Tải bản đầy đủ
Phụ lục 9a: Kết quả SEM của mô hình nghiên cứu đã chuẩn hóa về mốiquan hệ giữa lòng trung thành, sự gắn kết và hành vi tự nguyện của kháchhàng

Phụ lục 9a: Kết quả SEM của mô hình nghiên cứu đã chuẩn hóa về mốiquan hệ giữa lòng trung thành, sự gắn kết và hành vi tự nguyện của kháchhàng

Tải bản đầy đủ

PL21

Estimate
GIUPDO

<---

TUNGUYEN

.588

TT5

<--- TRUNGTHANH

.854

TT3

<--- TRUNGTHANH

.894

TT4

<--- TRUNGTHANH

.834

TT1

<--- TRUNGTHANH

.836

TT2

<--- TRUNGTHANH

.786

GT4

<---

GIOITHIEU

.873

GT3

<---

GIOITHIEU

.881

GT2

<---

GIOITHIEU

.847

GT1

<---

GIOITHIEU

.823

GD4

<---

GIUPDO

.865

GD2

<---

GIUPDO

.852

GD1

<---

GIUPDO

.823

GK4

<---

GANKET

.933

GK2

<---

GANKET

.863

GK3

<---

GANKET

.838

GK1

<---

GANKET

.857

CC1

<---

CUNGCAP

.862

CC3

<---

CUNGCAP

.716

CC2

<---

CUNGCAP

.918

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)

Estimate
TRUNGTHANH

.382

TUNGUYEN

.570

PL22

Estimate
CUNGCAP

.636

GIUPDO

.346

GIOITHIEU

.154

CC2

.842

CC3

.513

CC1

.743

GK1

.735

GK3

.703

GK2

.744

GK4

.871

GD1

.677

GD2

.726

GD4

.748

GT1

.677

GT2

.717

GT3

.775

GT4

.762

TT2

.617

TT1

.699

TT4

.696

TT3

.798

TT5

.730

PL23

Phụ lục 9b: Kết quả ước lượng mô hình nghiên cứu bằng Bootstrap
Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

Estimate
TRUNGTHANH <---

GANKET

.618

GANKET

.372

TUNGUYEN

<---

TUNGUYEN

<--- TRUNGTHANH

.466

CUNGCAP

<---

TUNGUYEN

.797

GIOITHIEU

<---

TUNGUYEN

.392

GIUPDO

<---

TUNGUYEN

.588

TT5

<--- TRUNGTHANH

.854

TT3

<--- TRUNGTHANH

.894

TT4

<--- TRUNGTHANH

.834

TT1

<--- TRUNGTHANH

.836

TT2

<--- TRUNGTHANH

.786

GT4

<---

GIOITHIEU

.873

GT3

<---

GIOITHIEU

.881

GT2

<---

GIOITHIEU

.847

GT1

<---

GIOITHIEU

.823

GD4

<---

GIUPDO

.865

GD2

<---

GIUPDO

.852

GD1

<---

GIUPDO

.823

GK4

<---

GANKET

.933

GK2

<---

GANKET

.863

GK3

<---

GANKET

.838

GK1

<---

GANKET

.857

PL24

Estimate
CC1

<---

CUNGCAP

.862

CC3

<---

CUNGCAP

.716

CC2

<---

CUNGCAP

.918

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

Parameter
TRUNGTHANH <---

SE

SE-SE

Mean

Bias

SE-Bias

GANKET

.047

.001

.614

-.004

.002

GANKET

TUNGUYEN

<---

.078

.002

.368

-.004

.003

TUNGUYEN

<--- TRUNGTHANH .073

.002

.469

.003

.003

CUNGCAP

<---

TUNGUYEN

.048

.001

.795

-.002

.002

GIOITHIEU

<---

TUNGUYEN

.053

.001

.387

-.005

.002

GIUPDO

<---

TUNGUYEN

.053

.001

.586

-.002

.002

TT5

<--- TRUNGTHANH .029

.001

.853

-.001

.001

TT3

<--- TRUNGTHANH .020

.001

.893

-.001

.001

TT4

<--- TRUNGTHANH .029

.001

.832

-.002

.001

TT1

<--- TRUNGTHANH .031

.001

.836

-.001

.001

TT2

<--- TRUNGTHANH .036

.001

.784

-.002

.001

GT4

<---

GIOITHIEU

.024

.001

.873

.000

.001

GT3

<---

GIOITHIEU

.019

.000

.880

-.001

.001

GT2

<---

GIOITHIEU

.026

.001

.846

-.001

.001

GT1

<---

GIOITHIEU

.025

.001

.821

-.002

.001

GD4

<---

GIUPDO

.024

.001

.865

.000

.001

GD2

<---

GIUPDO

.024

.001

.851

-.001

.001

GD1

<---

GIUPDO

.030

.001

.822

-.001

.001

GK4

<---

GANKET

.012

.000

.934

.001

.000