHANH <---

GANKET

.648

GANKET

.310

TUNGUYEN

<---

TUNGUYEN

<--- TRUNGTHANH

.475

CUNGCAP

<---

TUNGUYEN

.829

GIOITHIEU

<---

TUNGUYEN

.454

PL31

Estimate

GIUPDO

<---

TUNGUYEN

.615

TT5

<--- TRUNGTHANH

.791

TT3

<--- TRUNGTHANH

.881

TT4

<--- TRUNGTHANH

.807

TT1

<--- TRUNGTHANH

.844

TT2

<--- TRUNGTHANH

.708

GT4

<---

GIOITHIEU

.875

GT3

<---

GIOITHIEU

.844

GT2

<---

GIOITHIEU

.849

GT1

<---

GIOITHIEU

.801

GD4

<---

GIUPDO

.869

GD2

<---

GIUPDO

.843

GD1

<---

GIUPDO

.819

GK4

<---

GANKET

.924

GK2

<---

GANKET

.809

GK3

<---

GANKET

.797

GK1

<---

GANKET

.839

CC1

<---

CUNGCAP

.862

CC3

<---

CUNGCAP

.761

CC2

<---

CUNGCAP

.950